uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord   
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
Om kommissionen kom till en annan slutsats, skulle företaget Konas diskrimineras i förhållande till andra företag som ansökt om ackord före Slovakiens EU-anslutning och vars avskrivning av skulder inte betraktats som statligt stödShould the Commission conclude otherwise, Konas would be discriminated against, when compared with other cases where companies had applied for an arrangement before the accession of Slovakia to the EU and the resulting debt write-off had not been deemed to be State aid
Ett undantag från reglerna om uteslutning bör kunna beviljas för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningAn exception to the rules on exclusion may be provided for as regards the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Ta bort ackordRemove chord
En person som utför ett arbete som kräver teoretisk specialistkompetens eller chef kommer sannolikt att ha mer kontroll över sitt arbete än en person som bearbetar information på ackord .A high-level professional or manager will most likely have more control over his job than a person processing data on a piece rate basis .
Skall undantaget i artikel ‧.‧ b Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits aven konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?Is the exception in the Brussels I Regulation regarding insolvency, compositions and analogous proceedings to be interpreted as meaning that it covers a decision given by a court in one Member State (A) regarding registration of ownership of shares in a company having its registered office in Member State A, which ownership is transferred by the liquidator to a company in another Member State (B), where the court based its decision on the fact that Member State A, in the absence of an agreement between the States regarding mutual recognition of insolvency proceedings, does not recognise the liquidator's powers of disposal over property in Member State A?
konkurs, ackord och liknande förfarandenbankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag enligt nationell lagstiftningin respect of purchases on particularly advantageous terms, either from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Det är som om det en dag skulle bli möjligt att patentera skalor, noter och ackord.It is as though it were possible one day to patent scales, notes and chords.
Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin näringsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
• Vilka förslag ges i uppföljningsplanen med avseende på existerande bonus , ackord och andra prestationsrelaterade lönesystem ?• What proposals does the action plan make concerning bonuses , piece-work and other pay systems based on results or output ?
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarandeis the subject of proceedings relating to bankruptcy, winding-up, administration by the courts, an arrangement with creditors or for any similar procedure
slå ett ackord på pianotstrike a chord on the piano
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationella lagar och andra författningarfor the purchase of supplies on particularly advantageous terms, from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national laws or regulations
Vid ett ackord fortsätter dock ett företag på obestånd sin verksamhet utan ägarbyteIn contrast, under the arrangement procedure, the indebted company continues its business without change of ownership
Bruttolöner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som skall betalas till alla personer på lönelistan (inklusive hemarbetande) som ersättning för det arbete de utfört under redovisningsperioden, oavsett om betalning sker på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och oavsett om betalningen sker regelbundet eller ejWages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including home workers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly
Det var en behörig myndighet som beslöt att skriva av en del av skattekontorets fordringar i och med att skattekontoret den ‧ juni ‧ biföll det ackord som företaget Konas föreslagit, vilket alltså skedde efter anslutningenThe decision of the competent authority to write off some of the claims was taken on ‧ June ‧, when the tax office agreed with the arrangement proposed by Konas, i.e. after accession
— Olika bonuslöne- , ackords- och andra prestationsrelaterade lönesystem används för olika produktionsområden vilket oproportionerligt påverkar det ena könet .— Different bonus arrangements , piece-rate and other ' payments-by-result ' systems , apply in different areas of production affecting disproportionately one gender .
Om den lag som är tillämplig på sekundärförfarandet tillåter att förfarandet avslutas utan likvidation genom en rekonstruktionsplan, ett ackord eller en liknande åtgärd, har förvaltaren i huvudförfarandet rätt att själv föreslå en sådan åtgärdWhere the law applicable to secondary proceedings allows for such proceedings to be closed without liquidation by a rescue plan, a composition or a comparable measure, the liquidator in the main proceedings shall be empowered to propose such a measure himself
USEoffentligt ackord ( 4006 ) undantag från godtagna konkurrensbegränsningar ( 4031 ) underskott ( 4026 ) ungt företagUSEstartup business ( 4011 ) State monopoly ( 4031 ) state sector
är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudis bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
Borgenärerna inklusive skattekontoret kom överens med stödmottagaren om följande ackord: att denne skulle betala ‧ % av skulderna inom en månad efter det att uppgörelsen blivit bindande och att borgenärerna skulle skriva av ‧ % av sina fordringarThe creditors, including the tax office, agreed with the beneficiary on the following arrangement: ‧ % of the debt would be repaid by the beneficiary within one month from the validity of the agreement and the remaining ‧ % of the debt would be forgone by the creditors
Giss?Har du lärt dig de riktiga namnen på ackorden? Har du det?Have you been studying the real names of the chords?
Visar sida 1. Hittade 108 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,166 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.