Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedlingemployment agency; employment service; employment office; job center; job centre
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
Han skall registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i varje medlemsstat som han reser till och underkasta sig den kontroll som finns därHe must register as a person seeking work with the employment services of each of the Member States to which he goes and be subject to the control procedure organized therein
Villkoret för att rätten till arbetslöshetsbidrag enligt artikel ‧ i förordning (EEG) nr ‧ skall behållas är att den berörda personen är registrerad som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i varje medlemsstat som han reser tillThe continued right to unemployment benefit, as laid down in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, is subject to the condition of registering as a job-seeker with the employment services of each Member State entered
Ämne: Utgifter för Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingarSubject: EURES expenditure
Arbetssökande inom hela EU ska kunna få information om alla lediga platser som anmäls till medlemsstaternas arbetsförmedlingar för att främja rörligheten för de arbetssökande på den europeiska arbetsmarknadenthat jobseekers throughout the EU are able to consult all job vacancies advertised through Member States' employment services, in order to promote mobility of jobseekers on the European labour market
ArbetsförmedlingSupply services of personnel
att minska de regionala skillnaderna i sysselsättningen genom att bekämpa problemet med odeklarerat arbete, öka utbudet av barnomsorg och se till att arbetsförmedlingarna fungerar effektivt i hela landetreduces regional disparities in employment by tackling undeclared work, increasing childcare provision and ensuring the efficient operation of the employment services throughout the country
Artiklarna ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG utgör hinder mot att det i en nationell bestämmelse, såsom den i ‧g § punkt ‧ andra meningen i band ‧ i den tyska sociallagen, föreskrivs att en medlemsstat till en privat arbetsförmedling skall utge den ersättning som en arbetssökande är skyldig denna arbetsförmedling för att denna förmedlat arbete till den arbetssökande endast om det arbete som förmedlingen ordnat omfattas av obligatoriska socialförsäkringsavgifter i denna medlemsstatArticles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC prohibit national legislation, such as the second sentence of Paragraph ‧(g) of Book ‧ of the German Social Security Code, which provides that payment by a Member State to a private-sector recruitment agency of the fee due to that agency by a person seeking employment in respect of that person's recruitment is subject to the condition that the job found by that agency be subject to compulsory social security contributions in that State
Alla aktörer på arbetsmarknaden, inklusive branschorganisationer, företag, fackföreningar, ministerier och offentliga arbetsförmedlingar, bör delta i en strukturerad dialog om hur man ska säkerställa integrering av unga i arbetslivet, främja informell utbildning och till sist ta fram ett utbildningssystem i EU som kan ge våra ungdomar en ökad anställningstrygghet.Consequently, all labour market players, including those from the professional sectors, businesses, trade unions, ministries and public employment services, should engage in a structured dialogue on how to guarantee professional integration of the young, promote formal/informal training and ultimately develop an education system in the EU which is able to provide career security for our young people.
Åtgärderna bör inriktas på tillhandahållande av individualiserade tjänster, bland annat hjälp i form av arbetssökning, fortbildning och arbetsförmedlingAction should focus on the provision of personalised services, including job search assistance, job placement and training to adjust the skills of job-seekers and employees to the needs of local labour markets
Genomföra arbetslagen, förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna och anslå tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för genomförandet av politiken på detta områdeImplement the law on employment, improve public employment services and allocate sufficient staff and financial resources to policy implementation
Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Gemenskapsvarumärket SELECT för tjänster i klasserna ‧ och ‧ – ansökan nr ‧ ‧ ‧ (arbetsförmedling, rådgivning, information om lediga tjänster, annonsverksamhet och tjänster avseende personaladministreringMark or sign cited: The Community word mark SELECT for services in classes ‧ and ‧- application No ‧ (employment agency, consultancy, information on job opportunities, advertising and personnel management services
På begäran av arbetsförmedlingen i den medlemsstat där den berörda personen senast arbetade som anställd eller bedrev verksamhet som egenföretagare, ska arbetsförmedlingen i bosättningsorten överlämna relevanta upplysningar om den arbetslösa personens registrering och arbetssökandeAt the request of the employment services of the Member State in which the person concerned pursued his last activity as an employed or self-employed person, the employment services in the place of residence shall send the relevant information concerning the unemployed person's registration and search for employment
Gränsöverskridande partnerskap omfattar offentliga arbetsförmedlingar i samtliga berörda regioner samt fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer som angetts av Euresmedlemmarna i enlighet med gällande nationell lagstiftning och praxisA cross-border partnership comprises the Public Employment Services of all the regions involved, together with trade union and employer organisations, as designated by the EURES members, in line with the relevant national rules and practices
Jag är Jane från mrs Binsters Arbetsförmedling, den nya husanI' m Jane, from Mrs Binster' s Employment Agency, the new maid
