uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja     
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • deklinera   
 • fall   
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
weaken
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
(to) decline
 
weakening
 
A weakening.
 
inflect
 
ruin(ation)
 
decline (stock market)
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
The act of abating or the state of being abated.
 
go down (sun)
 
fall (down)
 
A reduction or diminution of activity.
 
refuse
 
a fall or drop
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
downward movement, fall
 
decline (of something)
 
move downwards
 
(market) decline
 
Downward movement, fall.
 
(intransitive) To become weaker or worse.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")vara på retur ("vara på tillbakagång")
declinationmissvisning; deklination; declinació
Decline of the Roman EmpireRomerska imperiets fall
declinedse decline
declining industrial regionindustriregion på tillbakagång
declining yearsålderdom
magnetic declinationmissvisning
population declineavfolkning

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
whereas the relative influence of the ORs has declined substantially in a Union that has grown from ‧ to ‧ Member StatesDe yttersta randområdenas relativa betydelse har minskat betydligt i ett EU som utvidgats från ‧ till ‧ medlemsstater
It is crucial that we act to counter declining fish stocks, but it is always important that our response is proportionate.Det är av stor vikt att vi agerar för att motverka minskande fiskbestånd, men det är samtidigt alltid viktigt att vår reaktion är rimlig.
Increasingly rapid wage growth outstripping productivity is leading to rapid inflation and declining price competitivenessAllt snabbare löneökningar som inte motsvaras av produktivitetsvinster leder till snabb inflation och mindre konkurrenskraftig prissättning
This has led to a sharp drop in beef consumption and a significant decline in prices, which may well last for some timeDetta har lett till att nötköttskonsumtionen har minskat kraftigt och att priserna på detta kött sjunkit avsevärt, något som mycket väl kan bli bestående
whereas, according to the UN ‧ Millennium Ecosystem Assessment, there has been a decline in two thirds of all ecosystems since the beginning of the ‧sEnligt FN:s millenniebedömning av ekosystem (Millennium Ecosystem Assessment) ‧ har två tredjedelar av alla ekosystem försämrats sedan början av ‧-talet
The pigs’ unsaturated lipids decline with increasing age and weightAndelen omättat fett minskar med åldern och vikten
Can a country head towards democracy if the opposition in that country is weak and in decline, if freedom of press is restricted and the courts carry out the will of the authorities?Kan ett land mot demokrati om oppositionen i det landet är svag och på tillbakagång, om pressfriheten kringskärs och domstolarna verkställer myndigheternas vilja?
rural areas with socio-economic problems arising either from the ageing or decline of the agricultural working populationLandsbygdsområden med allvarliga ekonomiska och sociala problem till följd av att de förvärvsarbetande inom jordbruket blir antingen allt äldre eller allt färre
The main objective of the medium-term budgetary strategy in the update is to reduce the nominal deficit from ‧,‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % of GDP in ‧, which is expected to be followed by a slight decline to ‧,‧ % in ‧ and further to ‧,‧ % of GDP inDet centrala målet i uppdateringen för den medelfristiga finanspolitiska strategin är att minska det nominella underskottet från ‧,‧ % av BNP under ‧ till ‧,‧ % under ‧, varefter det väntas minskas obetydligt till ‧,‧ % under ‧ och ytterligare till ‧,‧ % under
Since capacity created in a market in absolute decline will normally be more distortive than capacity created in a market in relative decline, the Commission will distinguish between cases for which, from a long-term perspective, the relevant market is structurally in decline (i.e. shows a negative growth rate), and cases for which the relevant market is in relative decline (i.e. shows a positive growth rate, but does not exceed a benchmark growth rate (see paragraphEftersomkapacitet som skapas på en marknad som definitivt är på tillbakagång vanligtvis blir mer snedvridande för konkurrensen än kapacitet som skapas på en marknad med relativ tillbakagång skiljer kommissionen mellan ärenden där den relevanta marknaden på lång sikt är på strukturell tillbakagång (dvs. visar en negativ tillväxttakt) och ärenden där den relevanta marknaden är på relativ tillbakagång (dvs. visar en positiv tillväxttakt, men överstiger inte en referenstillväxttakt [se punkt ‧]
Government gross debt, estimated at ‧,‧ % of GDP in ‧ in the update, i.e. above the ‧ % of GDP Treaty reference value, is projected to decline by over ‧ percentage points of GDP over the programme period and reach the reference value inDen offentliga bruttoskulden, som i ‧ års uppdatering uppskattas till ‧,‧ % av BNP, dvs. överskrider referensvärdet enligt fördraget på ‧ % av BNP, beräknas under programperioden minska med mer än ‧ procentenheter av BNP och till referensvärdet
However, in spite of this obligation entered into by virtue of the Accession Treaty, Sweden has declined, by means of a referendum to introduce the euro.Trots de skyldigheter som anslutningsfördraget medför har Sverige genom en folkomröstning beslutat att inte införa euron.
On the back of a reduction in the balance of goods and services deficit, the programme envisages a decline of the external deficit from ‧,‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % of GDP inMed stöd i en minskning av underskottet i varu- och tjänstebalansen beräknas enligt programmet bytesbalansunderskottet krympa från ‧,‧ % av BNP ‧ till ‧,‧ % av BNP
