Översättningar till svenska:

  • bilirubin   

Andra betydelser:

 
a bile pigment
 
(biochemistry) A bile pigment that is product of the breakdown of the heme portion of hemoglobin. This happens within macrophages as they digest red blood cells. Extremely high levels of bilirubin cause jaundice.
 
A yellowish substance excreted by the liver.

    Visa deklination

Exempel meningar med "bilirubin", översättning minne

add example
For patients with serum bilirubin levels > ULN and/or ALT and AST > ‧ times the ULN concurrent with serum alkaline phosphatase levels > ‧ times the ULN, no dose-reduction can be recommended and docetaxel should not be used unless strictly indicatedTill patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på mer än ‧, ‧ gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än ‧ gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger
When increase in ALT levels is progressive despite dose reduction, or is accompanied by increased bilirubin or evidence of hepatic decompensation, therapy should be discontinued (see sectionDå ALAT nivåerna ökar progressivt trots dosreduktion eller följs av förhöjt bilirubin eller tecken på dekompenserad lever ska behandlingen avbrytas (se avsnitt
Observed changes in the laboratory parameters are: increased WBC count, basophils, eosinophils, monocytes and neutrophils, AST, ALT, LDH, total bilirubin and total protein; lowered RBC count and total proteinFöljande förändrade laboratorievärden har observerats:Ökning av vita blodkroppar, basofiler, eosinofiler, monocyter och neutrofiler, ASAT, ALAT, LD, total bilirubin och total protein; reducering av röda blodkroppar och total protein
Total bilirubin: > ‧ ‧ ULN AST: anyTotalbilirubin: > ‧, ‧– ‧, ‧ ULN ASAT: oavsett värde
High creatine phosphokinase Increased total bilirubinHög kreatinfosfokinasnivå Ökad total bilirubinnivå
Riluzole should be prescribed with care in patients with a history of abnormal liver function, or in patients with slightly elevated serum transaminases (ALT/SGPT; AST/SGOT up to ‧ times the upper limit of the normal range (ULN)), bilirubin and/or gamma-glutamyl transferase (GGT) levelsRiluzole skall förskrivas med försiktighet till patienter med en anamnes på onormal leverfunktion och till patienter med lätt förhöjda serumtransaminaser (ALAT/SGPT; ASAT/SGOT upp till ‧ gånger den övre normalvärdesgränsen), bilirubin-och/eller gamma-glutamyltransferas-(GGT)-nivåer i serum
In vitro studies have shown that ceftriaxone can displace bilirubin from its binding to serum albumin and bilirubin encephalopathy can possibly develop in these patientsIn vitro studier har visat att ceftriaxon kan tränga bort bilirubin från dess bindning till serumalbumin och bilirubinencefalopati kan eventuellt utvecklas hos dessa patienter
Total bilirubin: > ‧ ULN AST: anyTotalbilirubin: > ‧– ‧ ULN ASAT: oavsett värde
Laboratory abnormalities The most frequently reported laboratory abnormality in patients receiving regimens containing REYATAZ and one or more NRTIs was elevated total bilirubin reported predominantly as elevated indirect [ unconjugated ] bilirubin (‧ % Grade ‧, ‧, ‧, orAvvikelser i laboratorievärden Den vanligaste rapporterade avvikelsen i laboratorievärden hos patienter som gavs kombinationer innehållande REYATAZ och en eller fler NRTI: er var förhöjt totalbilirubin huvudsakligen rapporterade som förhöjt indirekt [ okonjugerat ] bilirubin (‧ %, grad ‧, ‧, ‧ eller
Bilirubin elevation was below ‧ %Förhöjning av bilirubin var under ‧ %
Increased blood alkaline phosphatase, transaminases, bilirubin, uric acid, chloride, phosphate and sodiumFörhöjda nivåer i blodet av alkaliska fosfataser, transaminaser, bilirubin, urinsyra, klorid, fosfat och natrium
In patients with compensated liver disease, these increases in serum ALT are generally not accompanied by an increase in serum bilirubin concentrations or hepatic decompensationHos patienter med kompenserad leversjukdom åtföljs vanligen inte dessa ökningar i serum-ALAT av förhöjd bilirubinkoncentration i serum eller leverdekompensation (se avsnitt
