uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord   
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
Löner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, till alla personer som står upptagna på lönelistan (inbegripet hemmaarbetande) för arbete som de utfört under redovisningsperioden, oavsett om ersättningen grundas på arbetstid, resultat eller ackord eller huruvida den betalas ut regelbundet eller inteWages and salaries are defined as
kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagstiftning om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfarandencontrol is acquired by an office-holder according to the law of a Member State relating to liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings
konkurs, ackord och liknande förfarandenbankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
förutsättningarna för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs, varvid bl.a. avses avslutande genom ett ackordthe conditions for and the effects of closure of insolvency proceedings, in particular by composition
Om den lag som är tillämplig på sekundärförfarandet tillåter att förfarandet avslutas utan likvidation genom en rekonstruktionsplan, ett ackord eller en liknande åtgärd, har förvaltaren i huvudförfarandet rätt att själv föreslå en sådan åtgärdWhere the law applicable to secondary proceedings allows for such proceedings to be closed without liquidation by a rescue plan, a composition or a comparable measure, the liquidator in the main proceedings shall be empowered to propose such a measure himself
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag enligt nationell lagstiftningin respect of purchases on particularly advantageous terms, either from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
och effektivitet och ett bra ackord och kannor i tid till hela världenand we' il meet the piecework rate and jugs will be sent out on time
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarandeis the subject of proceedings relating to bankruptcy, winding-up, administration by the courts, an arrangement with creditors or for any similar procedure
Om kommissionen kom till en annan slutsats, skulle företaget Konas diskrimineras i förhållande till andra företag som ansökt om ackord före Slovakiens EU-anslutning och vars avskrivning av skulder inte betraktats som statligt stödShould the Commission conclude otherwise, Konas would be discriminated against, when compared with other cases where companies had applied for an arrangement before the accession of Slovakia to the EU and the resulting debt write-off had not been deemed to be State aid
Om företaget bildades genom förvärv av tillgångar efter en likvidation eller ett ackord skall samma upplysningar som ovan anges för det berörda företaget eller de berörda företagenIf the company originates from a purchase of assets following liquidation or court-supervised administration proceedings, also give the above details for the firm(s) concerned
konkurs, ackord och liknande förfaranden som bolaget är föremål förinsolvency proceedings, arrangements, compositions, or any analogous proceedings to which the company is subject
Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin näringsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
Direkt lön beräknad på basis av arbetad tid, produktion eller ackord och som betalas till de anställda för arbetad tiddirect remuneration calculated on the basis of time worked, output or piecework and paid to employees for hours worked
har förklarats i konkurs eller har en verksamhet som är under avveckling, har ingått ackordsuppgörelse eller förebyggande ackord, har avbrutit sin näringsverksamhet eller som befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningarthey are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure under national legislation or regulations
Nej, jag kan förbättra mitt ackord på nolltidNo.I can easily improve my rate.- Can' t you keep up?
Konvertera ackord till pausConvert chord to rest
Traktaten mellan Tyskland och Österrike om konkurs och ackord undertecknad i Wien den ‧ majthe Treaty between Germany and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Vienna on ‧ May
Konventionen mellan Italien och Österrike om konkurs och ackord undertecknad i Rom den ‧ julithe Convention between Italy and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Rome on ‧ July
är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudis bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
Detta förfarande regleras i lag ‧/‧ om konkurser och ackord (nedan kallad konkurslagenThis procedure is governed by Act ‧/‧ on Bankruptcy and Arrangement with Creditors (Bankruptcy Act
arbeta på ackordbe on piece rate, do piecework
Lektion nummer ett: ackordOkay, lesson one: chords
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,408 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.