Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.Europadomstolen för mänskliga rättigheter fattade för en tid sedan ett beslut i vilket de sade att "avlyssning och andra former av övervakning av telefonsamtal utgör ett allvarligt intrång i privatlivet och den privata korrespondensen och måste följaktligen grunda sig på en lagstiftning som är särskild exakt.
I have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.Jag har haft ett långt telefonsamtal med Ukrainas energiminister.
It is evident, by the way, that the celebrated telephone conversations between Brussels and Berlin have been ineffective and that the Chancellor’s phone call to Mr Prodi has obviously availed him nothing.Det är förresten uppenbart att de omtalade telefonsamtalen mellan Bryssel och Berlin har varit ineffektiva och att kanslerns telefonsamtal till Prodi inte ledde till någonting.
Question ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal interception of telephone conversationsFråga ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal avlyssning av telefonsamtal
Infringements of civil rights must always be a matter of concern to us, not only abstractly, but quite specifically, whether it is the illegal tapping of telephone conversations or anything else.Kränkningar av medborgerliga rättigheter måste alltid vara en viktig fråga för oss, inte bara abstrakt utan helt specifikt, vare sig det gäller olaglig avlyssning av telefonsamtal eller något annat.
If a product’s electrical power comes from the mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, the telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses, as specified in the OM test procedure) must be used for qualificationOm en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet, eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström i enlighet med driftslägestestet) användas för att avgöra om produkten kan bli ENERGY STAR-godkänd
In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessibleJag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
In a telephone conversation on ‧ May ‧, the Polish authorities informed the Commission that Poland intended to restart the privatisation process of Gdynia Shipyard by way of a public tenderVid ett telefonsamtal den ‧ maj ‧ underrättade de polska myndigheterna kommissionen om att Polen hade för avsikt att återuppta privatiseringsprocessen för Gdynia-varvet genom ett offentligt anbudsförfarande
whereas the Zimbabwean Government has proposed the Interception of Communications Bill, which will allow the military, intelligence services, police and the office of the President to monitor e-mail correspondence, Internet access and telephone conversationsZimbabwe regering har föreslagit en lag om uppfångande av kommunikationer, så att militären, underrättelsetjänsterna, polisen och presidentens kansli får övervaka e-post, tillträde till Internet och telefonsamtal
Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Economic and monetary policy- Regulation (EC) No ‧/‧- Introduction of the euro- Conversion of national currency units to the euro unit- Rounding of monetary amounts to be paid or accounted for after conversion- Contract concluded in the telecommunications sector- Meaning of ‘monetary amounts to be paid or accounted for’- Per-minute tariffs for telephone callsDomstolens dom (stora avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV mot O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Ekonomisk och monetär politik – Förordning (EG) nr ‧/‧ – Införande av euron – Omräkning av de nationella valutaenheterna till enheten euro – Avrundning efter omräkningen av penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Avtal som ingåtts på telekommunikationsområdet – Begreppet penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Minuttaxa för telekommunikation
Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
tap a telephone conversationavlyssna en telefonkonversation
whereas, during the period in which he was a member of the European Parliament, the French judicial authorities intercepted various telephone conversations between Jean-Charles Marchiani and othersUnder den period som Marchiani var ledamot av Europaparlamentet lät det franska rättsväsendet avlyssna några av Jean-Charles Marchianis telefonsamtal
A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
In yesterday's telephone conversation, the President of the EU General Affairs and External Relations Council, the Slovenian Foreign Minister, Dr Rupel, and the Minister for Foreign Affairs of the Peoples' Republic of China, Mr Yang Jeichi, discussed among other topics the situation of the Tibetan community.Vid gårdagens telefonsamtal diskuterade ordföranden för EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser, den slovenske utrikesministern Dimitrij Rupel, och Kinas utrikesminister Yang Jeichi, bland annat situationen i Tibet.
To justify their attack, they have submitted unsubstantiated and obsolete evidence to the UN, provided by the CIA's 'evidence is us' department or lifted from PhD theses or bugged telephone conversations in the 1990s, as the US ambassador to Greece admitted to the press the other day.För att rättfärdiga sin attack har de lagt fram obekräftade och gamla bevis inför Förenta nationerna, bevis som de har fått från CIA, som alltid är villiga att bistå med sådant, eller knyckt från universitetsuppsatser eller avlyssnade telefonsamtal från 90-talet, som Förenta staternas ambassadör i Grekland erkände för pressen häromdagen.
The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted.Förslaget, så som det utformats av rådet och som det därefter ändrats av kommissionen, är en konvention som består av tre huvudrubriker: under den första ges anvisningar för att harmonisera rutiner och formaliteter som reglerar hur en anmälan om undersökning inom annan jurisdiktion skall gå till, under den andra räknar man upp en hel serie specifika krav som skall gälla för rättshjälpen och man anger de formaliteter och rutiner som skall tillämpas i samband med de olika formerna för rättshjälp, under den tredje rubriken, slutligen, beskrivs och kodifieras de olika sätt på vilka man kan och skall genomföra telefonavlyssning av medborgare som befinner sig i en annan medlemsstat än den som har ansvaret för en viss undersökning.
Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 2,689 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.