uttal:    

Översättningar till svenska:

 • möjliggöra   
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • aktivera   
   
  To activate or turn on.
 • göra det möjligt   
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • kraft       
  (Verb  c)
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
 • tillåta     
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • ursäkta     
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action

Andra betydelser:

 
Make something possible or allow for something.
 
To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow.
 
(obsolete) To give strength or ability to; to make firm and strong.
 
To allow a way out or excuse for an action.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (13)

BitLocker enabled modeBitLocker-aktiverat läge
browser-enabled form templatewebbläsaraktiverad formulärmall
cache-enabled applicationcacheaktiverat program
macro-enabledmakroaktiverad
mail-enabled objecte-postaktiverat objekt
mail-enabled universal distribution groupe-postaktiverad universell distributionslista
mail-enabled universal security groupe-postaktiverad universell säkerhetsgrupp
multicast-enabled networknätverk med multicast-stöd
security-enabled workgroupsäkerhetsaktiverad arbetsgrupp
web-enabled applicationwebbprogram
Web-enabled InfoPath form for mobile devicesInfoPath-webbformulär för mobila enheter
web-enabled mobile phonemobiltelefon med webbfunktioner
workflow-enabledsom kan hantera arbetsflöden

    Visa deklination

Exempel meningar med "enable", översättning minne

add example
assess the effectiveness of the SMS in ensuring compliance with other rules and regulations which are not covered by statutory and classification surveys and enabling verification of compliance with these rules and regulations; andbedöma hur pass effektivt säkerhetsorganisationssystemet är genom att säkerställa att andra regler och föreskrifter uppfylls, som inte omfattas av lagstadgade inspektioner och klassningsinspektioner och som gör det möjligt att kontrollera att dessa regler och föreskrifter uppfylls, och
Quits & kpilot;, closing the main window and stopping the daemon if that configuration option is enabledAvslutar & kpilot;, stänger huvudfönstret och stoppar demonen om det inställningsalternativet är aktiverat
I have been in favour of a single European currency to enable goods to be purchased at the same price across the European Union, to do away the cost of changing money to carry out transactions in each Member State and to boost trade.Jag har varit för en gemensam europeisk valuta för att varor skall kunna köpas till samma pris över hela Europeiska unionen, för att bli av med kostnaderna för att växla pengar för att genomföra transaktioner i alla medlemsstater och för att främja handeln.
Finally, it was established that already phase ‧ should enable the beneficiary to restore viability, and that the necessary authorisation for this project was on its waySlutligen fastslogs att det genom etapp två skulle bli möjligt för stödmottagaren att återställa lönsamheten och att man snarast behövde det nödvändiga godkännandet av detta projekt
that he or she has, for ‧ years, engaged in professional activities which have enabled him or her to acquire sufficient experience in the fields of finance, law and accountancy and has passed the examination of professional competence referred to in Article ‧, oratt de under ‧ år har utövat yrkesmässig verksamhet som har gett dem möjligheter att förvärva tillräcklig erfarenhet på ekonomi-, juridik- och redovisningsområdena samt har godkänts vid en sådan yrkesexamen som avses i artikel ‧, eller
This is the challenge they face, in addition to the implementing regulations - and it is something they do really have to do, in order to give us an advantage and to enable us to thin the jungle in this field.Detta är den utmaning som de står inför, utöver genomförandeförordningarna, och det är något som de verkligen måste göra för att kunna ge oss en fördel och göra det möjligt för oss att rensa upp på området.
These are necessary tools that will enable consumers to rationally assess their dietary and consumer decisions.Det ger dem de nödvändiga redskapen för att fatta rationella beslut om kosthållning och konsumtion.
To this end, the licences applied for should be issued following a reflection period enabling the Commission to assess the quantities applied and to take measures in cases where acceptance of the applications in question would result in an overshoot or risk of overshoot of the volume and/or appropriations set in those agreements for the marketing year in questionDärför bör de licenser som det ansökts om utfärdas efter en analysperiod som gör det möjligt för kommissionen att bedöma de kvantiteter som ansökan gäller och vidta åtgärder ifall godkännande av ansökningarna skulle innebära ett överskott eller risk för överskott av volymen och/eller de tilldelningar som anges i avtalen för det aktuella regleringsåret
Housing for livestock will not be mandatory in areas with appropriate climatic conditions to enable animals to live outdoorsByggnader avsedda för djur är inte obligatoriska i områden med sådana klimatförhållanden att djuren kan vistas utomhus
in writing. - (EL) The debate on the exchange between Member States and the Commission of knowledge and experience about the management systems of each state will not provide special data enabling common management measures to be taken.skriftlig. - (EL) Diskussionen om kunskaps- och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen om förvaltningssystemen i respektive stat kommer inte att ge de specialuppgifter som gör det möjligt att vidta gemensamma förvaltningsåtgärder.
The police force of the organising country, in consultation with the football organisers, shall ensure that the visiting police delegation has, when appropriate, stadium access and accreditation (seating is not required) to enable the delegation to carry out their tasks effectivelyArrangörslandets polismyndighet ska i samråd med fotbollsarrangören sörja för att den besökande polisdelegationen när så är lämpligt ges tillträde och sådan ackreditering (sittplats är inget krav) att delegationen på ett ändamålsenligt sätt kan utföra sin uppgift
