Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
In its communication the Commission proposes three strands of action to further improve operation of the labour markets: firstly removing skills barriers and tackling skills gaps, secondly removing barriers to mobility, and thirdly improving information and transparency.I sitt meddelande föreslår kommissionen tre grupper av åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmarknadernas funktion: för det första att ta bort hinder för kompetens och ta itu med kompetensskillnader, för det andra att ta bort hindren för rörlighet, och för det tredje att förbättra informationen och öppenheten.
There is good provision in schools, but the equipment is underused and the teachers lack the necessary skills, so there are grave deficiencies here, not to mention the gap between North and South.Utrustningen i skolorna är bra, men man är dålig på att utnyttja den eftersom lärarnas kunskaper inte räcker. Här finns med andra ord en stor brist, och därtill kommer skillnaderna mellan nord och syd.
The missed forecasts and a relative lack of investment could also widen the development gap of the new Member States, which – if they do not receive adequate assistance to achieve growth and create new competitive, skilled jobs, could feed dangerous pockets of poverty and exclusion that the EU's economic and social system would find difficult to sustainBristande hänsyn till prognoserna och otillräckliga investeringar kan ytterligare bidra till och accentuera den försenade utvecklingen i EU:s nya medlemsstater, som om de inte får tillräckligt stöd vad gäller tillväxt och skapande av nya kvalitativa och konkurrenskraftiga arbetstillfällen skulle kunna generera riskområden med fattigdom och utslagning som skulle bli svåra att bära för unionens hela ekonomiska och sociala system
Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economyAtt förutse behov, underskott och brister i fråga om kompetens samt att kartlägga nya och framväxande krav på yrkesfärdigheter på såväl europeisk som nationell nivå är nödvändiga förutsättningar för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik som tillgodoser enskilda personers, samhällets och näringslivets behov
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member StatesReK understryker sammanhållningsrapportens konstaterande att regionernas konkurrenskraft också beror på hur framgångsrika de varit när det gäller att skapa varaktig tillgång till kvalificerad arbetskraft genom investeringar i humankapital, och noterar i detta sammanhang att kvalifikationsnivåskillnaderna är mycket större mellan regionerna än mellan EU:s medlemsstater
These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offendingDe minderåriga bör bli föremål för grundliga specialiststudier på en rad områden i syfte att kartlägga dessa brister och fastställa vilka faktorer som kan minska riskerna för återfall
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsEESK anser samtidigt att ansvaret för att skapa förutsättningar för personer över ‧ år att komplettera grundläggande färdigheter med nya metoder och ny teknik bör vila hos medlemsstaterna, med aktivt deltagande av nationella och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och utbildningsinstitutioner
It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patientMan kommer också att åtgärda utbildningsluckor för att se till att den kompetens som krävs för att omvandla forskningsresultat till konkreta fördelar för patienterna finns i Europa
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorAtt överbrygga kompetensbrister genom att starta utbildningar som täcker glappet mellan de anställdas utbildning och de kvalifikationer som krävs inom sektorn för läkemedelsforskning
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableBristerna i kompetens finns i många fall inte på områden med mätbar kunskap
whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patentsSkillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.För att de kommande generationerna ska kunna övervinna den nuvarande skillnaden mellan förvärvade kunskaper och marknadens behov anser jag att det är oumbärligt att förskoleutbildningen håller hög kvalitet och utgör ett instrument för tidigt förvärv av grundläggande kunskaper.
supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsstödja arbetssökande genom att förse dem med yrkesrådgivning och en individuell utbildningsplan som bör identifiera vilka kompetensmoduler som krävs för att flytta till nya jobb där kompetensbrister föreligger
whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizensI mars ‧ efterlyste Europeiska rådet i Barcelona att det skulle införas en indikator för språkkunskaper för att överbrygga den rådande informationsklyftan när det gäller EU-medborgarnas faktiska språkkunskaper och kommunikationsförmåga
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gapsI rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen betonades nödvändigheten av att förutse framtida kompetensbehov för att göra människor rustade för nya arbeten inom kunskapssamhället genom åtgärder som syftar till att matcha kunskaper, färdigheter och kompetensnivå med näringslivets behov och att förebygga potentiella brister
Globalisation and technological change risk increasing inequality, opening up the gap between the skilled and the unskilled and between rich and poor nationsGlobaliseringen och den tekniska utvecklingen riskerar att öka orättvisorna genom att klyftan växer mellan välutbildade och lågutbildade samt mellan rika och fattiga nationer
Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
That is what has to be tackled if we are going to plug the skills gap that is bedevilling the whole labour market of Europe.Det är det vi måste ta itu med om vi ska kunna fylla den färdighetslucka som anfäktar hela arbetsmarknaden i Europa.
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourEn flykt av företag och arbetskraft i riktning mot städerna och en bristfällig (transport)infrastruktur är liksom tidigare en belastning på arbetsmarknadens struktur, och det finns en utpräglad lönemässig skevhet mellan Österrike och de nya EU-staterna, samtidigt som prognoser pekar på en brist på utbildad arbetskraft
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsEtt konkret mål för att minska löneklyftan bör omgående införas i riktlinjerna för sysselsättning, bl. a. om tillgången till yrkesutbildning och ett erkännande av kvinnors kvalifikationer och kunskaper
In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in PhaseI syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor efter fas ‧, kommer ett återbesök att genomföras i mottagarstaterna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gapsgenomföra åtgärder som syftar till en anpassning efter identifierade kompetensbehov och till att fylla potentiella brister
I therefore believe that it is necessary to adopt an Indicator of Language Competence in order to bridge the current gap in verifiable data about the EU citizens’ language skills.Jag anser därför att det är nödvändigt att införa en indikator för språklig kompetens för att på så sätt täcka den nuvarande bristen på konkreta uppgifter om EU-medborgarnas språkfärdigheter.
Our unemployed have four weeks in which to show up and take jobs free from the competition of foreign workers. However, given that our unemployed are not always willing or capable, the effect of an ageing population and the related skills gap means that restricting legal migration risks jeopardising our economic health.Med tanke på att våra arbetslösa inte alltid är beredda eller har förmåga att göra det, innebär effekterna av en åldrande befolkning och kunskapsklyftan till följd av den att en begränsning av den lagliga in- och utvandringen riskerar att äventyra vår ekonomiska hälsa.
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 5,874 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.