Översättningar till svenska:

  • backsvala   

Exempel meningar med "Sand Martin", översättning minne

add example
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointedByggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (shingles och shakes), virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat
An interface exists between annex H (and Annex B(C‧)) of this TSI on one hand, and subsection ‧.‧.‧ (compatibility with track-side Train Detection Systems) and § ‧.‧ of appendix ‧ of Annex A (as quoted in subsection ‧.‧.‧.‧) of the CR CCS TSI on the other hand, in respect to the use of sandingEtt gränssnitt finns mellan å ena sidan bilaga H (och bilaga B(C‧)) i denna TSD och å andra sidan avsnitt ‧.‧.‧ (Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem) och punkt ‧.‧ i tillägg ‧ till bilaga A (som refereras till i avsnitt ‧.‧.‧.‧) i TSD för konventionella tåg – Trafikstyrning och signalering, i fråga om användning av sandningsutrustning
His bones are buried in the sand with all the othersHans ben är begravda under sanden som alla andras
in Romania, areas under vines in the following regions: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului and Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, the South wine region including sands and other favourable regionsI Rumänien: vinarealer i följande regioner: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului and Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, vinodlingsområdet i den södra delen av landet, inklusive sandområden och andra gynnsamma områden
I can' t hold much more than ‧, ‧ grains of sand in my hand at a timeJag kan inte hålla mycket mer än ‧ sandkorn i handen åt gången
Those, too, who even here in Parliament - they are no longer present, unfortunately; perhaps Mr Habsburg could give them a ticking off - have made great rhetorical play about rejecting every essential and long overdue reform of the common agricultural policy, and those who continue to bury their heads in the sand - to the great detriment of small farmers in need of our help - even these should finally recognize that only in this integrated initiative can there be an effective end to depopulation and loss of significance.Även de som med stort retoriskt larm, också här i parlamentet - de är tyvärr inte längre här, kanske skulle herr Habsburg också kunna påtala detta någon gång - förvägrar varje grundläggande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som borde gjorts för länge sedan, och de som, till skada just för de mindre jordbrukarna som behöver vår hjälp, hellre fortsätter att sticka huvudet i sanden, borde till slut erkänna att endast i denna integrerade ansats finns det ett effektivt skydd mot avfolkning på och minskad betydelse för landsbygden och dess invånare.
A shovel full of sandEn skoveI sand
Under current law sand dredgers cannot be registered in the Danish International Register of ShippingEnligt den nuvarande lagstiftningen får sandsugare inte registreras i det danska internationella fartygsregistret
Unless otherwise specified, or as a consequence of consultations or agreements between the Community and Norway, those conditions are also applicable to third country vessels authorised to fish for sand eel in EC waters of ICES zone IVSamma villkor skall tillämpas på fartyg från tredjeländer med tillstånd att fiska efter tobisfiskar i EG-vatten i ICES-område ‧ om inte annat anges, eller följer av samråd eller avtal mellan gemenskapen och Norge
We want to work with you to deliver your low-carbon roadmap to actually cut emissions from transport by 60% as you announced last week, so I hope that tonight you are going to come here with some good news for us and tell us that in the next few weeks we will have that implementing standard and we will have a higher value for tar sands and oil shale.Vi vill samarbeta med dig för att leverera vår färdplan för låga koldioxidutsläpp för att verkligen minska utsläppen från transporter med 60 procent som du aviserade förra veckan. Jag hoppas därför att du i kväll kommer med några goda nyheter för oss och berättar att vi inom de närmaste veckorna kommer att ha denna genomförandestandard och ett högre värde för tjärsand och oljeskiffer.
The main risks to human health arise from : intake of pathogenic micro-organisms from infected sea water ; direct contact with polluted sea water and beach sand and consumption of seafood contaminated by pathogens ; and , in a minor way , heavy metals and chemicals , especially in bioaccumulating organisms such as filter feeders and carnivorous fish .De största r iskerna för människors hälsa härrör från intag av patogena mikroorganismer från infekterat havsvatten , direkt kontakt med förorenat havsvatten och strandsand och konsumtion av fisk och skaldjur som är smit tade med patogena organismer , samt - i mindre utsträckning - tungmetaller och kemikalier , särskilt i bioackumulerande organismer som filtrerande organismer och köttätande fiskar .
They defend the spice sandsDe försvarar kryddsanden
All right, let ́s take them out in the sandNu rider vi ut i öknen
We will be like footprints in the sandVi kommer vara som fotavtryck i sanden
It is on this sand, which has been consolidated by a century of spontaneous vegetation, that Insalata di Lusia, a lettuce richer than others in potassium and calcium, is plantedPå denna sand, som under ett sekel täckts med enhetlig spontan vegetation, planteras Insalata di Lusia, som har högre kalium- och kalcium-halt än andra sallatssorter
Silica sand of hardness ‧ on the Mohr scale, with a grain size between ‧ and ‧,‧ mm and an almost normal distribution, with an angular factor of ‧,‧ tokiselsand med hårdheten ‧ på Mohr-skalan, med en kornstorlek mellan ‧ och ‧,‧ mm och i det närmaste normalfördelad, med en vinkelfaktor av ‧,‧ till
In areas that have notbeen overly developed , for example , replanting sand duneswith sea grasses and other indigenous vegetation can slowthe erosion process quite effectively .I områden som inte äralltför exploaterade , kan till exempel återplantering avsanddyner med sjögräs och annan naturlig vegetation saktaner erosionsprocessen ganska effektivt .
As an example of this, losses close to ‧ % were reported in Scandinavia during a spring episode (aerosols from road sanding), whereas losses up to ‧ % were observed in Central Europe during a winter episode (aerosols with high ammonium nitrate contentSom ett exempel på detta kan nämnas att förluster nära ‧ % rapporterades i Skandinavien under våren (aerosoler från vägsandning), samtidigt som förluster på upp till ‧ % observerades i Centraleuropa under vintern (aerosoler med hög halt av ammoniumnitrat
It goes without saying that this is a historic opportunity, but it is a decision that comes late and that is certainly not enough to rehabilitate a Europe whose image has been that of an ostrich with its head in the sand and which so far has refused to take any concrete initiative not only to prevent the occurrence on its own territory of genocides, crimes against humanity and war crimes but also to condemn and punish with an unrelentingly will the authors, direct and indirect, of such crimes.Det rör sig om ett historiskt tillfälle, men det är ett beslut som kommer sent och det räcker verkligen inte för att råda bot på den senfärdighet som Europa visat när man hittills har vägrat att ta några som helst konkreta initiativ, inte bara för att förhindra att man genomför folkmord inom det egna territoriet, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, utan också för att klart fördöma och straffa de direkta och indirekta förövarna av dessa brott.
To be able to extend tourist activity beyond the high season means more and better employment for these areas, and diversifies the tourism on offer, since it enables them to receive not just sun and sand tourists but also cultural and environmental ones.Utökade turistaktiviteter utanför högsäsongen innebär mer och bättre sysselsättning i dessa områden och skapar en mångfald i den turism som erbjuds, eftersom man inte bara får sol- och badturister utan också kultur- och naturturister.
Water of hardness not exceeding ‧ g/m‧ for a mixture comprising ‧ g of sand per litre of watervatten med en hårdhet som inte överstiger ‧ g/m‧ för en blandning bestående av ‧ g sand per liter vatten
Visar sida 1. Hittade 4157 meningar matchning fras Sand Martin.Hittade i 3,982 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.