Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
The product must be configured as shipped and recommended for use, particularly for key parameters such as power-management default delay times, print quality, and resolutionProdukten ska ha samma konfiguration som vid leverans och som tillverkaren rekommenderar för användningen, särskilt i fråga om nyckelparametrar såsom standardfördröjningar för övergång till annat driftsläge, utskriftskvalitet och resolution
a description of the records of the configuration management process which should be maintaineden beskrivning av den dokumentation av konfigurationsstyrningsprocessen som skall upprätthållas
A minimal but configurable window managerMinimal men anpassningsbar fönsterhanterareName
Requirements applying to the software configuration management assurances referred to in Article ‧(cKrav avseende konfigureringshantering för programvara enligt artikel ‧.‧ c
The configuration management plan should describe the set of standards and procedures for change management encompassing notablyPlanen för konfigurationsstyrning bör beskriva uppsättningen standarder och förfaranden för förändringshantering och bland annat innehålla
file is evaluated like this: if file starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, kdm, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcfil utvärderas så här: om fil börjar med/, tolkas den som ett absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet på en global & kde;-inställningsfil. För att till exempel ställa in KDE: s inloggningshanterare kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
Configure LILO (the Linux boot managerAnpassa Lilo (starthanterare för Linux) Name
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/pngHär kan du anpassa vad filhanteraren Konqueror ska göra när du klickar på en fil av den här typen. Konqueror kan visa filen i en inbäddad visare eller starta ett separat program. Om inställd till " Använd inställningar för G grupp ", kommer Konqueror att uppträda enligt inställningarna för den gruppen G som den här typen tillhör, t ex " bild " om den aktuella filtypen är image/png
ksmserver is & kde; 's session manager. On startup the session manager launches auto-start applications and restores applications from the previous session. The applications to auto-start are indicated by. desktop files in the $ KDEDIR/share/autostart directory. Whether or not to auto-start an application can be made conditional upon some configuration entry determined by the X-KDE-autostart-condition entry in the. desktop file& kde;: s sessionshanterare är ksmserver. Vid start kör sessionshanteraren program som ska startas automatiskt och återställer program från föregående session. Programmen som ska startas automatiskt anges av. desktop-filer i katalogen $ KDEDIR/share/autostart. Om ett program ska startas automatiskt eller inte kan göras villkorligt beroende på någon inställningspost som avgörs av posten X-KDE-autostart-condition i. desktop-filen
In this control module you can configure & kde; 's session managerI den här inställningsmodulen kan du anpassa & kde;: s sessionshanterare
Using this module, you can configure the & kde; graphical login manager, & kdm;. You can change how the login screen looks, who has access using the login manager and who can shutdown the computerMed den här modulen kan du ställa in & kde;: s grafiska inloggningshanterare & kdm;. Du kan ändra hur inloggningsskärmen ser ut, vem som har tillgång till datorn med inloggningshanteraren och vem som kan stänga av datorn
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationHär kan du anpassa vad filhanteraren Konqueror ska göra när du klickar på en fil som tillhör den här gruppen. Konqueror kan visa filen i en inbäddad visare eller starta ett separat program. Du kan ändra den här inställningen för en specifik filtyp under fliken " Inbäddning " i filtypsinställningen
A configuration management plan embodying the set of standards and procedures for change management should underpin the whole of the change management process as described aboveEn plan för konfigurationsstyrning som innefattar standarder och förfaranden för förändringshantering bör underbygga hela den förändringshanteringsprocess som beskrivs ovan
The Configure window is the main way to set up and customize & kopete;. On the left a column of icons control which aspect of & kopete; is being configured. Click the Accounts icon. The main pane will change to display the account management pane. This is currently empty, but will soon list your & im; accounts. Click New to display the Account WizardInställningsfönstret är det huvudsakliga sättet att ställa in och anpassa & kopete;. Till vänster styr en kolumn med ikoner vilken aspekt av & kopete; som ställs in. Klicka på ikonen Konton. Fönstret ändras för att visa kontohanteringsrutan. Den är för närvarande tom, men visar snart dina meddelandetjänstkonton. Klicka på Nytt för att visa kontoguiden
