Översättningar till svenska:

 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
In addi tion , EU fisherme n will not be allowed to use driftnets to catch various species of tuna , shark , swordfish , oceanic sea breams and others .Dessutom kommer EU : s fiskare ej att tillåtas använda drivgarn för alt fånga olika arter av tonfisk , haj , svärdfisk , havsruda och andra .
And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharksOch Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific OceanEtt sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
It will be resolved by means of quotas for sharks.Lösningen kommer att vara hajkvoter.
Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen and Daciana Octavia Sârbu, on support for strengthening the European Union ban on shark finningJean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen och Daciana Octavia Sârbu, om stöd till skärpning av EU:s förbud mot avlägsnande av hajfenor
It is crazy to carry on as we do when nearly 50% of the 130 species of shark are now endangered.Det är vansinnigt att fortsätta som vi gör när nästan hälften av de 130 hajarterna nu är hotade.
Carbon credit trading makes billions for City sharks at the expense of families in poverty.Handel med kolutsläppsrätter skapar miljarder för finanshajarna på de fattiga familjernas bekostnad.
By way of derogation from Article ‧), and subject to paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of this Article, it may be allowed to remove shark fins from dead sharks on board and to retain on board, tranship or land shark fins with regard to vessels which hold a special fishing permitGenom undantag från artikel ‧ och under förutsättning att punkterna ‧, ‧, ‧ och ‧ i denna artikel iakttas kan det vara tillåtet att avlägsna hajfenor från döda hajar ombord och att behålla hajfenor ombord, lasta om till annat fartyg eller landa hajfenor för fartyg som har ett särskilt fisketillstånd
Spain and Portugal now appear to be the only Member States pushing for an amendment to the regulation in respect of the 5% ratio of fins to live weight of shark catch.Spanien och Portugal tycks nu vara de enda medlemsstater som verkar för en förändring av förordningen i fråga om förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt av hajfångsten.
They grow up to be...... sharks!De blir.. hajar!
Without their fins, the sharks suffocate to death.Utan sina fenor kvävs hajarna.
You' re going to need these and the shark gun on the way backDu behöver de här på tillbakavägen
Yeah.You' re standing on top of a sharkDu står ju på en haj
Notes with concern, however, that very little progress has been made in developing Community plans of action for seabirds and sharks, despite the Commission's committing to these in ‧, and urges the Commission to complete both plans as soon as possibleEuropaparlamentet konstaterar dock med oro att mycket få framsteg har gjorts när det gäller att utveckla gemenskapens handlingsplaner för sjöfåglar och hajar, trots att kommissionen ställde sig bakom dessa ‧, och uppmanar kommissionen att genomföra båda planerna snarast möjligt
Elspeth ATTWOOLL ( ELDR , Scotland ) Report on the proposal for a Council regulation on the removal of fins of sharks on board vessels ( COM ( 2002 ) 449 - C5-0411 / 2002 2002 / 0198 ( CNS ) ) Doc : A5-0043 / 2003 Procedure : Consultation procedure Vote : 27.03.2003 andFöredraganden : Giuseppe NISTICO ( EPP / ED , I ) om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjugotredje ändringen av rådets direktiv 76 / 769 / EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat ( beredningar ) ( ämnen som är cancerogena , mutagena eller reproduktionsstörande ) Dok . : A5-0064 / 2003
Subject: Spurdog and porbeagle sharksAngående: Pigghaj och håbrand
No.He' s slayin ' sharksNej, han dräper hajar
First and foremost, it should be clarified and highlighted that the practice of finning has been regulated by the EU since 2003, meaning that sharks cannot be caught solely for their fins.Jag vill också tacka Rosa Miguélez Ramos. Först och främst ska det klargöras och framhävas att EU har reglerat sedan 2003, vilket innebär att hajar inte kan fångas enbart på grund av deras fenor.
Visar sida 1. Hittade 2543 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 3,344 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.