uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.

Andra betydelser:

 
Present participle of pend.
 
pending (e.g. legal case)
 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
begun but not completed

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

PendingVäntande
pending changeväntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
A solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.En lösning måste hittas för Abyei, men frågan är fortfarande öppen.
Pending the conclusion of the negotiations mentioned in paragraph ‧, the Parties will eliminate discrimination between hauliers of the Community or Croatia when levying taxes and charges on the circulation and/or possession of heavy goods vehicles as well as taxes or charges levied on transport operations in the territory of the PartiesI avvaktan på att de förhandlingar som avses i punkt ‧ har slutförts skall parterna undanröja diskriminering mellan gemenskapsåkare och åkare från Kroatien med avseende på uttag av skatter och avgifter för framförande eller ägande av tunga lastbilar samt skatter eller avgifter som tas ut för transporter inom parternas territorier
In order to avoid trade disruptions it is appropriate that, pending the completion of the implementing measures, imports should continue to be authorised under the conditions laid down in Directive ‧/‧/ECFör att undvika handelsstörningar är det lämpligt att import i avvaktan på att genomförandeåtgärderna avslutas fortsatt är tillåten enligt de villkor som föreskrivs i direktiv ‧/‧/EG
The Italian authorities had forwarded a request for Alessandra Mussolini's parliamentary immunity to be waived in the context of a case pending before a civil court in RomeTalmannen hade från behöriga italienska myndigheter erhållit en begäran om upphävande av Alessandra Mussolinis parlamentariska immunitet i samband med ett rättsligt förfarande vid en civilrättslig domstol i Rom
Accordingly, pending adoption of the report on the verification of credentials, - I hope with an overwhelming majority tomorrow in the plenary sitting - all of us, all Members elected in the fifth legislature, have been able to exercise our rights in full and with no restrictions.Det vill säga, till dess att detta betänkande antagits i plenum - vilket jag hoppas sker med en överväldigande majoritet - har alla vi ledamöter fritt och utan inskränkt rättskraft utövat de befogenheter som vi erhåller genom vårt mandat.
The proposed Regulation should continue to provide for concessions on wine, as granted under Regulation (EC) No ‧, which apply equally to Slovenia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia pending the conclusion of specific wine agreements with these countriesDenna förordning bör innebära fortsatta medgivanden för vin, motsvarande dem som beviljas enligt förordning (EG) nr ‧, vilka också omfattar Slovenien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i avvaktan på att särskilda avtal om vinhandeln ingås med dessa länder
Decision ‧/‧/EC also extends to ‧ June ‧ the maximum period in which the Commission, pending the Regulation amending Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, can adopt the measures on rice import arrangements by way of a derogation from Regulation (EC) NoGenom beslut ‧/‧/EG förlängs även, till den ‧ juni ‧, den längsta period under vilken kommissionen, i väntan på förordningen om ändring av artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, får anta åtgärderna i fråga om import av ris och med undantag från bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (EG) nr
With regard to the adoption of the Council's position on the draft budget for ‧ and in view of proceedings pending before the Court of First Instance, Germany states that the programme Food aid for the most deprived persons in the European Union must be implemented in accordance with Community lawNär det gäller antagandet av rådets ståndpunkt avseende budgetförslaget för ‧ och med tanke på talan som väckts vid förstainstansrätten anser Tyskland att programmet Livsmedelsstöd till de sämst ställda i Europeiska unionen måste genomföras i enlighet med gemenskapslagstiftningen
Pending completion of the process of appointment of a Judge to the post remaining to be filled, in accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, Mr Valeriu CIUCĂ, appointed as a Judge on ‧ January ‧, remained in office after ‧ AugustI avvaktan på att utnämningen av en domare till den tjänst som återstår att tillsätta avslutas, i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Valeriu CIUCĂ, utnämnd till domare den ‧ januari ‧, kvarstått i tjänst efter den ‧ augusti
On key issues of policy coherence, Member States would communicate and co-ordinate more intensively: exchange information about pending decisions, share analyses of development aspects, draft positions and where possible co-ordinate strategiesMedlemsstaterna skulle genom att utbyta information om förestående beslut, dela analyser av utvecklings-aspekter, utarbeta ståndpunkter och om möjligt samordna strategier kommunicera mer intensivt med varandra om de viktigaste frågorna rörande politisk enhetlighet
Those measures may consist of closure of intervention, application of an allocation percentage and rejection of pending offersSådana särskilda åtgärder kan innebära att interventionen avslutas, att en tilldelningskoefficient fastställs eller att det ges avslag på pågående anbud
Pending the possible inclusion of a species on the list referred to in paragraph ‧, the Commission may decide in accordance with the procedure referred to in Article ‧, to allow Member States to apply the provisions provided for in paragraphI avvaktan på att en art eventuellt tas upp på den förteckning som avses i punkt ‧ kan kommissionen besluta i enlighet med förfarandet i artikel ‧.‧ att medlemsstaterna får tillämpa bestämmelserna i punkt
The effects of the US crisis could have been much worse if they had not been curbed by a policy based on safeguarding the resilience and liquidity of markets; regarding the surveillance structures, which failed to foresee, still less avert, the collapse of a number of major institutions, the EESC will refrain for the moment from passing judgment, pending further information which the market and the public are entitled to requestVad gäller kontrollorganen, som inte tycks ha förutsett, och än mindre förebyggt, kollapsen inom olika stora institut avstår EESK för ögonblicket från att avge några omdömen i avvaktan på ytterligare information som marknaden och allmänheten har rätt att kräva
