uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja     
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • deklinera   
 • fall   
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
weaken
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
(to) decline
 
weakening
 
A weakening.
 
inflect
 
ruin(ation)
 
decline (stock market)
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
The act of abating or the state of being abated.
 
go down (sun)
 
fall (down)
 
A reduction or diminution of activity.
 
refuse
 
a fall or drop
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
downward movement, fall
 
decline (of something)
 
move downwards
 
(market) decline
 
Downward movement, fall.
 
(intransitive) To become weaker or worse.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")vara på retur ("vara på tillbakagång")
declinationmissvisning; deklination; declinació
Decline of the Roman EmpireRomerska imperiets fall
declinedse decline
declining industrial regionindustriregion på tillbakagång
declining yearsålderdom
magnetic declinationmissvisning
population declineavfolkning

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
Urges the Commission therefore to look into the matter and the clear link between migration levels of immigrants from West African countries to the EU and the heavy decline of fish stocks off the West African coastEuropaparlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka frågan och det tydliga sambandet mellan de kraftigt minskade fiskbestånden längs Västafrikas kuster och det stora antalet immigranter från västafrikanska länder till EU
This is illustrated by its declining profitability (or, in other words, by its growing losses after ‧) on lower sales volumes at decreasing unit pricesDetta framgår av dess minskande lönsamhet (eller med andra ord dess ökande förluster efter ‧) på lägre försäljningsvolymer till minskande kostnader per enhet
The debt ratio, at ‧,‧ % of GDP in ‧, is very low and set to decline further to ‧,‧ % of GDP bySkuldkvoten, som låg på ‧,‧ % av BNP ‧, är mycket låg och kommer att sjunka ytterligare, till ‧,‧ % av BNP, till
Set the horizontal declinationStäll in den horisontella lutningen
Urges the EU Member States and the international community to assist the WFP in facing up to new challenges in the fight against hunger, with soaring global food and oil prices, increasingly severe weather shocks due in part to climate change, and declining global food stocksDen gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar EU:s medlemsstater att hjälpa Världslivsmedelsprogrammet att möta nya de nya utmaningar i kampen mot hungersnöd som de kraftigt ökande livsmedels- och oljepriserna, de allt svårare väderförhållandena – delvis orsakade av klimatförändringar – och de minskande livsmedelslagren runt om i världen reser
It is clear that the fisheries of the world are on decline, and the obvious culprit is people, and we don' t want to acknowledge thatVärldens fiskerier är på nedgång och gärningsmannen är människor-- och vi vill inte erkänna det
This is particularly pertinent in light of the continued decline in European Parliament election turn-outs, reaching a record low of 45.7% in 2004.Detta är särskilt angeläget med hänsyn till det sjunkande deltagandet i valet till Europaparlamentet, som nådde en rekordlåg nivå på 45,7 procent 2004.
whereas, according to the UN ‧ Millennium Ecosystem Assessment, there has been a decline in two thirds of all ecosystems since the beginning of the ‧sEnligt FN:s millenniebedömning av ekosystem (Millennium Ecosystem Assessment) ‧ har två tredjedelar av alla ekosystem försämrats sedan början av ‧-talet
Despite this favourable starting position for rail, the proportion of goods transported by rail has decreased and, in some cases, even the volume is declining.Trots denna gynnsamma startposition för järnvägen har andelen gods som transporteras med järnväg minskat och i vissa fall minskar till och med volymen.
As a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.Som ett resultat av nedgången i deras solvens, var man också tvungen att sälja dess tillgångar med förlust.
I am referring to both the ageing population and the population decline which we have been talking about for so long.För oss i gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater är familjevärdena grundläggande.
On the basis of the Commission's preliminary analysis, such a practice might have contributed to a decline in the market position of independent repairers, which could have led to a shrinking market for independent spare parts wholesalers, and might have caused considerable consumer harm in terms of a significant reduction in choice of spare parts, higher prices for repair services, a reduction in choice of repair outlets, potential safety issues, and a lack of access to innovative repair shopsEtt sådant förfaringssätt skulle enligt kommissionens preliminära analys kunna ha bidragit till att oberoende reparatörers marknadsställning har försämrats, vilket i sin tur kan ha lett till att marknaden för oberoende reservdelsgrossister har krympt och till att konsumenter har vållats väsentlig skada i form av en betydande minskning i utbudet av reservdelar, högre priser på reparationstjänster, en minskning i utbudet av reparationsställen, potentiella säkerhetsproblem och ett otillräckligt utbud av innovativa reparationsverkstäder
This country's economy declined by 9% last year according to IMF estimates, and the unemployment rate has passed the 6% mark.Landets ekonomi försämrades med 9 procent förra året enligt Internationella valutafondens beräkningar och arbetslösheten har passerat 6 procent.
