Översättningar till svenska:

  • bilirubin   

Andra betydelser:

 
a bile pigment
 
(biochemistry) A bile pigment that is product of the breakdown of the heme portion of hemoglobin. This happens within macrophages as they digest red blood cells. Extremely high levels of bilirubin cause jaundice.
 
A yellowish substance excreted by the liver.

    Visa deklination

Exempel meningar med "bilirubin", översättning minne

add example
A patient with myeloid blast crisis inadvertently took Glivec ‧ mg for ‧ days and experienced Grade ‧ elevations of serum creatinine, Grade ‧ ascites and elevated liver transaminase levels, and Grade ‧ elevations of bilirubinEn patient med myeloisk blastkris tog av misstag Glivec ‧ mg i ‧ dagar och fick första graden förhöjning av serumkreatinin, andra gradens ascites och förhöjda levertransaminasvärden och tredje gradens förhöjning av bilirubin
Adverse reactions were consistent between patients who received REYATAZ ‧ mg once daily and patients who received REYATAZ ‧ mg with ritonavir ‧ mg once daily, except that jaundice and elevated total bilirubin levels were reported more frequently with REYATAZ plus ritonavirBiverkningar överensstämde mellan patienter som fick REYATAZ ‧ mg en gång per dag och patienter som fick REYATAZ ‧ mg med ritonavir ‧ mg en gång per dag, bortsett från att gulsot och förhöjda bilirubinnivåer rapporterades oftare med REYATAZ plus ritonavir
However patients with hepatic impairment such as bilirubin > ‧ times the upper limit of normal and/or transaminase > ‧ times the upper limit of normal (hepatic metastases absent) or > ‧ times the upper limit of normal (hepatic metastases present) have not been specifically studiedPatienter med försämrad leverfunktion, t ex bilirubinvärde > ‧, ‧ gånger övre normalvärdet och/eller transaminasvärde > ‧, ‧ gånger övre normalvärdet (i frånvaro av levermetastaser) eller > ‧, ‧ gånger övre normalvärdet (vid levermetastaser), har dock inte specifikt studerats
Plasma clearance in patients with hepatic impairment (serum bilirubin between ‧ and ‧ mg/dl) decreased to about ‧ % when compared with a control group of patientsPlasmaclearance hos patienter med nedsatt leverfunktion (serumbilirubin mellan ‧, ‧ och ‧ mg/dl) minskade till ungefär ‧ % jämfört med en kontrollgrupp av patienter
Baseline variables in co-infected cirrhotic patients that may be associated with hepatic decompensation include: increased serum bilirubin, decreased haemoglobin, increased alkaline phosphatase or decreased platelet count, and treatment with didanosine (ddIUrsprungliga variabler för dubbelinfekterade cirrotiska patienter som kan vara förknippade med leverdekompensation innefattar: ökat serumbilirubin, minskat hemoglobin, ökat alkaliskt fosfatas eller minskat antal trombocyter, och behandling med didanosin (ddI
Rare side effects These may affect up to ‧ in every ‧ people treated with Arixtra. allergic reaction internal bleeding in the brain or abdomen anxiety or confusion headache fainting or dizziness, low blood pressure drowsiness or tiredness flushing coughing leg pain or stomach pain diarrhoea or constipation indigestion wound infection increase in bilirubin (a substance produced by the liver) in the blood reduction in potassium in your bloodSällsynta biverkningar Dessa kan förekomma hos upp till ‧ av ‧ personer som behandlas med Arixtra • allergiska reaktioner • blödning inne i hjärnan eller buken • ångest eller förvirring • huvudvärk • svimning eller yrsel, lågt blodtryck • dåsighet eller trötthet • rodnad • hosta • bensmärta eller magsmärta • diarré eller förstoppning • matsmältningsbesvär • sårinfektion • förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern) • minskning av kalium i blodet
Hepatic impairment: no clinical trials were conducted with SPRYCEL in patients with moderate to severe hepatic impairment (trials excluded patients with ALT and/or AST > ‧ times the upper limit of the normal range and/or total bilirubin > ‧ times the upper limit of the normal rangeNedsatt leverfunktion: inga kliniska studier har genomförts med SPRYCEL hos patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (studierna exkluderade patienter med ALAT och/eller ASAT > ‧, ‧ gånger övre normalvärdesgränsen och/eller totalbilirubin > ‧ gånger övre normalvärdesgränsen
Very common adverse Common adverse reactions reactions ‧ % of patients ‧ to < ‧ % of patients G‧ Blood bilirubin increased (< ‧ %); G‧ Blood alkaline phosphatase increased (< ‧ %); G‧ AST increased (< ‧ %); G‧ ALT increased (< ‧ %Mycket vanliga biverkningar ≥ ‧ % av patienterna
For patients with serum bilirubin levels > ULN and/or ALT and AST > ‧ times the ULN concurrent with serum alkaline phosphatase levels > ‧ times the ULN, no dose-reduction can be recommended and docetaxel should not be used unless strictly indicatedTill patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på mer än ‧, ‧ gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än ‧ gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger
Transient abnormalities include elevated values of blood urea, AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, bilirubin, and alkaline phosphataseÖvergående ändringar inkluderar förhöjda blodnivåer av urea, AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, bilirubin och alkaliskt fosfatas
Bilirubin and hepatic transaminases levels should be tested monthly or as clinically indicatedNivån på bilirubin och levertransaminaser skall kontrolleras månatligen eller när kliniskt indicerat
In repeat-dose toxicity studies, conducted in mice, rats, and dogs, atazanavir-related findings were generally confined to the liver and included generally minimal to mild increases in serum bilirubin and liver enzymes, hepatocellular vacuolation and hypertrophy, and, in female mice only, hepatic single-cell necrosisI toxicitetsstudier med upprepade doser, genomförda på mus, råtta och hund var atazanavirrelaterade fynd i allmänhet begränsade till levern och inkluderade vanligen minimal till lätt förhöjning i serumbilirubin och leverenzymer, hepatocellulär vakuolisering och hypertrofi och endast hos mus (honor) noterades singelcellsnekros i lever
A small number of hepatically impaired patients (serum bilirubin between ‧ and ‧ mg/dl) were given intravenous topotecan at ‧ mg/m‧ for five days every three weeksEtt begränsat antal patienter med nedsatt leverfunktion (serumbilirubin mellan ‧, ‧ och ‧ mg/dl) gavs topotecan ‧, ‧ mg/m‧ intravenöst under fem dagar var tredje vecka
Biochemistry Severe elevation of transaminases (< ‧ %) or bilirubin (< ‧ %) was seen in CML patients and was usually managed with dose reduction or interruption (the median duration of these episodes was approximately one weekBiokemi Kraftig förhöjning av transaminaser (< ‧ %) eller bilirubin (< ‧ %) sågs hos KML-patienterna och kunde vanligen åtgärdas genom dosreduktion eller behandlingsuppehåll (mediandurationen av dessa episoder var ungefär en vecka
One percent of patients treated with REYATAZ experienced concurrent Grade ‧ ALT/AST and Grade ‧ total bilirubin elevationsEn procent av patienterna behandlade med REYATAZ uppvisade samtidig ALAT/ASAT-stegring av grad ‧ och förhöjning av totalbilirubin av grad
Bilirubin elevation was below ‧ %Förhöjning av bilirubin var under ‧ %
Common: blood amylase increased, alanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood bilirubin increased, blood alkaline phosphatase increased, gamma-glutamyltransferase increased, blood creatinine phosphokinase increased, blood glucose increased, weight decreased, weight increasedVanlig: ökat blodamylas, ökat alaninaminotransfereas, ökat aspartataminotransferas, ökat blodbilirubin, ökat alkaliskt fosfatas i blod, ökat gamma-glutamyltransferas, ökat blodkreatininfosfokinas och ökat blodglukos, viktnedgång, viktökning
The more frequent adverse reactions included gastrointestinal haemorrhages, conjunctivitis and elevation of transaminases or bilirubinDe mer frekventa biverkningarna inkluderade gastrointestinala blödningar, konjuktivit och förhöjning av transaminaser eller bilirubin
The increase correlated with total bilirubin concentrationsÖkningen var korrelerad till koncentrationen av totalt bilirubin
Clofarabine should be discontinued immediately if substantial increases in creatinine or bilirubin are observed. Respiratory status, blood pressure, fluid balance and weight throughout and immediately after the ‧ day clofarabine administration periodClofarabin skall utsättas omedelbart om avsevärda ökningar i kreatinin-eller bilirubinvärden observeras. • Andningsstatus, blodtryck, vätskebalans och vikt under och omedelbart efter ‧ dagars-perioden med clofarabinbehandling
Decreased total bilirubin, increased GGT, elevated plasma prolactin levelsReducering av totalbilirubin, ökning av gamma-GT, förhöjda prolaktinnivåer i plasma
Other baseline factors in co-infected patients that may be associated with a higher risk of hepatic decompensation include treatment with didanosine and elevated bilirubin serum concentrationAndra baseline-faktorer hos patienter med samtidig infektion, som kan vara förenat med en högre risk för leverdekompensation inkluderar behandling med didanosin och ökad serumkoncentration av bilirubin
Patient management should include laboratory evaluation of hepatic function (particularly liver function tests and bilirubinOmhändertagandet av patienter bör omfatta laboratorieutvärdering av leverfunktion (framför allt leverfunktionstester och bilirubin
Total bilirubin: > ‧ ULN AST: anyTotalbilirubin: > ‧– ‧ ULN ASAT: oavsett värde
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,638 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.