We are not demanding the sort of openness that would enable us to eavesdrop on what ministers discuss with colleagues in their offices, or ahead of Council meetings.Vi kräver inte den sorts öppenhet som ger oss möjlighet att smyglyssna på vad ministrarna diskuterar med sina kolleger i tjänsterummen, eller inför rådets sammanträden.
a description for a turnaround that will enable the company, after completing its restructuring, to cover all its costs including depreciation and financial chargesEn beskrivning av en omvandling i företaget så att det när omstruktureringen väl är genomförd kan bära alla sina kostnader, inbegripet avskrivningar och finansiella kostnader
The Committee on Development supports the opinion of the European Court of Auditors that objective, useful and clear indicators must be determined, which would enable the assessment of aid results, and it is hoped that such indicators will be prepared and implemented in the period 2007-2013.Utskottet för utveckling stöder revisionsrättens åsikt att objektiva, lämpliga och tydliga indikatorer måste fastslås, vilka skulle göra det möjligt att bedöma resultaten av biståndet, och vi hoppas att sådana indikatorer kommer att fastslås och genomföras under perioden 2007–2013.
The dual objective of these structures would be to ensure public safety and to enable sustainable land development, through interregional cooperation and the networking of research establishments, SMEs and local authorities in the regions concerned.Det dubbla målet för dessa strukturer är att garantera allmänhetens säkerhet och möjliggöra hållbar markutveckling, genom interregionalt samarbete och nätverksarbete mellan forskningsinstitutioner, små och medelstora företag och lokala myndigheter i de berörda regionerna.
Mr President, firstly, I would like to thank the rapporteur, Mr Miller, as well as the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, whose work has enabled this case to be brought to a successful conclusion.(FR) Herr talman! Jag vill först vända mig till föredraganden Miller och tacka honom, såväl som utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, vars arbete har gjort det möjligt att avsluta det här ärendet på ett tillfredsställande sätt.
There will also be a reduction in administrative costs, and this will enable operators to be more competitive.De administrativa kostnaderna kommer dessutom att sänkas vilket gör att aktörerna kan bli mer konkurrenskraftiga.
It will enable these changes to take place, but this must not be at the expense of sound European decision making.Det kommer att göra dessa förändringar möjliga, men de får inte ske på bekostnad av en sund beslutsprocess inom EU.
We are putting forward two specific proposals: the first is that the ILO should be granted observer status in the WTO, as is the case for the International Monetary Fund; the second is that the WTO should set up - and the Union should propose this - a committee on trade and decent employment, modelled on the Committee on Trade and Environment, which has enabled a great deal of progress to be made on the interaction between environmental and trade rules.Vi lägger fram två konkreta förslag: dels att ILO i likhet med Internationella valutafonden bör beviljas observatörsstatus i WTO, dels att WTO på EU:s förslag bör inrätta en kommitté för handel och drägligt arbete efter samma modell som kommittén för handel och miljö, som har möjliggjort stora framsteg i fråga om samverkan mellan miljö- och handelsfrågor.
This in-depth analysis enabled us to identify several ways of improving the system, but it is true, Mr Coelho - and I say this to the whole of Parliament also - that we have a very ambitious project before us in this area, and that it is not easy to see exactly what is going to happen.Denna djupgående analys gjorde att vi kunde konstatera flera olika möjligheter att förbättra systemet, men det är helt riktigt, herr Coelho - och här riktar jag mig även till hela parlamentet - att vi har ett väldigt ambitiöst projekt framför oss inom det här området och att det inte är lätt att se exakt vad som kommer att hända.
offer to all broadcasters, on a fair, reasonable and non-discriminatory basis compatible with Community competition law, technical services enabling the broadcasterspå skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor och i enlighet med gemenskapens konkurrenslagstiftning erbjuda alla sändningsföretag de tekniska tjänster som möjliggör att sändningsföretagets digitalt överförda tjänster kan tas emot av tittare eller lyssnare som getts tillgång till dessa tjänster med hjälp av dekodrar administrerade av tjänsteoperatörerna, i enlighet med gemenskapens konkurrenslagstiftning, och
The system shall enable the total volume of the diluted exhaust gases to be measuredGenom systemet skall det vara möjligt att mäta den totala volymen av de utspädda avgaserna
An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand the effect of share-based payment transactions on the entity’s profit or loss for the period and on its financial positionFöretag skall lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att förstå effekterna av aktierelaterade ersättningar på företagets resultat för perioden och på företagets finansiella ställning
On European city-pairs, the parties offer commitments to enable competitors to operate in aggregate ‧ daily services on Amsterdam-Prague and Milan-Prague, ‧ daily services on Paris-Prague and one daily service on Rome-PragueMellan två städer i Europa erbjuder parterna åtaganden för att konkurrenter ska kunna trafikera sammanlagt två dagliga flyglinjer på linjen Amsterdam-Prag och Milano-Prag, tre dagliga flyglinjer på linjen Paris-Prag och en daglig flyglinje på linjen Rom-Prag
Of course our ideas do not yet command universal support and I hope that the consensus-building process will continue in such a way to enable an agreement to be reached to that effect next year.Våra idéer har givetvis inte ännu allomfattande stöd, och jag hoppas att den samförståndsskapande processen fortsätter på ett sätt som möjliggör att ett avtal i den riktningen sluts nästa år.
Visar sida 1. Hittade 22129 meningar matchning fras enable.Hittade i 6,194 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.