På begäran av den behöriga institutionen ska institutionen i den medlemsstat till vilken den arbetslösa personen har begett sig varje månad lämna relevanta upplysningar om uppföljningen av den arbetslösa personens situation och särskilt ange om personen fortfarande är registrerad hos arbetsförmedlingen och om denna följer de kontrollförfaranden som fastställtsAt the request of the competent institution, the institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall provide relevant information on a monthly basis concerning the follow-up of the unemployed person's situation, in particular whether the latter is still registered with the employment services and is complying with organised checking procedures
att fortsätta med planerade åtgärder som gör arbetsförmedlingarnas arbete effektivare och mer ändamålsenligt och främjar integrationen av lågkvalificerade personer och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden genom en flexicurity-strategi som kombinerar bättre tillgång till vidareutbildning med förbättrade arbetsincitamentproceed with planned measures that enhance the efficiency and effectiveness of job placement services and promote the integration of the low skilled and long-term unemployed into the labour market through a flexicurity approach which combines better access to qualifications with improved incentives to work
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel ‧ får en helt arbetslös person som en kompletterande åtgärd ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han hade sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagareWithout prejudice to Article ‧, a wholly unemployed person may, as a supplementary step, make himself/herself available to the employment services of the Member State in which he/she pursued his/her last activity as an employed or self-employed person
Eures växande betydelse för östutvidgningen måste klart och tydligt lyftas fram - vilket också har skett i betänkandet - eftersom en kvalificerad rådgivning och arbetsförmedling utan tvivel kan kanalisera möjliga större önskemål om förflyttning.The growing importance of EURES' role in the light of the forthcoming EU enlargement must be clearly underlined, as in this report. Sound career advice and employment services can undoubtedly help to channel potential widespread interest in migration.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s delegationer att främja yrkesutbildningsprogram och arbetsförmedlings- och affärsutvecklingstjänster genom gemenskapsbaserade projekt som även riktar sig till funktionshindrade, samt att uppmuntra utvecklingsländerna att ratificera ILO:s konvention från ‧ om funktionshindrades återanpassning och anställningCalls on the Commission and the EU delegations to support vocational training, job placements and business development services through community-based projects that are inclusive of disabled people, and to encourage developing countries to ratify the International Labour Organization's Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention
EU måste ha modet att välja, att först och främst garantera arbete för sina egna medborgare och först därefter för medborgare från tredjeländer, och skapa kopplingar mellan arbetsförmedlingarna i medlemsstaterna så att alla, från alla EU-länder, vet var det finns lediga arbeten.Europe must have the courage to make choices, guaranteeing work first to its own citizens and then to those of third countries, and establishing links between employment offices in the various Member States so that anyone, from any country, can know what jobs are available.
Jag välkomnar det ökade anslaget till det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar och stöder därför helhjärtat införandet av den förberedande åtgärden ”Ditt första utlandsjobb”, som syftar till att stödja ungdomars inträde på arbetsmarknaden eller tillträde till kvalificerade arbeten i en annan medlemsstat som ett första steg mot ett särskilt icke-akademiskt program för ungdomars rörlighet.I welcome the increase in funding for the European Employment Service and therefore strongly support the launch of the preparatory action 'Your First Job Abroad', which aims to help young people enter the labour market or gain access to skilled jobs in another Member State as a first step towards a specific non-academic programme for the mobility of young people.
Den arbetslösa person som avses i punkt ‧ första meningen skall registrera sig som arbetssökande vid den behöriga arbetsförmedlingen i den medlemsstat där han är bosatt, underkasta sig det kontrollförfarande som organiseras där och rätta sig efter de villkor som fastställs i denna medlemsstats lagstiftningThe unemployed person referred to in the first sentence of paragraph ‧ shall register as a person seeking work with the competent employment services of the Member State in which he/she resides, shall be subject to the control procedure organised there and shall adhere to the conditions laid down under the legislation of that Member State
Offentliga arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och tjänster för ungdomar på lokal nivå kommer alla att ha en viktig roll att spela.Public employment services, the social partners, employers and support services for young people at local level all have a crucial role to play.
Jag vill understryka detta mot bakgrund av att arbetsförmedlingarna i mitt eget och andra länder många gånger har använts som ett slags tvångsinstrument för att med ekonomiska medel tvinga fram en befolkningsförflyttning mellan olika delar av landet.I highlight this particularly in view of the fact that, in my own and other countries, employment services have often been used as a kind of instrument with which to force population movements between different parts of the country through economic means.
Gränsarbetare som blivit helt arbetslösa kan ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande både i bosättningslandet och i den medlemsstat där de senast arbetatFrontier workers who have become wholly unemployed may make themselves available to the employment services in both their country of residence and the Member State where they were last employed
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,388 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.