Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedlingemployment agency; employment service; employment office; job center; job centre
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
Den offentliga arbetsförmedlingen är kanske det vanligaste sättet att hämta information om lediga platser , men det finns fler alternativ .Alternatively , you may want to contact the host country Public Employment Service directly . As an EEAnational , you have the same rights in another Member State as that State s own citizens ’ , subject to thetransitional arrangements put in place for the new Member States .
Råd kan ges av olika arbetsmiljömy ndigheter och -organ , yrkesverksamma som arbetar med frågor om hälsa och säkerhet , ergonomer , arbetsförmedlingar eller organisationer för funktionshindrade .This may be provided by occupational safety and health ( OSH ) services and authorities , health professionals , safety professionals and ergonomists , disability employment services or disability organisations .
De offentliga arbetsförmedlingarna spelar en grundläggande roll för en välfungerande arbetsmarknad, och bör engageras för att främja en aktiv politik som gör det möjligt för arbetslösa kvinnor att få arbete genom utbildningsprogram och arbetsmarknadsorienteringPublic employment services are a key component of the labour market machinery, and should be committed to promoting active policies to enable unemployed women to access employment through training and employment guidance schemes
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel ‧ får en helt arbetslös person som en kompletterande åtgärd ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han hade sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagareWithout prejudice to Article ‧, a wholly unemployed person may, as a supplementary step, make himself available to the employment services of the Member State in which he pursued his last activity as an employed or self-employed person
Ett viktigt inslag i kommunernas arbete är att säkerställa en väl fungerande samverkan mellan försäkringskassa , arbetsförmedling , arbetsgivare , fackliga organisationer , utbildningsanordnare , ¡ eke-statliga organisationer m.fl.One important part of the work done by municipalities is to ensure smooth cooperation between insurance office , employment office , employers , unions , educational providers , NGOs , etc .
den dag då den arbetslösa personen upphörde att vara tillgänglig för den behöriga statens arbetsförmedlingthe date on which the unemployed person ceased to be available to the employment services of the competent State
Arbetslöshet ( enligt ILO : s metod ) : Öppen arbetslöshet enligt arbetsförmedlingen i procentuell andel av den aktiva befolkningen .Unemployment rate ( by ILO methodology ) : Registered unemployment from Labour Exchange percentage of econ omically active population .
De grekiska myndigheterna har svarat på denna rekommendation både genom lagstiftningsåtgärder för att underlätta omorganisationen av den grekiska arbetsförmedlingen (OAED) och genom inrättandet av nya centrum för främjande av sysselsättningThe Greek Authorities have responded to the above recommendation, both through legislative measures to promote the reorganisation of the Greek Manpower Employment Organisation (OAED) and by setting up new Employment Promotion Centres
Efterprivatisering av företag -Uralregionen Certifierlng av oljeutrustning Jekaterinburg - Uralregionen Stöd till arbetsförmedlingen -Uralregionen Mönster för skötseln av lantbruk på nyprivatlserade lantbruk -Uralregionen Rådgivning till Rysslands oljeoch gassektor Blstroarrangemanget Fö retagsutbildningsprogram -Voronesk Informationssystem om livsmedel och jordbruk - Samara Minskning av efterskördsförluster av livsmedel - Samara Utveckling av mänskliga resurser -Samararegionen Stöd till livsmedelsförsörjningsked jan -Moskva Didaktisk utrustning till det regionala utbildningscentret - Moskva Hjälp till utvecklingen av privat transport -Moskva Omstrukturering av banker i Moskva och Samara Utbildning av företagsledare i den ryska textilindustrin Omvandling och utveckling av företag - ecuAssistance to the food supply chain - Moscow Didactic equipment for regional training centre - Moscow Assistance to the development of private transport - Moscow Restructuring of banks from Moscow and Samara
Arbete i partnerskap är mycket viktigt för att reagera på dessa utmaningar så att alla organisationer, inbegripet de lokala och regionala myndigheterna, offentliga arbetsförmedlingar och kompetensutvecklingsorgan, fackföreningar, intresseföreningar och branschorgan, kan samordna sina verksamheter och se till att resurserna används på ett effektivt sättPartnership working is key to responding to these challenges so that all organisations including local and regional authorities, public employment and skills agencies, trade unions, community groups and industry bodies can coordinate their activity to ensure that resources are being targeted effectively
Rörligheten måste öka, och mer uppmärksamhet måste ägnas åt offentliga arbetsförmedlingar.Mobility must be increased and more attention needs to be paid to the cooperation of state employment services.
