Översättningar till svenska:

  • likriktare   
  • likriktning   

Andra betydelser:

 
something that rectifies
 
A circuit component that passes current flowing in one direction but stops current flowing in the other direction. Rectifiers are used to convert alternating current to direct current.
 
a device that converts alternating current into direct current; often a diode

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

rectifiableuträtbar
rectifiedse rectify
rectifyrena; rektificera; korrigera; rätta; destillera om; reglera; likrikta; rätta till; avhjälpa; beriktiga

    Visa deklination

Exempel meningar med "rectifier", översättning minne

add example
It is still not too late for the Sinn Féin leadership to rectify this failure, provided it has the commitment to do so.Det är inte för sent för Sinn Féin-ledarna att rätta till detta misstag, förutsatt att de verkligen vill göra det.
It is, of course, impossible to expect the international community to rectify the errors of the Taliban and Mugabe overnight.Man kan naturligtvis inte förvänta sig av världssamfundet att det skall rätta till alla misstag från talibanernas och Mugabes sida i ett slag.
a time limit not exceeding three months where the undertaking has to rectify the situation by demonstrating that it has an effective and stable establishmentHögst tre månader om företaget måste åtgärda situationen genom att styrka en reell och stabil företagsetablering
We call for the discrimination against Hungary and the Czech Republic to be rectified and we think it is necessary for provision also to be made for the period after the 2004 European elections for any candidates acceding then.Vi kräver att man ändrar den ojämlika behandlingen av Ungern och Tjeckien, och vi anser att det är nödvändigt att man också för tiden efter Europavalen 2004 tar sig an de kandidatländer som kommer att anslutas då.
The primary amounts here related to unpaid cost claims for structural fund actions and also EUR ‧,‧ billion due back to Member States following the rectifying budget made at the end of ‧ (‧: EUR ‧,‧ billionHuvudbeloppen under denna rubrik avsåg obetalda kostnadskrav för strukturfondsåtgärder samt även ‧,‧ miljarder euro som ska betalas tillbaka till medlemsstaterna enligt den ändringsbudget som antogs i slutet av ‧ (‧,‧ miljoner euro
At least there is the agreement between the institutions on a rectifying letter before the end of October.Det föreligger åtminstone enighet mellan institutionerna om en ändringsskrivelse före slutet av oktober.
If it becomes clear that a commercial vehicle presents a serious risk to its occupants or other road users either during the roadside inspection referred to in Article ‧) or during the more elaborate test referred to in the first subparagraph of this paragraph, use of that vehicle may be prohibited until the dangerous deficiencies discovered have been rectifiedOm det antingen vid en vägkontroll av trafiksäkerheten enligt artikel ‧ eller vid en noggrannare provning enligt första stycket i denna punkt visar sig att nyttofordonet utgör en allvarlig risk för sina passagerare eller andra trafikanter får det tillfälligt beläggas med körförbud tills de farliga fel som upptäckts har åtgärdats
Europe is governed by the Right and is being guided in the wrong direction, and that must be rectified in the European elections.EU är högerstyrt och är på väg åt fel håll och det måste rättas till i EU-valen.
Article ‧(e) concerns the right of access to, and the right to rectify the dataArtikel ‧.‧ e rör rätten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör den personen
of a quality wine psr where the sweetener comes from the specified region whose name it bears or is rectified concentrated grape mustav ett kvalitetsvin fso, om den produkt som används för sötningen har sitt ursprung i samma specificerade område eller består av rektifierad koncentrerad druvmust
If such abnormalities occur, measures should be taken immediately to rectify these deficiencies including, for example, a review of environmental factors and management practicesOm sådana störningar uppträder bör åtgärder vidtas omedelbart för att rätta till bristerna, exempelvis en översyn av miljöförhållanden och skötselrutiner
the authority has ensured, having been notified of the completion of the remedial action, that deficiencies which were clearly hazardous to safety, health or the environment have been rectifiedmyndigheten, efter att ha underrättats om att de avhjälpande åtgärderna har vidtagits, har försäkrat sig om att de brister som utgjorde en otvetydig fara för säkerhet, hälsa eller miljö har rättats till
