uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.

Andra betydelser:

 
Present participle of pend.
 
pending (e.g. legal case)
 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
begun but not completed

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

PendingVäntande
pending changeväntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
the In-Orbit-Validation phase of the program, pending the signature of an agreement between ESA and GSAProgrammets fas för validering i omloppsbanan, i avvaktan på undertecknandet av ett avtal mellan ESA och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
The issue of the compatibility of national measures with the Treaty, in other words Articles 28 to 30, is currently the subject of the DocMorris NV and Jacques Waterval case, which is pending in the Court of Justice.Frågan om nationella åtgärders förenlighet med fördraget, det vill säga artiklarna 28–30, är för närvarande aktuell i och med ärendet DocMorris NV och Jacques Waterval, som är föremål för förhandlingar i EG-domstolen.
Pending To-dos Configuration DialogInställningsdialogruta för väntande uppgifter
It would be wrong, pending legislation being adopted in three months, to have additional internal bans.Det vore fel, i avvaktan på den lagstiftning som skall antas om tre månader, att ha ytterligare internationella förbud.
Of course, pending such a measure, I would ask the Commission to do everything necessary to get the 'common visa centre' in Chişinău, up and running.I väntan på en sådan åtgärd vill jag be kommissionen göra allt som krävs för att det gemensamma visumcentret i Chisinau ska kunna börja fungera.
You will mention our meeting and your pending assignment to no oneNämn inte vårt möte eller uppdrag för nån
The amounts are entered in the reserve pending the submission of specific proposals from the Secretary-General to improve language support and ensure continued availability of interpretation facilities for political groups and their working partiesBeloppen förs till reserven i väntan på att generalsekreteraren skall lägga fram särskilda förslag om hur språkstödet skall förbättras och om fortsatt tillgång till tolktjänster för politiska grupper och deras arbetsgrupper
Subject: Mad cow problem and funding urgent measures to solve it Does the Council not believe that steps to solve this serious problem should not be impeded in the short term by the limits imposed on the CAP by the AGENDA 2000 financial perspective, pending the necessary reform of the CAP?Angående: BSE-problemet och finansieringen av brådskande åtgärder för att lösa det Anser inte rådet att lösningen av detta allvarliga problem på kort sikt inte får förhindras av begränsningarna i den gemensamma jordbrukspolitikens budget som fastställdes i budgetplanen i Agenda 2000 i väntan på den nödvändiga reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken?
whereas, however, in order to regualarise the situation, pending further scientific knowledge and advice, it is appropriate to withdraw the possibility of dispatch of gelatin made from raw materials from bovine animals slaughtered in the United Kingdom for human food, animal feed, cosmetics pharmaceutical and medical purposesFör att reglera situationen i avvaktan på ny kunskap och vetenskapliga utlåtanden är det emellertid lämpligt att avskaffa möjligheten att exportera gelatin framställt av råvaror från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket för användning i livsmedel, foder, kosmetika och för farmaceutiska och medicinska ändamål
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down transitional provisions concerning anti-dumping and anti-subsidy measures adopted pursuant to Commission Decision No ‧/‧/ECSC and No ‧/‧/ECSC as well as pending anti-dumping and anti-subsidy investigations, complaints and applications pursuant to those Decisionsmed beaktande av rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ juni ‧ om övergångsbestämmelser rörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder som antagits enligt kommissionens beslut nr ‧/‧/EKSG och nr ‧/‧/EKSG samt rörande oavslutade antidumpnings- och antisubventionsundersökningar och oavgjorda klagomål eller ansökningar enligt dessa beslut
On 14 January 2005, to be specific, the Romanian Prime Minister assured the Italian press that all pending cases of international adoption would be analysed one by one by a committee of international experts.För att vara mer specifik: den 14 januari 2005 försäkrade den rumänske premiärministern den italienska pressen om att en internationell expertkommitté skulle analysera alla aktuella internationella adoptioner var för sig.
Pending the formal amendment, the Community and Switzerland agreed to provide for the application of the adapted concessions, as from ‧ May ‧, on an autonomous and transitional basisI avvaktan på den formella ändringen kom gemenskapen och Schweiz dessutom överens om att de ändrade medgivandena skulle kunna tillämpas som autonom övergångsåtgärd från och med den ‧ maj
Paragraph 27 of the resolution rightly includes a call for the Commission to consider what kind of transitional arrangements should be put in place in the field of justice and home affairs pending the entry into force of the Lisbon Treaty.I punkt 27 i resolutionen begär parlamentet med rätta att kommissionen ska överväga vilka övergångsförfaranden som bör införas på området för rättsliga och inrikes frågor i väntan på att Lissabonfördraget ska träda i kraft.
