uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord   
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
Konventionen (med tilläggsprotokoll av den ‧ juni ‧) mellan Belgien och Österrike om konkurs, ackord och betalningsinställelse undertecknad i Bryssel den ‧ julithe Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of ‧ June ‧), signed at Brussels on ‧ July
Konkurs, ackord och liknande förfaranden är undantagna från tillämpningsområdet för Brysselkonventionen från ‧ om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, ändrad genom konventionerna om tillträde till den konventionenInsolvency proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings are excluded from the scope of the ‧ Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, as amended by the Conventions on Accession to this Convention
Vid ett ackord fortsätter dock företaget på obestånd sin verksamhet utan ägarbyteIn contrast, under the arrangement procedure, the indebted company continues its business without change of ownership
Kan du ta ett D- ackord?So you know D?
Härliga, stora, svulstiga ackord!Oh, don' t you just love those big, fat chords, Beryl?
förutsättningarna för och verkan av att likvidationsförfarandet avslutats, särskilt genom ett ackordthe conditions for and the effects of closure of winding-up proceedings, in particular by composition
är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudis bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
Den ‧ mars ‧ lämnade stödmottagaren in en ansökan om ackord till den behöriga länsrättenOn ‧ March ‧ the beneficiary applied to the competent regional court for the arrangement procedure
Bruttolöner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som skall betalas till alla personer på löneförteckningen (inklusive hemarbetande) som ersättning för det arbete de utfört under bokföringsperioden, oavsett om betalning sker på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och oavsett om betalningen sker regelbundetWages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including homeworkers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly
Nej, jag kan förbättra mitt ackord på nolltidNo.I can easily improve my rate.- Can' t you keep up?
Ersättningen kan bestå av lön inklusive bonus, betalning för ackord eller skiftarbete, tillägg, dricks, kommission och naturaförmånerThe remuneration of employees can take the form of wages and salaries including bonuses, pay for piecework and shift work, allowances, fees, tips and gratuities, commission and remuneration in kind
Ta bort ackordRemove chord
och effektivitet och ett bra ackord och kannor i tid till hela världenand we' il meet the piecework rate and jugs will be sent out on time
Borgenärerna kom överens med företaget Konas om följande ackord: att företaget Konas inom ‧ dagar efter att uppgörelsen med borgenärerna trätt i kraft skulle betala ‧,‧ % av skulden och att borgenärerna skulle skriva av ‧,‧ % av denThe creditors agreed with Konas on the following arrangement: ‧,‧ % of the debt would be repaid by Konas within ‧ days of the entry into force of the creditors’ agreement and the remaining ‧,‧ % of the debt would be forgone by the creditors
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarandeis the subject of proceedings relating to bankruptcy, winding-up, administration by the courts, an arrangement with creditors or for any similar procedure
slå ett ackord på pianotstrike a chord on the piano
Härliga, stora, svulstiga ackord!Don' t you just love those big, fat chords?
konkurs, ackord och liknande förfaranden som bolaget är föremål förinsolvency proceedings, arrangements, compositions, or any analogous proceedings to which the company is subject
Ett undantag från reglerna om uteslutning bör kunna beviljas för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningAn exception to the rules on exclusion may be provided for as regards the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
är föremål för en ansökan om konkurs, tvångsförvaltning, likvidation, ackord med borgenärer eller för något annat liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningaris the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding up or administration by the court or of an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations
För det andra innebär transaktionen i fråga ingen förändring av kontrollstrukturen och den utgör följaktligen inte någon koncentration enligt koncentrationsförordningen, om kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagar om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden (artikel ‧.‧ bSecond, there is no change of control, and hence no concentration within the meaning of the Merger Regulation, where control is acquired by an office-holder according to the law of a Member State relating to liquidation, winding-up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings (Article ‧(b
Om den lag som är tillämplig på sekundärförfarandet tillåter att förfarandet avslutas utan likvidation genom en rekonstruktionsplan, ett ackord eller en liknande åtgärd, har förvaltaren i huvudförfarandet rätt att själv föreslå en sådan åtgärdWhere the law applicable to secondary proceedings allows for such proceedings to be closed without liquidation by a rescue plan, a composition or a comparable measure, the liquidator in the main proceedings shall be empowered to propose such a measure himself
Lektion nummer ett: ackordOkay, lesson one: chords
Om kommissionen kom till en annan slutsats, skulle företaget Konas diskrimineras i förhållande till andra företag som ansökt om ackord före Slovakiens EU-anslutning och vars avskrivning av skulder inte betraktats som statligt stödShould the Commission conclude otherwise, Konas would be discriminated against, when compared with other cases where companies had applied for an arrangement before the accession of Slovakia to the EU and the resulting debt write-off had not been deemed to be State aid
Om företaget bildades genom förvärv av tillgångar efter en likvidation eller ett ackord skall samma upplysningar som ovan anges för det berörda företaget eller de berörda företagenIf the company originates from a purchase of assets following liquidation or court-supervised administration proceedings, also give the above details for the firm(s) concerned
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,209 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.