uttal:    

Översättningar till svenska:

 • möjliggöra   
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • aktivera   
   
  To activate or turn on.
 • göra det möjligt   
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • kraft       
  (Verb  c)
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
 • tillåta     
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • ursäkta     
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action

Andra betydelser:

 
Make something possible or allow for something.
 
To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow.
 
(obsolete) To give strength or ability to; to make firm and strong.
 
To allow a way out or excuse for an action.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (13)

BitLocker enabled modeBitLocker-aktiverat läge
browser-enabled form templatewebbläsaraktiverad formulärmall
cache-enabled applicationcacheaktiverat program
macro-enabledmakroaktiverad
mail-enabled objecte-postaktiverat objekt
mail-enabled universal distribution groupe-postaktiverad universell distributionslista
mail-enabled universal security groupe-postaktiverad universell säkerhetsgrupp
multicast-enabled networknätverk med multicast-stöd
security-enabled workgroupsäkerhetsaktiverad arbetsgrupp
web-enabled applicationwebbprogram
Web-enabled InfoPath form for mobile devicesInfoPath-webbformulär för mobila enheter
web-enabled mobile phonemobiltelefon med webbfunktioner
workflow-enabledsom kan hantera arbetsflöden

    Visa deklination

Exempel meningar med "enable", översättning minne

add example
The Commission shall communicate to the competent authorities in each Member State, as soon as it becomes available, any information that would enable them to prevent irregularities and to enforce relevant legislationKommissionen skall till de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat överlämna information, så snart den är tillgänglig, som kan göra det möjligt för dem att förebygga oegentligheter och genomdriva relevant lagstiftning
Enable Skip (I Know it) & buttonAktivera & knappen Hoppar över (jag kan det
The protocols, for their part, are designed to enable measures to be developed to combat trafficking in human beings in particular women and children thereby protecting such people against slavery, sexual exploitation and illegal employment.Protokollen är i sin tur utformade för att göra det möjligt att utveckla åtgärder för att bekämpa människohandel – särskilt med kvinnor och barn – och därmed skydda sådana människor mot slaveri, sexuellt utnyttjande och olaglig anställning.
To enable training and attestation of personnel currently active in the areas covered by this Regulation without interrupting their professional activity, an adequate interim period is required during which personnel trained under existing qualification schemes or with professional experience may be considered as appropriately qualified for the purpose of Regulation (EC) NoFör att personal som för närvarande är verksamma inom de områden som omfattas av denna förordning ska kunna erhålla utbildning och intyg utan att avbryta sitt förvärvsarbete, krävs en lämplig övergångsperiod då personal som utbildats inom ramen för befintliga utbildningsprogram eller som har yrkeserfarenheter kan anses ha lämplig utbildning enligt förordning (EG) nr
As we know, this deadline falls later than that established by our American partners for enabling people to enter their country without visas.Som vi vet löper denna tidsfrist ut senare än den som har fastställts av våra amerikanska partner för att människor skall kunna komma in i deras land utan visum.
To enable operators to participate in invitations to tender opened by third countries without affecting the restrictions as regards volume, a system of provisional licences should be introduced giving successful tenderers the right to a full licenceFör att möjliggöra för aktörer att delta i en anbudsinfordran som utlysts av tredjeländer utan att därför äventyra efterlevnaden av volymbegränsningarna, bör det införas ett system med tillfälliga licenser som ger de anbudsgivare som väljs rätt till en slutlig licens
The technical documentation and specimen(s) shall enable the design, manufacture, installation, maintenance and operation of the subsystem to be understood, and shall enable conformity with the provisions of the TSI to be assessedDen tekniska dokumentationen och provexemplaret/-exemplaren ska vara sådan att det går att förstå delsystemets konstruktion, tillverkning, installation, underhåll och funktion, samt att bedöma överensstämmelsen med bestämmelserna i TSD
