Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Economic and monetary policy- Regulation (EC) No ‧/‧- Introduction of the euro- Conversion of national currency units to the euro unit- Rounding of monetary amounts to be paid or accounted for after conversion- Contract concluded in the telecommunications sector- Meaning of ‘monetary amounts to be paid or accounted for’- Per-minute tariffs for telephone callsDomstolens dom (stora avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV mot O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Ekonomisk och monetär politik – Förordning (EG) nr ‧/‧ – Införande av euron – Omräkning av de nationella valutaenheterna till enheten euro – Avrundning efter omräkningen av penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Avtal som ingåtts på telekommunikationsområdet – Begreppet penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Minuttaxa för telekommunikation
A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
Submit all documentation in your possession relating to or directly connected with the facts set out in the complaint (for example, texts of agreements, minutes of negotiations or meetings, terms of transactions, business documents, circulars, correspondence, notes of telephone conversationsGe in alla handlingar i er besittning som direkt eller indirekt har samband med de i klagomålet angivna sakförhållandena (till exempel avtalstexter, protokoll från förhandlingar eller möten, transaktionsvillkor, affärshandlingar, rundskrivelser, skriftväxling, anteckningar från telefonsamtal o.dyl
I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessibleJag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
I must underline that the spirit of cooperation amongst the Transport Ministers was high and we have had several telephone conversations where everybody stated they were ready to take responsibility and cooperate.Jag måste understryka att det rådde en stor samarbetsanda mellan transportministrarna, och vi förde flera samtal per telefon där alla sade att de var redo att ta ansvar och samarbeta.
Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
In yesterday's telephone conversation, the President of the EU General Affairs and External Relations Council, the Slovenian Foreign Minister, Dr Rupel, and the Minister for Foreign Affairs of the Peoples' Republic of China, Mr Yang Jeichi, discussed among other topics the situation of the Tibetan community.Vid gårdagens telefonsamtal diskuterade ordföranden för EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser, den slovenske utrikesministern Dimitrij Rupel, och Kinas utrikesminister Yang Jeichi, bland annat situationen i Tibet.
The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted.Förslaget, så som det utformats av rådet och som det därefter ändrats av kommissionen, är en konvention som består av tre huvudrubriker: under den första ges anvisningar för att harmonisera rutiner och formaliteter som reglerar hur en anmälan om undersökning inom annan jurisdiktion skall gå till, under den andra räknar man upp en hel serie specifika krav som skall gälla för rättshjälpen och man anger de formaliteter och rutiner som skall tillämpas i samband med de olika formerna för rättshjälp, under den tredje rubriken, slutligen, beskrivs och kodifieras de olika sätt på vilka man kan och skall genomföra telefonavlyssning av medborgare som befinner sig i en annan medlemsstat än den som har ansvaret för en viss undersökning.
tap a telephone conversationavlyssna en telefonkonversation
On Sunday, a trick was played in the course of a telephone conversation.På söndagen konspirerar man under ett telefonsamtal.
Is it admissible, in the absence of a court order by a Member State, for telephone conversations by citizens of that Member State to be monitored by the authorities of another Member State?Är det godtagbart att en medlemsstat utan att ha ett domstolsbeslut avlyssnar telefonsamtal från medborgare i en annan medlemsstat?
If a product’s electrical power comes from Mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses) must be used for qualificationOm en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström) användas för att avgöra om produkten kan bli Energy Star-godkänd
A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
Every time that you see a telephone conversation that took place on September ‧rd, highlight itVarje gång du ser ett telefonsamtal som ägde rum ‧: e september, så stryk över det
The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
This item is intended to cover revenue from reimbursements (private telephone conversations etcDenna punkt är avsedd för inkomster från återbetalning av småutgifter (privata telefonsamtal m.m
Publicly available telephone services also include means of communication specifically intended for disabled end-users using text relay or total conversation servicesAllmänt tillgängliga telefonitjänster omfattar också kommunikationsformer som är särskilt avsedda för slutanvändare med funktionshinder som använder textrelä- eller totalkonversationstjänster
The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.Europadomstolen för mänskliga rättigheter fattade för en tid sedan ett beslut i vilket de sade att "avlyssning och andra former av övervakning av telefonsamtal utgör ett allvarligt intrång i privatlivet och den privata korrespondensen och måste följaktligen grunda sig på en lagstiftning som är särskild exakt.
I had this telephone conversation with Clinton; Javier Solana was there in Washington, and we are agreed on the need to renew the peace process.Jag har talat i telefon med Hillary Clinton, Javier Solana har besökt Washington och vi har enats om att fredsprocessen måste förnyas.
First, the conditions under which telephone conversations can be recorded have now been stipulated unambiguously.För det första: Förutsättningarna, under vilka telefonsamtal kan registreras, är nu för tiden otvetydigt fastställda.
I have so far not been convinced by the arguments for developing extensive systems for storing data, telephone conversations, e-mails and text messages.Argumenten för att bygga upp stora system för lagring av datatrafik, telefonsamtal, e-postmeddelanden och sms har hittills inte övertygat mig.
Thank you too for sharing with us your telephone conversation with Mr Gil-Robles.Det är också lovvärt att ni berättade om ert telefonsamtal med Álvaro Gil-Robles.
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
Information obtained by listening in on telephone conversations under dubious conditions is not ending up with the relevant bodies, but is appearing in various media.Uppgifter som skaffas fram genom att telefonsamtal avlyssnas under oklara omständigheter hamnar inte hos behöriga organ, utan offentliggörs i olika media.
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 7,895 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.