Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
Konqueror Browser Here you can configure Konqueror 's browser functionality. Please note that the file manager functionality has to be configured using the " File Manager " configuration module. You can make some settings how Konqueror should handle the HTML code in the web pages it loads. It is usually not necessary to change anything hereWebbläsaren Konqueror Här kan du anpassa Konquerors webbläsarfunktioner. Observera att filhanteringsfunktionerna måste anpassas med inställningsmodulen " Filhanterare ". Du kan göra vissa inställningar om hur Konqueror ska hantera HTML-koden i webbsidorna som den laddar. Vanligtvis är det inte nödvändigt att ändra någonting här
KWallet is not available. It is strongly recommended to use KWallet for managing your passwords. However, KMail can store the password in its configuration file instead. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained. Do you want to store the password for account '%‧ ' in the configuration file?Kwallet är inte tillgängligt. Du rekommenderas starkt att använda Kwallet för att hantera lösenord. Kmail kan dock lagra lösenordet i sin inställningsfil istället. Lösenordet lagras i en förvanskad form, men kan inte anses säkert för dekryptering om tillgång till inställningsfilen erhålls. Vill du lagra lösenordet för kontot " % ‧ " i inställningsfilen?
KWallet is not available. It is strongly recommended to use KWallet for managing your passwords. However, the password can be stored in the configuration file instead. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained. Do you want to store the password for server '%‧ ' in the configuration file?Plånboken är inte tillgänglig. Du rekommenderas starkt att använda plånboken för att hantera lösenord. Dock kan lösenorden istället lagras i inställningsfilen. Lösenordet lagras med ett fördunklat format, men kan inte anses säkert för dekrypteringsförsök om åtkomst till konfigurationsfilen erhålls. Vill du lagra lösenordet till servern ' % ‧ ' i inställningsfilen?
This is where you would configure options related to the behavior of & kde; 's window manager, & kwin;. & kwin; is extremely configurable and has advanced features such as focus stealing prevention and different focus policies such as focus follows mouse. You can also configure what actions you would like to bind to certain keys and mouse eventsHär kan du ställa in alternativ som rör beteendet hos & kde;: s fönsterhanterare, & kwin;. & kwin; är ytterst anpassningsbar och har avancerade funktioner som att förhindra att fokus ändras och olika fokusprinciper som att fokus följer musen. Du kan också ställa in vilka åtgärder du vill koppla till vissa tangenter och mushändelser
KWallet is not available. It is strongly recommended to use KWallet for managing your passwords. However, KNode can store the password in its configuration file instead. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained. Do you want to store the password for server '%‧ ' in the configuration file?Kwallet är inte tillgängligt. Du rekommenderas starkt att använda Kwallet för att hantera lösenord. Knode kan dock lagra lösenordet i sin inställningsfil istället. Lösenordet lagras i en förvanskad form, men kan inte anses säkert för dekryptering om tillgång till inställningsfilen erhålls. Vill du lagra lösenordet för servern ' % ‧ ' i inställningsfilen?
Here you can configure the behavior of & konqueror; in file manager mode. Among the options are fonts and font sizes, previews over various network protocols and context menus. & konqueror; is an extremely powerful and configurable file management tool with a plethora of options. For more information, consult the & konqueror; handbookHär kan du anpassa beteendet hos & konqueror; i filhanteringsläge. Bland alternativen finns teckensnitt och teckenstorlekar, förhandsgranskning över diverse nätverksprotokoll och sammanhangsberoende menyer. & konqueror; är ett mycket kraftfullt och anpassningsbart filhanteringsverktyg med ett överflöd av alternativ. För mer information, konsultera & konqueror; s handbok
a statement of who takes responsibility for the configuration management procedures and for submitting controlled entities to the configuration management decision structureen redogörelse för vem som tar ansvar för förfarandena för konfigurationsstyrning liksom för att överlämna kontrollerade enheter till beslutsstrukturen för konfigurationsstyrningen
The Configure window is the main way to set up and customize & kopete;. On the left a column of icons control which aspect of & kopete; is being configured. Click the Accounts icon. The main pane will change to display the account management pane. This is currently empty, but will soon list your & im; accounts. Click New to display the Account WizardInställningsfönstret är det huvudsakliga sättet att ställa in och anpassa & kopete;. Till vänster styr en kolumn med ikoner vilken aspekt av & kopete; som ställs in. Klicka på ikonen Konton. Fönstret ändras för att visa kontohanteringsrutan. Den är för närvarande tom, men visar snart dina meddelandetjänstkonton. Klicka på Nytt för att visa kontoguiden
