uttal:    

Översättningar till svenska:

 • möjliggöra   
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • aktivera   
   
  To activate or turn on.
 • göra det möjligt   
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • kraft       
  (Verb  c)
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
 • tillåta     
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • ursäkta     
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action

Andra betydelser:

 
Make something possible or allow for something.
 
To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow.
 
(obsolete) To give strength or ability to; to make firm and strong.
 
To allow a way out or excuse for an action.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (13)

BitLocker enabled modeBitLocker-aktiverat läge
browser-enabled form templatewebbläsaraktiverad formulärmall
cache-enabled applicationcacheaktiverat program
macro-enabledmakroaktiverad
mail-enabled objecte-postaktiverat objekt
mail-enabled universal distribution groupe-postaktiverad universell distributionslista
mail-enabled universal security groupe-postaktiverad universell säkerhetsgrupp
multicast-enabled networknätverk med multicast-stöd
security-enabled workgroupsäkerhetsaktiverad arbetsgrupp
web-enabled applicationwebbprogram
Web-enabled InfoPath form for mobile devicesInfoPath-webbformulär för mobila enheter
web-enabled mobile phonemobiltelefon med webbfunktioner
workflow-enabledsom kan hantera arbetsflöden

    Visa deklination

Exempel meningar med "enable", översättning minne

add example
The identification codes of olive growers, producer organisations and associations thereof, mills and homogeneous production zones shall be either assigned to the individual persons or bodies concerned once and for all or automatically convertible to enable aggregates and searches over the five marketing years referred to in the first subparagraph to be conducted immediatelyIdentifikationsnumren för olivodlarna, producentorganisationerna, sammanslutningarna, fabrikerna och de enhetliga produktionsområdena skall vara entydiga och permanenta eller kunna konverteras för databruk så att direkt aggregering eller informationssökning för de fem regleringsår som avses i första stycket skall vara möjlig
To ensure compliance with the principle of equal treatment in the award of contracts, it is appropriate to lay down an obligation-established by case-law-to ensure the necessary transparency to enable all tenderers to be reasonably informed of the criteria and arrangements which will be applied to identify the most economically advantageous tenderFör att garantera att principen om likabehandling iakttas vid kontraktstilldelning bör det fastställas en skyldighet-i enlighet med rättspraxis-att garantera nödvändig öppenhet, så att alla anbudsgivare i rimlig mån kan informeras om de kriterier och villkor som kommer att tillämpas för att urskilja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
The new methods of communication based on the Internet enable remote and outlying areas to attract and retain economic activity .De nya Internet-baserade kommunikationsmedlen gör det möjligt för avlägset belägna regioner och områden i periferin att locka till sig och behålla ekonomisk verksamhet .
By replacement therapy, the plasma levels of factor ‧ are increased, thereby enabling a temporary correction of the factor deficiency and correction of the bleeding tendenciesMed ersättningsterapi ökar plasmanivåerna av faktor ‧ och möjliggör genom detta en tillfällig korrektion av faktorbristen och blödningstendenserna
Finally, I feel it advisable to simplify the procedures and that, in this connection - I do not know if this has to be a fund -, the Commission should, at least initially, make a service available to NGOs, enabling them to obtain information on the work carried out by other parties and, possibly, establish networks on certain topics in order, ultimately, to be able to submit tenders to the Commission when offers come up.Det verkar slutligen som önskvärt att förfarandena förenklas och att i det avseendet - jag vet inte om det måste vara en fond - men att kommissionen åtminstone till att börja med skall kunna ställa till de icke-statliga organisationernas förfogande en avdelning som ger dem möjlighet att informera sig om det arbete som görs av andra, eventuellt ingå i ett tematiskt nätverk för att senare svara på anmodanden till förslag av kommissionen.
In addition, States that have concluded an Additional Protocol need to ensure that their national implementing legislation has been enhanced to enable the State concerned to comply with the additional obligations under the Additional ProtocolDärutöver skall de stater som ingått ett tilläggsprotokoll se till att deras nationella genomförandebestämmelser förstärks, så att staten i fråga kan fullgöra de kompletterande skyldigheter som föreskrivs i tilläggsprotokollet
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all unrelated importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the CommissionFör att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen
Lastly , Parliament calls for videoconferencing equipment to be installed in Parliament to enable MEPs to have easier access to their constituencies .Parlamentet uppmanar rådet , kommissionen och medlemsstaterna att ge uttryck för sin oro när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och utöva påtryckningar mot Kirgizistans myndigheter för att de skall förbättra respekten för individuella och kollektiva friheter .
As regards shareholdings in undertakings , the objective of establishing or maintaining lasting economic links presupposes that the shares held by the shareholder enable him to participate eectively in the management of the company or in its control .Bestämmelsen gav dessa aktörer möjlighet att i större utsträckning delta i styrelsearbetet , vilket gjorde att de kunde utöva ett inytande som översteg storleken på deras investering och som de i egenskap av aktieägare i normala fall inte hade kunnat gör a .
In accordance with Article ‧ and , first subparagraph, of the EC Treaty, the Commission must ascertain that all the conditions enabling a Member State to maintain its national provisions derogating from a Community harmonisation measure provided for in that Article are fulfilledEnligt artikel ‧.‧ och ‧.‧ första stycket i EG-fördraget måste kommissionen se till att alla villkor är uppfyllda för att en medlemsstat skall få behålla sådana nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd på gemenskapsnivå
