Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdictionI detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereofOm det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
Calls on the AU and the EU to look at all the targeted sanctions that might be taken against the military putschists (travel ban, freezing of assets, etc.) should no commitment be made in the near future to a relevant and credible plan for ending the crisis and restoring constitutional order, but not to take any steps that might jeopardise the development of Mauritania and an improvement in the living conditions of its peopleGemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar AU och EU att se över alla riktade sanktioner som kan införas mot de militära kuppmakarna (reseförbud, frysning av tillgångar osv.) om det inte inom den närmaste framtiden görs något åtagande om en relevant och trovärdig plan för att lösa krisen och återupprätta konstitutionen, men att inte vidta några åtgärder som kan hindra Mauretaniens utveckling och förbättrade levnadsförhållanden för befolkningen
The importance of a democratic Mauritania cannot be underestimated in this fragile subregion of Africa, so a return to democracy and civil rule is paramount.Vikten av ett demokratiskt Mauretanien i denna ömtåliga afrikanska underregion kan inte underskattas, så en återgång till demokrati och civilt styre är avgörande.
Mauritania Airways was heard by the Air Safety Committee on ‧ November ‧ and informed that the air carrier initiated a series of corrective actions to address the deficiencies identified in the course of the SAFA ramp inspections as well as the internal investigation following the accident of their aircraft in JulyMauritania Airways framförde sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén den ‧ november ‧ och meddelade att företaget inlett ett antal avhjälpande åtgärder för att ta itu med de brister som konstaterats vid Safa-rampinspektionerna och vid internutredningen till följd av olyckan med dess luftfartyg i juli
I am convinced that the fruitful dialogue between Members of the European Parliament and Members of the Mauritanian Parliament can contribute to enhancing these relations and also to developing new areas of cooperation between the EU and Mauritania.Jag är övertygad om att den givande dialogen mellan ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av det mauretanska parlamentet kan bidra till att stärka dessa förbindelser och till att utveckla nya områden för samarbete mellan EU och Mauretanien.
COOPERATION IN THE MONITORING OF FISHING ACTIVITIES BY COMMUNITY VESSELS IN MAURITANIASAMARBETE I FRÅGA OM KONTROLL AV GEMENSKAPSFARTYGENS FISKE I MAURETANIENS FISKEZON
A part of that fleet can now be included in the agreement with Mauritania, which will help to relieve the difficult situation which had been created.En del av nämnda flotta kan nu falla under avtalet med Mauretanien, vilket kommer att mildra den svåra situation som uppstått.
AGREEMENT on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of MauritaniaAVTAL om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska Republiken Mauretanien
This think-tank shall be able to define a specific annual action plan and jointly monitor its implementation, particularly in the context of the contribution of the Partnership Agreement to the implementation of Mauritania's sectoral fisheries policyReflexionsgruppen kan fastställa en särskild årlig handlingsplan och tillsammans följa dess genomförande, särskilt som ett led i partnerskapsavtalets bidrag till genomförandet av Mauretaniens sektoriella fiskeripolitik
The fees and any additional amounts due shall be paid to one of the Central Bank of Mauritania's foreign accounts payable to the Mauritanian Public TreasuryAvgifter och eventuella tilläggsbelopp skall betalas in på något av mauretanska centralbankens utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa
This time they allowed the equivalent of three ' into the Dutch register to fish the same fish off Mauritania.Denna gång tillät de motsvarigheten till tre ”Atlantic Dawn” i de nederländska registren för att fiska samma fisk utanför Mauretaniens kust.
The budgetary support to the 10th EDF will compensate for the remaining EUR 40 million for 2009/10-2012 at the rate of EUR 10 million per year and this means that Mauritania will be receiving a financial package which, when you take into account both what they are receiving by way of compensation for fishing opportunities - which have been reduced on the basis of what was actually being fished in Mauritanian waters - and the increase to the budgetary support through the 10th EDF ad hoc compensation within this protocol, we end up with a situation where the total package is equivalent to the fishing package that they had under the previous financial protocol.Budgetstödet till den tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) kommer att utgöra en kompensation för den återstående summan på 40 miljoner euro under perioden 2009/10-2012, till ett belopp av 10 miljoner euro årligen. Detta innebär, om man tar med i beräkningen både det belopp de erhåller som kompensation för fiskemöjligheterna och som minskats utifrån det fiske som faktiskt bedrivits i Mauretaniens farvatten, och ökningen av budgetstödet genom den tionde Europeiska utvecklingsfondens engångskompensation inom ramen för protokollet, att Mauretanien kommer att få ett ekonomiskt stöd som totalt sett motsvarar fiskeuppgörelsen inom ramen för det tidigare finansprotokollet.
