uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.

Andra betydelser:

 
Present participle of pend.
 
pending (e.g. legal case)
 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
begun but not completed

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

PendingVäntande
pending changeväntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
the deployment phase of the program, pending the signature of the concession contractProgrammets utplaceringsfas, i avvaktan på undertecknandet av koncessionsavtalet
It is appropriate to include in this Directive provisions on port State control, pending the amendment of Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) in order to transfer to that Directive the provisions on port State control which are included in Articles ‧(f), ‧, ‧ and ‧ of this DirectiveDet är lämpligt att i detta direktiv innefatta bestämmelser om hamnstatskontroll i avvaktan på en ändring av rådets direktiv ‧/EG av den ‧ juni ‧ om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende-och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) för att därefter till det direktivet överföra de bestämmelser om hamnstatskontroll som innefattas i artikel ‧ f samt artiklarna ‧, ‧ och ‧ i det här direktivet
the European Parliament has already challenged before the Court of Justice of the European Communities in Case C-‧/‧ the same three tiers procedure in a similar case because the procedure is not transparent and is not in conformity with the rule of law and the procedure by which Parliament gives its assent to international agreements; pending the judgment of the Court, it would have been more appropriate for the Commission to have submitted its proposal, and the Council to act, in accordance with the procedure normally used for negotiating international agreements to be signed by the Communityhar Europaparlamentet redan ifrågasatt samma trestegsförfarande i mål C-‧/‧ vid Europeiska gemenskapernas domstol, ett mål som påminner om det aktuella fallet, eftersom förfarandet inte är öppet och förenligt med rättssäkerheten och det förfarande genom vilket parlamentet ger sitt samtycke till internationella avtal; I avvaktan på domstolens dom hade det varit lämpligare om kommissionen lagt fram sitt förslag och rådet agerat i enlighet med det sedvanliga förfarandet vid förhandlingar om internationella avtal som gemenskapen skall underteckna
however, pending further coordination of technical reserves, an amount equivalent to ‧ % of the difference between the amount of the reserve for outstanding risks calculated at a flat rate by the undertaking by application of a minimum percentage in relation to premiums and the amount that would have been obtained by calculating the reserve contract by contract where the national law gives an option between the two methods, can be taken into account in the solvency margin up to ‧ %i avvaktan på senare samordning av de tekniska reserverna kan emellertid ett belopp motsvarande ‧ % av skillnaden mellan reserven för utestående risker, beräknad av företaget som ett fast belopp med en minimiprocentsats av premierna, och det belopp som skulle ha erhållits vid beräkning av reserven
In Joined Cases C-‧/‧ and C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Bundesvergabeamt (Austria), made by decision of ‧ October ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings pending before that court between Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) and Österreichische Bundesbahnen- the Court (Second Chamber) composed of C.W.A. Timmermans (Rapporteur), President of the Chamber, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis and J. Klučka, Judges; P. Léger, Advocate General, R. Grass, Registrar, has given a judgment on ‧ June ‧, the operative part of which is as followsI de förenade målen C-‧/‧ och C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Bundesvergabeamt (Österrike), genom beslut av den ‧ oktober ‧, som inkom till domstolen den ‧ november ‧, i målen Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) mot Österreichische Bundesbahnen, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R.Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis och J. Klučka; generaladvokat: P. Léger, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juni ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
At the request of the SAS , the Market T ribunal ( Marknadsdomstol ) issued a stay ofexecution pending its final ruling . The hearings were completed in the autumn , but the Tribunal had notgiven judgment by 31 December .Andra beslut somfattats på grundval av den nationella lagstiftningen och som är av intresse för gemenskapenskonkurrenspolitik beskrivs nedan .
I shall refer to three issues: as far as the relationship of the report to the functioning of the Committee on Petitions is concerned, I wish to comment that it is scandalous that, even though one was requested officially, the written opinion of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament was never given on the extent to which, while proceedings are pending both before the Court of Justice of the European Communities and before the national courts, it is possible for a report to be drafted and to be put to the vote before the European Parliament.Jag ska ta upp tre saker: när det gäller sambandet mellan betänkandet och det sätt som utskottet för framställningar fungerar på, vill jag säga att det är skandalöst att även om ett yttrande officiellt begärdes, avgav Europarlamentets utskott för rättsliga frågor aldrig något skriftligt yttrande om huruvida det är möjligt att utarbeta och lägga fram ett betänkande för omröstning i Europaparlamentet medan rättsliga förfaranden pågår i både EG-domstolen och vid nationella domstolar.
