Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
traditional buttermilk
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.
 
cultured buttermilk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
The feedingstuffs permitted in the second phase (fattening) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, dehydrated potato (up to ‧ % of the dry matter), manioc (up to ‧ % of the dry matter), compressed beet pulp silage (up to ‧ % of the dry matter), linseed cake (up to ‧ % of the dry matter), dried beet pulp (up to ‧ % of the dry matter), apple and pear residue, grape and tomato skin used as bulk for supplements (up to ‧ % of the dry matter), whey, buttermilk, dehydrated alfalfa meal, molasses (up to ‧ % of the dry matter), soya, sunflower or sesame extract meal (from ‧ % to ‧ % of the dry matter), coconut, maize germ, field pea and/or other legume seeds (up to ‧ % of the dry matter), brewer’s yeast and/or torula yeast, lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matterDe foder som är tillåtna under den andra fasen (gödning) är: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen, torkad potatis (högst ‧ % av torrsubstansen), maniok (högst ‧ % av torrsubstansen), komprimerat betmasseensilage (högst ‧ % av torrsubstansen), linfrökakor (högst ‧ % av torrsubstansen), torkad betmassa (högst ‧ % av torrsubstansen), äppel- och päronrester, vindruve- och tomatskal som transportämnen (högst ‧ % av torrsubstansen), vassle, kärnmjölk, torkat alfalfamjöl, melass (högst ‧ % av torrsubstansen), soja-, solros- eller sesammjöl (‧–‧ % av torrsubstansen), kokosnöt, majsutsäde, foderärter och/eller annat utsäde av baljväxter (högst ‧ % av torrsubstansen), öljäst och/eller torulajäst, fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen
Whey and buttermilk, by-products respectively of the processing of curds and butter, together should not exceed ‧ litres per animal per dayMängden vassle och kärnmjölk (biprodukter vid framställning av vassle och smör) ska tillsammans inte överstiga ‧ liter per djur per dag
For the purposes of applying this Regulation, buttermilk and buttermilk powder shall be treated as skimmed milk and skimmed-milk powder, respectivelyVid tillämpningen av denna förordning skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
That' s my buttermilk workingDet är för mitt bad
The combined use of whey and buttermilk must not exceed ‧ litres per pig/per dayHögst ‧ liter får ges per svin och dag av vassla och kärnmjölk
Moisture content in acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs shall be determined in accordance with the reference method laid down in Annex XIXFukthalten i syrat kärnmjölkspulver avsett för användning i foder ska bestämmas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIX
The notion of fresh dairy products includes fresh basic dairies (fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt), value added yoghurt and quark, fresh flavoured dairy drinks, fresh custard and porridgeBegreppet färska mjölkprodukter omfattar färska basmjölkprodukter (färsk mjölk, färsk kärnmjölk och naturell yoghurt), mervärdesyoghurt och kvarg, färska smaksatta mjölkdrycker, färsk kräm och gröt
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephirKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir
the grant of aid for skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk and buttermilk powder intended for use as animal feed under Article ‧ of that Regulationbeviljande enligt artikel ‧ i den förordningen av stöd för skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk och kärnmjölkspulver som är avsedda att användas till foder
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, not flavoured or containing added fruit, nuts or cocoaKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
To determine the moisture content of acid buttermilk powder originally intended for animal feedingstuffsAtt fastställa fukthalten i syrat kärnmjölkspulver som ursprungligen är avsett att användas i djurfoder
Detection of buttermilkPåvisande av kärnmjölk
The method describes a procedure for the quantitative determination of phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) in skimmed-milk powder (SMP) and is suitable for detecting buttermilk solids in SMPMetoden omfattar bestämning av fosfatidylserin (FS) och fosfatidyletanolamin (FE) i skummjölkspulver och gör det möjligt att påvisa kärnmjölk
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and creamKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
The absence of buttermilk can be established either by an on-the-spot inspection of the production plant carried out without prior notice at least once a week, or by a laboratory analysis of the end product indicating a maximum of ‧,‧ mg of FEDP per ‧ gFrånvaro av kärnmjölk kan fastställas antingen genom en oanmäld kontroll på plats på produktionsanläggningen, minst en gång per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst ‧,‧ mg PEDP/‧ g
The method for determining the moisture content of acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs is described in AnnexMetoden för att fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i foderblandningar fastställs i bilaga
The difference between the results of two determinations carried out by operators in different laboratories, using different apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powderSkillnaden mellan resultaten av två analyser som utförts av kemister i olika laboratorier med användning av olika utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shakerLös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat (‧.‧) i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller syrad kärnmjölk
The checks must establish that the skimmed-milk powder does not contain other products, in particular buttermilk or whey, as defined in Annex IGenom dessa kontroller skall det fastställas att det inte finns några andra produkter i skummjölkspulvret, särskilt inte kärnmjölk eller vassle enligt definitionen i bilaga I
DETERMINATION OF MOISTURE IN ACID BUTTERMILK POWDERBESTÄMNING AV VATTENHALT I SYRAT KÄRNMJÖLKSPULVER
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,645 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.