Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
traditional buttermilk
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.
 
cultured buttermilk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoaKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller k
Whey and buttermilk, by-products respectively of the processing of curds and butter, together should not exceed ‧ litres per animal per dayMängden vassle och kärnmjölk (biprodukter vid framställning av vassle och smör) ska tillsammans inte överstiga ‧ liter per djur per dag
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and creamKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
That' s my buttermilk workingDet är för mitt bad
DETERMINATION OF MOISTURE IN ACID BUTTERMILK POWDERBESTÄMNING AV VATTENHALT I SYRAT KÄRNMJÖLKSPULVER
Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shakerLös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller sur kärnmjölk
large quantities of buttermilk and/or of certain non-milk proteins may lead to interferencesFörekomsten av stora kvantiteter kärnmjölk eller av vissa andra proteiner än mjölkproteiner kan leda till interferenser
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruits, nuts or cocoaKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
Addition of buttermilk may lead to somewhat low figures, due to the fact that only the non-fat portion is determinedTillsättning av kärnmjölk kan leda till något låga värden på grund av att endast den fettfria delen analyseras
The checks must establish that the skimmed-milk powder does not contain other products, in particular buttermilk or whey, as defined in Annex IGenom dessa kontroller skall det fastställas att det inte finns några andra produkter i skummjölkspulvret, särskilt inte kärnmjölk eller vassle enligt definitionen i bilaga I
Buttermilk biscuit.Hey, lanDu skulle se den andra
The feedingstuffs permitted in the second phase (fattening) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, dehydrated potato (up to ‧ % of the dry matter), manioc (up to ‧ % of the dry matter), compressed beet pulp silage (up to ‧ % of the dry matter), linseed cake (up to ‧ % of the dry matter), dried beet pulp (up to ‧ % of the dry matter), apple and pear residue, grape and tomato skin used as bulk for supplements (up to ‧ % of the dry matter), whey, buttermilk, dehydrated alfalfa meal, molasses (up to ‧ % of the dry matter), soya, sunflower or sesame extract meal (from ‧ % to ‧ % of the dry matter), coconut, maize germ, field pea and/or other legume seeds (up to ‧ % of the dry matter), brewer’s yeast and/or torula yeast, lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matterDe foder som är tillåtna under den andra fasen (gödning) är: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen, torkad potatis (högst ‧ % av torrsubstansen), maniok (högst ‧ % av torrsubstansen), komprimerat betmasseensilage (högst ‧ % av torrsubstansen), linfrökakor (högst ‧ % av torrsubstansen), torkad betmassa (högst ‧ % av torrsubstansen), äppel- och päronrester, vindruve- och tomatskal som transportämnen (högst ‧ % av torrsubstansen), vassle, kärnmjölk, torkat alfalfamjöl, melass (högst ‧ % av torrsubstansen), soja-, solros- eller sesammjöl (‧–‧ % av torrsubstansen), kokosnöt, majsutsäde, foderärter och/eller annat utsäde av baljväxter (högst ‧ % av torrsubstansen), öljäst och/eller torulajäst, fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen
The matten are made using fresh raw milk, farmhouse buttermilk and possibly a little vinegarOstmassan bereds av färsk, obehandlad mjölk, kärnmjölk från gården och eventuellt lite ättika
The checks must establish that, except authorised raw materials used for protein adjustment as referred to in Annex I(b) to Council Directive ‧/‧/EC the skimmed milk powder does not contain other products, in particular buttermilk or whey, as defined in Annex I to this RegulationGenom kontrollerna ska det fastställas att skummjölkspulvret inte innehåller några andra produkter, särskilt inte kärnmjölk och vassle enligt definitionen i bilaga I till denna förordning, utöver sådana tillåtna råvaror som används för proteinjustering enligt bilaga ‧.‧ b i rådets direktiv ‧/‧/EG
The method for determining the moisture content of acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs is described in AnnexMetoden för att fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i foderblandningar fastställs i bilaga
undertake to keep permanent records in the form determined by the competent body of each Member State, listing the supplier and origin of the raw materials, for butter the quantities of butter obtained and for milk powder the quantities of skimmed-milk powder, buttermilk and whey obtained and the packaging, identification and exit date of each production batch intended for public interventionförbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung; när det gäller smör ska det anges vilka kvantiteter som har erhållits och när det gäller mjölkpulver ska det anges vilka kvantiteter skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle som erhållits; vidare ska det anges paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som tillverkats för offentlig intervention
The entire fresh dairy business of Friesland Foods in the Netherlands covering the products fresh milk, fresh buttermilk, plain yoghurt, value added yoghurts and quark, fresh custard, porridge, fresh flavoured dairy drinks, fresh cream and organic fresh basic dairy products (hereinafter, the Fresh Divestment BusinessFriesland Foods hela verksamhet med färska mjölkprodukter i Nederländerna, vari ingår färsk mjölk, färsk kärnmjölk, naturell yoghurt, mervärdesyoghurt och kvarg, färsk kräm, gröt, färska smaksatta mjölkdrycker, färsk grädde och organiska färska basmjölkprodukter (nedan kallat den avyttrade färskvaruverksamheten
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephirKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir
DETERMINATION OF MOISTURE IN ACID BUTTERMILK POWDERBESTÄMNING AV FUKTHALTEN I SYRAT KÄRNMJÖLKSPULVER
The absence of buttermilk can be established either by an on-the-spot inspection of the production plant carried out without prior notice at least once a week, or by a laboratory analysis of the end product indicating a maximum of ‧,‧ mg of FEDP per ‧ gFrånvaro av kärnmjölk kan fastställas antingen genom en oanmäld kontroll på plats på produktionsanläggningen, minst en gång per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst ‧,‧ mg PEDP/‧ g
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,434 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.