On the subject of research, I am thinking in particular of that relating to the new vaccines that enable the risks associated with the use of antibiotics to be removed.På tal om forskning tänker jag särskilt på forskningen om nya vacciner som kan undanröja riskerna med användning av antibiotika.
In accordance with Article ‧ and of the basic Regulation, the Commission examined whether dumped imports have caused injury to the Community industry to a degree that enables it to be classified as materialI enlighet med artikel ‧.‧ och ‧.‧ i grundförordningen undersökte kommissionen om den dumpade importen har vållat gemenskapsindustrin skada i en sådan utsträckning att den kan betecknas som väsentlig
Nevertheless, in rejecting this report the Conservative delegation shows it too has a schizophrenic quality, since it therefore rejects the excellent amendment by Mr Duff, to give a legal opt-out to Member States, and that of my friend Mr Perry and others, to enable Parliament to put public money where its mouth is by saving wasteful expenditure entailed in the absurdity of these Strasbourg sessions.Genom att förkasta detta betänkande visar dock den konservativa delegationen att även den har vissa schizofrena egenskaper, eftersom den därmed förkastar Duffs utmärkta ändringsförslag att ge medlemsstaterna rätt till utträde, och ändringsförslaget av bl.a. min vän Perry som gör det möjligt för parlamentet att använda de allmänna medlen där de behövs, genom att spara in på de slösaktiga utgifterna i samband med dessa absurda Strasbourgsammanträden.
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointFör att kommissionen ska kunna besluta om huruvida ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt ‧ b i och på de olika sätt som anges i punkt ‧ ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag
The test requires verification whether the materials of the upper provide sufficient support for the foot to enable the wearer to walk in the footwearTestet går ut på att kontrollera huruvida överdelarnas material ger foten ett tillräckligt stöd så att användaren ska kunna gå i skodonet
Interoperability means the ability of information and communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to exchange data and to enable information and knowledge to be sharedinteroperabilitet: förmågan hos informations och kommunikationsteknik (IKT) och de verksamhetsprocesser de stöder, att utbyta data och att göra det möjligt att dela information och kunskap
This agreement will enable Mexico to redress the imbalance of its one-way dependence on the USA to a certain extent.Genom avtalet kommer Mexiko i någon mån att kunna kompensera sitt beroende av USA.
It is to be hoped that tomorrow’s summit will be one of the factors that enable the EU Member States to launch a long-term policy of measures to prevent the undesirable effects of globalisation.Man kan hoppas att morgondagens toppmöte utgörs av de faktorer som gör att EU-medlemsstaterna kan lansera en långsiktig politik med åtgärder för att förebygga globaliseringens oönskade effekter.
The decision we have to take in the near future is whether or not to go ahead, following the accelerated procedure, and adopt the Central Bank's proposal. A decision must be made within the next few weeks if it is to comply with the enabling clause.Om vi går vidare med ett snabbt förfarande och antar Europeiska centralbankens system måste vi bestämma vad som bör göras under de närmast kommande veckorna för att se till att systemet överensstämmer med fullmaktsklausulen.
enable the EU to operate even in case of very difficult partnerships ;• att göra det möjligt för EU att verka även isituationerdärpartnerskapärsvåra , och
It will enable aid to be granted even to the political groups which Parliament considers so very important.Det kommer att göra det möjligt att bevilja stöd även till de politiska grupper som parlamentet ser som så oerhört viktiga.
. Setting up a temporary European Parliament committee on improving safety at sea is the commitment that will enable us to overcome the hostility of our colleagues on the right to any initiative that would help to determine the causes of the major disaster that resulted from the shipwreck of the and to determine who was responsible.. – Att inrätta ett tillfälligt parlamentariskt utskott är det åtagande som kommer att göra det möjligt för oss att övervinna våra kollegers fientliga inställning när det gäller rätten att ta initiativ som kan bidra till att fastställa orsakerna till den allvarliga katastrof som blev resultatet av tankfartyget ”Prestiges” förlisning och att fastställa vem som bär ansvaret.
This will enable us to prepare, in optimum conditions, the implementation of the framework programme between now and the end of the year.Det gör det möjligt för oss att under bästa möjliga förhållanden förbereda genomförandet av det sjätte ramprogrammet före årets slut.
If the principle of subsidiarity cannot even enable the EU to keep its paws off recreational fishing in Stockholm's archipelago, then the future is bleak for the European project.Om subsidiaritetsprincipen inte ens kan förmå EU att hålla tassarna borta från sportfisket i Stockholms skärgård, då är framtiden mörk för det europeiska projektet.
Europe needs to develop 2020 strategies enabling the market to be the leading agent in economic regeneration while, at the same time, generating acceptance by the citizens by protecting their interests, by the consumers by defending their rights, and by small and medium enterprises by providing them with the right incentives.EU måste utveckla 2020-strategier som gör det möjligt för marknaden att spela den ledande rollen i den ekonomiska återhämtningen, strategier som samtidigt vinner acceptans bland medborgarna genom att skydda deras intressen, bland konsumenterna genom att försvara deras rättigheter och bland små och medelstora företag genom att förse dem med de rätta incitamenten.
Visar sida 1. Hittade 28025 meningar matchning fras enable.Hittade i 7,067 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.