Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedlingemployment agency; employment service; employment office; job center; job centre
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
En anställd som inte är gränsarbetare och som blir delvis, periodvis eller helt arbetslös och som förblir tillgänglig för sin arbetsgivare eller arbetsförmedlingen inom den behöriga statens territorium skall få förmåner enligt bestämmelserna i denna stats lagstiftning som om han vore bosatt inom dess territoriumAn employed person, other than a frontier worker, who is partially, intermittently or wholly unemployed and who remains available to his employer or to the employment services in the territory of the competent State shall receive benefits in accordance with the provisions of the legislation of that State as though he were residing in its territory
Angående: Reglering av arbetsförmedlingar i IrlandSubject: Regulation of employment agencies in Ireland
Rådets slutsatser innehåller också en uppmaning om att stärka partnerskapet med det civila samhället och att alla berörda parter bör delta i samarbetet – företag, utbildningsinstitutioner, offentliga arbetsförmedlingar osvThe Council conclusions also included an appeal to bolster the partnership with civil society and for all the relevant interested parties- companies, education establishments, public employment services and so on- to work together
Jag röstade för resolutionsförslaget från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, där det förklaras att det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) bör bli en viktig kommunikationsplattform på den europeiska arbetsmarknaden och en kontaktpunkt för geografisk och yrkesmässig rörlighet för arbetstagare.I voted in favour of the motion for a resolution by the Committee on Employment and Social Affairs, in which it says that the European Employment Services (EURES) network should become an important European labour market communication platform and a one-stop shop for workers' geographical and occupational mobility.
Andra, även strukturella åtgärder ska främja företag och investeringar, stärka arbetsförmedling samt utbildningsmöjligheter för de arbetslösaOther measures, including of a structural nature, are intended to support business and investment activities and increase the capacity of public employment services and training opportunities for the unemployed
Perioder av ofrivillig arbetslöshet som vederbörligen registrerats hos behörig arbetsförmedling och frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall skall betraktas som perioder av anställning enligt innebörden i artikelPeriods of involuntary unemployment, duly recorded by the competent employment office, and absences due to illness or accident shall be considered as periods of employment within the meaning of Article
Arbetsförmedlingen i den behöriga staten skall se till att den arbetslösa personen har upplysts om sina skyldigheter enligt förordningens artikel ‧ och enligt denna artikelThe employment services of the competent State must ensure that the unemployed person has been informed of his obligations under Article ‧ of the Regulation and under the present Article
att, inom ramen för en flexicurity-strategi och i syfte att minska regionala skillnader, säkerställa effektivt fungerande arbetsförmedlingar, främja livslångt lärande, fortsätta omfördelningen av de sociala utgifterna inom de ramar som de offentliga finanserna ställer upp för att inrätta ett heltäckande bidragssystem för arbetslösa samt fortsätta att motverka odeklarerat arbete, förbättra effektiviteten, resultaten och standarden inom utbildningssystemetwithin a flexicurity approach and with a view to reducing regional disparities, ensure the efficient operation of employment services, promote lifelong learning, continue to reallocate social expenditure within the constraint of the public finances, so as to gradually put in place a comprehensive unemployment benefit system, and further tackle undeclared work, improve the efficiency, outcomes and standards of the education system
De ska vid registreringen enligt punkt ‧ a lämna en intygsblankett från den berörda gemenskapsinstitutionen till arbetsförmedlingen, som omgående ska fylla i denna, åtminstone det avsnitt som rör deras registrering som arbetssökandewhen registering as indicated at ‧(a) above, he shall present the certificate form provided by the Community institution to which he belonged to the aforementioned employment authorities, who shall complete, without delay, both the certificate form and, at least, the section certifying that the person concerned has registered as seeking employment
De behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får i undantagsfall förlänga denna tidsfristIn exceptional cases, the competent services or institutions may extend this period
I Dublins stad och län, som jag föredträder, finns det för närvarande 70 000 personer som fortfarande är inskrivna vid arbetsförmedlingen.In Dublin city and county for which I am a Member, there are presently still 70 000 people on the live register.
Rätt till tillgång till arbetsförmedlingarRight of access to placement services
För det femte: Nätverk av arbetsförmedlingar över hela Europa, liksom överenskommelser om erkännande av utbildningsexamina och diplom och förstärkt uppmuntran inom Europa att samla arbetserfarenheter, är enligt socialutskottets övertygelse viktiga byggnadsstenar för den inre marknaden.Fifth, the Committee is convinced that pan-European employment agency networks and agreements on the recognition of educational qualifications and degrees and increased incentives to gain job experience within Europe are major building blocks for the single market.
Känner vi inte till att olagliga arbetsförmedlingar i London förvandlar invandrare från Litauen och Polen till slavar?Are we not aware of the fact that illegal recruitment agencies in London are making slaves of immigrants from Lithuania and Poland?
registrering vid offentlig arbetsförmedling och om understöd erhållsregistration at public employment office and whether receiving benefits
För att bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden har det franska departementet Rhône-Alpes uppmanat den lokala arbetsförmedlingen att skicka arbetsgivarna anonym information om arbetssökandena där sökandens efternamn har utelämnatsIn order to combat employment discrimination, the French Rhone-Alps Prefecture has encouraged the local employment service to send employers anonymous details of job seekers, where applicants' surnames are left out
I egenskap av experter på rörlighet i arbetslivet, tillhandahålla eller samordna tillhandahållandet av information, yrkesvägledning och stöd vid arbetsförmedling till arbetsgivare och arbetssökandeprovide or coordinate the provision of information, guidance and assistance on placement to employers and job-seekers as experts on mobility issues
Den arbetslösa personen ska registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat till vilken personen beger sig i enlighet med artikel ‧.‧ b i grundförordningen och överlämna den handling som avses i punkt ‧ till institutionen i den medlemsstatenThe unemployed person shall register as a person seeking work with the employment services of the Member State to which he goes in accordance with Article ‧(b) of the basic Regulation and shall provide the document referred to in paragraph ‧ to the institution of that Member State
Utgifter för Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingarEURES expenditure
Den arbetslösa person som avses i punkt ‧ första meningen skall registrera sig som arbetssökande vid den behöriga arbetsförmedlingen i den medlemsstat där han är bosatt, underkasta sig det kontrollförfarande som organiseras där och rätta sig efter de villkor som fastställs i denna medlemsstats lagstiftningThe unemployed person referred to in the first sentence of paragraph ‧ shall register as a person seeking work with the competent employment services of the Member State in which he/she resides, shall be subject to the control procedure organised there and shall adhere to the conditions laid down under the legislation of that Member State
De behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får i undantagsfall medge att den berörda personen återvänder vid ett senare datum utan att förlora sin rättIn exceptional cases the competent services or institutions may allow the person concerned to return at a later date without loss of his entitlement
kontakta en privat arbetsförmedling/ett rekryteringsföretagcontacting a private employment agency/head hunters
offentliga arbetsförmedlingar och deras kontorpublic employment services and their agencies
Vi måste söka nya former av samarbete och partnerskap med utbildnings- och fortbildningsleverantörer, företag och andra intressenter, inklusive fackföreningar och offentliga arbetsförmedlingar.We must seek new forms of cooperation and partnership with education and training providers, business and other stakeholders, including trade unions and public employment services.
Det är också viktigt att öka lånen till Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures).It is also just as important to increase the loans for the European network of employment services.
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,521 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.