Översättningar till engelska:

  • Equity Issuance   

Exempel meningar med "Nyemission", översättning minne

add example
Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt, exempelvis vid nyemission.The discussion has, of course, centred on the thresholds that are to be applied on publication of prospectuses, in connection with rights issues, for example.
I vilket fall som helst, hävdar de spanska myndigheterna, är det normal praxis att en ny aktieägare betalar ett högre pris vid nyemissioner, vilket motiveras av de viktiga bidrag som de ursprungliga aktieägarna tillfört projektet, till exempel vid avtal med leverantörer av utrustning och vid förvärv av tomtmarkIn any case, they maintained that it was only normal practice that a new shareholder should pay a higher price for the newly issued shares, reflecting the substantial impetus imparted to the project by the original shareholders (for example in contracts with suppliers of equipment and in the acquisition of land
Räntespread påverkar marknadens värdering av obligationerna och även räntorna vid nyemission av obligationerSpreads influence the valuation, by the market, of bonds and the level of interest that may be required for the issue of new bonds
I en nyemission som riktas mot befintliga aktieägare, sätts dock ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värdeIn a rights issue, however, the exercise price is often less than the fair value of the shares
Deltagande i nyemission i ett befintligt privat företagin an existing private sector company, participation in an increase in share capital
Om en sådan nyemission inte inträffar och ING gick med förlust under det föregående året kommer ING att vara tvunget att skjuta upp hybridkupongerna, i den mån ING har rätt att göra detta, i tre år från och med datumet för kommissionens beslut eller fram till det datum då ING har återbetalat alla kärnkapitalvärdepappren till Nederländerna (inklusive relevant upplupen ränta för kärnkapitalkuponger och utträdespremieavgifter), beroende av vad som inträffar förstIf such a rights issue does not take place and ING was loss-making in the preceding year, ING will be obliged to defer hybrid coupons, insofar as ING has the discretion to do so, for the three years starting from the date of the Commission decision or up to the date on which ING has fully repaid the Core-Tier ‧ securities to the Netherlands (including the relevant accrued interest of Core-Tier ‧ coupons and exit premium fees), whichever is shorter
Misslyckat försök att öka AGB:s kapital: CNB ålade sitt dotterbolag Česká finanční s.r.o. (nedan kallat Česká finanční) att bidra till en ökning av AGB:s kapital genom att delta i en nyemission av AGB-aktierUnsuccessful attempt to increase AGB's capital: CNB instructed its subsidiary Česká finanční s.r.o. (Česká finanční) to participate in a capital increase in AGB through the subscription of a new issue of AGB shares
En nyemission av aktier utgör inte en transaktion som omfattas av tillämpningsområdet för artikel ‧.‧ i rådets sjätte direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ aprilA new share issue does not constitute a transaction falling within the scope of Article ‧ of Sixth Council Directive (‧/‧/EEC) of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
Fungibla tap-emissioner (löpande emissioner) av värdepapper med bakomliggande tillgångar anses utgöra nyemissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångarFungible tap issuances of asset-backed securities are considered to be new issuances of asset-backed securities
Exempel-nyemissionExample-rights issue
ett fondemissionselement i en annan emission, exempelvis i en nyemission som riktar sig till befintliga aktieägarea bonus element in any other issue, for example a bonus element in a rights issue to existing shareholders
I en nyemission som riktas mot befintliga aktieägare, sätts ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värdeTherefore such a rights issue includes a bonus element
Vidare förutspås i omstruktureringsplanen att ING kommer att anskaffa kapital motsvarande ‧ miljarder euro via en nyemission ‧, som kommer att leda till en försvagning av de befintliga aktieägarnas rättigheterFurthermore, the restructuring plan foresees that ING will raise EUR ‧ billion of capital via a share offering in ‧, which will result in a dilution of existing shareholder rights
Därför finns det ett fondemissionselement i en sådan nyemission, vilket påpekas i punkt ‧ (bTherefore, as noted in paragraph ‧(b), such a rights issue includes a bonus element
Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionenAlternatively, the price of the right may be based on the right’s value in the market, the equity’s existing average cost and the equity’s market price before the rights issue
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel ‧ skall det krävas att bolaget, i fall då en offentlig nyemission sker av aktier av samma slag som de redan officiellt noterade, och förutsatt att de nya aktierna inte automatiskt upptas, ansöker om deras upptagande till sådan notering antingen senast ett år efter emissionen eller när de blir fritt överlåtbaraWithout prejudice to Article ‧), in the case of a new public issue of shares of the same class as those already officially listed, the company shall be required, where the new shares are not automatically admitted, to apply for their admission to the same listing, either not more than a year after their issue or when they become freely negotiable
Enligt BdB:s uppfattning bidrog tre aspekter till högre risk i samband med överlåtelserna, jämfört med en normal aktiekapitalinvestering: ‧) den delvis mycket stora volymen på kapitalöverlåtelserna; ‧) den uteblivna nyemissionen och det därmed sammanhängande bortfallet av fler rösträtter och ‧) investeringens bristande fungibilitet, dvs. att kapitalet inte när som helst kan dras tillbaka från företagetIn the BdB's view, three aspects of the transfer increase its risk compared with a normal share capital investment: the in part exceptionally high volume of assets transferred, the failure to issue new shares in the company and the related forgoing of additional voting rights, and the lack of fungibility of the investment, i.e. the impossibility of withdrawing the invested capital from the company again at any time
Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperenIn the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued
Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens gamla genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionenAlternatively, the price of the right may be based on the value of the right in the market, the old average cost of equity and the market price of equity before the right issue
återköpet får endast ske med medel som kan delas ut enligt artikel ‧ eller med intäkter från en nyemission som sker i och för återköpetredemption can be only effected by using sums available for distribution in accordance with Article ‧ or the proceeds of a new issue made with a view to effecting such redemption
Vad gäller SODIGA:s deltagande i den andra nyemissionen i Siderúrgica Añón, hävdar de spanska myndigheterna att SODIGA deltog i proportion till sin kapitalandel och på samma villkor som övriga aktieägareAs for SODIGA’s participation in the second increase in the capital of Siderúrgica Añón, the Spanish authorities argued that SODIGA participated in proportion to its holding and on the same terms and conditions as the other shareholders
När en finansiell transaktion innebär en nyemission av skulder är transaktionsvärdet lika med summan av den uppkoma skulden exklusive förutbetalda räntorWhen a financial transaction involves a new issue of liabilities, the transaction value is equal to the amount of the liability incurred exclusive of any prepaid interest
De brittiska myndigheterna säger att Investbx kommer att göra nyemissioner tillgängliga för allmänheten, vilket strider mot praxis på mer etablerade marknader där nyemissioner traditionellt erbjuds bara ett fåtal institutionerThe UK authorities say that Investbx will make new issue shares available to the public, which is in contrast to the practice of more senior markets where new issue shares are traditionally made available to a few institutions
Visar sida 1. Hittade 43 meningar matchning fras Nyemission.Hittade i 0,531 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.