Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
This Agreement establishes the principles , rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of v essels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdiction .1 detta avtal fastställs de principer , regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla Ì fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna , direkt eller efter bearbetning , och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatt en som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveräni tet eller jurisdiktion .
This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdictionI detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereofOm det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
It is clear that Mauritania is an obvious example of this.Det står klart att Mauretanien är ett uppenbart exempel på detta.
But we must also consider and say that the international community of states is really called upon to do everything in its power - and this applies not just to Mauritania, but also to other states where slavery still exists - to bring this situation to an end.Men också där måste vi tänka efter och säga att det internationella samfundet verkligen är uppmanat att göra allt som står i dess makt, för att få ett slut på den här situationen.
Urges the junta to consider the multiple benefits for the Mauritanian people of taking part in the political process for peace, democracy, prosperity and human, social and cultural understanding outlined at the Summit for the Mediterranean of ‧ July ‧, which was attended by Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, President of the Islamic Republic of MauritaniaGemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar juntan att ta hänsyn till de många fördelarna för det mauretanska folket med att delta i den politiska process för fred, demokrati, välstånd och mänsklig, social och kulturell förståelse som inleddes vid toppmötet för Medelhavet den ‧ juli ‧, där Islamiska republiken Mauretaniens president Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi deltog
THE CHAIRMAN OF THE MILITARY COMMITTEE FOR NATIONAL SAFETY , HEAD OF STATE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA ,ORDFÖRANDEN FÖR MIUTÄRKOMMITTÉN FÖR NATIONELL SÄKERHET , STATSÖVERHUVUD FÖR ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIEN ,
B5-0594/2001 by Mrs Carlotti, Mrs Napoletano and Mr Van den Berg, on behalf of the PSE Group, on the situation in Mauritania;(B5-0594/2001) av Carlotti, Napoletano och Van den Berg för PSE-gruppen om situationen i Mauretanien.
As you know, the diplomatic fall-out of the Gaza conflict in the wider region has been very significant: indirect talks between Syria and Israel have been suspended; Mauritania and Qatar have suspended ties with Israel; a withdrawal of the Arab Peace Initiative was threatened.Som ni vet har den diplomatiska oenigheten om Gazakonflikten i det större området varit mycket betydande: de indirekta samtalen mellan Syrien och Israel har avbrutits, Mauretanien och Qatar har avbrutit sina förbindelser med Israel och man har hotat att upphäva det arabiska fredsinitiativet.
Before talking about Georgia, however, I should like to welcome the latest arrival among the European Neighbourhood Policy countries, namely Mauritania - a country which I recently visited as head of our election observation mission there.Innan jag talar om Georgien skulle jag dock vilja välkomna det senaste tillskottet bland länderna inom den europeiska grannskapspolitiken, nämligen Mauretanien, som är ett land som jag besökt som chef för vår valobservatörsdelegation där.
I regret that Mr Michel is not here because he is very well acquainted with the subject of Mauritania.Jag beklagar att Louis Michel inte är här, eftersom han är mycket insatt i Mauretanienfrågan.
There is verified evidence of serious safety deficiencies on the part of the air carrier Mauritania Airways certified in MauritaniaDet finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget Mauritania Airways, som certifierats i Mauretanien
RECALLING that the Community and Mauritania are signatories to the United Nations Convention on the Law of Sea and that, in accordance with that Convention, Mauritania has established an exclusive economic zone extending ‧ nautical miles from its shores within which it exercises its sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing the resources of the said zoneSOM ERINRAR om att gemenskapen och Mauretanien har undertecknat Förenta nationernas konvention om havsrätten och att Mauretanien i enlighet med den konventionen har inrättat en exklusiv ekonomisk zon som sträcker sig upp till ‧ sjömil utanför dess kust och inom vilken Mauretanien utövar sina suveräna rättigheter i syfte att undersöka, utnyttja, bevara och förvalta resurserna inom nämnda zon
Mauritania is one of the world's poorest countries and one of its newest oil producers.Mauretanien är ett av världens fattigaste länder och en av dess nyaste oljeproducenter.
Council Decision 96 / 731 / EC of 26 November 1996 on the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the agree ment on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania OJ L 334 , 23.12.1996 , p . 16Ràdete beslut 96 / 731 / EG av den 26 november 1996 om ingå ende av avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien EGTL 334 , 23.12.1996 , s . 16
Improvements in terms of infrastructure and of building adequate facilities for unloading fish along Mauritania's central and southern coasts must be promoted, to enable the EU fleet to operate more efficiently, thereby facilitating the flow of investment and increasing this agreement's impact on the local economy.Förbättringar när det gäller infrastruktur och byggande av lämpliga anläggningar för landning av fångst längs den centrala och sydliga delen av Mauretaniens kustremsa måste främjas för att EU:s flotta ska kunna operera mer effektivt och härigenom underlätta investeringsflödena och främja partnerskapsavtalets inverkan på den lokala ekonomin.
Next week, this Parliament's delegation to the Maghreb will be visiting Morocco and Mauritania to promote political and parliamentary dialogue with these countries in the spirit of the Barcelona Conference and the association agreement with Morocco, which certainly has an ambitious development plan underway in the north which deserves our attention.Nästa vecka skall parlamentets Magrebdelegation genomföra ett besök till Marocko och Mauretanien för att driva på den politiska och parlamentariska dialogen med dessa länder utifrån andan i Barcelonakonferensen och associationsavtalet med Marocko, som för övrigt har en pågående ambitiös utvecklingsplan för norr, vilket det skulle vara lämpligt att ägna tillbörlig uppmärksamhet.
There are still, of course, a number of duties to be carried out on Mauritania's part; as Mrs Carlotti mentioned a moment ago, the electoral register, in particular, still needs to be completed, a duty to which we refer in the resolution.Det finns naturligtvis fortfarande flera uppgifter som Mauretanien måste genomföra, som Marie-Arlette Carlotti nämnde för ett ögonblick sedan. I synnerhet måste valregistret kompletteras, en uppgift som vi hänvisar till i resolutionen.
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIAISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIEN
European Parliament legislative resolution of ‧ July ‧ on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period ‧ August ‧ to ‧ July ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den ‧ juli ‧ om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden ‧ augusti ‧–‧ juli ‧ av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
( e ) The European Union and Mauritania , in their concern for the conservation of resources , shall endeavour to cooperate to strengthen the system for the surveillance of the Mauritanian EEZ .c ) Europeiska unionen och Mauretanien skall i sina bemödanden att bevara resurserna anstränga sig för att samarbeta för att stärka övervakningssystemet i Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon .
The two Parties shall also decide to set up a task force to identify obstacles to direct Community investment in the fisheries sector in Mauritania, and the opportunities for such direct investment or possibilities of supporting such investment, and the measures easing the conditions governing itParterna beslutar också att bilda en reflexionsgrupp som skall se på vilka hinder och möjligheter som finns för stöd för direkta gemenskapsinvesteringar i Mauretaniens fiskerinäring och vilka åtgärder som kan vidtas för att lätta på de villkor som gäller för sådana investeringar
Visar sida 1. Hittade 3312723 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 655,439 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.