uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja     
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • deklinera   
 • fall   
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
weaken
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
(to) decline
 
weakening
 
A weakening.
 
inflect
 
ruin(ation)
 
decline (stock market)
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
The act of abating or the state of being abated.
 
go down (sun)
 
fall (down)
 
A reduction or diminution of activity.
 
refuse
 
a fall or drop
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
downward movement, fall
 
decline (of something)
 
move downwards
 
(market) decline
 
Downward movement, fall.
 
(intransitive) To become weaker or worse.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")vara på retur ("vara på tillbakagång")
declinationmissvisning; deklination; declinació
Decline of the Roman EmpireRomerska imperiets fall
declinedse decline
declining industrial regionindustriregion på tillbakagång
declining yearsålderdom
magnetic declinationmissvisning
population declineavfolkning

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
All publicly distributed copies of a copyrighted work under the provisions of paragraph ‧(a) will indicate the name(s) of the author(s) of the work unless the author(s) explicitly declines to be namedPå alla offentligt distribuerade exemplar av ett enligt bestämmelserna i punkt ‧ a upphovsrättsskyddat verk ska författarens eller författarnas namn anges, såvida de inte uttryckligen avböjer detta
Apart from the EAGGF Guarantee Section , Subsection B1 contains a monetary reserve of EUR 500 million which can be drawn on , under the rules on budgetary discipline , to provideappropriations for agricultural sectors should there be a shortfall caused by a decline of thedollar against the EUR .Utöver garantisektionen vid EUGFJ innehar underavdelning B1 en monetär reserv på 500miljoner euro som enligt budgetdisciplinen skall användas för försörjning avjordbrukssektorerna i de fall anslagen visar sig vara otillräckliga , till följd av en eventuellnedgång i dollarkursen i förhållande till euron .
With a declining number of purchases and lower defence appropriations, together with – and this is something important to remember – a significant increase in the need for research and development, Europe is not well placed if developments on our continent are to be more or less in balance with, for example, those in the United States.Med minskande inköp, lägre försvarsanslag , vilket är viktigt att komma ihåg, en kraftig ökning av behovet av forskning och utveckling betyder det att Europa är i en känslig situation om vi skall kunna vara någorlunda i balans med bl.a. utvecklingen i USA.
- (SK) The Commission's communication about the demographic future of Europe notes that over the next five decades the working-age population of the Member States will decline dramatically, by an estimated 48 million people.(SK) I kommissionens meddelande om Europas demografiska framtid står det att medlemsstaternas arbetsföra befolkning kommer att minska dramatiskt, med uppskattningsvis 48 miljoner människor, under de närmaste 50 åren.
Catches of most stocks started to fall , the sign of a considerable decline in the quantities of fish .För de flesta bestånd har fångstnivåerna fallit , ett tecken på en betydande minskning av mängden fisk .
In Spain , to the contrary , the incidence of problem opioid use is estimated to have continuously declined since its peak around 1980 , although in recent years ( 2002 04 – ) it seems to have stabilised at a relatively low level ( around 3 000 new cases per year ) .I Spanien däremot uppskattas incidensen ha sjunkit kontinuerligt sedan den nådde sin topp cirka 1980 , även om den på senare år förefaller ha stabiliserats på en relativt låg nivå ( cirka 3 000 nya fall per år ) .
The increased demand for liquidity , together with a loss of trust among counterparties , resulted in a tendency to hoard liquidity on the part of a large proportion of banks , and overall market liquidity thus declined significantly .Den ökade efterfrågan på likviditet , i kom bination med att motparter förlorade förtroendet för varandra , ledde till att många banker hamstrade likviditet , vilket gjorde att den samlade likviditeten på marknaden minskade betydligt .
New investors would decline to meet the company's demand for further capital and existing investors would eventually disinvest, even accepting a loss, if necessary, in order to reallocate their capital to more profitable investmentsNya investerare skulle avvisa en begäran av företaget om ytterligare kapital och befintliga investerare till slut skulle dra sig ur – och i nödfall även acceptera förluster – för att placera sitt kapital mer lönsamt
As regards the profit levels, it is noted that while the Community industry marked a sharp increase in profitability between ‧ and ‧, this development was followed by a period of decline in ‧ and the RIPNär det gäller vinstnivåerna, noteras det att även om gemenskapsindustrins lönsamhet ökade kraftigt mellan ‧ och ‧, följdes denna utveckling av en nedgång under ‧ och undersökningsperioden
I recently visited a number of orchard owners in Northern Ireland who have suffered from the declining bee population and indeed voiced their concern over it.Jag besökte nyligen ett antal fruktträdgårdsägare i Nordirland som hade drabbats av den sjunkande bipopulationen och som verkligen uttryckte sin oro över saken.
