Översättningar till svenska:

  • backsvala   

Exempel meningar med "Sand Martin", översättning minne

add example
It' s a sand trapEn sandfälla
movement of the sand by pumping and not by lorrySanden skall transporteras med hjälp av uppsugning och pumpning, inte med lastbil
NACE ‧.‧: Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolinNACE ‧.‧: Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
for Wellmann: construction, recycling of building materials and mining of sand and gravelWellmann: Byggverksamhet, återanvändning av byggnadsmateriel samt brytning av sand och grus
I remember watching my two little girls building a sand castle, oblivious to the incoming tide, so captivated were they with the shells and twigs with which they were decorating their work.Jag minns att jag såg mina två små flickor bygga ett sandslott, omedvetna om det stigande tidvattnet - så upptagna var de med de snäckor och pinnar som de dekorerade sitt verk med.
Oh, you know, water' s water, sand is sandVatten som vatten, sand som sand
Conditioning means the storage of live bivalve molluscs coming from class A production areas, purification centres or dispatch centres in tanks or any other installation containing clean seawater, or in natural sites, to remove sand, mud or slime, to preserve or to improve organoleptic qualities and to ensure that they are in a good state of vitality before wrapping or packagingKonditionering: lagring av levande musslor från klass A-produktionsområden, renings- eller leveranscentraler i tankar eller annan installation med rent havsvatten eller i naturliga miljöer för att avlägsna sand, dy eller slem och för att bevara eller förbättra de organoleptiska egenskaperna och se till att musslorna är livskraftiga innan de förpackas
The agreement must not jeopardise the Union's ability to review the Fuel Quality Directive and to refuse to import oil extracted from oil sands, the exploitation of which generates more carbon dioxide than the conventional oil extraction method, thereby entailing a major harmful environmental impact.Avtalet får inte äventyra EU:s möjligheter att se över direktivet om bränslekvalitet och vägra att importera olja som har utvunnits ur oljesand, en utvinning som ger mer koldioxidutsläpp än den konventionella utvinningsmetoden och därmed innebär allvarliga skador på miljön.
Let us not hide these facts, let us not act like an ostrich, which buries its head in the sand.Låt oss inte dölja dessa fakta. Låt oss inte agera som en struts och sticka huvudet i sanden.
In the meantime, study these sand tables, maps and recon photos...... until you can draw a map by memoryUnder tiden ska ni studera modeller-- kartor och foton tills ni kan rita en karta över området i minnet
It would be very helpful, Commissioner, if you could explain to DG Trade, as I am sure you have, that this is not an attack on Canada, and that apart from anything else, Parliament would want this issue of the default tar sands value to be sorted out in order to ensure a smooth passage for the EU-Canada trade agreement.Connie Hedegaard! Det skulle vara till hjälp om du kunde förklara för GD Handel, vilket jag är säker på att du har gjort, att detta inte är ett angrepp på Kanada, och att bortsett från allt annat skulle parlamentet vilja att frågan om standardvärde för tjärsand reds ut för att säkerställa en mjuk övergång för handelsavtalet mellan EU och Kanada.
During the years ‧, ‧ and ‧, it shall be prohibited to land or retain on board sand eels caught within the geographical area bounded by the east coast of England and Scotland, and a line sequentially joining the following coordinatesUnder åren ‧, ‧ och ‧ är det förbjudet att landa eller ombord behålla tobisfisk som fångats inom det geografiska område som begränsas av Englands och Skottlands östra kust och av en linje som förbinder följande koordinater
Whereas this represents added value for Europe by helping to resolve a common problem, it loses effect as a result of coming up against the nationalist and police barriers that every Member State is now building for itself - simply sand castles that fall apart when the wind blows a little harder.I fråga om detta förgår Europa, som ett mervärde för att hjälpa till att lösa ett gemensamt problem, på de nationalistiska och polisiära barriärerna som alla medlemsstater håller på att bygga var och en för sig, riktiga sandslott som förstörs då vinden blåser lite hårdare.
These restrictions are nevertheless not applicable if there is a risk of SPAD (Signal Passed at Danger), or other serious incident and the application of sand would assist adhesiondessa restriktioner är dock inte tillämpliga om det finns en risk för SPAD (passage av signal i stopp), eller annat allvarligt tillbud och sandning skulle förbättra adhesionen
Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.Återigen har våra modiga utrikesministrar beslutat att sticka huvudet i sanden.
Indeed, it is scandalous that when it comes to the risks associated with nanotechnology, the European Commission is still burying its head in the sand and is claiming that the current legislation in place is quite adequate.Det är faktiskt en skandal att Europeiska kommissionen fortfarande stoppar huvudet i sanden när det gäller riskerna med nanotekniken och hävdar att den befintliga lagstiftningen är alldeles tillräcklig.
Recent scientific advice indicates that quantities of sand eels within an area off the northeast coast of England and the east coast of Scotland are currently insufficient to support both fisheries upon them and the requirements of various species for which sand eels are a major component of their diet and that a closure of fisheries for sandeels in this area is therefore requiredEnligt de senaste vetenskapliga uppgifterna är kvantiteterna av tobisfisk inom ett område utanför Englands nordöstra kust och Skottlands östra kust för närvarande otillräckliga för att bära både fisket där och behoven hos olika arter för vilka tobisfisk utgör en väsentlig del av födan. Därför är det nödvändigt att fisket efter tobisfisk inom detta område upphör
The test substance can also be added as a solid, e.g. mixed in quartz sand or in a small sub-sample of the test soil which has been air-dried and sterilisedTestämnet kan också tillföras i fast form, till exempel inblandat i kvartssand eller i ett litet delprov av testjorden som har lufttorkats och steriliserats
In that respect I was horrified to read that Danish fisheries inspectors last month boarded a Danish industrial fishing boat and discovered 114 tonnes of juvenile cod in a 543 tonne total catch that was supposed to be composed entirely of sand eels.Därför blev jag förskräckt när jag läste att danska fiskeinspektörer förra månaden bordade en dansk industrifiskebåt och upptäckte 114 ton småtorsk i en total fångst på 543 ton som skulle bestå helt av tobisfisk.
The mixture of water and polluting agent to be applied to the headlamp must be composed of nine parts (by mass) of silica sand with a grain size distributed between ‧ and ‧ ìm, one part (by mass) of vegetal carbon dust of a grain size distributed between ‧ and ‧ ìm, ‧ (by mass) of NaCMC and an appropriate quantity of distilled water, the conductivity of which is lower than ‧ mS/m for the purpose of this testBlandningen av vatten och det förorenande medlet som skall appliceras på strålkastaren skall bestå av nio delar (per vikt) kiselsand med en kornstorlek mellan ‧ och ‧ ìm, en del (efter vikt) av vegetabiliskt koldamm med en kornstorlek som fördelar sig mellan ‧ och ‧ ìm, ‧ delar (per vikt) av NaCMC och en lämplig mängd destillerat vatten vars konduktivitet är lägre än ‧ mS/m för syftet med detta prov
Sand, wood shaving or straw substrate for foraging and a place to which the birds can withdraw should be provided, with additional dust baths of sand or sawdust if the foraging substrate is not suitable for dust bathingFåglarna bör ha sand, kutterspån eller halm som bottenmaterial för födosök och en plats dit de kan dra sig undan, kompletterat med sand eller sågspån för sandbad om bottenmaterialet inte lämpar sig för sandbad
Despite admissions and investigations in the US, the European governments still have their heads firmly in the sand, thus offending basic European values and interests and seriously compromising Europe's credibility in terms of the universal promotion of human rights.Trots medgivanden och utredningar i USA har de europeiska regeringarna fortfarande sina huvuden nedstoppade i sanden och kränker därmed grundläggande europeiska värden och intressen och därmed Europas trovärdighet när det gäller allmänt främjande av de mänskliga rättigheterna.
Madam President, it is the intention of the Commission to set default values for the use of tar sands - not just from Canada, but from any source, including Venezuela, for example - for the purpose of reducing the greenhouse gas intensity of fuels, as required by the Fuel Quality Directive.Kommissionens avsikt är att ange standardvärden för användningen av oljesand, inte bara från Kanada utan från alla källor, t.ex. Venezuela - för att minska växthusgasutsläppen från bränslen enligt kraven i direktivet om bränslekvalitet.
We need to get our heads out of the sand.Vi får inte sticka huvudet i sanden.
I can' t hold much more than ‧, ‧ grains of sand in my hand at a timeJag kan inte hålla mycket mer än ‧ sandkorn i handen åt gången
Visar sida 1. Hittade 3758 meningar matchning fras Sand Martin.Hittade i 1,663 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.