Furthermore, since the condition of unrestricted access to the market is deemed to be met, Directive ‧/‧/EC should not apply when contracting entities award contracts intended to enable retail supply of electricity to end customers connected to the medium, high and very high voltage grid in Italy nor when they organise design contests for the pursuit of such an activity in that geographical areaEftersom villkoret om obegränsat tillträde till marknaden anses vara uppfyllt bör direktiv ‧/‧/EG inte tillämpas när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för elleveranser i detaljistledet till slutkunder som är uppkopplade till mellan-, hög- och ultrahögspänningsnät i Italien och inte heller när upphandlande enheter organiserar projekttävlingar för utförandet av sådan verksamhet i det geografiska området
The new phase in the employment strategy must place more emphasis on the structural barriers to job creation, on the tax regimes and social welfare systems, and enable closer cooperation between the national services that are tackling unemployment.Den nya etappen i sysselsättningsstrategin bör ytterligare betona strukturhindren för att skapa sysselsättning, samt skattesystemen och systemen för social trygghet, och möjliggöra ett närmare samarbete mellan de nationella enheterna för kamp mot arbetslösheten.
A waiver from pre-trade transparency obligations arising under Articles ‧ or ‧ of Directive ‧/‧/EC conferred by a competent authority should not enable investment firms to avoid such obligations in respect of those transactions in liquid shares which they conclude on a bilateral basis under the rules of a regulated market or an MTF where, if carried out outside the rules of the regulated market or MTF, those transactions would be subject to the requirements to publish quotes set out in Article ‧ of that DirectiveUndantag från informationskraven före handel enligt artikel ‧ eller ‧ i direktiv ‧/‧/EG som beviljas av behöriga myndigheter bör inte göra det möjligt för värdepappersföretag att undvika sådana krav för de transaktioner med likvida aktier som de genomför bilateralt enligt kraven på en reglerad marknad eller en MTF-plattform och som, om transaktionerna inte genomfördes enligt reglerna för den reglerade marknaden eller MTF-plattformen, skulle ha omfattats av kraven på att offentliggöra bud enligt artikel ‧ i det direktivet
The term retractable is used more particularly to describe a concealable lamp the displacement of which enables it to be inserted within the bodyworkTermen infällbar används särskilt för att beskriva en nedfällbar lykta som kan fällas in i karosseriet
Some enable profiles to be available to common search engines by defaultVissa förvalda inställningar för sekretess gör det möjligt för t.ex. sökmotorer att komma åt personliga profiler
I should like to emphasise that such a code must not be based on the punitive and suspensive nature of the human rights clause, but on mutual respect between the parties concerned, incorporating as many positive incentives as possible and including generous cooperation programmes, that will enable respect for human rights to be strengthened at all levels.Jag vill betona att denna uppförandekod inte skall bygga på de delar av människorättsklausulerna som avser straff eller upphävanden, utan att den i stället i huvudsak bör grundas på ömsesidig respekt mellan parterna och att den därför bör omfatta alla typer av positiva incitament, inbegripet omfattande samarbetsprogram, för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna på alla nivåer.
It makes little sense to formulate such nice objectives without providing sufficient resources to enable these objectives to actually be achieved.Det tjänar inte mycket till att formulera sådana vackra målsättningar utan att med tillräckliga medel möjliggöra att dessa mål verkligen uppnås.
Firstly, it should be noted that the abolition of systematic customs controls at the European Union's internal borders has enabled the customs and excise authorities to focus their attention on the EU's external bordersDet bör först och främst påpekas att avskaffandet av systematiska kontroller vid Europeiska unionens inre gränser har gjort att tullmyndigheternas arbete kunnat inriktas på unionens yttre gränser
