Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
This specifies a program which is run (as root) when an & XDMCP; DirectQuery or BroadcastQuery is received and this host is configured to offer & XDMCP; display management. The output of this program may be displayed in a chooser window. If no program is specified, the string Willing to manage is sentDet här anger ett program som körs (som root) när en & XDMCP; DirectQuery eller BroadcastQuery tas emot och värddatorn är inställd för att erbjuda & XDMCP; skärmhantering. Utmatningen från programmet kan visas i ett urvalsfönster. Om inget program anges, skickas strängen Willing to manage
You can configure how Konqueror behaves as a file manager hereAnpassa hur Konqueror beter sig som filhanterareName
One year later, the window and file managers, the terminal emulator, the help system and the display configuration tool were released for Alpha and Beta testing and proved to be relatively stableEtt år senare, släpptes fönster-och filhanteraren, terminalemulatorn, hjälpsystemet och skärminställningsverktyget för alfa-och betatester och visade sig vara relativt stabila
Please note that this configuration will not take effect if you do not use & kwin; as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behaviorObservera att inställningen inte har någon effekt om du inte använder & kwin; som fönsterhanterare. Om du använder en annan fönsterhanterare, titta i dokumentationen för den om hur fönsterbeteendet kan anpassas
A configuration management plan embodying the set of standards and procedures for change management should underpin the whole of the change management process as described aboveEn plan för konfigurationsstyrning som innefattar standarder och förfaranden för förändringshantering bör underbygga hela den förändringshanteringsprocess som beskrivs ovan
Printer management is supported: add, remove, modify, configure, test, disable, enableSkrivarhantering stöds: lägga till, ta bort, ändra, anpassa, testa, inaktivera, aktivera
The icons shown in the various bars can be changed by using the Settings Configure Toolbars... option, which brings up the Configure Toolbars dialog box. The Main and Extra Toolbars are divided into sections, such as Main Toolbar & lt; konqueror; gt;, Main Toolbar & lt; khtmlpartgt; and Extra Toolbar & lt; khtmlsettingsplugingt;. The number and type of these sections will depend on whether & konqueror; is in Web Browser or File Manager mode and whether you have & konqueror; plugins installedIkonerna som visas i de olika raderna kan ändras genom att använda Inställningar Anpassa verktygsrader..., som visar dialogrutan Anpassa verktygsrader. Huvudverktygsraden och extra verktygsraden är uppdelade i delar, som Huvudverktygsrad & lt; konqueror; gt;, Huvudverktygsrad & lt; khtmlpartgt; och Extra verktygsrad & lt; khtmlsettingsplugingt;. Antal och typ av delar beror på om & konqueror; är i webbläsarläge eller filhanteringsläge och om du har insticksprogram för & konqueror; installerade
Whether & okular; should obey DRM (Digital Rights Management) restrictions. DRM limitations are used to make it impossible to perform certain actions with & PDF; documents, such as copying content to the clipboard. Note that in some configurations of & okular;, this option is not availableOm & okular; ska lyda begränsningar enligt DRM (Digital Rights Management). DRM-begränsningar används för att göra det omöjligt att utföra vissa åtgärder med & PDF;-dokument, som att kopiera innehållet till klippbordet. Observera att i vissa versioner av & okular; är alternativet inte tillgängligt
Requirements applying to the software configuration management assurances referred to in Article ‧(cKrav avseende konfigureringshantering för programvara enligt artikel ‧.‧ c
Konqueror Behavior You can configure how Konqueror behaves as a file manager hereKonqueror-uppträdande Här kan du anpassa hur Konqueror uppträder som filhanterare
The Lightweight Window Manager. A non-configurable, bare window managerDen lättviktiga fönsterhanteraren. En enkel fönsterhanterare utan anpassningsmöjligheterName
A minimal but configurable window managerMinimal men anpassningsbar fönsterhanterareName
& kde; provides a complete desktop environment, including a web browser, a file manager, a window manager, a help system, a configuration system, uncountable tools and utilities, and an ever increasing number of applications, including but not limited to mail and news clients, drawing programs, a & PostScript; and a & DVI; viewer and so forth& kde; tillhandahåller en fullständig skrivbordsmiljö, inklusive en webbläsare, en filhanterare, en fönsterhanterare, ett hjälpsystem, ett inställningssystem, oräkneliga verktyg, och ett ständigt ökande antal program, som innefattar bland annat e-postprogram och diskussionsgruppsläsare, ritprogram, en & PostScript;-och en & DVI;-visare och så vidare
