Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
The applicants ' lawyer stated that during that same telephone conversation he had been informed of the precise rate of the definitive duty which would apply to imports of the applicants ' products into the European Union ( 39.4 % ) .I det följebrev som åtföljde informationsskrivelsen förelades sökandena en tidsfrist till och med den 8 november 1996 för att
The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.Europadomstolen för mänskliga rättigheter fattade för en tid sedan ett beslut i vilket de sade att "avlyssning och andra former av övervakning av telefonsamtal utgör ett allvarligt intrång i privatlivet och den privata korrespondensen och måste följaktligen grunda sig på en lagstiftning som är särskild exakt.
These positive developments follow on from Prime Minister Vajpayee ' s 18 and 19 April visit to Srinagar and the telephone conversation between Prime Ministers Jamali and Vajpayee on 28 April .Denna positiva utveckling följer på premiärminister Vajpayees besök i Srinagar den 18-19 april och telefonsamtalet mellan premiärministrarna Jamali och Vaypayee den 28 april .
I have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.Jag har haft ett långt telefonsamtal med Ukrainas energiminister.
It is evident, by the way, that the celebrated telephone conversations between Brussels and Berlin have been ineffective and that the Chancellor’s phone call to Mr Prodi has obviously availed him nothing.Det är förresten uppenbart att de omtalade telefonsamtalen mellan Bryssel och Berlin har varit ineffektiva och att kanslerns telefonsamtal till Prodi inte ledde till någonting.
In the course of the conversation , Mr dB insisted that for the sake of efficiency , future contacts be made directly with him , and always by telephone .E er aha mo agit de alla framtida kontakter skulle ske direkt med honom och alltid per telefon , e ersom de a skulle vara effektivast. ektivast .
Question ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal interception of telephone conversationsFråga ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal avlyssning av telefonsamtal
The Ombudsman found no evidence of impropriety but noted that it would have been easier for the Commission to deal with the complainant s concerns ’ , if it had been able to produce a written record concerning the telephone conversation in question .Ombudsmannen fann inga bevis på felaktigheter , men konstaterade att det hade varit enklare för kommissionen att behandla den klagandes synpunkter om den hade kunnat lägga fram en skriftlig rapport om det aktuella telefonsamtalet .
Infringements of civil rights must always be a matter of concern to us, not only abstractly, but quite specifically, whether it is the illegal tapping of telephone conversations or anything else.Kränkningar av medborgerliga rättigheter måste alltid vara en viktig fråga för oss, inte bara abstrakt utan helt specifikt, vare sig det gäller olaglig avlyssning av telefonsamtal eller något annat.
If a product’s electrical power comes from the mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, the telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses, as specified in the OM test procedure) must be used for qualificationOm en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet, eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström i enlighet med driftslägestestet) användas för att avgöra om produkten kan bli ENERGY STAR-godkänd
In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessibleJag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
In a telephone conversation on ‧ May ‧, the Polish authorities informed the Commission that Poland intended to restart the privatisation process of Gdynia Shipyard by way of a public tenderVid ett telefonsamtal den ‧ maj ‧ underrättade de polska myndigheterna kommissionen om att Polen hade för avsikt att återuppta privatiseringsprocessen för Gdynia-varvet genom ett offentligt anbudsförfarande
Moreover , in a telephone conversation with the Ombudsman s secretariat ’ , the complainantproposed , in case of a negative decision , that the project could be funded through another Commission programme .I ett telefonsamtal med ombudsmannens sekretariat föreslog den klagande dessutom attprojektet skulle finansieras via något annat av kommissionens program , om beslutet skullebli negativt .
whereas the Zimbabwean Government has proposed the Interception of Communications Bill, which will allow the military, intelligence services, police and the office of the President to monitor e-mail correspondence, Internet access and telephone conversationsZimbabwe regering har föreslagit en lag om uppfångande av kommunikationer, så att militären, underrättelsetjänsterna, polisen och presidentens kansli får övervaka e-post, tillträde till Internet och telefonsamtal
I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus , in principle , non-accessible .Jag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar , varför de i princip inte lämnas ut .
In this case , Hoechst made quite clear that all the notes relating to the telephone conversations which took place between September 1998 and April 1999 between the Commission s representatives ’ and Chisso were important for its defence , as they might have been exculpatory documents , showing the lack of impartiality in the conduct of the proceedings at that time .Hoechst påpekade i förevarande fall klart och tydligt att samtliga anteckningar avseende telefonsamtal som ägde rum mellan september 1998 och april 1999 mellan tjänstemän vid kommissionen och Chisso var viktiga för Hoechsts försvar . Dessa anteckningar kunde ha utgjort friande bevisning genom att göra det möjligt att bevisa att förfarandet vid den tidpunkten inte var opartiskt .
Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
Fhst , the conditions under which telephone conversations can be recorded have now been stipulated unambiguously .För det första : Förutsättningarna , under vilka telefonsamta ] kan registreras , är nu för tiden otvetydigt fastställda .
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Economic and monetary policy- Regulation (EC) No ‧/‧- Introduction of the euro- Conversion of national currency units to the euro unit- Rounding of monetary amounts to be paid or accounted for after conversion- Contract concluded in the telecommunications sector- Meaning of ‘monetary amounts to be paid or accounted for’- Per-minute tariffs for telephone callsDomstolens dom (stora avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV mot O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Ekonomisk och monetär politik – Förordning (EG) nr ‧/‧ – Införande av euron – Omräkning av de nationella valutaenheterna till enheten euro – Avrundning efter omräkningen av penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Avtal som ingåtts på telekommunikationsområdet – Begreppet penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Minuttaxa för telekommunikation
Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
Visar sida 1. Hittade 11073 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 9,626 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.