On the right hand side you can see some information about your IEEE ‧ configuration. The meaning of the columns: Name: port or node name, the number can change with each bus reset GUID: the ‧ bit GUID of the node Local: checked if the node is an IEEE ‧ port of your computer IRM: checked if the node is isochronous resource manager capable CRM: checked if the node is cycle master capable ISO: checked if the node supports isochronous transfers BM: checked if the node is bus manager capable PM: checked if the node is power management capable Acc: the cycle clock accuracy of the node, valid from ‧ to ‧ Speed: the speed of the nodeTill höger syns information om IEEE ‧-inställningen. Kolumnernas betydelse: Namn: port-eller nodnamn, numret kan ändras vid varje återställning av bussen GUID: nodens ‧-bitars GUID Lokal: markerad om noden är en IEEE ‧-port på datorn IRH: markerad om noden kan hantera isokrona resurser CRH: markerad om noden kan hantera cykler ISO: markerad om noden stöder isokrona överföringar BH: markerad om noden kan hantera bussen PH: markerad om noden kan hantera kraft Nog: klocknoggrannhet hos noden, i intervallet ‧ till ‧ Hastighet: nodens hastighet
There are two pages in this module: Theme and Advanced. Theme manages the icon themes while Advanced lets you configure how icons will be used in & kdeDet finns två sidor i modulen: Tema och Avancerat. Tema hanterar ikonteman, medan Avancerat låter dig anpassa hur ikoner används i & kde
The icons shown in the various bars can be changed by using the Settings Configure Toolbars... option, which brings up the Configure Toolbars dialog box. The Main and Extra Toolbars are divided into sections, such as Main Toolbar & lt; konqueror; gt;, Main Toolbar & lt; khtmlpartgt; and Extra Toolbar & lt; khtmlsettingsplugingt;. The number and type of these sections will depend on whether & konqueror; is in Web Browser or File Manager mode and whether you have & konqueror; plugins installedIkonerna som visas i de olika raderna kan ändras genom att använda Inställningar Anpassa verktygsrader..., som visar dialogrutan Anpassa verktygsrader. Huvudverktygsraden och extra verktygsraden är uppdelade i delar, som Huvudverktygsrad & lt; konqueror; gt;, Huvudverktygsrad & lt; khtmlpartgt; och Extra verktygsrad & lt; khtmlsettingsplugingt;. Antal och typ av delar beror på om & konqueror; är i webbläsarläge eller filhanteringsläge och om du har insticksprogram för & konqueror; installerade
& cervisia; offers an integrated front-end to manage all your repository locations, the Configure Access to Repositories dialog. To display it, select the Repository Repositories... menu item& cervisia; erbjuder ett integrerat gränssnitt för att hantera alla dina arkivplatser, dialogrutan Anpassa tillgång till arkiv. För att visa den, välj menyalternativet Arkivering Arkiv
An important part of the change management process is the definition of the responsibilities for the delivery of the specifications and for both its quality assurance and configuration managementEn viktig del av förändringshanteringsprocessen är definitionen av ansvar när det gäller framtagningen av specifikationerna liksom kvalitetssäkring och konfigurationsstyrning
KDE Configuration ManagerKDE: s inställningshantering
Engines of different bore and stroke, different configuration, different air management systems, different fuel systems can be considered as equivalent in respect to emissions deterioration characteristics if there is a reasonable technical basis for such determinationMotorer som skiljer sig ifråga om cylinderdiameter och slaglängd, konfiguration, luftsystem och bränslesystem kan anses vara likvärdiga i fråga om utsläppsförsämringsegenskaper, om det finns rimliga tekniska skäl för detta
a statement of who takes responsibility for the configuration management procedures and for submitting controlled entities to the configuration management decision structureen redogörelse för vem som tar ansvar för förfarandena för konfigurationsstyrning liksom för att överlämna kontrollerade enheter till beslutsstrukturen för konfigurationsstyrningen
Managing & krdc; configurationHantera inställning av Fjärranslutning till skrivbord
There is USENET group comp. software. config-mgmt dedicated to configuration management in general. & CVS; is only marginally a topic in this group, but nevertheless it may be interesting for discussing merits of various revision control systems compared to & CVSDet finns en Usenet-grupp som heter comp. software. config-mgmt, tillägnad konfigurationshantering i allmänhet. & CVS; är bara en marginell del av ämnet för den här gruppen, men den kan ändå vara intressant eftersom den diskuterar fördelar med olika versionshanteringssystem i förhållande till & CVS
The Lightweight Window Manager. A non-configurable, bare window managerDen lättviktiga fönsterhanteraren. En enkel fönsterhanterare utan anpassningsmöjligheterName
Visar sida 1. Hittade 88168 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 18,769 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.