uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord   
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
Detta avser oregelbunden bonus som den anställde får beroende på individuell prestation eller ackordThis refers to irregular bonuses paid to the employee linked to individual performance or piecework
Ta bort ackordRemove chord
Kan du gå från ett D- ackord till ett A- moll?Do you know how to go from D to A- minor?
Skrivelsen av den ‧ februari ‧ innehåller en uttrycklig vägran att godkänna förslaget om ett ackord på ‧ %The letter of ‧ February ‧ is explicit in refusing to accept the proposal to settle at the level of ‧ %
En person som utför ett arbete som kräver teoretisk specialistkompetens eller chef kommer sannolikt att ha mer kontroll över sitt arbete än en person som bearbetar information på ackord .A high-level professional or manager will most likely have more control over his job than a person processing data on a piece rate basis .
Ersättningen till de anställda kan bestå av timlön och månadslön inklusive eventuell bonus, ersättning för ackord- eller skiftarbete, tillägg, arvoden, drickspengar och gratifikationer, provision och naturaförmånerThe remuneration of employees can take the form of wages and salaries including bonuses, pay for piecework and shift work, allowances, fees, tips and gratuities, commission and remuneration in kind
Ett undantag från reglerna om uteslutning bör kunna beviljas för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningAn exception to the rules on exclusion may be provided for as regards the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Vid ett ackord fortsätter dock ett företag på obestånd sin verksamhet utan ägarbyteIn contrast, under the arrangement procedure, the indebted company continues its business without change of ownership
Skall undantaget i artikel ‧.‧ b Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits aven konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?Is the exception in the Brussels I Regulation regarding insolvency, compositions and analogous proceedings to be interpreted as meaning that it covers a decision given by a court in one Member State (A) regarding registration of ownership of shares in a company having its registered office in Member State A, which ownership is transferred by the liquidator to a company in another Member State (B), where the court based its decision on the fact that Member State A, in the absence of an agreement between the States regarding mutual recognition of insolvency proceedings, does not recognise the liquidator's powers of disposal over property in Member State A?
är föremål för en ansökan om konkurs, tvångsförvaltning, likvidation, ackord med borgenärer eller för något annat liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningaris the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding up or administration by the court or of an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations
konkurs, ackord och liknande förfaranden som bolaget är föremål förinsolvency proceedings, arrangements, compositions, or any analogous proceedings to which the company is subject
För det andra, transaktionen ifråga innebär ingen ändring i kontrollstrukturen och utgör följaktligen inte någon koncentration enligt förordningen om kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagar om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden (artikel ‧ bSecondly, there is no change of control, and hence no concentration within the meaning of the Merger Regulation, where control is acquired by an office-holder according to the law of a Member State relating to liquidation, winding-up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings (Article ‧)(b
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag enligt nationell lagstiftningin respect of purchases on particularly advantageous terms, either from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Den omtvistade stödåtgärden handlar om att en skatteskuld avskrivits av skattekontoret Košice ‧ (nedan kallat skattekontoret) inom ramen för ett så kallat ackord med borgenärerThe disputed measure is a write-off of a tax debt by the Košice ‧ tax office (tax office) under what is known as an arrangement with creditors
förutsättningarna för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs, varvid bl.a. avses avslutande genom ett ackordthe conditions for and the effects of closure of insolvency proceedings, in particular by composition
Medlemsstaterna behöver inte tillämpa detta direktiv om ett eller flera av de bolag som förvärvas eller upplöses är försatt i konkurs eller är föremål för ackord eller liknande förfarandeThe Member States need not apply this Directive in cases where the company or companies which are being acquired or will cease to exist are the subject of bankruptcy proceedings, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
Konventionen (med tilläggsprotokoll av den ‧ juni ‧) mellan Belgien och Österrike om konkurs, ackord och betalningsinställelse undertecknad i Bryssel den ‧ julithe Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of ‧ June ‧), signed at Brussels on ‧ July
Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
Detta förfarande regleras i lag ‧/‧ om konkurser och ackord (nedan kallad konkurslagenThis procedure is governed by Act ‧/‧ on Bankruptcy and Arrangement with Creditors (Bankruptcy Act
• Vilka förslag ges i uppföljningsplanen med avseende på existerande bonus , ackord och andra prestationsrelaterade lönesystem ?• What proposals does the action plan make concerning bonuses , piece-work and other pay systems based on results or output ?
kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagstiftning om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfarandencontrol is acquired by an office-holder according to the law of a Member State relating to liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings
konkurs, ackord och liknande förfarandenbankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
— Olika bonuslöne- , ackords- och andra prestationsrelaterade lönesystem används för olika produktionsområden vilket oproportionerligt påverkar det ena könet .— Different bonus arrangements , piece-rate and other ' payments-by-result ' systems , apply in different areas of production affecting disproportionately one gender .
Visar sida 1. Hittade 108 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,217 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.