uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja     
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • deklinera   
 • fall   
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
weaken
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
(to) decline
 
weakening
 
A weakening.
 
inflect
 
ruin(ation)
 
decline (stock market)
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
The act of abating or the state of being abated.
 
go down (sun)
 
fall (down)
 
A reduction or diminution of activity.
 
refuse
 
a fall or drop
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
downward movement, fall
 
decline (of something)
 
move downwards
 
(market) decline
 
Downward movement, fall.
 
(intransitive) To become weaker or worse.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")vara på retur ("vara på tillbakagång")
declinationmissvisning; deklination; declinació
Decline of the Roman EmpireRomerska imperiets fall
declinedse decline
declining industrial regionindustriregion på tillbakagång
declining yearsålderdom
magnetic declinationmissvisning
population declineavfolkning

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
All publicly distributed copies of a copyrighted work under the provisions of paragraph ‧(a) will indicate the name(s) of the author(s) of the work unless the author(s) explicitly declines to be namedPå alla offentligt distribuerade exemplar av ett enligt bestämmelserna i punkt ‧ a upphovsrättsskyddat verk ska författarens eller författarnas namn anges, såvida de inte uttryckligen avböjer detta
With a declining number of purchases and lower defence appropriations, together with – and this is something important to remember – a significant increase in the need for research and development, Europe is not well placed if developments on our continent are to be more or less in balance with, for example, those in the United States.Med minskande inköp, lägre försvarsanslag , vilket är viktigt att komma ihåg, en kraftig ökning av behovet av forskning och utveckling betyder det att Europa är i en känslig situation om vi skall kunna vara någorlunda i balans med bl.a. utvecklingen i USA.
- (SK) The Commission's communication about the demographic future of Europe notes that over the next five decades the working-age population of the Member States will decline dramatically, by an estimated 48 million people.(SK) I kommissionens meddelande om Europas demografiska framtid står det att medlemsstaternas arbetsföra befolkning kommer att minska dramatiskt, med uppskattningsvis 48 miljoner människor, under de närmaste 50 åren.
New investors would decline to meet the company's demand for further capital and existing investors would eventually disinvest, even accepting a loss, if necessary, in order to reallocate their capital to more profitable investmentsNya investerare skulle avvisa en begäran av företaget om ytterligare kapital och befintliga investerare till slut skulle dra sig ur – och i nödfall även acceptera förluster – för att placera sitt kapital mer lönsamt
As regards the profit levels, it is noted that while the Community industry marked a sharp increase in profitability between ‧ and ‧, this development was followed by a period of decline in ‧ and the RIPNär det gäller vinstnivåerna, noteras det att även om gemenskapsindustrins lönsamhet ökade kraftigt mellan ‧ och ‧, följdes denna utveckling av en nedgång under ‧ och undersökningsperioden
I recently visited a number of orchard owners in Northern Ireland who have suffered from the declining bee population and indeed voiced their concern over it.Jag besökte nyligen ett antal fruktträdgårdsägare i Nordirland som hade drabbats av den sjunkande bipopulationen och som verkligen uttryckte sin oro över saken.
As regards the development in demand, it is recalled that in the context of declining consumption, imports from the PRC still managed to increase their market shareNär det gäller efterfrågeutvecklingen erinras om att importen från Kina lyckades få en större marknadsandel även i ett läge där förbrukningen sjönk
The decline in bee populations and the frightening implications for plant pollination and biodiversity generally deserve our full attention and we must support research and join with scientists worldwide to try and find the causes.Minskningen av bipopulationerna och de skrämmande konsekvenserna när det gäller pollinering av växter och biologisk mångfald överhuvudtaget förtjänar vår fulla uppmärksamhet och vi måste stödja forskning och göra gemensam sak med forskare över hela världen för att försöka hitta orsakerna.
The corresponding market share declined from around ‧ % to around ‧ %Motsvarande marknadsandel gick också ned från cirka ‧ % till cirka ‧ %
The decline as from ‧ reflects the markedly cautious assumptions about GDP growthNedgången från och med ‧ återspeglar de utpräglat försiktiga antagandena om BNP-tillväxten
The Council opinion of ‧ February ‧ on the previous update of the convergence programme, covering the period ‧-‧, invited Malta to do the necessary to ensure the correction of the excessive deficit in ‧, ensure that the debt ratio is declining towards the ‧ % of GDP Treaty reference value at a satisfactory pace and make further progress in the design and implementation of the pension and health care reformsRådet uppmanade i sitt yttrande av den ‧ februari ‧, om den tidigare uppdateringen av konvergensprogrammet, Malta att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det alltför stora underskottet korrigeras senast ‧, säkerställa att skuldkvoten minskar och i tillfredsställande takt närmar sig fördragets referensvärde på ‧ % av BNP samt göra ytterligare framsteg i fråga om utformningen och genomförandet av pensions- och sjukvårdsreformerna
