Översättningar till svenska:

  • likriktare   
  • likriktning   

Andra betydelser:

 
something that rectifies
 
A circuit component that passes current flowing in one direction but stops current flowing in the other direction. Rectifiers are used to convert alternating current to direct current.
 
a device that converts alternating current into direct current; often a diode

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

rectifiableuträtbar
rectifiedse rectify
rectifyrena; rektificera; korrigera; rätta; destillera om; reglera; likrikta; rätta till; avhjälpa; beriktiga

    Visa deklination

Exempel meningar med "rectifier", översättning minne

add example
This would rectify the severe imbalance in the economic and social cohesion of some less favoured areas. In order to survive and be competitive, these regions need a specific restructuring programme, cofinanced by the European Union.På detta sätt kan vi rätta till denna allvarliga brist i den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europa när det gäller vissa missgynnade regioner, som därför är i behov av ett speciellt omstruktureringsprogram - medfinansierat av Europeiska unionen - så att de kan klara sig i framtiden och vara konkurrenskraftiga.
Without prejudice to the provisions of Article ‧) of Directive ‧/EEC, migration tests using rectified olive oil or substitutes shall not be carried out to check compliance with the overall migration limit in cases where there is conclusive proof that the specified analytical method is inadequate from a technical standpointUtan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel ‧ i direktiv ‧/EEG, får migrationsundersökningar där man använder renad olivolja eller alternativ simulator inte utföras för att kontrollera överensstämmelsen med gränsvärdet för total migration, om det står helt klart att den angivna analysmetoden inte är adekvat från teknisk synpunkt
The result of these analyses shall be written up in a report, the conclusions and recommendations of which shall be notified to the operator of the establishment, the owner or his agent, who shall rectify the shortcomings noted with a view to improving hygieneResultatet av denna genomgång skall dokumenteras i en rapport, och anläggningens produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall delges slutsatserna och rekommendationerna i rapporten, och skall rätta till de fel som konstaterats för att förbättra hygienen
distilling or rectifying plantmaskiner och apparater för destillering eller rektifiering
Such notice of default may provide a grace period of up to a maximum of three business days to rectify the event in questionI ett sådant meddelande kan motparten ges högst tre öppethållandedagar att avhjälpa situationen i fråga
However, the causing of the damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified or when the entity publicly accepts responsibility for rectification in a way that creates a constructive obligationEmellertid kommer orsakandet av skadan att bli en förpliktande händelse när en ny lag kräver att den befintliga skadan åtgärdas eller när företaget offentligt accepterar ansvar för åtgärdande på ett sätt som skapar en informell förpliktelse
The situation is of doubtful legality, but the Commission is in discussions with the American Government to try and rectify.Den rättsliga situationen är tvivelaktig, men kommissionen diskuterar för närvarande med Förenta staternas regering för att försöka rätta till detta.
Three out of the five non-transpositions have been rectified; two out of three missing codes of good agricultural practice are now in place; and all three of the missing reports have been produced.Tre av fem försummade åtgärder har kommit till stånd; två av tre av de uteblivna reglerna för god jordbrukssed har nu kommit på plats; och alla tre av de efterfrågade betänkandena har sammanställts.
All three together may have an historic dimension; however, they may also jeopardise the political project called Europe if we fail to answer the question of where overstretching may mark the end of political union and when the incapacity to act cannot be rectified.Alla dessa tre saker tillsammans kan ha en historisk dimension, men de kan också äventyra det politiska projektet Europa, om vi inte finner ett svar på frågan om vilken grad av overstretching som kan innebära ett slut för den politiska unionen, eller om bristen på legitimitet inte kan undanröjas.
The proposal under discussion today is intended to rectify the current situation.Det förslag vi i dag diskuterar har därför som mål att ändra på det.
We are pleased to note that this has meanwhile been rectified.Vi är glada att det nu verkligen har gjorts.
The draft directive that is currently under discussion should rectify this situation without delay.Förslaget till direktiv som nu är under diskussion bör rätta till denna situation utan dröjsmål.
