Översättningar till svenska:

 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific OceanEtt sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
In addi tion , EU fisherme n will not be allowed to use driftnets to catch various species of tuna , shark , swordfish , oceanic sea breams and others .Dessutom kommer EU : s fiskare ej att tillåtas använda drivgarn för alt fånga olika arter av tonfisk , haj , svärdfisk , havsruda och andra .
The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target speciesI östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharksOch Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
By way of derogation from Article ‧), and subject to paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of this Article, it may be allowed to remove shark fins from dead sharks on board and to retain on board, tranship or land shark fins with regard to vessels which hold a special fishing permitGenom undantag från artikel ‧ och under förutsättning att punkterna ‧, ‧, ‧ och ‧ i denna artikel iakttas kan det vara tillåtet att avlägsna hajfenor från döda hajar ombord och att behålla hajfenor ombord, lasta om till annat fartyg eller landa hajfenor för fartyg som har ett särskilt fisketillstånd
Live whale sharkLevande valhaj
As the Sharks go into their bye week...... the story' s gotta be Willie BeamenInför lagets lediga vecka handlar allt om Willie Beamen
What we know overall about sharks is that, throughout the world, they are totally endangered, overfished and that they are suffering from the deteriorating marine balance.Generellt vet vi att hajar världen över är hotade, håller på att utfiskas och exploateras i alltför hög grad och att de drabbas av den försämrade balansen i havsmiljön.
. This report calls on the Commission to match the rules on shark fishing with what is actually happening in the Community, as regards the ratio of fin weight, currently 5%, to dressed weight of catch.. – I detta betänkande uppmanas kommissionen att anpassa bestämmelserna om hajfiske till den nuvarande utvecklingen inom gemenskapen, i fråga om förhållandet mellan fenornas och kroppens vikt, som för närvarande uppgår till 5 procent.
The Regulation allows sharks to be handled on board the vessel, with fins separated from bodies, provided that that is designed to achieve greater efficiency in the use of the entire shark, with the fins and the rest of the animal stored on board separately.Denna förordning gör det möjligt att ta hand om hajarna ombord på fartyget, och skilja fenor och kropp åt, förutsatt att alla delar på detta sätt kan användas effektivare. Fenor och kroppar ska förvaras separat på fartygen.
Mr President, the UK, Germany and Belgium fought very hard to implement a ban on shark finning in 2003.Herr talman! Förenade kungariket, Tyskland och Belgien kämpade mycket hårt för att genomföra ett förbud mot avlägsnandet av hajfenor under 2003.
We may have another shark problemVi kanske har ett nytt hajproblem
I showed them a picture of that sharkJag visade en bild på hajen
The report also places the discards issue in the broader context of the problem of by-catches of seabirds and of sharks and it calls for a significant range of pilot discard projects with a geographical spread.I betänkandet sätts också bruket att kasta fångst överbord in i ett större sammanhang när det gäller problemet med bifångster av sjöfåglar och hajar, och där krävs en rad pilotprojekt med geografisk spridning.
Shark: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; LamnidaeHajar: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinida, Spyrnidae, Isuridae, Lamnidae
I' ve seen how you handle sharksJag har sett hur du hanterar hajar
The 5% fin- to body-weight requirement represents the only current restriction on a number of shark species caught in fisheries, notably the blue shark.Kravet på 5 procent fenvikt av kroppsvikten utgör den enda nuvarande begränsningen för en rad hajarter som fångas vid fiske, särskilt blåhajar.
This five per cent was decided upon on the basis of United States legislation designed for a different reality and for species of shark that are coastal and have different presentations.Under 2003 fastställdes förhållandet till fem procent. Dessa fem procent baserades på Förenta staternas lagstiftning som är utformad för en annan verklighet och för hajarter som finns vid kusten och ser annorlunda ut.
Elspeth ATTWOOLL ( ELDR , Scotland ) Report on the proposal for a Council regulation on the removal of fins of sharks on board vessels ( COM ( 2002 ) 449 - C5-0411 / 2002 2002 / 0198 ( CNS ) ) Doc : A5-0043 / 2003 Procedure : Consultation procedure Vote : 27.03.2003 andFöredraganden : Giuseppe NISTICO ( EPP / ED , I ) om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjugotredje ändringen av rådets direktiv 76 / 769 / EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat ( beredningar ) ( ämnen som är cancerogena , mutagena eller reproduktionsstörande ) Dok . : A5-0064 / 2003
Swimming in shark- infested waters is funSimma i hajrika vatten är kul
Visar sida 1. Hittade 2543 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 2,243 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.