uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.

Andra betydelser:

 
Present participle of pend.
 
pending (e.g. legal case)
 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
begun but not completed

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

PendingVäntande
pending changeväntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
Secondly, an immediate revision would make things much more complicated as regards progress in respect of the other pending dossiers in this field like European company statutes and the national information and consultation proposal.För det andra skulle en omedelbar revidering göra saker och ting mycket mer invecklade med avseende på andra avvaktande ärenden inom det här området, till exempel europeiska företagsstadgar och det nationella informations- och samrådsförslaget.
As from the date of receipt of a request complying with the conditions set out in Article ‧ and pending a decision on its merits pursuant to Articles ‧ and ‧, payment of the customs debt in respect of the extended duty pursuant to Article ‧ of the Reference Regulation shall be suspended in respect of any imports of essential bicycle parts declared for free circulation by the party under examinationFrån och med dagen för mottagande av en ansökan som uppfyller villkoren i artikel ‧ och i avvaktan på ett beslut om en ansökan i enlighet med artiklarna ‧ och ‧ skall betalningen av den tullskuld som uppstått för den i enlighet med artikel ‧ i referensförordningen utvidgade tullen uppskjutas för all import av essentiella cykeldelar som deklarerats för fri omsättning av den part som är föremål för undersökningen
Pending its entry into force, the Protocol has been applied on a provisional basis from the date of signatureI avvaktan på att protokollet ska träda i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med dagen för undertecknandet
The effects of the declaration that that decision of the Commission of the European Communities of ‧ November ‧ is invalid are suspended pending the adoption of a new decision by the Commission under Article ‧ ECRättsverkningarna av att domstolen funnit att Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den ‧ november ‧ är ogiltigt ska inte gälla intill dess att kommissionen har antagit ett nytt beslut med stöd av artikel ‧ EG
The NAFO rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ respectively fixing for ‧ and ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in the Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required, pending the adoption of a Council Regulation implementing multi-annual measures to rebuild the Greenland halibut stockI avvaktan på en rådsförordning om genomförande av fleråriga åtgärder för uppbyggnad av beståndet av liten hälleflundra genomfördes NAFO:s återuppbyggnadsplan provisoriskt genom förordning (EG) nr ‧/‧ respektive förordning (EG) nr ‧/‧ om fastställande för år ‧ och ‧ av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs
The sitting was suspended at ‧.‧ pending the formal sittingSammanträdet avbröts kl. ‧.‧ i avvaktan på det högtidliga mötet
However, imports from establishments on such lists will not be eligible for reduced physical checks provided for under Article ‧ of Directive ‧/EEC pending the results of the information furnished under Article ‧ of that Directive on imports from those establishments of that third countryFör importen från anläggningar på sådana förteckningar kan dock inte de fysiska kontroller som avses i artikel ‧ i direktiv ‧/EEG göras gällande i väntan på resultatet av de uppgifter som lämnats i kraft av artikel ‧ i det direktivet angående import från anläggningar i tredje lan ‧ d
What I know is the fact that legal proceedings are pending between Mr Pelinka and Mr Haider.Vad jag vet är faktumet det att ett rättsligt förfarande mellan Pelinka och Haider har anhängiggjorts.
It should not apply to valid applications pending at the time of its applicationDenna förordning bör inte gälla giltiga ansökningar som ännu inte godkänts när den träder i kraft
The Directive on Return will provide a European framework of legal and procedural guarantees of protection, which the EESC appreciates, such as the effective remedy to appeal against decisions related to return before a competent judicial or administrative authority or a competent independent body, as well as free legal representation and assistance, certain safeguards pending return, conditions of detention, etcVi välkomnar att återvändandedirektivet erbjuder en europeisk ram för rättsliga och förfarandemässiga garantier om skydd, såsom rätten att överklaga eller begära omprövning av beslut om återvändande inför en behörig rättslig myndighet eller förvaltningsmyndighet eller ett behörigt oberoende organ, gratis rättshjälp och biträde, vissa garantier i väntan på återvändande, villkor för tillfälligt frihetsberövande, etc
