Översättningar till engelska:

  • condole with   

Exempel meningar med "beklaga någons sorg", översättning minne

add example
Jag ger alltså ett tydligt stöd åt resolutionen, men jag beklagar att parlamentet än en gång ska tvingas kräva åtgärder som kunde ha föreslagits efter någon av de alltför talrika naturkatastrofer som har lett till stor sorg i Europa under de senaste åren.It is clear, then, that I endorse this resolution, but I regret that our House should be obliged once again to call for measures that could have been proposed following one of the too numerous natural disasters that have plunged Europe into mourning in recent years.
Förutom att beklaga förlusten av så många oersättliga människoliv och uttrycka vår solidaritet med familjerna i deras sorg måste EU handla, liksom vi har gjort vid andra tillfällen, genom att mobilisera antingen solidaritetsfonden eller någon annan mer lämplig fond för att reparera de materiella skador som förorsakats av denna naturkatastrof.Apart from lamenting the loss of so many irreplaceable human lives and expressing our solidarity with the families in their grief, the European Union must act, as it has on other occasions, by mobilising either the Solidarity Fund or another more appropriate fund, to repair the material damage caused by this natural disaster.
Vi kan dock inte godta någon intensifiering av oacceptabla politiska och ideologiska kampanjer mot Kuba och dess folk med denna sorgliga och beklagliga händelse som förevändning.However, we cannot accept any intensification of unacceptable political and ideological campaigns against Cuba and its people which use this sad and regrettable event as a pretext.
Jag känner och delar naturligtvis den smärta och sorg som har drabbat de anhöriga till de 42 personer som vi nu vet har omkommit, och jag beklagar deras sorg.Obviously, I join in the feeling of pain and grief that has befallen the families of the 42 victims we now know have died, to whom I offer my condolences and respect for their loss.
Mrs Walker, jag beklagar sorgenMrs. Walker, I am very sorry about your husband
Nej, vi ska beklaga sorgenNo, just paying our respects
Det är sorgligt, beklagligt och förringande för den tjeckiska presidentens roll att dra in sudettyskarna i detta spel 65 år efter att andra världskriget avslutades.It is sad, regrettable and demeaning to the role of the Czech President to drag the Sudeten Germans into this game 65 years after the end of the Second World War.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag beklagar rådets frånvaro i denna debatt eftersom, som kommissionsledamot Chris Patten har påpekat, kommissionen inte har behörighet, och rådets misslyckande att anpassa en gemensam ståndpunkt och en strategi för att genomföra upprätthållandet av rättsstatsprincipen i Guantánamo Bay är en sorglig underlåtenhet.I would end by saying that I regret the absence of the Council in this debate since, as Commissioner Patten has pointed out, the Commission does not have jurisdiction, and the failure of the Council to adopt a common position and a strategy to implement the upholding of the rule of law in Guantanamo Bay is a sad omission.
Jag hörde att mrs Verhoeven gått bort och jag beklagar sorgenI heard about Mrs. Verhoeven passing away, and I am so sorry for your Ioss
Jag tackar ordföranden för att han beklagat sorgen, jag glädjer mig över Europeiska rådet i Luxemburgs deklaration och jag hoppas att detta parlament och dessa institutioner fortsätter att stödja det spanska folkets bemödanden om att leva i fred och demokrati.I should like to thank you, Mr President, for having sent our condolences. I am very pleased with the declaration made at the European Council in Luxembourg, and I hope this Parliament and our other institutions continue to support the efforts of the Spanish people to live in peace and democracy.
Beklagar sorgen.- TackSorry.- Thanks
Jag skulle vilja att vi beklagade sorgen och att vi manar gruvfacken och spanska staten till lugn, men det är också nödvändigt att kommissionen förstår att den måste respektera vad som redan överenskommits mellan facken och den spanska regeringen, såvida det inte är så att kommissionen gömmer sig i en auktoritär attityd, givet det geografiska avståndet mellan Bryssel och dessa områden.However, the Commission must realize that it has to respect what has already been agreed between the unions and the Spanish Government. Otherwise, because of the geographical distance between Brussels and the areas in question, it will seem as if the Commission is hiding behind an authoritarian attitude.
jag ska be att få beklaga sorgen efter er manplease accept my condolences on your husband's death
Jag beklagar verkligen sorgenTon, I' m so sorry to hear
Vi är här för att skydda Europas medborgare från att bli skadade, inte för att komma långt efteråt och beklaga sorgen.We are here to protect the citizens of Europe from harm, not to come along afterwards for memorials.
Jag beklagar sorgen, mrs MadiganI' m so very sorry, Mrs Madigan
Jag beklagar sorgenI' m sorry about your mother
Vi beklagar sorgenPlease, accept our deepest condolences
Jag beklagar de anhörigas sorg.My condolences to the victims' relatives.
Jag beklagar sorgenI' m very sorry for your loss
Herr ordförande! Först och främst när det gäller den smärtsamma frågan med lavinerna vill kommissionen beklaga sorgen och uttrycka sitt deltagande till offrens familjer.Mr President, firstly, with regard to the distressing subject of avalanches, the Commission wishes to express its distress and to offer its heartfelt condolences to the families of the victims of these events.
Låt mig för det första å den socialistiska gruppens vägnar beklaga sorgen till offren och även sända vårt djupaste tack till alla de frivilliga som har engagerat sig, inte bara dem som kommer från de konkreta områdena, utan även många fler.But please allow me, on behalf of the Socialist Group, firstly to express our condolences, our concern for the victims and also our sincerest thanks to all the volunteers who have taken action, not only those who come from the regions in question, but also those from many others.
Beklagar sorgenLaura, I' m sorry
Varje gång fru talman talar om Baskien är det för att måla upp en bild av sorg och smärta för kammaren, vilket är mycket beklagligt.Every time Madam President speaks on the Basque country, she brings to this House the picture of sadness and pain, which is very regrettable.
Detta oroväckande och sorgliga faktum bör beklagas djupt. Kristendomen förespråkar fred och förståelse mellan människor, oavsett om de är judar eller greker, som sankt Paulus skulle ha sagt.This worrying and deplorable fact has to be deeply regretted, particularly since Christianity preaches peace and understanding between men, regardless of whether they are Jews or Greeks, as St Paul would say.
Visar sida 1. Hittade 77242 meningar matchning fras beklaga någons sorg.Hittade i 26,489 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.