The lack, in every way, of realism in the current figure of 1, 350, 000 is only incurring unfair penalties which specially affect, together with a decline in prices, small and medium-sized producers.Den dåliga verklighetsförankringen i den nuvarande kvantiteten på 1 350 000 ton skapar bara orättvisa bestraffningar som tillsammans med prisnedgången slår speciellt hårt mot de små och medelstora producenterna.
When discussing the condition of textiles post 2005, Commission member Louis Michel expressed his view that the cause of the decline and potential collapse of the textile sector, and, evidently, other European industrial sectors, is the inability of countries to run their economies.När vi diskuterade förhållandena inom textilsektorn efter 2005 uttryckte kommissionsledamot Louis Michel sin åsikt att orsaken till nedgången och den potentiella kollapsen inom textilsektorn, samt uppenbarligen inom andra industrisektorer i Europa, är ländernas oförmåga att styra sin egen ekonomi.
Where these actions are pending at first instance, any court other than the court first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the court first seised has jurisdiction over the actions in question and its law permits the consolidation thereofOm dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först väckts, också avvisa talan på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan först väckts är behörig att pröva de berörda käromålen och dess lag tillåter förening av dessa
Price levels, from ‧ until the IP, declined only slightly in real termsPrisnivåerna sjönk endast obetydligt i reala termer från och med ‧ till och med undersökningsperioden
There has been a steady decline in the number of donors since the act on VAT was amended to bring Polish legislation into line with Community provisions.Antalet givare har minskat kraftigt sedan momslagen ändrades för att den polska lagstiftningen skulle stämma överens med gemenskapens bestämmelser.
Current forecasts indicate a moderate decline in employment growth and an increase in unemploymentEnligt nuvarande prognoser väntas en måttlig nedgång i sysselsättningstillväxten och ökad arbetslöshet
having regard to the recent report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi Ligabo, which criticises, in particular, the fact that freedom of expression in Iran has declined considerably in recent yearsmed beaktande av den nyligen publicerade rapporten från FN:s särskilde rapportör om åsikts- och yttrandefrihet, Ambeyi Ligabo, där man särskilt kritiserar att yttrandefriheten i Iran har minskat kraftigt under senare år
Instead the cause of the weak financial situation of the Community industry can be attributed to (i) the declining demand situation resulting mainly from the reduction of the European fishing fleet and the decrease of fishing quotas, (ii) the remarkable increase of imports from and market shares of countries other than India (mainly from acceding countries) with a corresponding loss of sales volumes by the Community industry, (iii) prices which have never reached the pre-dumping levels due to the strong competition on the market resulting from the increase in imports from countries other than India and (iv) the downward trend in the economy as a whole as from the yearIstället kan den svaga ekonomiska situationen för gemenskapsindustrin tillskrivas följande faktorer: i) Den minskade efterfrågan, som främst följer av nedskärningarna i den europeiska fiskeflottan och av minskade fiskekvoter. ii) Den anmärkningsvärda ökningen av importen från andra länder än Indien (främst från de anslutande länderna) och av dessa länders marknadsandelar, vilket leder till motsvarande minskade försäljningsvolymer för gemenskapsindustrin. iii) Det faktum att priserna aldrig på nytt nådde upp till nivåerna före dumpningen på grund av den starka konkurrens på denna marknad som orsakas av att importen från andra länder än Indien har ökat. iv) Den nedåtgående utvecklingen inom ekonomin som helhet från och med år
Throughout the Community, the market share of the multiple users (i.e. large supermarket chains) has increased significantly, whereas the number of smaller users has declinedMarknadsandelen för stora användare (dvs. stora snabbköpskedjor) har ökat kraftigt, medan antalet mindre användare har minskat
It has been provided with information on the decline in bee populations in some Member States, as you yourself have solemnly emphasised.Kommissionen har erhållit information om nedgången i bisamhällen i vissa medlemsstater, vilket ni själv med allvar betonat.
The general government deficit is projected to increase to ‧,‧ % of GDP in ‧, a deterioration which should stem from a rise in expenditure by ‧,‧ percentage point of GDP and a decline in revenues by ‧ percentage points of GDPDet offentliga underskottet beräknas öka till ‧,‧ % av BNP ‧, en försämring som torde bero på en utgiftsökning med ‧,‧ procentenheter av BNP och en intäktsminskning med ‧ procentenheter av BNP
As regards the sales volume of other Community producers which are neither complaining nor supporting companies, which accounted for ‧ % of total EU production, it declined by ‧ % from an estimated ‧ MT in ‧ to ‧ MT in the IPNär det gäller försäljningsvolymen för övriga gemenskapstillverkare som varken är klagande eller stödjande företag, vilka stod för ‧ % av den totala tillverkningen i EU, minskade den med ‧ % från uppskattningsvis ‧ miljoner ton ‧ till ‧ miljoner ton under undersökningsperioden
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 1,735 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.