Ladies and gentlemen, I should like to welcome a delegation from the National Assembly of Mauritania who have taken their seats in the official gallery.Mina kära kolleger! Det är med stor glädje jag å parlamentets vägnar välkomnar en delegation från Islamiska republiken Mauretaniens parlament, vilken har tagit plats på åhörarläktaren.
Although we state there is a need to draw up reports on the situation of and relations with the individual countries, such as Morocco, Tunisia, Algeria, Mauritania or other Maghreb countries, our original idea was to try to see if we could move forward relations between the South Mediterranean as a whole, as a possible collective subject, and the North Mediterranean, in other words, the European Union.Även om vi inser att det också behöver utarbetas betänkanden om situationen och förbindelserna i respektive land, i Marocko, Tunisien, Algeriet, Mauretanien eller andra länder inom Maghreb, var vår idé till att börja med att försöka se om det i dag är möjligt att utveckla förbindelserna mellan södra Medelhavet i sin helhet, som ett möjligt kollektiv, och norra Medelhavet, dvs. Europeiska unionen.
Lastly, urgent clarification is needed of Mauritania's use of the Protocol's monitoring provisions as regards its preference for methods other than the vessel monitoring system (VMS), and also its varying standards on ship arrests.Slutligen behövs ett brådskande förtydligande av Mauretaniens tillämpning av protokollets övervakningsbestämmelser eftersom landet ger företräde åt metoder som inte omfattas av det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, samt med tanke på dess varierande standarder i samband med kvarstad på fartyg.
If they are properly managed and corruption is kept at bay, the new petroleum resources being exploited in Mauritania offer the possibility of providing financial wealth for the benefit of the general population, especially in fields such as health and education.Om de nya oljeresurser som utvinns i Mauretanien hanteras på rätt sätt och korruptionen hålls på avstånd erbjuder de möjligheten att ge ekonomiska rikedomar till förmån för den allmänna befolkningen, särskilt inom områden som sjukvård och utbildning.
B5-0565/2001 by Mr Khanbhai, on behalf of the PPE-DE Group, on human rights violations in Mauritania;(B5-0565/2001) av Khanbhai för PPE-DE-gruppen om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Mauretanien.
Before talking about Georgia, however, I should like to welcome the latest arrival among the European Neighbourhood Policy countries, namely Mauritania - a country which I recently visited as head of our election observation mission there.Innan jag talar om Georgien skulle jag dock vilja välkomna det senaste tillskottet bland länderna inom den europeiska grannskapspolitiken, nämligen Mauretanien, som är ett land som jag besökt som chef för vår valobservatörsdelegation där.
Question ‧ by the representatives of Mali, Niger, Chad, Senegal and Mauritania on the plague of locusts in Western and Central AfricaFråga nr ‧ av företrädarna för Mali, Niger, Tchad, Senegal och Mauretanien om gräshoppsinvasionen i Väst- och Centralafrika
Speakers: Audy, Bounkoulou (Republic of Congo), Toga (Ethiopia), Hutchinson, Baldeh (Gambia), Assarid (Mali), Jouye de Grandmaison, Alma (Niger), Mauro, Straker (Saint Vincent and the Grenadines), Lehideux, Guelaye (Mauritania) and Baum (European CommissionFöljande yttrade sig: Audy, Bounkoulou (Kongo), Toga (Etiopien), Hutchinson, Baldeh (Gambia), Assarid (Mali), Jouye de Grandmaison, Alma (Niger), Mauro, Straker (Saint Vincent och Grenadinern), Lehideux, Guelaye (Mauritanien) och Baum (kommissionen
having regard to the substantial numbers of migrants departing for Europe from the coast of MauritaniaFrån Mauretaniens kuster kommer det en strid ström av immigranter till Europeiska unionen
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 296,186 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.