Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourEn flykt av företag och arbetskraft i riktning mot städerna och en bristfällig (transport)infrastruktur är liksom tidigare en belastning på arbetsmarknadens struktur, och det finns en utpräglad lönemässig skevhet mellan Österrike och de nya EU-staterna, samtidigt som prognoser pekar på en brist på utbildad arbetskraft
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availableEn uppskattning av hur mycket kapitalbristen förvärras av det perifera läget och andra regionala särdrag, särskilt uppgifter om totalt investerat riskkapital, antalet fonder eller investeringsinstrument i området eller på nära håll, tillgången på kompetenta chefer, antalet transaktioner och transaktionernas genomsnittliga och minsta volym, om detta är känt
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorAtt överbrygga kompetensbrister genom att starta utbildningar som täcker glappet mellan de anställdas utbildning och de kvalifikationer som krävs inom sektorn för läkemedelsforskning
To conclude, the Committee on Culture believes - you can shake your head, Mr Bangemann, but this is what our committee believes - that the priority for the European Union should be to address the technology gap between itself and the USA, and to put in place not an umpteenth policy of protectionism, as some Member States are tempted to do, but a coordinated and dynamic European multimedia policy by stimulating a market centred on European products and services, facilitating their spread throughout the territory of the Union, in association with the most innovative small businesses - in short, by using European skills in this area to maximum advantage.Sammanfattningsvis anser kulturutskottet - ni kan skaka på huvudet herr Bangemann, men det är vårt utskotts ståndpunkt - att Europeiska unionens prioritet är att ta hand om sin tekniska eftersläpning och inrätta inte ytterligare en protektionistisk politik, som vissa medlemsstater är frestade att göra, utan en samordnad och dynamisk europeisk multimediapolitik genom att stimulera en marknad kring europeiska produkter och tjänster, genom att göra det enklare att sprida dem inom hela unionens territorium, genom att införliva de mest innovativa små och medelstora företagen, kort sagt att på bästa sätt utnyttja de europeiska trumfkorten på området.
The missed forecasts and a relative lack of investment could also widen the development gap of the new Member States, which – if they do not receive adequate assistance to achieve growth and create new competitive, skilled jobs, could feed dangerous pockets of poverty and exclusion that the EU's economic and social system would find difficult to sustainBristande hänsyn till prognoserna och otillräckliga investeringar kan ytterligare bidra till och accentuera den försenade utvecklingen i EU:s nya medlemsstater, som om de inte får tillräckligt stöd vad gäller tillväxt och skapande av nya kvalitativa och konkurrenskraftiga arbetstillfällen skulle kunna generera riskområden med fattigdom och utslagning som skulle bli svåra att bära för unionens hela ekonomiska och sociala system
A third area that I wish to focus on is the risk of creating new illiterates or new gaps between those people who have computer and electronic skills and those who do not.Ett tredje område som jag skulle vilja rikta fokus mot är risken för att vi skapar nya analfabeter eller nya klyftor mellan de personer som har datakunskaper och kunskaper inom det elektroniska området och de som inte har det.
I therefore believe that it is necessary to adopt an Indicator of Language Competence in order to bridge the current gap in verifiable data about the EU citizens’ language skills.Jag anser därför att det är nödvändigt att införa en indikator för språklig kompetens för att på så sätt täcka den nuvarande bristen på konkreta uppgifter om EU-medborgarnas språkfärdigheter.
In its communication the Commission proposes three strands of action to further improve operation of the labour markets: firstly removing skills barriers and tackling skills gaps, secondly removing barriers to mobility, and thirdly improving information and transparency.I sitt meddelande föreslår kommissionen tre grupper av åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmarknadernas funktion: för det första att ta bort hinder för kompetens och ta itu med kompetensskillnader, för det andra att ta bort hindren för rörlighet, och för det tredje att förbättra informationen och öppenheten.
The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gapKommissionen kommer att lägga fram förslag om en förnyad social agenda i mitten av ‧, som ska bidra till att lösa problemen med kompetensbrist
That is what has to be tackled if we are going to plug the skills gap that is bedevilling the whole labour market of Europe.Det är det vi måste ta itu med om vi ska kunna fylla den färdighetslucka som anfäktar hela arbetsmarknaden i Europa.