The icons shown in the various bars can be changed by using the Settings Configure Toolbars... option, which brings up the Configure Toolbars dialog box. The Main and Extra Toolbars are divided into sections, such as Main Toolbar & lt; konqueror; gt;, Main Toolbar & lt; khtmlpartgt; and Extra Toolbar & lt; khtmlsettingsplugingt;. The number and type of these sections will depend on whether & konqueror; is in Web Browser or File Manager mode and whether you have & konqueror; plugins installedIkonerna som visas i de olika raderna kan ändras genom att använda Inställningar Anpassa verktygsrader..., som visar dialogrutan Anpassa verktygsrader. Huvudverktygsraden och extra verktygsraden är uppdelade i delar, som Huvudverktygsrad & lt; konqueror; gt;, Huvudverktygsrad & lt; khtmlpartgt; och Extra verktygsrad & lt; khtmlsettingsplugingt;. Antal och typ av delar beror på om & konqueror; är i webbläsarläge eller filhanteringsläge och om du har insticksprogram för & konqueror; installerade
You can view the & kdmrc; file currently in use on your system, and you can configure & kdm; by editing this file. Alternatively, you can use the graphical configuration tool provided by the & kcontrolcenter; (under System Administration Login ManagerDu kan titta på den aktuella & kdmrc;-filen på ditt system, och du kan anpassa inloggningshanteraren genom att redigera den här filen. Som ett alternativ kan du använda det grafiska inställningsverktyget som tillhandahålls av inställningscentralen (under Systemadministration Inloggningshanterare
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationHär kan du anpassa vad filhanteraren Konqueror ska göra när du klickar på en fil som tillhör den här gruppen. Konqueror kan visa filen i en inbäddad visare eller starta ett separat program. Du kan ändra den här inställningen för en specifik filtyp under fliken " Inbäddning " i filtypsinställningen
& kplayer; features a KPart, which is an applet that can be embedded into other programs and used to watch video or play audio. You can configure programs like & konqueror; File Manager and & kmldonkey; to embed the & kplayer; 's KPart and play files with it. & konqueror; Web Browser can also be configured to use the & kplayer; KPart to display multimedia objects embedded in web pages& kplayer; innehåller ett delprogram (Kpart), som är ett miniprogram som kan inbäddas i andra program och användas för att visa video eller spela ljud. Du kan anpassa program som & konqueror; s filhanterare och & kmldonkey; för att inbädda & kplayer; s delprogram och spela upp filer med det. & konqueror; s webbläsare kan också anpassas att använda & kplayer; s delprogram för att visa multimediaobjekt inbäddade i webbsidor
Window Manager Decoration This module allows you to choose the window border decorations, as well as titlebar button positions and custom decoration options. To choose a theme for your window decoration click on its name and apply your choice by clicking the " Apply " button below. If you do not want to apply your choice you can click the " Reset " button to discard your changes. You can configure each theme in the " Configure [... ] " tab. There are different options specific for each theme. In " General Options (if available) " you can activate the " Buttons " tab by checking the " Use custom titlebar button positions " box. In the " Buttons " tab you can change the positions of the buttons to your likingFönsterdekorationer Den här modulen låter dig välja dekoration för fönsterkanter, samt position för namnlistens knappar och egna dekorationsalternativ. För att välja tema för fönsterdekorationer, klicka på temats namn och verkställ ditt vall genom att klicka på " Verkställ " nedanför. Om du inte vill verkställa ändringarna, kan du klicka på " Återställ " för att kasta ändringarna. Du kan anpassa alla teman under fliken " Anpassa [... ] ". Det finns olika alternativ som gäller varje tema. Ett allmänt alternativ (om tillgängligt) är att aktivera fliken " Knappar " genom att markera rutan " Använd egna positioner för namnlistens knappar ". Under fliken " Knappar ", kan du ändra position för knapparna, så att du tycker om den nya stilen
file is evaluated like this: if FILE starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, & kdm;, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcVäljaren fil utvärderas så här: om fil börjar med ett/, anses den vara ett absolut filnamn. Annars antas den vara namnet på en global & kde; konfigurationsfil. För att till exempel ställa in K inloggningshanteraren, kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
file is evaluated like this: if file starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, kdm, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcfil utvärderas så här: om fil börjar med/, tolkas den som ett absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet på en global & kde;-inställningsfil. För att till exempel ställa in KDE: s inloggningshanterare kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