Baseline variables in co-infected cirrhotic patients that may be associated with hepatic decompensation include: increased serum bilirubin, decreased haemoglobin, increased alkaline phosphatase or decreased platelet count, and treatment with didanosine (ddIUrsprungliga variabler för dubbelinfekterade cirrotiska patienter som kan vara förknippade med leverdekompensation innefattar: ökat serumbilirubin, minskat hemoglobin, ökat alkaliskt fosfatas eller minskat antal trombocyter, och behandling med didanosin (ddI
Increased ALT and increased AST were reported as an adverse event on ‧ occasions each and increased blood bilirubin was reported as an adverse event on ‧ occasion; all ‧ events were considered to be severe and related to clofarabineFörhöjt ALAT och förhöjt ASAT rapporterades som biverkningar vid ‧ tillfällen vardera och förhöjt bilirubin rapporterades som en biverkning vid ett tillfälle; alla ‧ fall ansågs vara allvarliga och relaterade till clofarabin
Consideration should be given to a suspension or discontinuation of bexarotene if test results reach greater than three times the upper limit of normal values for SGOT/AST, SGPT/ALT, or bilirubinMan skall överväga tillfälligt eller permanent utsättande av bexarotenbehandlingen om testvärdena blir högre än tre gånger den övre gränsen för normala värden för SGOT/AST, SGPT/ALT eller bilirubin
Other treatment-related adverse reactions that occurred in ‧ % of patients in the pivotal study included hypokalemia (‧ %), diarrhoea (‧ %), ALT increased (‧ %), hepatic enzyme increased (‧ %), blood alkaline phosphatase increased (‧ %), and blood bilirubin increased (‧ %Andra behandlingsrelaterade biverkningar som inträffade hos ≥‧ % av patienterna i den pivotala studien inkluderade hypokalemi (‧, ‧ %), diarré (‧, ‧ %), ökat ALAT-värde (‧, ‧ %), förhöjt leverenzymvärde (‧, ‧ %), förhöjt alkaliskt fosfatasvärde i blodet (‧, ‧ %) och förhöjt bilirubinvärde i blodet (‧, ‧ %
Grade ‧ or ‧ elevation of total bilirubin was noted in ‧ % (‧ % GradeFörhöjning av totalbilirubin av grad ‧ eller ‧ noterades hos ‧ % (‧ % grad
If Zeffix is discontinued, patients should be periodically monitored both clinically and by assessment of serum liver function tests (ALT and bilirubin levels), for at least four months, and then as clinically indicatedOm Zeffix-behandlingen avbryts bör patienterna regelbundet följas upp såväl kliniskt som laboratoriemässigt med analys av leverprover i serum (ALAT och bilirubin) under minst fyra månader och därefter så länge det bedöms kliniskt motiverat
A patient with myeloid blast crisis inadvertently took Glivec ‧ mg for ‧ days and experienced Grade ‧ elevations of serum creatinine, Grade ‧ ascites and elevated liver transaminase levels, and Grade ‧ elevations of bilirubinEn patient med myeloisk blastkris tog av misstag Glivec ‧ mg i ‧ dagar och fick första graden förhöjning av serumkreatinin, andra gradens ascites och förhöjda levertransaminasvärden och tredje gradens förhöjning av bilirubin
Animal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterolDjurstudier har visat vissa hematologiska och blodkemiska förändringar (minskning av blodplättar, erytrocyter och hemoglobin; ökning av neutrofiler, fibrinogen, bilirubin, triglycerid och kolesterol
However, the magnitude of effect of bilirubin is modest (compared to the typical patient with a bilirubin of ‧ mg/dl, a patient with an elevated bilirubin of ‧ mg/dl would have approximately ‧ % lower oral clearance of ambrisentanBetydelsen av effekten av bilirubin är dock ringa (jämfört med den typiska patienten med ett bilirubinvärde på ‧, ‧ mg/dl skulle en patient med förhöjt bilirubin på ‧, ‧ mg/dl ha cirka ‧ % lägre oralt clearance av ambrisentan
The more frequent adverse reactions included gastrointestinal haemorrhages, conjunctivitis and elevation of transaminases or bilirubinDe mer frekventa biverkningarna inkluderade gastrointestinala blödningar, konjuktivit och förhöjning av transaminaser eller bilirubin
No differences in frequency of bilirubin elevations were observed between these patients and those without viral hepatitisInga skillnader i frekvensen av bilirubinförhöjningar observerades mellan dessa patienter och de utan viral hepatit
Elevated liver function tests (including ASAT, ALAT, alkaline phosphatase, GGT, LDH, bilirubin), blood creatinine increasedFörhöjda leverfunktionsvärden (inklusive ASAT, ALAT, alkaliskt fosfatas, GGT, LDH, bilirubin), förhöjda blodkreatinvärden
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,508 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.