Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdictionI detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereofOm det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
What should be done about this flag, the flag of Sweden, and what should be done about this flag, the flag of Finland, and the flag of the Slovak Republic, and the flag of Malta, and the flag of Denmark, and the flag of Greece, and the flag of the United Kingdom which has three crosses, no less?Vad ska man göra med denna flagga, Sveriges flagga, Finlands, Slovakiens, Maltas, Danmarks och Greklands flagga samt Storbritanniens som har inte mindre än tre kors?
Finally, on the point raised concerning Mauritania, I would like to say that we have just signed a new memorandum of understanding with Mauritania, and this will lead to a new protocol which will guarantee for Mauritania the same amount that they have under the existing protocol but which will reflect the actual fishing possibilities in a more realistic way.När det slutligen gäller Mauretanien vill jag säga att vi nyligen undertecknade ett samförståndsavtal med Mauretanien och att detta kommer att leda fram till ett nytt protokoll som kommer att garantera Mauretanien samma belopp som de har under det befintliga protokollet, men som kommer att avspegla de faktiska fiskemöjligheterna på ett mer realistiskt sätt.
Welcomes the Mauritanian authorities' determination to combat illegal immigration, which has made it possible to conclude important agreements between the EU and Mauritania, including the Atlantis project, cofinanced by the Commission, which establishes collaboration between EU Member States and Mauritania in the monitoring of Mauritania's coast by joint Spanish-Mauritanian patrolsEuropaparlamentet välkomnar att de makthavande i Mauretanien visat samarbetsvilja i kampen mot den illegala immigrationen, så att man kunnat ingå viktiga avtal mellan EU och Mauretanien, såsom projektet Atlantis, som medfinansieras av kommissionen och innebär att EU-länderna och Mauretanien börjat samarbeta för att bevaka Mauretaniens kuster med hjälp av patruller som består av såväl spanjorer som mauretanier
As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
There is verified evidence of lack of ability of the authorities responsible for the oversight of air carriers licensed in the Islamic Republic of Mauritania to address effectively safety deficiencies and to resolve safety concerns, as demonstrated by the results of the audit of Mauritania carried out by ICAO in the framework of its Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) in AprilDet finns bevis för att de myndigheter som ansvarar för tillsynen av lufttrafikföretag som är licensierade i Islamiska republiken Mauretanien inte är i stånd att på ett effektivt sätt ta itu med säkerhetsbristerna och åtgärda säkerhetsproblemen
Mr President, on page 15 of the opinion of the Committee on Budgets we read that appropriations of EUR 86 million are being devoted to assistance for Mauritania: assistance for research, for fisheries, for developing statistics, for rescue services at sea, for fishing licences, for the costs of organising seminars and meetings, for the development of regional fishing; but I do not, Mr President, see any entry with the title 'assistance to the pensioners of Mauritania, assistance for speeding up the payment of contributions and for having occupational pensions for fishermen' .På sidan 15 i yttrandet från budgetutskottet kan man läsa att 86 miljoner euro avsatts för hjälp till Mauretanien, för stöd till forskning och fiske, för framtagning av statistik, för sjöräddning, fiskelicenser, kostnader för att organisera seminarier och sammankomster samt för utveckling av det regionala fisket. Men jag ser ingen rubrik som lyder " Stöd till Mauretaniens pensionärer, bidrag för att underlätta betalning av pensioner och för att skapa tjänstepensioner för fiskarna" .
Mr President, the abolition, in October 2000, of the main opposition party in Mauritania, the Union of Democratic Forces-New Era, and the arrest and subsequent sentencing, to five years' imprisonment after a summary judgment, of the leader of the Popular Front, Chbih Melainine, calls into question the fundamental principles of democracy laid down in the constitution of Mauritania.Herr talman! Upplösningen av det största oppositionspartiet i Mauretanien i oktober 2001, "de demokratiska krafternas union - ny tidsålder", och arresteringen av ledaren för folkfrontens parti Chbih Melainine och den påföljande femåriga fängelsedomen efter en summarisk rättegång äventyrar de grundläggande demokratiska principer som dock slås fast i Mauretaniens konstitution.
The current agreement with Mauritania has been contributing to the economic development of Mauritania, where the fisheries sector is one of the fundamental pillars of the economy, representing almost 10% of gross domestic product (GDP), 29% of national budget revenue and almost 50% of exports.Det nuvarande avtalet med Mauretanien har bidragit till den ekonomiska utvecklingen i landet, där fiskesektorn är en av de grundläggande pelarna i ekonomin och står för 10 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP), 29 procent av inkomsterna i statsbudgeten och nästan 50 procent av dess export.