I ask you to rectify this immediately.Jag ber er enträget att rätta till detta.
The Committee therefore urges in particular the Member States and the social partners in each country to rectify these deficiencies and especially to also offer young scientists attractive career opportunities with prospects for advancement, opportunities that can compete with those of alternative career paths for top-flight academicsDärför vill kommittén särskilt uppmana medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att åtgärda dessa brister och framför allt också att erbjuda unga forskare attraktiva yrkesmöjligheter som kan konkurrera med de andra yrkesmöjligheter som finns för högt begåvade akademiker
they fail to rectify within a time-limit set by the Commission an incorrect, incomplete or misleading answer given by a member of staff, orunderlåter att inom en av kommissionen fastställd tidsfrist rätta ett felaktigt, ofullständigt eller vilseledande svar från en medarbetare, eller
the Member State where the detention order or refusal of access order is issued shall, within ‧ hours of such a decision, ensure that the information published in accordance with Article ‧ is rectifiedska den medlemsstat där beslutet om kvarhållande eller tillträdsförbudet utfärdades se till att den information som offentliggjorts i enlighet med artikel ‧ rättas inom ‧ timmar
This should be rectifiedDetta bör rättas till
I' m going to rectify certain inequitiesJag ska korrigera vissa orättvisor
In meetings with OCAB (the pineapple and banana growers central organisation), the Commission has already admitted that the use of statistics supplied by Eurostat results in the Regulation being the incorrectly implemented, but it has apparently taken no steps whatsoever to rectify the situationTill detta kommer att kommissionen redan tillkännagivit vid sammankomster med bananexportörernas centralorganisation OCAB att bruket av statistik från Eurostat leder till att förordningen inte tillämpas korrekt, men att kommissionen av allt att döma inte vidtagit en enda åtgärd för att rätta till förhållandet
If we want to rectify this situation, we need greater coordination between our economic policies and we will not achieve it unless we strengthen euro 11, or rather euro 12.Om vi vill komma tillrätta med den här situationen krävs det en bättre samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik. Och det kan ni inte uppnå utan en förstärkning av euro 11, av euro 12.
We therefore want a strong Commission, with a strong Parliament which controls it democratically, which invests it, which legitimises the project of European integration, which debates, which rejects, which ratifies and which rectifies.Vi vill därför ha en stark kommission med ett starkt parlament som kontrollerar kommissionen på ett demokratiskt sätt, som ger den auktoritet, som legitimerar det europeiska integrationsprojektet och som debatterar, förkastar, ratificerar och korrigerar.
on the use of sucrose, concentrated grape must or rectified concentrated grape must referred to in Annex I, point ‧) to the Agreementom användningen av sackaros, koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust enligt punkt ‧ i bilaga I till avtalet
Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, access to a specific port may be permitted by the relevant authority of that port State in the event of force majeure or overriding safety considerations, or to reduce or minimize the risk of pollution or to have deficiencies rectified, provided adequate measures to the satisfaction of the competent authority of such Member State have been implemented by the owner, the operator or the master of the ship to ensure safe entryOaktat bestämmelserna i punkt ‧ får tillträde till en anvisad hamn tillåtas av hamnstatens behöriga myndighet om force majeure eller bjudande säkerhetsskäl föreligger eller för att minska eller begränsa föroreningsrisk eller för att rätta till brister förutsatt att fartygets ägare, den som är ansvarig för fartygstransporten eller befälhavaren försäkrat den behöriga myndigheten i den medlemsstaten att lämpliga åtgärder vidtagits för att garantera säkert anlöp till hamnen
P = percentage (m/m) concentration of total sugars in the rectified concentrated mustP = den totala sockerhalten i % (w/w) i den renade koncentrerade musten
That policy is based on the precautionary principle and principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should payDenna politik skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala
Visar sida 1. Hittade 1317 meningar matchning fras rectifier.Hittade i 0,771 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.