Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
Supporting automated learner profiling , identification of key competencies and skills gap analysis , personal learning goals definition , individual learning styles , continuous guidance and motivation , self assessment , etc .Stöd till automatisk elevprofilering , identifiering av nyckelkompetenser och analys av klyftor med avseende på färdigheter , definition av personliga inlärningsmål , enskilda inlärningsstilar , fortlöpande vägledning och motivering , självbedömning osv.
After due analysis , it appears that further efforts are required in response to the employment guidebnes and recommendations concerning : the partnership approach ; gender imbalance ; activation policies , especially for adults and disadvantaged groups ; and the role of work-based training in tackling skill gaps .Analysen visar att det krävs ytterligare insatser för att följa sysselsättningsriktlinjerna och rekommendationerna när det gällen partnerskapsstrategin ; obalansen mellan könen ; aktiveringsåtgärder , särskilt för vuxna och mindre gynnade grupper ; vidareutbildningens roll på arbetsplatsen när det gäller att ta itu med kompetensbrister .
In its communication the Commission proposes three strands of action to further improve operation of the labour markets: firstly removing skills barriers and tackling skills gaps, secondly removing barriers to mobility, and thirdly improving information and transparency.I sitt meddelande föreslår kommissionen tre grupper av åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmarknadernas funktion: för det första att ta bort hinder för kompetens och ta itu med kompetensskillnader, för det andra att ta bort hindren för rörlighet, och för det tredje att förbättra informationen och öppenheten.
There is good provision in schools, but the equipment is underused and the teachers lack the necessary skills, so there are grave deficiencies here, not to mention the gap between North and South.Utrustningen i skolorna är bra, men man är dålig på att utnyttja den eftersom lärarnas kunskaper inte räcker. Här finns med andra ord en stor brist, och därtill kommer skillnaderna mellan nord och syd.
The missed forecasts and a relative lack of investment could also widen the development gap of the new Member States, which – if they do not receive adequate assistance to achieve growth and create new competitive, skilled jobs, could feed dangerous pockets of poverty and exclusion that the EU's economic and social system would find difficult to sustainBristande hänsyn till prognoserna och otillräckliga investeringar kan ytterligare bidra till och accentuera den försenade utvecklingen i EU:s nya medlemsstater, som om de inte får tillräckligt stöd vad gäller tillväxt och skapande av nya kvalitativa och konkurrenskraftiga arbetstillfällen skulle kunna generera riskområden med fattigdom och utslagning som skulle bli svåra att bära för unionens hela ekonomiska och sociala system
Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economyAtt förutse behov, underskott och brister i fråga om kompetens samt att kartlägga nya och framväxande krav på yrkesfärdigheter på såväl europeisk som nationell nivå är nödvändiga förutsättningar för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik som tillgodoser enskilda personers, samhällets och näringslivets behov
Employment and social policy mission will provide for the setting up of a high-level task force responsible for examining the key issues on skills and mobility in greater depth , including the skills gap in the IT sector and in other sectors and professions .Sysselsättning och socialpolitik bättre arbetstillfällen , nya europeiska arbets marknader öppna för alla , ekonomiska reformer av marknaderna för varor och tjänster , ett ända målsenligt regelverk , övergång till en kunskaps ekonomi inom ramen för Æurope 2002 , avhjäl pande av bristen på kompetens på IT området , utveckling av forskning , innovation och företa gande , spetsteknologier samt effektiv t socialt skydd för en åldrande befolkning .
10-2001 , point 1.3.22 a ppropriate framework in consultation with the social partners ; support the development of EU statistics to monitor geographic mobility and skill s gaps ; and increase , where appropriate , the transferability of social security rights , including pensions , across the European Union .Rådet uppmanar också kommissionen att bl.a. främja ökat samarbete om utbildning , lägga fram förslag till ett europeiskt sjukförsäkringskort samt att påskynda fö rfarandena för att skapa en vvebb plats med samlad information om rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden .
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
Skill shortages.Increasingly , skills gaps and labour shortages are emergingin Member States labour markets ’ , and this calls for more coherent strategieson lifelong learning and underlines the need to increase labour mobility in Europe by developing new European labour markets ( see Section 3 ) .Utbildningsklyftor.Brist på adekvata kunskaper och på arbetskraft är ett växande problem på medlemsstaternas arbetsmarknader , vilket kräver en bättresamordning av strategierna för livslångt lärande och understryker behovet av attöka arbetskraftens rörlighet i Europa genom att utveckla nya arbetsmarknader ( sedel3 ) .
- Employability : bridging the skills gap in Europe- Anställningsbarhet - att överbrygga kunskapsklyftorna i Europa .
— the need for modernising work organisation and for a continuing substantial and lifelong learning effort to overcome skill gaps and to enhance generally the qualification level of the labour force ,— A rbetsorganisationen måste moderniseras och det behövs fortsatta , betydande insatser för livslångt lärande i syfte att lösa kompetensbrister och rent allmänt höja arbetskraftens kompetensnivå .
highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member StatesReK understryker sammanhållningsrapportens konstaterande att regionernas konkurrenskraft också beror på hur framgångsrika de varit när det gäller att skapa varaktig tillgång till kvalificerad arbetskraft genom investeringar i humankapital, och noterar i detta sammanhang att kvalifikationsnivåskillnaderna är mycket större mellan regionerna än mellan EU:s medlemsstater
These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offendingDe minderåriga bör bli föremål för grundliga specialiststudier på en rad områden i syfte att kartlägga dessa brister och fastställa vilka faktorer som kan minska riskerna för återfall
— promote measures for unemployed and inaaive people to acquire or upgrade skills , including IT and communication skills , thereby facilitating their access to the labour market and reducing skills gaps .— Främja åtgärder som skall ge arbetslösa och icke-verksamma personer möjlighet att förvärva eller uppdatera färdigheter , bland annat när det gäller informationsteknik och kommunikation , för att på detta sätt underlätta deras inträde på arbetsmarknaden och minska bristema i deras färdigheter .
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsEESK anser samtidigt att ansvaret för att skapa förutsättningar för personer över ‧ år att komplettera grundläggande färdigheter med nya metoder och ny teknik bör vila hos medlemsstaterna, med aktivt deltagande av nationella och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och utbildningsinstitutioner
Reducing skills gapsAtt minska färdighetsluckorna
It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patientMan kommer också att åtgärda utbildningsluckor för att se till att den kompetens som krävs för att omvandla forskningsresultat till konkreta fördelar för patienterna finns i Europa
Tell us about your experience , the skills gap you need tofill , the benefits of recruiting from outside your country , and the impact on your business , your employees , andyour clients .Berätta för oss om dina erfarenheter , vilka kompetensbrister du behöver åtgärda , fördelarna med att rekryteraut anför det egna landet och vilka konsekvenser det fårför ditt företag , dina anställda och dina kunder .
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorAtt överbrygga kompetensbrister genom att starta utbildningar som täcker glappet mellan de anställdas utbildning och de kvalifikationer som krävs inom sektorn för läkemedelsforskning
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableBristerna i kompetens finns i många fall inte på områden med mätbar kunskap
whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patentsSkillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
Skills gaps , which have occurred in the ICT sector , manufacturing and services , are likely to be attenuated by the current slowdown.While the total employment rate is , at 68 % in 2000 , above average , the employment rate of older workers appears to be stagnating at a very low level of29 % .Den totala sysselsättningsgraden låg på 68 % år 2000 , vilket äröver genomsnittet , men sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare verkarha stagnerat på en mycket låg nivå ( 29 % ) .
The first three guidelines , in particular , are fundamental to addressing the problem of the skills gap of the unemployed and young people , defined in a broad sense to include not just formal qualifications but work skills and experience .Särskilt de tre för sta riktlinjerna är grundläggande för att man skall kunna angripa problemet med de arbets lösas och ungdomarnas kompetensluckor , som sett ur ett brett perspektiv omfattar såväl formell utbildning som yrkeskunnande och arbetslivserfarenhet .
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.För att de kommande generationerna ska kunna övervinna den nuvarande skillnaden mellan förvärvade kunskaper och marknadens behov anser jag att det är oumbärligt att förskoleutbildningen håller hög kvalitet och utgör ett instrument för tidigt förvärv av grundläggande kunskaper.
Visar sida 1. Hittade 36520 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 10,336 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.