Översättningar till svenska:

  • bilirubin   

Andra betydelser:

 
a bile pigment
 
(biochemistry) A bile pigment that is product of the breakdown of the heme portion of hemoglobin. This happens within macrophages as they digest red blood cells. Extremely high levels of bilirubin cause jaundice.
 
A yellowish substance excreted by the liver.

    Visa deklination

Exempel meningar med "bilirubin", översättning minne

add example
elevation of liver parameters (transaminases [ especially ALT ], less often gamma-GT, alkaline phosphatase, bilirubinförhöjda levervärden (transaminaser [ speciellt ALAT ], mindre ofta gamma-GT, alkaliska fosfataser, bilirubin
Other uncommon side effects are: high or low blood pressure abnormal heart rate or lack of blood flow to the heart discolouration or widening of the veins abnormally high or low levels of potassium in the blood high levels of sugar in the blood or sugar in the urine low levels of calcium in the blood high levels of the pigment bilirubin in the blood high levels of certain liver enzymes elevated moods or feelings of anxiousness sleepiness or trouble sleeping decrease or loss of appetite weakness, tiredness, fever or flu like symptoms numbness, burning, prickling or tingling sensations on the skin itchy skin rash impaired vision or eye irritation motion sickness ringing in the ear hiccups, flatulence, dry mouth or indigestion, abdominal (stomach) pain difficulty urinating joint pain electrocardiogram abnormalities (QT prolongationAndra mindre vanliga biverkningar är: högt eller lågt blodtryck onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat missfärgning eller utvidgning av venerna onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen låg kalciumhalt i blodet höga halter av pigmentet bilirubin i blodet höga halter av vissa leverenzymer upprymdhet eller ångestkänslor sömnighet eller sömnlöshet aptitminskning eller aptitförlust svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden hudutslag med klåda nedsatt syn eller ögonirritation rörelsesjuka öronsusningar hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär magsmärta urineringssvårigheter ledvärk EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall
Decrease in haemoglobin, decrease in haematocrit, neutropenia, thrombocytopenia, increase of serum potassium, elevation of liver function values including increase of serum bilirubin, renal failure and impairment, elevation of serum creatinine, angioedema, myalgia, vasculitis, hypersensitivity including serum sicknessValsartan Minskning av hemoglobin, minskning av hematokrit, neutropeni, trombocytopeni, Ingen känd förhöjt serumkalium, förhöjda leverfunktionsvärden inkluderande ökning av frekvens serumbilirubin, njursvikt och nedsatt njurfunktion, förhöjt serumkreatinin, angioödem, myalgi, vaskulit, överkänslighet inklusive serumsjuka
Patients with elevated bilirubin must not be treated with Yondelis (see sectionPatienter med förhöjda bilirubinvärden får inte behandlas med Yondelis (se avsnitt
Rare side effects These may affect up to ‧ in every ‧ people treated with Arixtra. allergic reaction internal bleeding in the brain or abdomen anxiety or confusion headache fainting or dizziness, low blood pressure drowsiness or tiredness flushing coughing leg pain or stomach pain diarrhoea or constipation indigestion wound infection increase in bilirubin (a substance produced by the liver) in the blood reduction in potassium in your bloodSällsynta biverkningar Dessa kan förekomma hos upp till ‧ av ‧ personer som behandlas med Arixtra. • allergiska reaktioner • blödning inne i hjärnan eller buken • ångest eller förvirring • huvudvärk • svimning eller yrsel, lågt blodtryck • dåsighet eller trötthet • rodnad • hosta • bensmärta eller magsmärta • diarré eller förstoppning • matsmältningsbesvär • sårinfektion • förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern) • minskning av kalium i blodet
Laboratory abnormalities The most frequently reported laboratory abnormality in patients receiving regimens containing REYATAZ and one or more NRTIs was elevated total bilirubin reported predominantly as elevated indirect [ unconjugated ] bilirubin (‧ % Grade ‧, ‧, ‧, orAvvikelser i laboratorievärden Den vanligaste rapporterade avvikelsen i laboratorievärden hos patienter som gavs kombinationer innehållande REYATAZ och en eller fler NRTI: er var förhöjt totalbilirubin huvudsakligen rapporterade som förhöjt indirekt [ okonjugerat ] bilirubin (‧ %, grad ‧, ‧, ‧ eller
Among naive patients treated with REYATAZ ‧ mg once daily with ‧ mg ritonavir once daily for a median duration of ‧ weeks, ‧ % had Grade ‧ total bilirubin elevations (see sectionBland behandlingsnaiva patienter behandlade med REYATAZ ‧ mg en gång per dag och med ‧ mg ritonavir en gång per dag med en medianduration av ‧ veckor, hade ‧ % totalbilirubinstegring av grad ‧ (se avsnitt
Increased blood alkaline phosphatase, transaminases, bilirubin, uric acid, chloride, phosphate and sodiumFörhöjda nivåer i blodet av alkaliska fosfataser, transaminaser, bilirubin, urinsyra, klorid, fosfat och natrium
