Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
traditional buttermilk
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.
 
cultured buttermilk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephirKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and creamKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
undertake to keep permanent records in the form determined by the competent body of each Member State, listing the supplier and origin of the raw materials, for butter the quantities of butter obtained and for milk powder the quantities of skimmed-milk powder, buttermilk and whey obtained and the packaging, identification and exit date of each production batch intended for public interventionförbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung; när det gäller smör ska det anges vilka kvantiteter som har erhållits och när det gäller mjölkpulver ska det anges vilka kvantiteter skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle som erhållits; vidare ska det anges paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som tillverkats för offentlig intervention
The method describes a procedure for the quantitative determination of phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) in skimmed-milk powder (SMP) and is suitable for detecting buttermilk solids in SMPMetoden omfattar bestämning av fosfatidylserin (FS) och fosfatidyletanolamin (FE) i skummjölkspulver och gör det möjligt att påvisa kärnmjölk
DETERMINATION OF MOISTURE IN ACID BUTTERMILK POWDERBESTÄMNING AV VATTENHALT I SYRAT KÄRNMJÖLKSPULVER
The method for determining the moisture content of acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs is described in AnnexMetoden för att fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i foderblandningar fastställs i bilaga
Addition of certain acid buttermilk may give considerably low figures, due to incomplete dissolving in the citrate solutionTillsättning av viss syrad kärnmjölk kan leda till mycket låga värden på grund av ofullständig upplösning i citratlösningen
Detection of buttermilkPåvisande av kärnmjölk
Buttermilk biscuit.Hey, lanDu skulle se den andra
The method describes a procedure for the quantitative determination of phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) in skimmed-milk powder (SMP) and is suitable for detecting buttermilk solids in SMPMetoden omfattar ett förfarande för kvantitativ bestämning av fosfatidylserin (PS) och fosfatidyletanolamin (PE) i skummjölkspulver och gör det möjligt att påvisa fasta kärnmjölkspartiklar i skummjölkspulver
The matten are made using fresh raw milk, farmhouse buttermilk and possibly a little vinegarOstmassan bereds av färsk, obehandlad mjölk, kärnmjölk från gården och eventuellt lite ättika
buttermilk powderkärnmjölkspulver
the grant of aid for skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk and buttermilk powder intended for use as animal feed under Article ‧ of that Regulationbeviljande enligt artikel ‧ i den förordningen av stöd för skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk och kärnmjölkspulver som är avsedda att användas till foder
The difference between the results of two determinations carried out within the shortest feasible time interval, by one operator using the same apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powderSkillnaden mellan resultaten av två analyser som inom kortast möjliga tidsintervall utförts av samma kemist med användning av samma utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
The method for detecting buttermilk in skimmed-milk powder is described in AnnexMetoden för att påvisa kärnmjölk i skummjölkspulver fastställs i bilaga
Buttermilk biscuitsUrsäkta mitt... uppträdande
Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shakerLös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller sur kärnmjölk
natural unflavoured buttermilk (excluding sterilized buttermilknaturlig, ej smaksatt kärnmjölk (med undantag av steriliserad kärnmjölk
Buttermilk means the by-product of butter production and whey the by-product of curdsKärnmjölk är en biprodukt från smörframställning och vassle en biprodukt från ostframställning
That' s my buttermilk workingDet är för mitt bad
Addition of buttermilk may lead to somewhat low figures, due to the fact that only the non-fat portion is determinedTillsättning av kärnmjölk kan leda till något låga värden på grund av att endast den fettfria delen analyseras
There' s a lot of you corn bread and buttermilk boys in the Navy...... yet that doesn' t seem to be sailor countryDet är många sydstatsgrabbar i flottan.- Det är ju inte precis sjömanstrakter
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,461 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.