Pending adoption of the measures referred to in Articles ‧, ‧ and ‧, and without prejudice to Article ‧, certificates which cannot be issued in accordance with this Regulation may be issued on the basis of the applicable national regulationsFram till dess det har beslutats om de åtgärder som avses i artiklarna ‧.‧, ‧.‧ och ‧.‧ och utan att det påverkar tillämpningen av artikel ‧.‧, får certifikat som inte kan utfärdas i enlighet med denna förordning utfärdas på grundval av tillämpliga nationella bestämmelser
The interim EPA shall be applied on a provisional basis as provided for in Article ‧ of the Agreement, pending completion of the procedures for conclusionInterimsavtalet ska tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel ‧.‧ i avtalet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas
This Decision is without prejudice to any financial conclusions that the Commission may draw from the judgments of the Court of Justice in cases pending on ‧ April ‧ and relating to its contentDetta beslut påverkar inte de ekonomiska konsekvenser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte avgjorts den ‧ april ‧ och som gäller frågor som omfattas av detta beslut
This is especially important when there are cases pending that evidently show that an International Criminal Court is highly appropriate for judging, for example, criminals such as the Chilean dictator Augusto Pinochet who, over the past few weeks, has sought refuge in the loopholes of national laws. I would like to take this opportunity to say that I sincerely hope that next Wednesday will be a day to commemorate as the day on which the decision was taken to extradite Pinochet to Spain, where he will be judged on the crimes he has been accused of, crimes that include genocide, torture and terrorism.Framför allt när det ligger uppenbara fall på bordet vilka visar att en internationell brottmålsdomstol är helt på sin plats för att till exempel döma kriminella, som den chilenske diktatorn Augusto Pinochet, som de senaste veckorna har tagit sin tillflykt till kryphål i de nationella lagstiftningarna - jag vill passa på att säga att jag hoppas att onsdag blir en dag att fira som den dag då beslutet fattades om att Pinochet skall utlämnas till Spanien, och där dömas för de brott han har anklagats för, varken mer eller mindre än folkmord, tortyr och terrorism.
Pending the implementation of Community health rules concerning imports of poultrymeat from third countries, Member States shall apply to such imports provisions which shall not be more favourable than those governing intra-Community trade in accordance with Directive ‧/EEC and shall make trade in poultrymeat subject to the requirements laid down in the second subparagraph of Article ‧ (b) of Directive ‧/EECI avvaktan på att gemenskapens hygienregler vid import av kött av fjäderfä från tredje land införs, skall medlemsstaterna vid sådan import tillämpa bestämmelser som inte är mer gynnsamma än de som gäller vid handel inom gemenskapen i enlighet med direktiv ‧/EEG och handel med kött av fjäderfä skall följa bestämmelserna i artikel ‧ b, andra stycket i direktiv ‧/EEG
I also hope that the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Baroness Ashton, will establish relations with the Interim Transitional National Council as soon as possible for it to be recognised as a legitimate interlocutor pending democratic elections.Jag hoppas också att unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton ska upprätta kontakter med det nationella övergångsrådet så snart som möjligt så det kan erkännas som ett legitimt språkrör i avvaktan på demokratiska val.
The administrative letter is not an official position of the Commission, but only a preliminary view of the Commission services, based on the information available and pending any additional comments the complainant might wish to make within one month from the date of the letterDen administrativa skrivelsen är inte ett officiellt ställningstagande från kommissionen, utan endast kommissionens avdelningars preliminära uppfattning byggd på de upplysningar man har haft tillgång till och i avvaktan på ytterligare synpunkter som den klagande kan vilja framföra inom en månad från och med dagen för skrivelsen
Pending this adjustment, the HR will decide on transitional measures that she deems necessary to grant duly designated and notified MEPs exercising an institutional function easier access to the above informationI avvaktan på denna anpassning kommer den höga representanten att besluta om de övergångsåtgärder som hon bedömer vara nödvändiga för att medge i vederbörlig ordning utsedda och underrättade Europaparlamentsledamöter som fullgör en institutionell uppgift enklare tillgång till den ovannämnda informationen
whereas, pending a decision on a Community method or methods of calculating the annual percentage rate of charge, Member States should be able to retain existing methods or practices for calculating this rate, or failing that, should establish provisions for indicating the total cost of the credit to the consumerI avvaktan på att gemenskapen fattar beslut om en eller flera metoder som skall användas för beräkning av den effektiva räntan, bör medlemsstaterna kunna behålla nuvarande metoder eller praxis för uträkning av denna ränta. Om sådana metoder saknas, bör bestämmelser införas om hur konsumenten skall få information om den sammanlagda kreditkostnaden
Spent fuel elements will provisionally be stored on site, pending the availability of a deep geological repository on the Finnish territoryUtbränt kärnbränsle kommer tillfälligt att lagras på plats i väntan på tillgång till djupt geologiskt förvar på finländskt territorium
Whereas, pending the adoption of a Directive on investment services harmonizing inter alia the definition of the concept of regulated market, for the purposes of this Directive and without prejudice to such future harmonization that concept must be defined provisionallyI avvaktan på att ett direktiv om investeringstjänster antas som bl.a. samordnar definitionen av begreppet reglerad marknad måste en provisorisk definition av begreppet göras i detta direktiv utan att kommande samordning påverkas
This Regulation shall not apply to valid applications pending at the date of its entry into forceDenna förordning skall inte tillämpas på giltiga ansökningar som är under behandling på dagen för ikraftträdandet
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 4,231 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.