Welcomes the ending of the consultations pursuant to the new Article ‧ of the Cotonou Agreement and the full resumption of cooperation between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania, and the fact that the Islamic Republic of Mauritania will thus not have been penalised by the events of ‧ AugustEuropaparlamentet välkomnar att samrådet enligt den nya artikel ‧ i Cotonouavtalet slutförts och att samarbetet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien återupptagits i full omfattning och att Islamiska republiken Mauretanien sålunda inte har drabbats av några sanktioner på grund av händelserna den ‧ augusti
The Islamic Republic of Mauritania has implemented the consensual solution for ending the crisis as defined by the appropriate measures put in place by Council Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ concerning the conclusion of consultations with the Islamic Republic of Mauritania under Article ‧ of the ACP-EC Partnership AgreementIslamiska republiken Mauretanien har genomfört den samförståndslösning på krisen som fastställdes genom de lämpliga åtgärder som inrättades genom rådets beslut ‧/‧/EG av den ‧ april ‧ om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel ‧ i det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet
Amongst the most important aspects, we would stress: the need for a comprehensive and detailed evaluation of the reasons for the inadequate achievement of the objectives regarding development cooperation and the various lines of support for the fisheries sector in Mauritania; the advocating of support for the fastest possible construction of adequate facilities for landing fish along Mauritania's central and southern coastlines, including Nouakchott, so that fish caught in Mauritanian waters can be landed at national ports rather than outside the country, as is often the case at present; and that fisheries agreements between the EU and third countries should be preceded by a wide-ranging debate in the countries concerned, allowing participation by the public, civil society organisations and national parliaments, thereby promoting greater democracy and transparency.Bland de viktigaste aspekterna vill vi betona följande: behovet av att genomföra en omfattande och detaljerad utvärdering av skälen till att målen inte uppfyllts i tillräcklig utsträckning när det gäller utvecklingssamarbetet samt de olika formerna av stöd till fiskerisektorn i Mauretanien, förespråkandet av stöd för snabbast tänkbara byggande av lämpliga anläggningar för landning av fångst längs den centrala och sydliga delen av Mauretaniens kustremsa, bland annat Nouakchott, så att den fisk som fångas i de mauretanska farvattnen landas i inhemska hamnar och inte utanför landet, vilket ofta sker för närvarande, och att fiskeavtalen mellan EU och tredjeländer bör föregås av en omfattande diskussion i de berörda länderna som ger allmänheten, civilsamhällets organisationer och de nationella parlamenten möjlighet att delta och därmed främjar ökad demokrati och insyn.
The Commission initiated consultations with the competent authorities of Mauritania in February ‧, expressing serious concerns about the safety of the operations of air carriers licensed in this country and requesting clarifications regarding the actions undertaken by the competent authorities of Mauritania to respond to ICAO findings and to the SAFA findingsKommissionen inledde i februari ‧ samråd med behöriga myndigheter i Mauretanien och uttryckte därvid allvarliga betänkligheter i fråga om driftsäkerheten hos de lufttrafikföretag som är licensierade i Mauretanien samt begärde redogörelse för de åtgärder som myndigheterna i Mauretanien vidtagit med anledning av de brister som konstaterats av ICAO och vid Safa-inspektioner
As these are subjects of mutual interest and given the scale of European Union cooperation in Mauritania in the area of governance, we propose that the political dialogue between Mauritania and the European Union, as provided for in Article ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement, be strengthened and put on a regular and structured footingMed tanke på detta är frågor av gemensamt intresse och betydelsen av samarbetet med Europeiska unionen för en god samhällsstyrning i Mauretanien föreslår vi att den politiska dialog mellan Mauretanien och Europeiska unionen som föreskrivs i artikel ‧ i AVS–EG-partnerskapsavtalet ska förstärkas och bli regelbunden och strukturerad
ANAC informed that Mauritania Airways is currently the only air carrier certified in Mauritania and that the AOC of this carrier was renewed on ‧ July ‧ for a limited period of ‧ months, expiring on ‧ December ‧. ANAC, however, failed to provide evidence of the verifications made before the renewal together with details of any action plans mandated to ensure the safety deficiencies identified are being effectively remedied in a sustainable mannerANAC informerade att Mauritania Airways för närvarande är det enda lufttrafikföretag som är certifierat i Mauretanien och att dess driftstillstånd förnyades den ‧ juli ‧ på begränsad tid (‧ månader) fram till och med den ‧ december ‧. ANAC kunde dock inte bevisa att man utfört kontroller före det att driftstillståndet förnyades eller att någon handlingsplan antagits för att säkerställa att de brister som konstaterats åtgärdas på ett effektivt och hållbart sätt