Even though the Council and the Commission have made statements in the Council Minutes to the effect that they too can see the need for fair framework conditions for competition, such declarations of intent are not satisfactory, as, even if the Commission were to extend the transparency directive to ports, it would not achieve what we want, which is, firstly, that enterprises operating out of ports and the harbour companies should actually themselves provide the Member States and the Commission with details of the financial links that exist between them and the state, the region, and the cities; secondly, that the Commission should act on this information; thirdly, that it should then actually prohibit measures that distort competition; and finally, that it should put before us a transparency report that would enable us to see where we need to do more work.För det andra skall kommissionen agera utifrån dessa fakta och för det tredje skall kommissionen förbjuda konkurrenssnedvridande åtgärder. Slutligen vill vi att kommissionen lägger fram en rapport om öppenhet för oss så att vi kan fastställa på vilka områden vi behöver arbeta ytterligare.
The third point is that the necessary public funding should be guaranteed to enable us to tackle this problem of climate change.För det tredje bör det finnas garantier för att vi får den offentliga finansiering som krävs för att hantera problemet med klimatförändringen.
I should like to draw attention to the new Marco Polo II Programme, which will enable us to finance logistical solutions favouring the modal shift or the reduction in traffic.Jag vill uppmärksamma det nya Marco Polo II-programmet, som kommer att göra det möjligt för oss att finansiera logistiska lösningar som gynnar trafikomställningen eller som kan leda till en minskning av trafiken.
The main advantage for European ports is the existence of a legal framework that enables clarity and transparency in relations between port authorities and service providers.Den viktigaste fördelen för de europeiska hamnarna är förekomsten av ett rättsligt ramverk som möjliggör klarhet och öppenhet i förbindelserna mellan hamnmyndigheterna och tjänsteleverantörerna.
It enables Sweden and Finland to be integrated into Baltic fisheries and is therefore a first important step towards the full integration of both new Member States into the common fisheries policy.Den möjliggör Sveriges och Finlands integration i Östersjöfisket och utgör därigenom att första viktigt steg mot de båda nya medlemsländernas fullständiga integration i gemenskapens fiskepolitik.
In accordance with Article ‧ of the Treaty, the Commission has to ensure that all the conditions enabling a Member State to avail itself of the possibilities of derogation provided for in this article are fulfilledEnligt artikel ‧ i fördraget skall kommissionen säkerställa att alla villkor som gör det möjligt för en medlemsstat att begagna sig av möjligheterna till undantag enligt denna artikel är uppfyllda
The proposal for a directive on the short-term residence permit issued to victims of action to facilitate illegal immigration or trafficking in human beings who cooperate with the competent authorities, a proposal that Members are due to vote on today, is one of the instruments which will enable us to combat this scourge.Förslaget till direktiv om inrättande av ett tillfälligt uppehållstillstånd som skall utfärdas till de offer för medhjälp till olaglig invandring och människohandel som samarbetar med behöriga myndigheter, ett förslag som i dag föreläggs ledamöterna för omröstning, är ett av de instrument som kan bidra till att bekämpa detta gissel.
In particular, I am in favour of issuing EU bonds with a view to enabling the European Union to fund innovation, infrastructure and reindustrialisation.Framför allt är jag positiv till att EU-obligationer utfärdas för att göra det möjligt för EU att finansiera innovation, infrastruktur och återindustrialisering.
In addition, freedom of movement in Europe enables criminal networks to profit from the opening up of the European Union's internal borders while at the same time exploiting the lack of European coordination with regard to justice and thus evading capture.Dessutom gör den fria rörligheten i Europa att kriminella nätverk drar fördel av att EU:s inre gränser har öppnats. Samtidigt utnyttjar man bristen på samordning inom Europa på rättsskipningens område och kan på så sätt undgå att gripas.
application of all the new measures implemented under this Regulation will enable producer organisations to substantially reduce complete withdrawals from the marketTillsammans kommer de nya åtgärderna i denna förordning att ge producentorganisationerna möjlighet att väsentligt minska de definitiva återtagen från marknaden
Visar sida 1. Hittade 22129 meningar matchning fras enable.Hittade i 4,693 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.