In Joined Cases C-‧/‧, C-‧/‧, C-‧/‧ and C-‧/‧: reference to the Court under Article ‧ EC from the Giudice di pace di Bitonto (Italy) for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between Antonio Cannito and Fondiaria Assicurazioni SpA (C-‧/‧), Pasqualina Murgulo and Assitalia Assicurazioni SpA (C-‧/‧), Vincenzo Manfredi and Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-‧/‧), and Nicolò Tricarico and Assitalia Assicurazioni SpA (C-‧/‧)- on the interpretation of, inter alia, Article ‧ EC and Article ‧ EC- the Court (Fifth Chamber), composed of C. Gulmann, President of the Chamber, S. von Bahr (Rapporteur) and R. Silva de Lapuerta, Judges, L.A. Geelhoed, Advocate General, R.Grass, Registrar, has made the following order on ‧ February ‧, the operative part of which is as followsI de förenade målen C-‧/‧, C-‧/‧, C-‧/‧ och C-‧/‧, angående en begäran med stöd av artikel ‧ EG från Giudice di pace di Bitonto (Italien) om att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande om tolkningen av bland annat artiklarna ‧ EG och ‧ EG i de vid den nationella domstolen anhängiga målen mellan Antonio Cannito mot Fondiaria Assicurazioni SpA (C-‧/‧), Pasqualina Murgolo mot Assitalia Assicurazioni SpA (C-‧/‧), Vincenzo Manfredi mot Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-‧/‧) och Nicolò Tricarico mot Assitalia Assicurazioni SpA (C-‧/‧), har domstolen (femte avdelningen) sammansatt av avdelningsordförande C. Gulmann, domarna S. von Bahr och R. Silva de Lapuerta, generaladvokat L.A. Geelhoed samt justitiesekreterare R. Grass, den ‧ februari ‧ meddelat följande beslut
Nevertheless, the competent licensing authority may grant a temporary licence, not exceeding ‧ months pending financial reorganisation of a Community air carrier provided that safety is not at risk, that this temporary licence reflects, when appropriate, any changes to the AOC, and that there is a realistic prospect of a satisfactory financial reconstruction within that time periodDen behöriga tillståndsmyndigheten får trots detta bevilja en tillfällig licens, med högst ‧ månaders giltighetstid, i avvaktan på en ekonomisk omorganisation av ett EG-lufttrafikföretag, förutsatt att säkerheten inte äventyras, alla ändringar i drifttillståndet när så är lämpligt avspeglas i denna tillfälliga licens och att det finns en realistisk förhoppning om en tillfredsställande finansiell omorganisation inom denna tidsperiod
Ethephon ‧ (+) MRL will be valid until ‧ July ‧ pending submission and evaluation of an additional metabolism studyEtefon ‧ (+) Gränsvärdet kommer att gälla till och med den ‧ juli ‧ i väntan på inlämnande och utvärdering av en ytterligare metabolismundersökning
When, just now, I took stock of the five questions still pending following the reports of the Committee of Inquiry and the Temporary Committee, it was within the context of the jurisdiction of the Commission.När jag nyss gick igenom de fem frågor som fortfarande är olösta efter rapporten från undersökningskommittén och betänkandet från tillfälliga utskottet för uppföljning var det inom ramen för kommissionens befogenheter.
This Agreement, while not derogating from or amending the legislation of the EU or its Member States, will, pending its entry into force, be implemented provisionally by the Member States in good faith, in the framework of their existing national lawsUtan att det avviker från eller ändrar lagstiftningen i EU eller i dess medlemsstater ska detta avtal, i avvaktan på dess ikraftträdande, tillämpas provisoriskt av medlemsstaterna i ärligt uppsåt inom ramen för deras befintliga nationella lagstiftning
whereas, pending subsequent harmonization, application of the tax systems and other forms of contribution provided for by the Member States in which risks are situated is likely to remedy that problem and it is for the Member States to make arrangements to ensure that such taxes and contributions are collectedI avvaktan på ytterligare samordning bör detta problem kunna avhjälpas genom tillämpning av skattesystemen och de övriga avgiftsformerna i de medlemsstater där riskerna är belägna, och det är medlemsstaternas uppgift att vidta åtgärder så att dessa skatter och avgifter betalas
Parliament failed, today, to take advantage of the opportunity to prohibit the forthcoming use of this claim pending more convincing scientific evidence.Parlamentet misslyckades i dag med att dra nytta av möjligheten att förbjuda framtida användning av detta påstående, i väntan på mer övertygande vetenskaplig bevisning.
In my autonomous community alone , Andalusia , 14 000 jobs , almost 50 % of all agricultural jobs , de pend on this COM , which is thus established as a basic el ement of social and territorial cohesion .Enbart i min autonoma region , An dalusien , beror 140 000 arbetstillfällen , nästan 50 procent av den totalajordbrukssysselsättningen , på denna gemen samma organisation av marknaden , vilken således upphöjer sig till ett grundelement i den sociala och territoriella sammanhållningen .
