Översättningar till svenska:

 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific OceanEtt sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharksOch Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
The EU has taken considerable management action with regard to sharks, for example the improvement of data collection for large pelagic shark species, the establishment of catch limits for certain shark species, skates and rays in the North Sea, deepwater sharks in the north-east Atlantic, prohibiting trawl fisheries within littoral areas in the Mediterranean, banning the use of driftnets that may catch large pelagic sharks, prohibiting shark finning and establishing specific conditions under which only the removal of fins of sharks may be authorised – which is what we are discussing today – and the control and limitation of fishing capacity.EU har vidtagit avsevärda förvaltningsåtgärder med avseende på hajar, till exempel förbättring av insamling av uppgifter om stora pelagiska hajarter, införande av fångstbegränsningar för vissa hajarter, slätrockor och rockor i Nordsjön och djuphavshajar i Nordostatlanten, förbud mot trålfiske inom kustområden i Medelhavet, förbud mot användning av drivgarn där stora pelagiska hajar kan fastna, förbud mot avlägsnande av hajfenor och fastställande av särskilda villkor enligt vilka avlägsnandet av hajfenor endast kan tillåtas – vilket vi diskuterar i dag – och kontroll och begränsning av fiskekapacitet.
Where reference is made to deep sea sharks, this shall refer to sharks in the following list of species: Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis), Leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus), Birdbeak dogfish (Deania calceus), Kitefin shark (Dalatias licha), Greater lanternshark (Etmopterus princeps), Velvet belly (Etmopterus spinax), Black dogfish (Centroscyllium fabricii), Gulper shark (Centrophorus granulosus), Blackmouth dogfish (Galeus melastomus), Mouse catshark (Galeus murinus), Iceland catshark (Apristuris sppHänvisningar till djuphavshaj skall avse följande hajarter Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp
Where reference is made to deep sea sharks, this shall refer to sharks in the following list of species: Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis), Leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus), Birdbeak dogfish (Deania calceus), Kitefin shark (Dalatias licha), Greater lanternshark (Etmopterus princeps), Velvet belly (Etmopterus spinax), Black dogfish (Centroscyllium fabricii), Gulper shark (Centrophorus granulosus), Blackmouth dogfish (Galeus melastomus), Mouse catshark (Galeus murinus), Iceland catshark (Apristuris sppHänvisningar till djuphavshaj skall avse följande hajarter: Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp
In accordance with the relevant ICCAT and FAO recommendations, fishing for the basking shark (Cetorhinus maximus), white shark (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) and tope shark (Galeorhinus galeus) is prohibitedMed hänsyn till rekommendationer från ICCAT och FAO är fiske efter arterna brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), oxhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus) förbjudet
In accordance with the relevant ICCAT and FAO recommendations, fishing for basking shark (Cetorhinus maximus), white shark (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) and tope shark (Galeorhinus galeus) is prohibitedMed hänsyn till rekommendationer från ICCAT och FAO är fiske efter arterna brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), oxhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus) förbjudet
Calls on the Commission to put before the European Parliament and the Council within the next six months a proposal for amending Regulation (EC) No ‧/‧ in line with the majority of scientific analyses of shark fin to carcass ratios for Atlantic sharks, including the blue shark (Prionacea glauca), which conclude that a ‧% fin to dressed weight (approximately ‧,‧ % of live weight) ratio is an appropriate upper limit for mixed shark fisheriesEuropaparlamentet uppmanar kommissionen att inom sex månader för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ som överensstämmer med slutsatserna från majoriteten av de vetenskapliga analyser som gjorts av förhållandet mellan fenvikt och kroppsvikt för atlantiska hajar, däribland blåhaj (Prionace glauca), enligt vilka ett förhållande mellan fenvikt och rensad vikt på ‧% (motsvarande ca ‧% färsk vikt) är en lämplig övre gräns för blandat hajfiske
This Regulation shall apply to the removal of shark fins, retention on board, transhipment and landing of sharks or shark finsDenna förordning skall tillämpas på avlägsnande av hajfenor, förvaring ombord, omlastning till annat fartyg och landning av hajar eller hajfenor
By way of derogation from Article ‧), and subject to paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of this Article, it may be allowed to remove shark fins from dead sharks on board and to retain on board, tranship or land shark fins with regard to vessels which hold a special fishing permitGenom undantag från artikel ‧ och under förutsättning att punkterna ‧, ‧, ‧ och ‧ i denna artikel iakttas kan det vara tillåtet att avlägsna hajfenor från döda hajar ombord och att behålla hajfenor ombord, lasta om till annat fartyg eller landa hajfenor för fartyg som har ett särskilt fisketillstånd
When the shark catch is not landed as a whole, masters of vessels shall complete the logbook records with valid documentation on landings, transhipments and sales of shark fins or remaining parts of sharksDå hajfångsten inte landas i sin helhet, skall befälhavarna komplettera loggboksanteckningarna med giltig dokumentation om landning, omlastning till annat fartyg och försäljning av hajfenor eller övriga hajdelar
In order to ensure that all the remaining parts of sharks are kept on board, after the removal of fins, masters of vessels which hold a valid special fishing permit should keep records of the amounts of shark fins and of the remaining parts of sharks after evisceration and beheadingFör att garantera att alla övriga delar av hajarna finns kvar ombord sedan fenorna avlägsnats, skall befälhavarna på de fartyg som fått ett särskilt fisketillstånd föra anteckningar över hajfenornas och de övriga hajdelarnas vikt efter urtagning och borttagning av huvud
The regulation is designed to prevent shark finning, where shark carcasses are thrown overboard after high-value shark fins have been removed.Förordningen syftar till att förhindra att hajfenor avlägsnas, det vill säga att hajkropparna slängs överbord efter det att de värdefulla hajfenorna har avlägsnats.
However, the removal of fins from dead sharks on board may be allowed if the removal aims at a more efficient use of all shark parts by the separate processing on board of fins and of the remaining parts of the sharksAvlägsnande av fenor från döda hajar ombord kan emellertid tillåtas, om avlägsnandet görs för att alla delar av hajen skall användas mera effektivt genom separat beredning ombord av fenor och övriga delar av hajarna
Such a special fishing permit shall only be issued to fishing vessels where a capacity to use all parts of sharks has been demonstrated and where the need for the separate processing on board of shark fins and the remaining parts of sharks has been justifiedSådana särskilda fisketillstånd skall bara utfärdas för sådana fiskefartyg där kapaciteten att använda alla delar av hajen har påvisats och goda skäl för separat beredning av hajfenor och övriga delar av hajen ombord på fartyget har anförts
The regulation is designed to prevent shark finning where shark carcasses are thrown overboard after high-value shark fins have been removed.Förordningen syftar till att förhindra så kallad finning, som innebär att hajens kropp slängs överbord efter att de värdefulla hajfenorna avlägsnats.
I think the strong international market for shark fins, mostly as we have just heard for the Asian shark fin soup market, coupled with the relatively low value of shark meat, has motivated Spain and Portugal to support this drastic amendment.Jag anser att den starka internationella marknaden för hajfenor, som vi just hörde framför allt den asiatiska marknaden för hajfensoppa, tillsammans med det ganska låga värdet på hajkött, har fått Spanien och Portugal att stödja detta drastiska ändringsförslag.
The 5% fin- to body-weight requirement represents the only current restriction on a number of shark species caught in fisheries, notably the blue shark.Kravet på 5 procent fenvikt av kroppsvikten utgör den enda nuvarande begränsningen för en rad hajarter som fångas vid fiske, särskilt blåhajar.
Visar sida 1. Hittade 2154 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 11,642 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.