As regards the development in demand, it is recalled that in the context of declining consumption, imports from the PRC still managed to increase their market shareNär det gäller efterfrågeutvecklingen erinras om att importen från Kina lyckades få en större marknadsandel även i ett läge där förbrukningen sjönk
The decline in bee populations and the frightening implications for plant pollination and biodiversity generally deserve our full attention and we must support research and join with scientists worldwide to try and find the causes.Minskningen av bipopulationerna och de skrämmande konsekvenserna när det gäller pollinering av växter och biologisk mångfald överhuvudtaget förtjänar vår fulla uppmärksamhet och vi måste stödja forskning och göra gemensam sak med forskare över hela världen för att försöka hitta orsakerna.
The corresponding market share declined from around ‧ % to around ‧ %Motsvarande marknadsandel gick också ned från cirka ‧ % till cirka ‧ %
— either the ratio has declined substantially and continuously and reached a level that comes close to the reference value ,— detta procenttal har minskat väsentligt och kontinuerligt och nått en nivå som ligger nära referensvärdet , eller
Many of these difficulties are a result of deep change stretching over several decades , notably the decline of agriculture in terms of its contribution to regional income and employment .Många av svårigheterna kan spåras till effe kterna av omfattande strukturförändringar som skett under flera tiotal år , och då särskilt jordbrukets minskade ekonomiska betydelse för regionala inkomster och sysselsättning .
The decline as from ‧ reflects the markedly cautious assumptions about GDP growthNedgången från och med ‧ återspeglar de utpräglat försiktiga antagandena om BNP-tillväxten
The first explanation for the reduction inby-catches is the decline in fish stocks , which has reduced fishingeffort .Den förstaförklaringen till att den oavsiktliga fångsten har minskat är attfiskbestånden minskat , vilket medfört att fiskeansträngningenockså minskar .
The Council opinion of ‧ February ‧ on the previous update of the convergence programme, covering the period ‧-‧, invited Malta to do the necessary to ensure the correction of the excessive deficit in ‧, ensure that the debt ratio is declining towards the ‧ % of GDP Treaty reference value at a satisfactory pace and make further progress in the design and implementation of the pension and health care reformsRådet uppmanade i sitt yttrande av den ‧ februari ‧, om den tidigare uppdateringen av konvergensprogrammet, Malta att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det alltför stora underskottet korrigeras senast ‧, säkerställa att skuldkvoten minskar och i tillfredsställande takt närmar sig fördragets referensvärde på ‧ % av BNP samt göra ytterligare framsteg i fråga om utformningen och genomförandet av pensions- och sjukvårdsreformerna
A further decline in the deficit is expected in 1998 .En ytterligare minsk ning av underskottet förväntas under 1998 .
The first phase of decline occurs ‧ to ‧ hours after the first dose of Pegasys and is followed by the second phase of decline which continues over the next ‧ to ‧ weeks in patients who achieve a sustained responseDen första fasen inträffar inom ‧ timmar efter den första dosen av Pegasys och följs av den andra fasen som pågår de påföljande ‧ veckorna hos patienter som får ett kvarstående svar
Mr President, could you then please inform me on what legal basis you decline to allow me to make an explanation of vote?Herr ordförande! Kan ni säga mig på vilken rättslig grund ni vägrar mig att avge en röstförklaring?
- Objective 2 : economic conversion of declining industrial areas . - Objective 3 : combatting longterm unemployment and facilitating the integration into working life of young people and of persons exposed to exclusion from the labour market .Utmärkande för hur strukturfonderna fungerar är dels programplaneringen via partnerskap ( mellan Europeiska kommissionen och nationella och regionala myndigheter ) , dels koncentrationen av stödet till sex prioriterade utvecklingsmål : Mål 1 : strukturell anpassning av regioner med eftersläpande ekonomisk utveckling . Mål 2 : ekonomisk omvandling av regioner som allvarligt påverkas av industriell tillb akagång . Mål 3 : Bekämpning av långvarig arbetslöshet och underlättande av integrationen på arbetsmarknaden av unga mä nniskor och personer som hotas av utslagning på arbetsmarknaden . Mål 4 : Anpassning av arbetstagare till industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen .
Their overcapacity, eight years after the global summit on sustainable development, and the continuing decline in fish stocks, are additional reasons for a far-reaching reform of the common fisheries policy.Överkapaciteten, åtta år efter det globala toppmötet om hållbar utveckling, och den fortsatta minskningen av fiskbestånden, är ytterligare anledningar till en omfattande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.
It is good that there has again been a decline in state aid.Det är bra att statliga stöd åter har minskat.
Let one thing be clear, however: the financial markets are closely watching the Member States in terms of how they are dealing with their budgets in a declining economy.En sak måste dock vara tydlig: de finansiella marknaderna bevakar noga hur medlemsstaterna hanterar sina budgetar i en nedåtgående ekonomi.
Visar sida 1. Hittade 5853 meningar matchning fras decline.Hittade i 6,707 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.