The Assistant Rapporteurs may be required , under conditions laid down in the Rules of Procedure , to participate in preparatory inquiries in cases pending before the Court and to cooperate with the Judge who acts as Rapporteur .De biträdande referenterna får inkallas i enlighet med rättegångsreglernas bestämmelser för att delta i den förberedande handläggningen av ärenden som anhängiggjorts vid domstolen samt för att samarbeta med den domare som är referent .
Where these actions are pending at first instance, any court other than the court first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the court first seised has jurisdiction over the actions in question and its law permits the consolidation thereofOm dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först väckts, också avvisa talan på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan först väckts är behörig att pröva de berörda käromålen och dess lag tillåter förening av dessa
The purpose is to permit the early implementation of the re sults of the agricultural negotiations pending the conclusion of new additional protocols to the Eu rope agreements with Latvia and Lithuania con cer ning the liberalisation of trade in agricultural products .Syfte : att från och med den 1 juli 2002 genomföra resultaten av jord bruksförhandlingarna i avvaktan på att det sluts nya tilläggsprotokoll till Europaavtalen med Lett land och Litauen om liberalisering av handeln med jordbruksprodukter .
Notes with satisfaction that the number of completed cases per year in the ECJ rose from ‧ in ‧ to ‧ in ‧ while the number of cases pending fell from ‧ toEuropaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet avslutade mål per år vid EG-domstolen steg från ‧ år ‧ till ‧ år ‧ medan antalet pågående mål sjönk från ‧ till
The sitting was suspended at ‧.‧ pending the formal sittingSammanträdet avbröts kl. ‧.‧ i avvaktan på det högtidliga mötet
In Case C-‧/‧: reference to the Court under Article ‧ EC from the Oberster Gerichtshof (Austria) for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH and Troostwijk GmbH Ä on the interpretation of Article ‧ EC Ä the Court (Fifth Chamber), composed of: C.W.A. Timmermans, acting as President of the Fifth Chamber, A. Rosas (Rapporteur) and S. von Bahr, Judges; S. Alber, Advocate General; F. Contet, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ March ‧, the operative part of which is as followsI mål C-‧/‧, angående en begäran enligt artikel ‧ EG, från Oberster Gerichtshof (Österrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH och Troostwijk GmbH, angående tolkningen av artikel ‧ EG, har domstolen (femte avdelningen), sammansatt av domarna C.W.A. Timmermans, tillförordnad ordförande på femte avdelningen, A. Rosas (referent) och S. von Bahr, generaladvokat: S. Alber, justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.F. Contet, den ‧ mars ‧ avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse
As regards the pending amendment of Regulation ‧/‧ (Subpart Q of EU-OPS-‧) it is of utmost importance the Flight Time Limitations scheme be subject to a scientific and medical evaluation by EASA in accordance with the provisions to be laid down in the regulation amending the EU-OPS-‧ Regulation (‧/‧) and to cover any safety problem which may be identified by EASA in the course of its future monitoring activitiesNär det gäller den förestående ändringen av förordning nr ‧/‧ (kapitel Q i EU-OPS-‧) är det ytterst viktigt att systemet med begränsade flygtider blir föremål för en vetenskaplig och medicinsk bedömning av EASA i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas i EU-OPS-‧-förordningen (nr ‧/‧) och med avseende på alla eventuella säkerhetsproblem som EASA kan komma att konstatera i utövandet av sin kommande kontrollfunktion
However, Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Directive ‧/‧/EEC suspended the latter requirement pending the review provided for in Article ‧a of Directive ‧/‧/EECDetta krav har dock tillfälligt upphört genom rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april ‧ om ändring av direktiv ‧/‧/EEG i avvaktan på den översyn som föreskrivs i artikel ‧a i direktiv ‧/‧/EEG
Pending ratification of the Europe Agreement , Slovenia is not yet in a position to participate inDå Europaavtalet ännu inte är ratificera t kan Slovenien inte delta i de gemenskapsprogram som måste föregås av ett upprättande av ett associeringsråd. ringsråd .
Pending the completion of these procedures, the European Union shall provisionally apply the Understanding concerning the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean reached on ‧-‧ October ‧ and its Annex I agreed on ‧-‧ October ‧ as complemented by the Note Verbale of Chile of ‧ NovemberI avvaktan på att dessa förfaranden slutförs ska Europeiska unionen provisoriskt tillämpa den överenskommelse om bevarande av svärdfiskbestånden i sydöstra Stilla havet som nåddes den ‧–‧ oktober ‧ och den bilaga I som avtalades den ‧–‧ oktober ‧ och som kompletterats med Chiles verbalnot av den ‧ november
Visar sida 1. Hittade 4519 meningar matchning fras pending.Hittade i 1,682 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.