Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Economic and monetary policy- Regulation (EC) No ‧/‧- Introduction of the euro- Conversion of national currency units to the euro unit- Rounding of monetary amounts to be paid or accounted for after conversion- Contract concluded in the telecommunications sector- Meaning of ‘monetary amounts to be paid or accounted for’- Per-minute tariffs for telephone callsDomstolens dom (stora avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV mot O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Ekonomisk och monetär politik – Förordning (EG) nr ‧/‧ – Införande av euron – Omräkning av de nationella valutaenheterna till enheten euro – Avrundning efter omräkningen av penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Avtal som ingåtts på telekommunikationsområdet – Begreppet penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Minuttaxa för telekommunikation
Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
I had this telephone conversation with Clinton; Javier Solana was there in Washington, and we are agreed on the need to renew the peace process.Jag har talat i telefon med Hillary Clinton, Javier Solana har besökt Washington och vi har enats om att fredsprocessen måste förnyas.
The secret services permanently monitor the telephone conversations of the current government's political opponents.Säkerhetstjänsten övervakar ständigt telefonsamtalen från den nuvarande regeringens politiska motståndare.
Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
ECHELON has, of course, the capacity to intercept communications such as e-mails, faxes and telephone conversations between individuals.Echelon har ju kapacitet att avlyssna kommunikation som e-post, fax och telefon mellan enskilda.
Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
Publicly available telephone services also include means of communication specifically intended for disabled end-users using text relay or total conversation servicesAllmänt tillgängliga telefonitjänster omfattar också kommunikationsformer som är särskilt avsedda för slutanvändare med funktionshinder som använder textrelä- eller totalkonversationstjänster
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
The provisions relating to monitoring and recording of telephone conversations have also been significantly improved in the conciliation text.Även bestämmelserna rörande avlyssning och inspelning av telefonsamtal har förbättrats märkbart i förlikningstexten.
Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
I have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.Jag har haft ett långt telefonsamtal med Ukrainas energiminister.
On 5 March, after a telephone conversation between Presidents Hraoui and Hafez el Assad, 121 prisoners were freed at Masna, on the Syrian-Lebanese border.Den 5 mars, efter ett telefonsamtal mellan president Hraoui och Hafez el Assad, återvände 121 personer till Masnaha vid den syrisk-libanesiska gränsen.
asked the President to bring to the attention of the French authorities the fact that if the Paris Tribunal de Grande Instance, which was due to hand down its judgment on the case on ‧ October ‧, were to convict Mr Marchiani on the basis of illegally obtained- and therefore inadmissible- evidence taken from intercepted telephone conversations during Mr Marchiani's term of office as a Member of the European Parliament, the French Republic would be contravening primary Community lawatt talmannen skulle uppmärksamma de behöriga franska myndigheterna på att Republiken Frankrike skulle bryta mot gemenskapens primärrätt om Paris tingsrätt, som skulle yttra sig om detta ärende den ‧ oktober ‧, skulle grunda sin dom mot Marchiani på olagliga, och därför ogiltiga, bevis, det vill säga dokumentation baserad på telefonavlyssning som skett under Marchianis mandattid som ledamot av Europaparlamentet
That does not, however, mean that we should give the green light to the extensive and systematic retention of both telephone conversations and e-mails.Men det innebär inte att vi skall ge klartecken till en omfattande och systematisk lagring av både telefonsamtal och emails.
This item is intended to cover revenue from reimbursements (private telephone conversations etcDenna punkt är avsedd för inkomster från återbetalning av småutgifter (privata telefonsamtal m.m
I have so far not been convinced by the arguments for developing extensive systems for storing data, telephone conversations, e-mails and text messages.Argumenten för att bygga upp stora system för lagring av datatrafik, telefonsamtal, e-postmeddelanden och sms har hittills inte övertygat mig.
It is evident, by the way, that the celebrated telephone conversations between Brussels and Berlin have been ineffective and that the Chancellor’s phone call to Mr Prodi has obviously availed him nothing.Det är förresten uppenbart att de omtalade telefonsamtalen mellan Bryssel och Berlin har varit ineffektiva och att kanslerns telefonsamtal till Prodi inte ledde till någonting.
The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.Europadomstolen för mänskliga rättigheter fattade för en tid sedan ett beslut i vilket de sade att "avlyssning och andra former av övervakning av telefonsamtal utgör ett allvarligt intrång i privatlivet och den privata korrespondensen och måste följaktligen grunda sig på en lagstiftning som är särskild exakt.
The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted.Förslaget, så som det utformats av rådet och som det därefter ändrats av kommissionen, är en konvention som består av tre huvudrubriker: under den första ges anvisningar för att harmonisera rutiner och formaliteter som reglerar hur en anmälan om undersökning inom annan jurisdiktion skall gå till, under den andra räknar man upp en hel serie specifika krav som skall gälla för rättshjälpen och man anger de formaliteter och rutiner som skall tillämpas i samband med de olika formerna för rättshjälp, under den tredje rubriken, slutligen, beskrivs och kodifieras de olika sätt på vilka man kan och skall genomföra telefonavlyssning av medborgare som befinner sig i en annan medlemsstat än den som har ansvaret för en viss undersökning.
The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
Whereas in the case of communication by telephone it is appropriate that the consumer receive enough information at the beginning of the conversation to decide whether or not to continueVid telefonkommunikation är det lämpligt att konsumenten får tillräckligt mycket information i början av samtalet för att kunna besluta om han skall fortsätta samtalet eller inte
In yesterday's telephone conversation, the President of the EU General Affairs and External Relations Council, the Slovenian Foreign Minister, Dr Rupel, and the Minister for Foreign Affairs of the Peoples' Republic of China, Mr Yang Jeichi, discussed among other topics the situation of the Tibetan community.Vid gårdagens telefonsamtal diskuterade ordföranden för EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser, den slovenske utrikesministern Dimitrij Rupel, och Kinas utrikesminister Yang Jeichi, bland annat situationen i Tibet.
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 5,371 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.