Det normala ansökningsförfarandet är att svara på annonser om lediga tjänster som oentliggörs på Internet , i pressen och via arbetsförmedlingarna .The normal application procedure is to respond to job oers that are published on the Internet , in newspapers and at labour oces .
Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedlingEveryone has the right of access to a free placement service
En jobbdatabas med över 10 000 lediga platser som valts ut av nationella arbetsförmedlingar och uppdateras dagligen .A jobs database , with over 10 000 vacancies , selected by national employment services and updated daily .
Modernisering och effektivisering av arbetsförmedlingenmodernisation and improved efficiency of employment services
Du annonserar ut ett ledigt jobbvia EURES-nätverket avoffentliga arbetsförmedlingar i varje land .Register for free under ‘ My EURES ’ to access this service .
797 jämförande studie arbetsförmedling , arbetsmarknad , platsansökan , rekrytering arbetsmarknad , EG-länder , examensbevis , yrkeskvalifikation arbetsmarknad , EG-länder , företagsstorlek , små och medelstora foretag arbetsmarknad .2227 integration into employment environmental protection , information network , water pollution , water resources
Enligt kommissionen finns det en viktig skillnad mellan omständigheterna i det målet och de omständigheter som nu är före mål för prövning , nämligen den att medan Cuyper var tvungen att stå till arbetsförmedlingens förfogande innebär Jörn Petersens förskott en fullständig befrielse från denna skyldighet .The Commission claims that there is a fundamental difference between the facts of that case and those of the present proceedings in that , while Mr De Cuyper was required to be available to the employment services , the advance paid to Mr Petersen entail s a total exemption from that requirement .
USE arbetsförmedling ( 4411 ) arbetsgivare ( 4411 )USE self-employed person ( 4411 ) factory inspectorate
Jag välkomnar därför ökningen av finansieringen för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar och stöder starkt införandet av den förberedande åtgärden ”Ditt första utlandsjobb”, som syftar till att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden eller att få tillträde till yrkesarbete i ett annat medlemsland, som ett första steg mot ett specifikt icke-akademiskt program för ungdomars rörlighet.I therefore welcome the increase in funding for the European Employment Service and strongly support the launch of the preparatory action 'Your First Job Abroad', which aims to help young people enter the labour market or gain access to skilled jobs in another Member State, as a first step towards a specific non-academic programme for the mobility of young people.
anmäla den lediga platsen till den offentliga arbetsförmedlingennotifying the job vacancy to the public employment services
Jag röstade för resolutionsförslaget från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, där det förklaras att det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) bör bli en viktig kommunikationsplattform på den europeiska arbetsmarknaden och en kontaktpunkt för geografisk och yrkesmässig rörlighet för arbetstagare.I voted in favour of the motion for a resolution by the Committee on Employment and Social Affairs, in which it says that the European Employment Services (EURES) network should become an important European labour market communication platform and a one-stop shop for workers' geographical and occupational mobility.
Han skall registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i varje medlemsstat som han reser till och underkasta sig den kontroll som finns därHe must register as a person seeking work with the employment services of each of the Member States to which he goes and be subject to the control procedure organized therein
Rätten till förmåner skall bibehållas under en längsta tid av tre månader från och med den dag då personen upphörde att vara tillgänglig för arbetsförmedlingen i den stat som han har lämnat, under förutsättning att den totala förmånsperioden inte överstiger den förmånsperiod som han hade rätt till enligt denna stats lagstiftningEntitlement to benefits shall continue for a maximum period of three months from the date when the person concerned ceased to be available to the employment services of the State which he left, provided that the total duration of the benefits does not exceed the duration of the period of benefits he was entitled to under the legislation of that State
Visar sida 1. Hittade 667 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,603 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.