The programme targets a deficit of ‧,‧ % of GDP in ‧ and a gradual decline in the headline deficit thereafter to a balanced position inProgrammet är inriktat på ett underskott på ‧,‧ % av BNP och därefter en gradvis förbättring av det nominella saldot i de offentliga finanserna som leder fram till ett saldo i balans
Signs and symptoms of overdose may include severe nausea, severe vomiting and rapidly declining blood glucose concentrationsSymtom på överdosering kan inkludera svårt illamående, svåra kräkningar och snabbt fallande blodglukos
It first declined sharply in ‧, reflecting the economic climate for this particular product which was still good in ‧ and ‧, before rising sharply at the end of ‧, reflecting the sudden drop in demandAntalet minskade först kraftigt ‧, vilket återspeglar det gynnsamma ekonomiska klimatet under ‧ och ‧, och ökade sedan kraftigt i slutet av ‧, till följd av en plötslig efterfrågeminskning
the fact that an industry is still in the process of recovering from the effects of past subsidization or dumping, the magnitude of the amount of countervailable subsidies, actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity; factors affecting Community prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmesden omständigheten att en industri ännu inte har återhämtat sig från effekterna av tidigare subventionering eller dumpning, de utjämningsbara subventionernas storlek, faktisk och möjlig nedgång i försäljning, vinst, tillverkningsvolym, marknadsandel, produktivitet, investeringsavkastning, kapacitetsutnyttjande, faktorer som påverkar priserna inom gemenskapen, faktiska och möjliga negativa effekter på likviditetsflödet, lagerhållning, sysselsättning, löner, tillväxt och förmåga att anskaffa kapital eller investeringsmedel och, såvitt avser jordbruket, om ianspråktagandet av de offentliga stödprogrammen har ökat
Where a significant part of the consumable crop is present at the time of application, half of the supervised residue trials reported should include data to show the effect of time on the level of residue present (residue decline studies) unless it can be justified that the consumable crop is not affected by the application of the plant protection product under the proposed conditions of useOm en stor del av den gröda som är avsedd för konsumtion finns närvarande vid tidpunkten för behandling bör hälften av de kontrollerade fältförsöken som rapporteras, omfatta uppgifter som visar hur tidsfaktorn inverkar på resthaltsnivån (studier av nedbrytningen av resthalter) såvida det inte kan visas att den ätliga grödan inte påverkas av behandlingen med växtskyddsmedlet enligt de föreslagna användningsvillkoren
One only has to look at the budgets of the European Union: we are continuing to spend 40% of the Union budget on subsidising and protecting rich farmers, who represent a declining sector in the European economy.Man behöver bara titta på Europeiska unionens budgetar: vi fortsätter att spendera 40 procent av unionens budget på subventioner och på att skydda rika jordbrukare, som företräder en sektor på nedgång i den europeiska ekonomin.
A visit to an industrial user of penta, which produces alkyd resins for the paint industry, revealed that the demand for alkyds is expected to decline even sharper in the future due to the forthcoming changes in environmental legislation, which will impose restrictions on emissions of volatile organic compounds (VOC) from paint used for both architectural and industrial applicationsVid ett besök hos en industriell användare av pentaerytritol, som tillverkar alkydhartser för färgindustrin, framgick det att efterfrågan på alkyder förväntas sjunka till och med ännu kraftigare i framtiden till följd av kommande ändringar i miljölagstiftningen som kommer att införa restriktioner av utsläpp av flyktiga organiska föreningar från färg som används för både arkitektur- och industriändamål
On ‧ February ‧, the European Economic and Social Committee, under Rule ‧ of its Rules of Procedure, decided to draw up an opinion on: The contribution of tourism to the socio-economic recovery of areas in declineDen ‧ februari ‧ beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel ‧.‧ i arbetsordningen utarbeta ett yttrande om Turismens bidrag till social och ekonomisk återhämtning i eftersatta områden
Between 1980 and 1989, the number of African elephants dropped dramatically, from 1.2 million to 600 000 and halved again by 2001 to 300 000, a rapid decline explained largely by the demand for ivory.Mellan 1980 och 1989 minskade antalet afrikanska elefanter dramatiskt, från 1,2 miljoner till 600 000 och halverades igen 2001 till 300 000, en snabb nedgång som till stor del har sin förklaring i efterfrågan på elfenben.
We must cope with difficult questions of demography, with a pensioner boom and a declining population going forward to 2020, the year we are to achieve the environmental and climate goals we have set, i.e. the 20-20-20 targets.Vi ska klara de svåra demografifrågorna med en pensionärsboom och en minskande befolkning till 2020, samma år som vi ska uppfylla de miljömål och klimatmål som vi har satt upp, dvs. 20-20-20-målen.
Following a sharp decline of ‧ % between ‧ and ‧, it remained at a low level inEfter en kraftig minskning med ‧ % mellan ‧ och ‧ förblev investeringsnivån låg under
According to the Norwegian Government, the reason for this is a desire to maintain the capacity to train airline pilots in Troms County despite the recent decline in SAS funding for NACEnligt norska regeringen är skälet till detta en önskan att bibehålla möjligheten att utbilda piloter i Troms fylke trots att SAS på senare tid dragit ned på sin finansiering till NAC
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 1,691 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.