Rectified concentrated grape mustRektifierad koncentrerad druvmust
In the communication, we strived - and Mrs Jensen has just touched upon this - to realistically identify the causes of the under-implementation for 2000-2001 and the risks for 2002, and to explain the measures taken to rectify the backlog.I detta meddelande har vi strävat efter - Jensen nämnde det just - att ärligt identifiera orsakerna till det bristande verkställandet under 2000-2001 och riskerna för 2002, och vi har också försökt att förklara de åtgärder som vidtagits för att ta igen denna försening.
AID FOR THE USE OF GRAPES, GRAPE MUST, CONCENTRATED GRAPE MUST OR RECTIFIED CONCENTRATED GRAPE MUSTSTÖD FÖR ANVÄNDNING AV DRUVOR, DRUVMUST, KONCENTRERAD DRUVMUST ELLER KONCENTRERAD REKTIFIERAD DRUVMUST
TAKE NOTE of the fact that the Italian Government is carrying out a ‧–year programme of economic expansion designed to rectify the disequilibria in the structure of the Italian economy, in particular by providing an infrastructure for the less–developed areas in southern Italy and in the Italian islands and by creating new jobs in order to eliminate unemploymentBEAKTAR att den italienska regeringen genomför ett tioårigt ekonomiskt utvecklingsprogram vars mål är att rätta till obalanserna i den italienska ekonomin, i synnerhet genom att bygga upp en infrastruktur i de mindre utvecklade områdena i södra Italien och på de italienska öarna samt genom att skapa nya arbetstillfällen för att avskaffa arbetslösheten
CPA ‧.‧.‧: Producer gas or water gas generators; acetylene gas generators and the like; distilling or rectifying plantCPA ‧.‧.‧: Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering
But I think that can be rectified.Men det skulle man enligt min åsikt kunna göra i efterskott.
P = percentage (m/m) concentration of total sugars in the rectified concentrated mustP = den totala sockerhalten i % (w/w) i den renade koncentrerade musten
If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decisionOm den enhet vars beslut överklagats anser att överklagandet skall upptas och är befogat, skall avdelningen ändra sitt beslut
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling by the Tribunal Supremo, Contentious-Administrative Chamber, Third Division, by order of that Court of ‧ December ‧, rectified by order of ‧ January ‧, in the case of Administración del Estado against Junta de Galiciamål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Tribunal Supremo, Förvaltningsavdelningen, tredje roteln (Spanien) av den ‧ december ‧ i målet mellan Administración del Estado och Xunta de Galicia
As set out in Article ‧ of the Treaty, the Community policy on the environment is to contribute to pursuit of the objectives of preserving, protecting and improving the quality of the environment, in prudent and rational utilisation of natural resources, and to be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, environmental damage should, as a priority, be rectified at source and that the polluter should payGemenskapens miljöpolitik skall, på det sätt som anges i artikel ‧ i fördraget, bidra till att uppnå de mål som består i att bevara, skydda och förbättra miljön och i att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala
To apply the polluter pays principle, the Commission should examine how manufacturers of plant protection products or of the active substances they contain should be appropriately involved in dealing with or rectifying harm to human health or to the environment which may result from the use of plant protection productsI syfte att tillämpa principen om att förorenaren betalar bör kommissionen undersöka i vad mån tillverkare av växtskyddsmedel eller de verksamma ämnen som ingår i dem i lämplig utsträckning bör medverka till att behandla eller avhjälpa de skador som användningen av växtskyddsmedel kan förorsaka på människans hälsa och miljön
nullification proceedings may not be initiated more than six months after the date on which the division becomes effective as against the person alleging nullity or if the situation has been rectifiedRättsliga åtgärder får inte vidtas om det har förflutit mer än sex månader från det att delningen kom att gälla mot den som åberopar ogiltigheten eller om bristen har avhjälpts
These successive shortcomings of the RATP pension scheme have been rectified by measures taken by the State, which took action on the basis of Article ‧ of the Order of ‧ January ‧ and the Decree of ‧ January ‧ referred to aboveDessa upprepade underskott i RATP:s pensionssystem täcktes av staten som ingrep på grundval av artikel ‧ i förordningen av den ‧ januari ‧ och lagen av den ‧ januari
Visar sida 1. Hittade 1317 meningar matchning fras rectifier.Hittade i 2,86 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.