On the right hand side you can see some information about your IEEE ‧ configuration. The meaning of the columns: Name: port or node name, the number can change with each bus reset GUID: the ‧ bit GUID of the node Local: checked if the node is an IEEE ‧ port of your computer IRM: checked if the node is isochronous resource manager capable CRM: checked if the node is cycle master capable ISO: checked if the node supports isochronous transfers BM: checked if the node is bus manager capable PM: checked if the node is power management capable Acc: the cycle clock accuracy of the node, valid from ‧ to ‧ Speed: the speed of the nodeTill höger syns information om IEEE ‧-inställningen. Kolumnernas betydelse: Namn: port-eller nodnamn, numret kan ändras vid varje återställning av bussen GUID: nodens ‧-bitars GUID Lokal: markerad om noden är en IEEE ‧-port på datorn IRH: markerad om noden kan hantera isokrona resurser CRH: markerad om noden kan hantera cykler ISO: markerad om noden stöder isokrona överföringar BH: markerad om noden kan hantera bussen PH: markerad om noden kan hantera kraft Nog: klocknoggrannhet hos noden, i intervallet ‧ till ‧ Hastighet: nodens hastighet
management and configuration of operating systemshantering och parametrering av operativsystem
Here you can modify settings to do with the size, orientation and refresh rate of your display, and whether you would like these settings to be applied on & kde; startup. On the Power Control tab, you can configure your power management options for this screen such as blankingHär kan du ändra inställningar som har att göra med skärmens storlek, orientering och uppdateringshastighet, och om du vill att inställningarna ska användas när & kde; startas. Under fliken Strömsparfunktion kan du ställa in strömhanteringsfunktioner för skärmen som vänteläge
You can view the & kdmrc; file currently in use on your system, and you can configure & kdm; by editing this file. Alternatively, you can use the graphical configuration tool provided by the & kcontrolcenter; (under System Administration Login ManagerDu kan titta på den aktuella & kdmrc;-filen på ditt system, och du kan anpassa inloggningshanteraren genom att redigera den här filen. Som ett alternativ kan du använda det grafiska inställningsverktyget som tillhandahålls av inställningscentralen (under Systemadministration Inloggningshanterare
You can configure how Konqueror looks as a file manager hereAnpassa hur Konqueror ser ut som filhanterareComment
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationHär kan du anpassa vad filhanteraren Konqueror ska göra när du klickar på en fil som tillhör den här gruppen. Konqueror kan visa filen i en inbäddad visare eller starta ett separat program. Du kan ändra den här inställningen för en specifik filtyp under fliken " Inbäddning " i filtypsinställningen
ensures that the manuals referred to in point (a) are accessible and kept up to date and that their update and distribution are subject to appropriate quality and documentation configuration managementser till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning
There are two pages in this module: Theme and Advanced. Theme manages the icon themes while Advanced lets you configure how icons will be used in & kdeDet finns två sidor i modulen: Tema och Avancerat. Tema hanterar ikonteman, medan Avancerat låter dig anpassa hur ikoner används i & kde
software configuration management in compliance with the requirements set out in Annex II, Part Ckonfigureringshanteringen för programvaran (configuration management) överensstämmer med kraven i bilaga II, del C
Configure SSL, manage certificates, and other cryptography settingsAnpassa SSL, hantera certifikat och andra kryptografiska inställningarComment
file is evaluated like this: if FILE starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, & kdm;, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcVäljaren fil utvärderas så här: om fil börjar med ett/, anses den vara ett absolut filnamn. Annars antas den vara namnet på en global & kde; konfigurationsfil. För att till exempel ställa in K inloggningshanteraren, kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
Here you can configure the way KGpg looks to you. Possible settings are the colors that reflect the different levels of key trust in the key manager and the font settings for the editorHär kan du ställa in hur Kgpg ser ut. Möjliga inställningar är färger som motsvarar de olika nivåerna av pålitlighet hos nycklar i nyckelhanteringen, och inställningar av teckensnitt för editorn
Visar sida 1. Hittade 70076 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 29,901 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.