In patients with compensated liver disease, these increases in serum ALT are generally not accompanied by an increase in serum bilirubin concentrations or hepatic decompensationHos patienter med kompenserad leversjukdom åtföljs vanligen en sådan förhöjning av serum-ALAT inte av en förhöjning av bilirubinkoncentrationen i serum eller leverdekompensation
The more frequent adverse reactions included gastrointestinal haemorrhages, conjunctivitis and elevation of transaminases or bilirubinDe mer frekventa biverkningarna inkluderade gastrointestinala blödningar, konjuktivit och förhöjning av transaminaser eller bilirubin
Animal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterolDjurstudier har visat vissa hematologiska och blodkemiska förändringar (minskning av blodplättar, erytrocyter och hemoglobin; ökning av neutrofiler, fibrinogen, bilirubin, triglycerid och kolesterol
MANAGEMENT OF HAEMOLYTIC AND AREGENERATIVE ANAEMIA (haemoglobin, bilirubin, haptoglobin, reticulocytes) Contra-indicationHANTERING AV HEMOLYTISK OCH ICKE REGENERATIV ANEMI (hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulocyter) Kontraindikation
Hepatic reactions (e. g. mild to moderate elevations in ALT, AST, alkaline phosphatase, total bilirubin and/or clinical hepatitis) have been reported during treatment with posaconazoleLeverreaktioner (t ex milda till måttliga förhöjningar av ALAT, ASAT, alkaliska fosfataser, totalbilirubin och/eller klinisk hepatit) har rapporterats under behandling med posakonazol
hepatic necrosis, hepatitis, hepatic steatosis, cholelithiasis, blood bilirubin increasedLevernekros, hepatit, leversteatos, kolelitiasis, ökad bilirubin i blodet
If liver transferase elevations are accompanied by clinical symptoms of liver injury (such as nausea, vomiting, anorexia, fever, abdominal pain, jaundice, or unusual lethargy or fatigue) or increases in total bilirubin > ‧x ULN, treatment should be stopped and re-introduction of Thelin is not to be consideredOm de förhöjda levertransferasnivåerna åtföljs av kliniska symptom på leverskada (t. ex. illamående, kräkningar, anorexi, feber, buksmärtor, gulsot eller ovanlig letargi eller trötthet) eller vid förhöjt totalt bilirubin > ‧ x ULN, skall behandlingen avbrytas och Thelin bör ej sättas in på nytt
Laboratory parameters to be monitored should include (as a minimum) serum ALT, bilirubin, albumin, blood urea nitrogen, creatinine, and virological statusOm behandlingen av någon anledning avbryts, bör patienterna följas i ytterligare minst ‧ månader med laboratorieparametrar som ALAT, bilirubin, albumin, urea, kreatinin och virologiskt status
Liver function tests Total bilirubin: = ‧ ULN AST: > ULN (can be normal orLeverfunktionstest Totalbilirubin: = ‧, ‧ ULN ASAT: > ULN (kan vara normal eller < ULN om totalbilirubin är > ULN
Hyperbilirubinaemia Reversible elevations in indirect (unconjugated) bilirubin related to inhibition of UDP-glucuronosyl transferase (UGT) have occurred in patients receiving REYATAZ (see sectionHyperbilirubinemi Reversibel höjning av indirekt (okonjugerat) bilirubin relaterat till hämning av UDP-glukuronosyltransferas (UGT) har inträffat hos patienter som får REYATAZ (se avsnitt
In a population pharmacokinetic analysis, the oral clearance was shown to be decreased as a function of increasing bilirubin levelsI en populationsfarmakokinetisk analys visade sig oralt clearance minska som en följd av ökande bilirubinnivåer
Since liver dysfunction (increases in transaminases and bilirubin) may occur (especially after doses of above ‧ mg/m‧ dexrazoxane), it is recommended that routine liver function tests are performed before each administration of dexrazoxane in patients with known liver function disordersEftersom leverdysfunktion (förhöjda transaminas-och bilirubinvärden) kan förekomma (särskilt efter doser över ‧ mg/m‧ dexrazoxan) rekommenderas att leverfunktionstester utförs rutinmässigt före varje administrering av dexrazoxan hos patienter med kända leverfunktionsstörningar
Total bilirubin: > ‧ ULN AST: anyTotalbilirubin: > ‧– ‧ ULN ASAT: oavsett värde
Although less common, elevations in bilirubin appeared to be more persistentFörekomst av förhöjt bilirubin är mindre vanlig men verkade vara mer ihållande
Other treatment-related adverse reactions that occurred in ‧ % of patients in the pivotal study included hypokalemia (‧ %), diarrhoea (‧ %), ALT increased (‧ %), hepatic enzyme increased (‧ %), blood alkaline phosphatase increased (‧ %), and blood bilirubin increased (‧ %Andra behandlingsrelaterade biverkningar som inträffade hos ≥‧ % av patienterna i den pivotala studien inkluderade hypokalemi (‧, ‧ %), diarré (‧, ‧ %), ökat ALAT-värde (‧, ‧ %), förhöjt leverenzymvärde (‧, ‧ %), förhöjt alkaliskt fosfatasvärde i blodet (‧, ‧ %) och förhöjt bilirubinvärde i blodet (‧, ‧ %
Treatment with Xeloda monotherapy may be resumed when bilirubin decreases to ‧ x ULN or hepatic aminotransferases decrease to ‧ x ULNBehandlingen med Xeloda i monoterapi kan återupptas när bilirubin minskat till ≤ ‧, ‧ × övre gränsen för normalvärdet eller transaminaserna minskat till ≤ ‧, ‧ × övre gränsen för normalvärdet
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,537 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.