Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
Question ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal interception of telephone conversationsFråga ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal avlyssning av telefonsamtal
I recently had an interesting telephone conversation with Mr Barroso.Nyligen hade jag ett intressant telefonsamtal med José Manuel Barroso.
Whereas in the case of communication by telephone it is appropriate that the consumer receive enough information at the beginning of the conversation to decide whether or not to continueVid telefonkommunikation är det lämpligt att konsumenten får tillräckligt mycket information i början av samtalet för att kunna besluta om han skall fortsätta samtalet eller inte
The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted.Förslaget, så som det utformats av rådet och som det därefter ändrats av kommissionen, är en konvention som består av tre huvudrubriker: under den första ges anvisningar för att harmonisera rutiner och formaliteter som reglerar hur en anmälan om undersökning inom annan jurisdiktion skall gå till, under den andra räknar man upp en hel serie specifika krav som skall gälla för rättshjälpen och man anger de formaliteter och rutiner som skall tillämpas i samband med de olika formerna för rättshjälp, under den tredje rubriken, slutligen, beskrivs och kodifieras de olika sätt på vilka man kan och skall genomföra telefonavlyssning av medborgare som befinner sig i en annan medlemsstat än den som har ansvaret för en viss undersökning.
Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
To justify their attack, they have submitted unsubstantiated and obsolete evidence to the UN, provided by the CIA's 'evidence is us' department or lifted from PhD theses or bugged telephone conversations in the 1990s, as the US ambassador to Greece admitted to the press the other day.För att rättfärdiga sin attack har de lagt fram obekräftade och gamla bevis inför Förenta nationerna, bevis som de har fått från CIA, som alltid är villiga att bistå med sådant, eller knyckt från universitetsuppsatser eller avlyssnade telefonsamtal från 90-talet, som Förenta staternas ambassadör i Grekland erkände för pressen häromdagen.
asked the President to bring to the attention of the French authorities the fact that if the Paris Tribunal de Grande Instance, which was due to hand down its judgment on the case on ‧ October ‧, were to convict Mr Marchiani on the basis of illegally obtained- and therefore inadmissible- evidence taken from intercepted telephone conversations during Mr Marchiani's term of office as a Member of the European Parliament, the French Republic would be contravening primary Community lawatt talmannen skulle uppmärksamma de behöriga franska myndigheterna på att Republiken Frankrike skulle bryta mot gemenskapens primärrätt om Paris tingsrätt, som skulle yttra sig om detta ärende den ‧ oktober ‧, skulle grunda sin dom mot Marchiani på olagliga, och därför ogiltiga, bevis, det vill säga dokumentation baserad på telefonavlyssning som skett under Marchianis mandattid som ledamot av Europaparlamentet
whereas, during the period in which he was a member of the European Parliament, the French judicial authorities intercepted various telephone conversations between Jean-Charles Marchiani and othersUnder den period som Marchiani var ledamot av Europaparlamentet lät det franska rättsväsendet avlyssna några av Jean-Charles Marchianis telefonsamtal
On Sunday, a trick was played in the course of a telephone conversation.På söndagen konspirerar man under ett telefonsamtal.
Publicly available telephone services also include means of communication specifically intended for disabled end-users using text relay or total conversation servicesAllmänt tillgängliga telefonitjänster omfattar också kommunikationsformer som är särskilt avsedda för slutanvändare med funktionshinder som använder textrelä- eller totalkonversationstjänster
tap a telephone conversationavlyssna en telefonkonversation
A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
Information obtained by listening in on telephone conversations under dubious conditions is not ending up with the relevant bodies, but is appearing in various media.Uppgifter som skaffas fram genom att telefonsamtal avlyssnas under oklara omständigheter hamnar inte hos behöriga organ, utan offentliggörs i olika media.
That does not, however, mean that we should give the green light to the extensive and systematic retention of both telephone conversations and e-mails.Men det innebär inte att vi skall ge klartecken till en omfattande och systematisk lagring av både telefonsamtal och emails.
Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
First, the conditions under which telephone conversations can be recorded have now been stipulated unambiguously.För det första: Förutsättningarna, under vilka telefonsamtal kan registreras, är nu för tiden otvetydigt fastställda.
Specifically, additional access was requested to any notes of telephone conversations that had taken place between Commission officials and Chisso between September ‧ and the end of AprilNärmare bestämt begärde företaget ytterligare tillgång till alla anteckningar från de telefonsamtal som ägt rum mellan kommissionstjänstemän och Chisso mellan september ‧ och slutet av april
Infringements of civil rights must always be a matter of concern to us, not only abstractly, but quite specifically, whether it is the illegal tapping of telephone conversations or anything else.Kränkningar av medborgerliga rättigheter måste alltid vara en viktig fråga för oss, inte bara abstrakt utan helt specifikt, vare sig det gäller olaglig avlyssning av telefonsamtal eller något annat.
I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessibleJag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
whereas the Zimbabwean Government has proposed the Interception of Communications Bill, which will allow the military, intelligence services, police and the office of the President to monitor e-mail correspondence, Internet access and telephone conversationsZimbabwe regering har föreslagit en lag om uppfångande av kommunikationer, så att militären, underrättelsetjänsterna, polisen och presidentens kansli får övervaka e-post, tillträde till Internet och telefonsamtal
A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
Can tap a telephone conversation in Russia, China, anywhere on EarthKan avlyssna telefonsamtal i Ryssland, Kina, var som helst
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 4,258 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.