The first phase of decline occurs ‧ to ‧ hours after the first dose of Pegasys and is followed by the second phase of decline which continues over the next ‧ to ‧ weeks in patients who achieve a sustained responseDen första fasen inträffar inom ‧ timmar efter den första dosen av Pegasys och följs av den andra fasen som pågår de påföljande ‧ veckorna hos patienter som får ett kvarstående svar
Mr President, could you then please inform me on what legal basis you decline to allow me to make an explanation of vote?Herr ordförande! Kan ni säga mig på vilken rättslig grund ni vägrar mig att avge en röstförklaring?
Their overcapacity, eight years after the global summit on sustainable development, and the continuing decline in fish stocks, are additional reasons for a far-reaching reform of the common fisheries policy.Överkapaciteten, åtta år efter det globala toppmötet om hållbar utveckling, och den fortsatta minskningen av fiskbestånden, är ytterligare anledningar till en omfattande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.
It is good that there has again been a decline in state aid.Det är bra att statliga stöd åter har minskat.
Let one thing be clear, however: the financial markets are closely watching the Member States in terms of how they are dealing with their budgets in a declining economy.En sak måste dock vara tydlig: de finansiella marknaderna bevakar noga hur medlemsstaterna hanterar sina budgetar i en nedåtgående ekonomi.
I mention this problem since our draft resolution notes the decline imposed on the press in Russia and also deplores the attacks on diversity and freedom.Jag pekar på detta problem, då vårt resolutionsförslag konstaterar den ryska pressens påtvingade förfall och även beklagar attackerna på avvikande och mot friheten.
. I agree with the overall thrust of this report, which notes with concern that the region’s economic decline has a greater negative impact on women than on men and that the feminisation of poverty is growing rapidly.. Jag instämmer med betänkandets huvudtema där man med oro konstaterar att regionens ekonomiska nedgång har haft fler negativa effekter för kvinnor än män och att fattigdomens feminisering snabbt tilltar.
Measured by the year-on-year decline in the structural balance, as recalculated by the Commission services on the basis of the information in the programme, the fiscal stance is estimated to be expansionary to the tune of around ‧ % of GDPDen finanspolitiska inriktningen beräknas att döma av det år för år minskande strukturella överskottet vara expansiv med i storleksordningen ‧ % av BNP enligt kommissionens omräkningar baserat på uppgifterna i programmet
Our coastal zones have been in continual decline for many years now, and the efforts of Member States to tackle this phenomenon vary according to the policies that the governments decide to pursue.. (FR) Sedan flera år ser vi en kontinuerlig försämring av våra kustområden och medlemsstaternas ansträngningar för att bemöta detta problem varierar med regeringarnas politik.
As the known producer of TCCA in Mexico declined to cooperate in the investigation, the Commission had, in any event, to seek an alternative analogue country which could be considered representativeEftersom den kända tillverkaren av triklorisocyanursyra i Mexiko inte ville samarbeta i undersökningen var kommissionen i vilket fall som helst tvungen att söka efter ett alternativt jämförbart land som kunde anses representativt
A significant or prolonged decline in the fair value of an investment in an equity instrument below its cost is also objective evidence of impairmentEn betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i ett egetkapitalinstrument under dess anskaffningsvärde är också objektiva belägg för ett nedskrivningsbehov
Mr President, despite the success of ten European parties that has been described, the democratic legitimacy of, for example, this Parliament has declined in election after election.– Herr talman! Trots den beskrivna framgången för 10 Europapartier har den demokratiska legitimiteten bl.a. för detta parlament minskat val efter val.
It is noted that the price decline of Russian and Chinese imports was even considerably higher than that of the Community industryDet bör noteras att prisnedgången för importen från Ryssland och Kina var anmärkningsvärt högre än för gemenskapsindustrin
Given the decline in market share, when taking into account Community producers which ceased production, and the sharp drop of sales prices, it was found that the Community industry could not participate in the growth of the market, resulting from the increase in Community consumption of ‧ % during the period consideredPå grund av att marknadsandelen minskat, om man tar hänsyn till de gemenskapsproducenter som hade upphört med produktionen, och att försäljningspriserna sjunkit drastiskt, konstaterades det att gemenskapsindustrin inte kunnat ta del av den tillväxt av marknaden som berodde på att gemenskapens förbrukning ökat med ‧ % under skadeundersökningsperioden
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 4,194 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.