Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
traditional buttermilk
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.
 
cultured buttermilk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powderFör tillämpningen av denna artikel ska kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
Buttermilk in skimmed-milk powder shall be detected in accordance with the reference method laid down in Annex XIVKärnmjölk i skummjölkspulver ska påvisas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIV
Buttermilk biscuit.Hey, lanDu skulle se den andra
The feedingstuffs permitted in the second phase (fattening) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, dehydrated potato (up to ‧ % of the dry matter), manioc (up to ‧ % of the dry matter), compressed beet pulp silage (up to ‧ % of the dry matter), linseed cake (up to ‧ % of the dry matter), dried beet pulp (up to ‧ % of the dry matter), apple and pear residue, grape and tomato skin used as bulk for supplements (up to ‧ % of the dry matter), whey, buttermilk, dehydrated alfalfa meal, molasses (up to ‧ % of the dry matter), soya, sunflower or sesame extract meal (from ‧ % to ‧ % of the dry matter), coconut, maize germ, field pea and/or other legume seeds (up to ‧ % of the dry matter), brewer’s yeast and/or torula yeast, lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matterDe foder som är tillåtna under den andra fasen (gödning) är: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen, torkad potatis (högst ‧ % av torrsubstansen), maniok (högst ‧ % av torrsubstansen), komprimerat betmasseensilage (högst ‧ % av torrsubstansen), linfrökakor (högst ‧ % av torrsubstansen), torkad betmassa (högst ‧ % av torrsubstansen), äppel- och päronrester, vindruve- och tomatskal som transportämnen (högst ‧ % av torrsubstansen), vassle, kärnmjölk, torkat alfalfamjöl, melass (högst ‧ % av torrsubstansen), soja-, solros- eller sesammjöl (‧–‧ % av torrsubstansen), kokosnöt, majsutsäde, foderärter och/eller annat utsäde av baljväxter (högst ‧ % av torrsubstansen), öljäst och/eller torulajäst, fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen
Buttermilk , curdled milk and cream , yoghurt , képhir and other fermented or acidified milk and cream , whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit , nuts or cocoaKãrnmjõlk , filmjölk , gräddfil , yoghur t , kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde , även koncentrerade , försatta med socker eller annat sötningsmedel , smaksatta eller innehållande frukt , bär eller kakao
The proposed transaction would significantly impede effective competition as a result of the creation of a dominant position on the market for fresh milk, fresh buttermilk, plain yoghurt in the Netherlands, a substantial part of the Common Market regardless of whether this market should be further segmented according to the distribution channelDen föreslagna transaktionen skulle påtagligt hämma effektiv konkurrens, eftersom en dominerande ställning skapas på marknaden för färsk mjölk, färsk kärnmjölk, naturell yoghurt i Nederländerna, som är en betydande del av den gemensamma marknaden oavsett om denna marknad ytterligare skulle delas upp i segment på grundval av distributionskanal
the grant of aid for skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk and buttermilk powder intended for use as animal feed under Article ‧ of that Regulationbeviljande enligt artikel ‧ i den förordningen av stöd för skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk och kärnmjölkspulver som är avsedda att användas till foder
In the draft Decision, the Commission has come to the conclusion that the commitments as submitted on ‧ November ‧ ensure that the proposed merger would not significantly impede effective competition in the markets for sales of fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt; sales of branded non-health fresh dairy drinks separated according to distribution channel in retail and OOH; sales of value-added yoghurts and quark in the OOH segment; sales of fresh custard and porridge (together with all aforementioned markets fresh dairy); sales of long-life dairy drinks; sales of Dutch-type cheese to specialized wholesalers and to modern types of retail; and therefore also for procurement of raw milkI beslutsutkastet var kommissionens slutsats den att de åtaganden som gjordes den ‧ november ‧ innebär att den planerade koncentrationen inte påtagligt hämmar effektiv konkurrens på marknaderna för försäljning av färsk mjölk, färsk kärnmjöl och naturell yoghurt, försäljning av färska mjölkdrycker med externa varumärken sålda utan hälsopåståenden, uppdelade efter distributionskanal i detaljhandel och i segmentet restauranger och storhushåll, försäljning av mervärdesyoghurtar och kvarg i segmentet restauranger och storhushåll, försäljning av färsk kräm och gröt (tillsammans med alla ovan nämnda marknader färska mjölkprodukter), försäljning av hållbarhetsbehandlade mjölkdrycker, försäljning av ost av holländsk typ till specialiserade grossister och till moderna detaljhandelstyper och därför också för uppköp av obehandlad mjölk
Addition of buttermilk may lead to somewhat low figures, due to the fact that only the non-fat portion is determinedTillsättning av kärnmjölk kan leda till något låga värden på grund av att endast den fettfria delen analyseras
buttermilk powderkärnmjölkspulver
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoaKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller k
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephirKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir
That' s my buttermilk workingDet är för mitt bad
The difference between the results of two determinations carried out by operators in different laboratories, using different apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powderSkillnaden mellan resultaten av två analyser som utförts av kemister i olika laboratorier med användning av olika utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
For the purposes of applying this Regulation, buttermilk and buttermilk powder shall be treated as skimmed milk and skimmed-milk powder, respectivelyVid tillämpningen av denna förordning skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
The method for detecting buttermilk in skimmed-milk powder is described in AnnexMetoden för att påvisa kärnmjölk i skummjölkspulver fastställs i bilaga
The method describes a procedure for the quantitative determination of phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) in skimmed-milk powder (SMP) and is suitable for detecting buttermilk solids in SMPMetoden omfattar bestämning av fosfatidylserin (FS) och fosfatidyletanolamin (FE) i skummjölkspulver och gör det möjligt att påvisa kärnmjölk
This is also true for milk fat obtained from skim milk or buttermilkDetta gäller också mjölkfett från skummjölk eller kärnmjölk
Addition of certain acid buttermilk may give considerably low figures, due to incomplete dissolving in the citrate solutionTillsättning av viss kärnmjölk från syrad grädde kan leda till mycket låga värden på grund av ofullständig upplösning i citratlösningen
The absence of buttermilk can be established either by an on-the-spot inspection of the production plan carried out without prior notice at least once a week, or by a laboratory analysis of the end product indicating a maximum of ‧,‧ mg of FEDP per ‧ gFrånvaro av kärnmjölk kan fastställas antingen genom en oanmäld kontroll på plats, minst en gång per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst ‧,‧ mg PEDP/‧ g
The moisture content of acid buttermilk powder shall be determined using the method described in AnnexVattenhalten i syrat kärnmjölkspulver skall bestämmas med den metod som beskrivs i bilaga
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powderVid tillämpningen av denna artikel skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruits, nuts or cocoaKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
To determine the moisture content of acid buttermilk powder intended for animal feedingstuffsAtt fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i djurfoder
Buttermilk powder production also looks set to fall slightly by 0.4 % .I övrigtkommer produktionen av kärnmjölkspulver att ha gått tillbaka något , med 0,4 % .
Visar sida 1. Hittade 97 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,552 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.