If you have used the flag tag you should provide the flag files. They have to be in PNG format and better if they are ‧x‧ pixels and you provide a SVG file for it. To obtain SVG flags of almost all countries in the world and some other divisions, you can consult the Sodipodi flags collectionOm du har använt taggen flag måste du tillhandahålla flaggfilerna. De måste vara på PNG-format och bättre om de är ‧ x ‧ bildpunkter och du tillhandahåller en SVG-fil för dem. För att skaffa SVG-flaggor för nästan alla länder i världen och för vissa andra delar, kan du rådfråga Sodipodis flaggsamling
In general, cooperation between Mauritania and the European Commission has been aimed at consolidating democracy and the rule of law, as well as respect for human rights and fundamental liberties, and we must recognize that, at least in the case of Mauritania, very positive efforts have been made in recent years with respect to the country's situation and a significant process of democratization has been started.I generella termer har samarbetet mellan Mauretanien och Europeiska kommissionen varit avsedd att befästa demokratin och rättsstaten, liksom respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och det skall erkännas att det har gjorts mycket positiva ansträngningar, åtminstone i fallet Mauretanien, under senare år, vad gäller den situation som landet befann sig i. En viktig demokratiseringsrörelse har också kommit i gång.
RECALLING that the Community and Mauritania are signatories to the United Nations Convention on the Law of Sea and that, in accordance with that Convention, Mauritania has established an exclusive economic zone extending ‧ nautical miles from its shores within which it exercises its sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing the resources of the said zoneSOM ERINRAR om att gemenskapen och Mauretanien har undertecknat Förenta nationernas konvention om havsrätten och att Mauretanien i enlighet med den konventionen har inrättat en exklusiv ekonomisk zon som sträcker sig upp till ‧ sjömil utanför dess kust och inom vilken Mauretanien utövar sina suveräna rättigheter i syfte att undersöka, utnyttja, bevara och förvalta resurserna inom nämnda zon
having regard to the ‧ undertakings given by the Islamic Republic of Mauritania during the consultations with the ACP on the Islamic Republic of Mauritania pursuant to Article ‧ of the Cotonou Agreement (Brussels, ‧ Novembermed beaktande av de ‧ åtaganden som Islamiska republiken Mauretanien ingått under samrådet med AVS-parten om Islamiska republiken Mauretanien utgående från artikel ‧ i Cotonouavtalet (Bryssel den ‧ november
In order to develop the fresh products sector in particular, by way of an incentive Mauritania shall grant Community operators landing fish in Mauritanian ports (especially for the purposes of sales to local industries, adding value to these products in Mauritania or transporting catches made in Mauritanian fishing zones by land) a reduction in the amount of fees, in accordance with Annex I to this Protocol and with the relevant Mauritanian lawFör att utveckla i synnerhet färskvarusektorn beviljar Mauretanien, som ett incitament, dessutom sänkta avgifter för aktörer från gemenskapen som landar fångster i Mauretaniens hamnar (särskilt för att avsätta dem till den lokala industrin, förädling i Mauretanien eller transport landvägen av fångster som tagits i Mauretaniens fiskezoner), i enlighet med bilaga I till detta protokoll och med mauretansk lag på detta område
The European Community and the Islamic Republic of Mauritania have negotiated and initialled a Fisheries Partnership Agreement providing Community fishermen with fishing opportunities in the waters falling within the sovereignty of the Islamic Republic of Mauritania, (hereinafter referred to as the Partnership AgreementEuropeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten under Islamiska republiken Mauretaniens överhöghet, nedan kallat partnerskapsavtalet
In order to develop the fresh products sector, by way of an incentive Mauritania shall grant Community operators landing fish in Mauritanian ports (in particular for the purposes of sales to local industries, adding value to these products in Mauritania or transporting catches made in Mauritanian fishing zones by land) a reduction in the amount of fees, in accordance with Annex I to this Protocol and with the relevant Mauritanian lawFör att utveckla färskvarusektorn och i uppmuntrande syfte skall Mauretanien bevilja minskade avgifter för aktörer från gemenskapen som landar fångster i Mauretaniens hamnar (särskilt om det gäller försäljning till den lokala industrin, förädling i Mauretanien eller transport landvägen av fångster som tagits i Mauretaniens fiskezoner), i enlighet med bilaga I till detta protokoll och med Mauretaniens lagstiftning på detta område
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 970,275 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.