In the light of the above considerations, and taking account of comments provided by Member States on the notification submitted by the Danish authorities, the Commission is of the opinion that the request by Denmark, submitted on ‧ November ‧, for maintaining its national provisions on the addition of nitrites, which are more stringent than those of Directive ‧/‧/EC, can be approved for a period of two years from the date of adoption of the present decision, pending the demonstration by the Danish authorities that the levels laid down in Directive ‧/‧/EC would lead to an unacceptable riskI ljuset av ovan anförda överväganden, och med beaktande av medlemsstaternas kommentarer till de danska myndigheternas anmälan, anser kommissionen att den begäran som Danmark lämnade in den ‧ november ‧ om att få behålla sina nationella bestämmelser om tillsats av nitriter, dvs. bestämmelser som är strängare än motsvarande bestämmelser i direktiv ‧/‧/EG, kan godkännas för en period på två år från och med det datum då detta beslut antas, förutsatt att de danska myndigheterna kan påvisa att de maximihalter som föreskrivs i direktiv ‧/‧/EG inte ger upphov till en oacceptabel risk
As the EEA Enlargement Agreement has not yet entered into force, but is applicable on a provisional basis, this Decision will, pending the entry into force of the EEA Enlargement Agreement, apply provisionally as wellEftersom utvidgningsavtalet ännu inte har trätt i kraft utan tillämpas provisoriskt kommer detta beslut också att tillämpas provisoriskt i avvaktan på att utvidgningsavtalet träder i kraft
Pending its entry into force, the Agreement shall be applied provisionally from the first day of the first month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the necessary procedures for this purposeI avvaktan på att avtalet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts
The issuing State requests the executing State to arrest the sentenced person, or to take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision to recognise and enforce the sentenceDen utfärdande staten gör en framställning till den verkställande staten om att denna ska anhålla den dömda personen eller vidta någon annan åtgärd för att säkerställa att den dömda personen stannar kvar på dess territorium i avvaktan på ett beslut om erkännande och verkställighet av påföljden
Mr President, we all recall that Parliament decided to postpone the discharge for the 1997 financial year pending commitments from the new European Commission regarding internal reform.Herr talman! Vi minns alla att parlamentet beslöt att skjuta upp ansvarsfriheten för budgetåret 1997 i avvaktan på åtaganden från den nya Europeiska kommissionen om interna reformer.
Pending adoption of the proposals referred to in paragraph ‧ member States may apply the relevant provisions of their existing national regulationsI avvaktan på att de förslag som anges i punkt ‧ blir antagna kan medlemsstaterna tillämpa relevanta bestämmelser i sina befintliga nationella författningar
Pending the adoption of such a regulation and in order to avoid any disruption of the Union’s legislative action, the provisions of Council Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission should continue to be appliedI väntan på att en sådan förordning antas och för att undvika ett eventuellt avbrott i unionens lagstiftningsarbete bör bestämmelserna i rådets beslut ‧/‧/EG av den ‧ juni ‧ om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter fortsätta att tillämpas
As you know, an important decision is pending there for our British colleagues.Som ni vet skall man där fatta ett viktigt beslut för våra kolleger från Storbritannien.
Except in cases of persistent late payment or non-payment of bills, consumers should be protected from immediate disconnection from the network on the grounds of an unpaid bill and, particularly in the case of disputes over high bills for premium rate services, should continue to have access to essential telephone services pending resolution of the disputeUtom i fall av upprepad försenad betalning eller utebliven betalning av räkningar bör konsumenterna skyddas från omedelbar avstängning från nätet på grund av att en räkning inte har betalats och de bör särskilt vid tvister om höga räkningar för betalsamtalstjänster ha fortsatt tillgång till grundläggande telefonitjänster i avvaktan på att tvisten avgörs
Pending its entry into force, the Protocol has been applied on a provisional basis as from ‧ MayI avvaktan på att protokollet skall träda i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med den ‧ maj
Pending this, the EU Member States should implement unilateral actions to prohibit the use and transfer of these bombs, as many states have already done and others are preparing to do.I väntan på det bör EU:s medlemsstater införa ensidiga åtgärder för att förbjuda användning och transport av sådana bomber, så som många länder redan har gjort och andra håller på att göra.
% of the proposed staff increase for ‧ has been placed in the reserve pending further analysis and clarification in respect of striking a better balance in the distribution of human resources between core legislative activities, direct services to Members and administrative support functions before the end of the current term, with follow-up from the Bureau, on proposals to be made, by ‧ March% av den föreslagna personalökningen för ‧ har förts till reserven i väntan på en fördjupad analys och ett förtydligande när det gäller en bättre balans vid fördelningen av personalresurser mellan den centrala lagstiftningsverksamheten, direkt service till ledamöterna och administrativa stödfunktioner under innevarande valperiod, med en uppföljning från presidiet, av kommande förslag, senast den ‧ mars
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 2,687 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.