Developing an application for & qte; with & kdevelop; is not very different from developing a program for the X‧ version of & Qt;. In fact, you can use the same codebase for both versions. If you use the autoproject project management, you switch to the embedded version by passing the argument--enable-embedded to the configure script. You can set this in the Project Project Options... dialog under Configure Options. With the option--with-qt-dir=DIR you set the directory in which & qte; is installedAtt utveckla ett program för & qte; med & kdevelop; skiljer sig inte mycket från att utveckla ett program för X‧-versionen av & Qt;. I själva verket kan du använda samma grundkod för båda versionerna. Om du använder projekthantering med autoprojekt, kan du byta till den inbäddade versionen genom att skicka väljaren--enable-embedded till configure-skriptet. Du kan ställa in det i dialogrutan Projekt Projektinställningar... under Inställning av configure. Med väljaren--with-qt-dir=KATALOG, kan du ställa in katalogen där & qte; är installerad
A configuration management plan embodying the set of standards and procedures for change management should underpin the whole of the change management process as described aboveEn plan för konfigurationsstyrning som innefattar standarder och förfaranden för förändringshantering bör underbygga hela den förändringshanteringsprocess som beskrivs ovan
On the right hand side you can see some information about your IEEE ‧ configuration. The meaning of the columns: Name: port or node name, the number can change with each bus reset GUID: the ‧ bit GUID of the node Local: checked if the node is an IEEE ‧ port of your computer IRM: checked if the node is isochronous resource manager capable CRM: checked if the node is cycle master capable ISO: checked if the node supports isochronous transfers BM: checked if the node is bus manager capable PM: checked if the node is power management capable Acc: the cycle clock accuracy of the node, valid from ‧ to ‧ Speed: the speed of the nodeTill höger syns information om IEEE ‧-inställningen. Kolumnernas betydelse: Namn: port-eller nodnamn, numret kan ändras vid varje återställning av bussen GUID: nodens ‧-bitars GUID Lokal: markerad om noden är en IEEE ‧-port på datorn IRH: markerad om noden kan hantera isokrona resurser CRH: markerad om noden kan hantera cykler ISO: markerad om noden stöder isokrona överföringar BH: markerad om noden kan hantera bussen PH: markerad om noden kan hantera kraft Nog: klocknoggrannhet hos noden, i intervallet ‧ till ‧ Hastighet: nodens hastighet
The Lightweight Window Manager. A non-configurable, bare window managerDen lättviktiga fönsterhanteraren. En enkel fönsterhanterare utan anpassningsmöjligheterName
Using this module, you can configure the & kde; graphical login manager, & kdm;. You can change how the login screen looks, who has access using the login manager and who can shutdown the computerMed den här modulen kan du ställa in & kde;: s grafiska inloggningshanterare & kdm;. Du kan ändra hur inloggningsskärmen ser ut, vem som har tillgång till datorn med inloggningshanteraren och vem som kan stänga av datorn
Session Manager You can configure the session manager here. This includes options such as whether or not the session exit (logout) should be confirmed, whether the session should be restored again when logging in and whether the computer should be automatically shut down after session exit by defaultSessionshanteraren Här kan du anpassa sessionshanteraren. Detta omfattar alternativ som till exempel om sessionsavslutningen (utloggningen) ska bekräftas, om sessionen ska återställas igen vid inloggning och om datorn normalt ska stängas av automatiskt efter sessionen avslutats
Window-specific Settings Here you can customize window settings specifically only for some windows. Please note that this configuration will not take effect if you do not use KWin as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behaviorFönsterspecifika inställningar Här kan du anpassa fönsterinställningar specifikt för vissa fönster. Observera att inställningarna får ingen effekt om du inte använder Kwin som fönsterhanterare. Om du använder en annan fönsterhanterare, se dess dokumentation om hur fönsterbeteende kan anpassas
the configuration management policies that are to be used for change control and version managementden policy för konfigurationsstyrning som skall användas för kontroll av förändringar och hantering av versioner
This module allows you to configure the & kde; login manager, & kdm;. & kdm; is a powerful login manager with a large range of options. It supports user switching, remote graphical logins and has a fully customizable appearance. For more information, see the & kdm; handbookDen här modulen låter dig ställa in & kde;: s inloggningshanterare, & kdm;. & kdm; är en kraftfull inloggningshanterare med en stor mängd alternativ. Den stöder byte av användare, grafisk fjärrinloggning och har ett fullständigt anpassningsbart utseende. För mer information, se handboken för & kdm
Visar sida 1. Hittade 70076 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 54,644 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.