The decision whether to continue the patient on therapy with rosiglitazone should be guided by clinical judgement pending laboratory evaluationsBeslut om patienten ska fortsätta behandlingen med rosiglitazon avgörs av den kliniska bedömningen i avvaktan på laboratoriesvar
APPLICATION for suspension of operation of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the non-inclusion of diphenylamine in Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (OJ ‧ L ‧, p. ‧) pending judgment in the main proceedingsBegäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut ‧/‧/EG av den ‧ november ‧ om att inte införa difenylamin i bilaga I till rådets direktiv ‧/‧/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L ‧, s. ‧) till dess att dom i huvudmålet har avkunnats
If you try to debug a project without debugging information, you get the message No source... in the status bar. If you try to set a breakpoint, it is shown as Pending (add) in the breakpoint window (see belowOm du försöker avlusa ett projekt utan avlusningsinformation, får du meddelandet Ingen källkod... i statusraden. Om du försöker sätta brytpunkter, visas de som Vilande (lägg till) i brytpunktsfönstret (se nedan
Stefan, you' re on leave pending the results of the internal inquiryDu är tjänstledig i väntan på att internutredningen blir klar
Pending the application of this Directive, the relevant national rules shall apply, in compliance with the general rules of the TreatyInnan detta direktiv genomförts skall nationella regler gälla inom detta område dock med beaktande av allmänna bestämmelser i fördraget
The Agreement shall be applied on a provisional basis as from ‧ January ‧, pending the completion of the procedures for its conclusionAvtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den ‧ januari ‧ i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas
Subject: Mad cow problem and funding urgent measures to solve it Does the Council not believe that steps to solve this serious problem should not be impeded in the short term by the limits imposed on the CAP by the AGENDA 2000 financial perspective, pending the necessary reform of the CAP?Angående: BSE-problemet och finansieringen av brådskande åtgärder för att lösa det Anser inte rådet att lösningen av detta allvarliga problem på kort sikt inte får förhindras av begränsningarna i den gemensamma jordbrukspolitikens budget som fastställdes i budgetplanen i Agenda 2000 i väntan på den nödvändiga reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken?
PENDING RECOVERIES AS ATÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN SOM PÅGÅR PER DEN ‧ DECEMBER
Nonetheless, on 7 December 2001 the Romanian government adopted an 'emergency ordinance' opening the door to the completion of the procedures currently sub judice, thus authorising certain exceptions to the blockage of procedures pending adoption of the new law.Den 7 december 2001 antogs emellertid ett dekret som gör det möjligt att slutföra de mål som är föremål för rättslig prövning. Genom detta dekret öppnades alltså möjligheter till undantag när det gäller de avbrutna utredningarna, i väntan på den nya lagen.
Notes with satisfaction that the number of completed cases per year in the ECJ rose from ‧ in ‧ to ‧ in ‧ while the number of cases pending fell from ‧ toEuropaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet avslutade mål per år vid EG-domstolen steg från ‧ år ‧ till ‧ år ‧ medan antalet pågående mål sjönk från ‧ till
Pending a decision on these models, the present requirements for certificates shall applyI avvaktan på den slutgiltiga utformningen skall de intyg som för närvarande är i bruk användas
Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph ‧, the Community and the Member States, acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences, shall take any appropriate measureI avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt ‧ skall gemenskapen och medlemsstaterna, när så befinns lämpligt tillsammans, inom ramen för sin respektive behörighet, vidta lämpliga åtgärder
pending subsequent coordination, holdings in the insurance companies referred to in Article ‧ up to ‧ % of the own funds of the credit institution acquiring such a holdingI avvaktan på en senare samordning, innehav i sådana försäkringsföretag som avses i artikel ‧.‧ upp till ‧ % av kapitalbasen i det kreditinstitut som förvärvar innehavet
After the required number of cycles the sample is kept at a temperature of ‧ (± ‧) gC pending the execution of the detonability testEfter erforderligt antal cykler hålls provet kvar vid en temperatur av ‧ (± ‧)°C i avvaktan på detonationssäkerhetsprovet
The Member State shall not initiate a new fishery pending completion of the process established by the CCAMLR for the examination of this fisheryMedlemsstaten får inte börja bedriva nytt fiske innan det förfarande som fastställts av Antarktiskommissionen för undersökningen av detta fiske avslutats
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 4,031 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.