Översättningar till engelska:

  • Equity Issuance   

Exempel meningar med "Nyemission", översättning minne

add example
Vid nyemission, den planerade dagen för värdepappersemissionenIn the case of new issues, the expected issue date of the securities
punkt e tillämpas inte, om återköpet har skett med intäkter från en nyemission som har ägt rum i och för återköpetsubparagraph (e) shall not apply to redemption using the proceeds of a new issue made with a view to effecting such redemption
Därför finns det ett fondemissionselement i en sådan nyemission, vilket påpekas i punkt ‧ (bTherefore, as noted in paragraph ‧(b), such a rights issue includes a bonus element
Sökanden har vidare gjort gällande att Ryanair redan har utnyttjat sitt minoritetsinnehav i Aer Lingus för att hindra ett förslag till ett särskilt beslut enligt vilket Aer Lingus skulle ha tillåtits att göra en nyemission motsvarande upp till 5 procent av aktiekapitalet utan företrädesrätt för befintliga aktieägare .The applicant , furthermore , submits that Ryanair has already used its minority shareholding in Aer Lingus to block a pro posal for a special resolution under which Aer Lingus would have been authorised to iss ue additional shares equivalent to up to 5 % of its issued share capital without having first to offer those shares to existing shareholders .
Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens gamla genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionenAlternatively, the price of the right may be based on the value of the right in the market, the old average cost of equity and the market price of equity before the right issue
Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperenIn the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued
Vad beträffar teckningskursen för de nya aktierna har Cisco och Cyprus Airways kommit överens om att priset eller prisintervallet för nyemissionen ska fastställas gemensamt i enlighet med marknadspraxis mot bakgrund av gällande aktiemarknadsförhållanden vid den tidpunkt då förfarandet inledsSo far as concerns the subscription price for the new shares, Cisco and Cyprus Airways have agreed that the price or price range for the issue of the new shares will be defined jointly in accordance with market practices in the light of the stock market conditions prevailing at the time of the launch of the operation
Begreppet " tillskott av vilket slag det än må vara " i den mening som avses i direktiv 69 / 335 skall således anses omfatta alla finansiella tillskott från en ny delägare i en kapitalassociation , som ökar sitt kapital genom en nyemission av aktier , till dess dotterbolag , när det klart framgår av omständigheterna i målet att det ekonomiskt sett är nämnda association som är den verkliga mo ttagaren av tillskotten .The Finanzlandesdirektion dismissed that appeal on the ground that Article 5 ( l ) ( a ) of Directive 69 / 335 provides that the actual value of assets of any kind contributed or to be contributed by the members forms the basis of assessment .
Därvid uppkommer ett fondemissionselement. Det antal stamaktier som används vid beräkning av resultat per aktie före utspädning för alla perioder före nyemissionen utgörs av antalet utestående stamaktier före emissionen justerat medThe number of ordinary shares to be used in calculating basic earnings per share for all periods prior to the rights issue is the number of ordinary shares outstanding prior to the issue, multiplied by the following factor
Om en nyemission genomförs som överstiger det som krävs för att återbetala ‧ % av kärnkapitalvärdepappren, inklusive relevant upplupen ränta och utträdespremieavgiften, kommer ING inte att vara tvunget att skjuta upp kupongbetalningarna för hybrider den ‧ och ‧ december ‧ och eventuella kupongbetalningar för hybrider efter dettaIf a rights issue of more than is needed to repay ‧ % of the Core-Tier ‧ securities, including the relevant accrued interest and the exit premium fee, ING will not be obliged to defer coupon payments on hybrids on ‧ and ‧ December ‧ and any coupon payments on hybrids thereafter
NYEMISSIONRIGHTS ISSUES
Liksom under 1999 utgjorde EUR , GBP och USDmer än 90 % av upplåningsverksamhe-ten , främst genom inrättandet av referenslån täckande respektive avkastningskurva , antingen genom nyemissioner eller genom att åter öppna täckande trancher .As in 1999 , the EUR , GBP and USD accounted for over 90 % of the EIB s borrowings ’ , especially by means of benchmark issues the length of the respective yield curves , either through the launch of new issues or re-opening of fungible tranches .
Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt, exempelvis vid nyemission.The discussion has, of course, centred on the thresholds that are to be applied on publication of prospectuses, in connection with rights issues, for example.
Räntespread påverkar marknadens värdering av obligationerna och även räntorna vid nyemission av obligationerSpreads influence the valuation, by the market, of bonds and the level of interest that may be required for the issue of new bonds
Om samtliga befintliga aktieägare erbjuds att delta i en nyemission är det antal stamaktier som ska användas vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning för alla perioder före nyemissionen det antal stamaktier som var utestående före emissionen, multiplicerat med nedanstående faktorIf a rights issue is offered to all existing shareholders, the number of ordinary shares to be used in calculating basic and diluted earnings per share for all periods before the rights issue is the number of ordinary shares outstanding before the issue, multiplied by the following factor
Misslyckat försök att öka AGB:s kapital: CNB ålade sitt dotterbolag Česká finanční s.r.o. (nedan kallat Česká finanční) att bidra till en ökning av AGB:s kapital genom att delta i en nyemission av AGB-aktierUnsuccessful attempt to increase AGB's capital: CNB instructed its subsidiary Česká finanční s.r.o. (Česká finanční) to participate in a capital increase in AGB through the subscription of a new issue of AGB shares
ett fondemissionselement i en annan emission, exempelvis i en nyemission som riktar sig till befintliga aktieägarea bonus element in any other issue, for example a bonus element in a rights issue to existing shareholders
Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionenAlternatively, the price of the right may be based on the right’s value in the market, the equity’s existing average cost and the equity’s market price before the rights issue
Exempel-nyemissionExample-rights issue
Om en sådan nyemission inte inträffar och ING gick med förlust under det föregående året kommer ING att vara tvunget att skjuta upp hybridkupongerna, i den mån ING har rätt att göra detta, i tre år från och med datumet för kommissionens beslut eller fram till det datum då ING har återbetalat alla kärnkapitalvärdepappren till Nederländerna (inklusive relevant upplupen ränta för kärnkapitalkuponger och utträdespremieavgifter), beroende av vad som inträffar förstIf such a rights issue does not take place and ING was loss-making in the preceding year, ING will be obliged to defer hybrid coupons, insofar as ING has the discretion to do so, for the three years starting from the date of the Commission decision or up to the date on which ING has fully repaid the Core-Tier ‧ securities to the Netherlands (including the relevant accrued interest of Core-Tier ‧ coupons and exit premium fees), whichever is shorter
En nyemission av aktier utgör inte en transaktion som omfattas av tillämpningsområdet för artikel ‧.‧ i rådets sjätte direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ aprilA new share issue does not constitute a transaction falling within the scope of Article ‧ of Sixth Council Directive (‧/‧/EEC) of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
Det är inte bara själva handelns natur som måste utredas, utan även de derivat som ges ut, och nyemissioner måste omfattas av strängare regler.Not only the nature of trading, but also the derivatives issued need to be investigated, and new issues must be subject to stricter regulation.
När en finansiell transaktion innebär en nyemission av skulder är transaktionsvärdet lika med summan av den uppkoma skulden exklusive förutbetalda räntorWhen a financial transaction involves a new issue of liabilities, the transaction value is equal to the amount of the liability incurred exclusive of any prepaid interest
Fungibla tap-emissioner (löpande emissioner) av värdepapper med bakomliggande tillgångar anses utgöra nyemissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångarFungible tap issuances of asset-backed securities are considered to be new issuances of asset-backed securities
Visar sida 1. Hittade 47 meningar matchning fras Nyemission.Hittade i 0,185 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.