In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essentialInom ramen för rådets resolution av den ‧ november ‧ om Ny kompetens för nya arbetstillfällen kommer yrke att spela en viktig roll vid bedömning av behov och brister i fråga om kompetens på den europeiska arbetsmarknaden, och det kommer att vara av avgörande betydelse att det finns en harmoniserad metod för att klassificera yrken
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobsfortsätta att utveckla framåtsyftande mekanismer som inriktas på sysselsättning och kompetens på nationell nivå och i hela Europa, identifiera potentiella underskott och brister i fråga om kompetens samt tillgodose de framtida behoven av färdigheter och kompetens (i både kvantitativa och kvalitativa termer) för ekonomin och företagen, särskilt små och medelstora företag, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den ‧–‧ mars ‧ och rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen
It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patientMan kommer också att åtgärda utbildningsluckor för att se till att den kompetens som krävs för att omvandla forskningsresultat till konkreta fördelar för patienterna finns i Europa
It is important to give young people who do not have adequate basic training the opportunity to catch up on their knowledge and close skill gaps (second chanceFör unga människor som inte har en tillräcklig grundutbildning är det viktigt att de kan ta igen de kunskaper och färdigheter som de saknar (en andra chans
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsEtt konkret mål för att minska löneklyftan bör omgående införas i riktlinjerna för sysselsättning, bl. a. om tillgången till yrkesutbildning och ett erkännande av kvinnors kvalifikationer och kunskaper
We are in a long war against unemployment and we have to bridge the skills gap if we are to win the struggle.Kampen mot arbetslösheten kommer att vara länge, och vi måste överbrygga kunskapsklyftorna om vi skall kunna vinna kampen.
Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and prioritiesForskningen kommer framför allt att inriktas på att avhjälpa resursbristerna genom att utveckla den teknik och de färdigheter som krävs för det särskilda uppdragsområdet och som fastställs genom en top-down-metod och dialog med slutanvändarna, i enlighet med målen och prioriteringarna
whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizensI mars ‧ efterlyste Europeiska rådet i Barcelona att det skulle införas en indikator för språkkunskaper för att överbrygga den rådande informationsklyftan när det gäller EU-medborgarnas faktiska språkkunskaper och kommunikationsförmåga
In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditionsFattigdom bland förvärvsarbetande hänger samman med låg lön, könsskillnader när det gäller lön och pension, låg utbildning, begränsade möjligheter till yrkesutbildning, behovet av att kombinera arbete och familjeliv, osäkra anställnings- och arbetsförhållanden, och även med svåra hemförhållanden
Our unemployed have four weeks in which to show up and take jobs free from the competition of foreign workers. However, given that our unemployed are not always willing or capable, the effect of an ageing population and the related skills gap means that restricting legal migration risks jeopardising our economic health.Med tanke på att våra arbetslösa inte alltid är beredda eller har förmåga att göra det, innebär effekterna av en åldrande befolkning och kunskapsklyftan till följd av den att en begränsning av den lagliga in- och utvandringen riskerar att äventyra vår ekonomiska hälsa.
I fully endorse the three priorities which you have set: first, the need to increase the rate of employment in relation to the Lisbon objectives, secondly, the question of the quality of work and, thirdly, the need to reduce inequalities on the job market, and here I would highlight the question of inequalities at numerous levels, the gaps on the job market, be they skills gaps, inequalities at regional level or inequalities between the two sexes.Jag instämmer fullständigt i de tre prioriteringar ni har fastställt: för det första, behovet att öka sysselsättningsgraden i förhållande till Lissabonmålen, för det andra frågan om arbetskvalitet, och för det tredje, behovet att minska klyftorna på arbetsmarknaden, och här vill jag betona det faktum att det finns skillnader på många nivåer. Det finns skillnader på arbetsmarknaden, vare sig det är kunskapsklyftor, skillnader på regional nivå eller bristande jämställdhet mellan könen.
Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gapsI rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen betonades nödvändigheten av att förutse framtida kompetensbehov för att göra människor rustade för nya arbeten inom kunskapssamhället genom åtgärder som syftar till att matcha kunskaper, färdigheter och kompetensnivå med näringslivets behov och att förebygga potentiella brister
the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gapsgenomföra åtgärder som syftar till en anpassning efter identifierade kompetensbehov och till att fylla potentiella brister
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 16,575 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.