Översättningar till engelska:

  • condole with   

Exempel meningar med "beklaga någons sorg", översättning minne

add example
Förutom att beklaga förlusten av så många oersättliga människoliv och uttrycka vår solidaritet med familjerna i deras sorg måste EU handla, liksom vi har gjort vid andra tillfällen, genom att mobilisera antingen solidaritetsfonden eller någon annan mer lämplig fond för att reparera de materiella skador som förorsakats av denna naturkatastrof.Apart from lamenting the loss of so many irreplaceable human lives and expressing our solidarity with the families in their grief, the European Union must act, as it has on other occasions, by mobilising either the Solidarity Fund or another more appropriate fund, to repair the material damage caused by this natural disaster.
Jag ger alltså ett tydligt stöd åt resolutionen, men jag beklagar att parlamentet än en gång ska tvingas kräva åtgärder som kunde ha föreslagits efter någon av de alltför talrika naturkatastrofer som har lett till stor sorg i Europa under de senaste åren.It is clear, then, that I endorse this resolution, but I regret that our House should be obliged once again to call for measures that could have been proposed following one of the too numerous natural disasters that have plunged Europe into mourning in recent years.
Vi kan dock inte godta någon intensifiering av oacceptabla politiska och ideologiska kampanjer mot Kuba och dess folk med denna sorgliga och beklagliga händelse som förevändning.However, we cannot accept any intensification of unacceptable political and ideological campaigns against Cuba and its people which use this sad and regrettable event as a pretext.
Jag beklagar sorgen, men vi behöver din hjälpI' m sorry about your loss, but we need your help now
(DE) Herr talman! Jag röstade, liksom delegationen från Österrikiska folkpartiet som helhet, för Sartoribetänkandet, eftersom vi anser - och det är ett sorgligt och beklagligt faktum att denna åsikt fortfarande måste uttryckas - att kvinnor inte har något större möjlighet nu än tidigare att föra en tillvaro där de kombinerar arbete, karriär och barn, dvs. ett liv där de i varje situation själva beslutar vad de ska göra.(DE) Mr President, like the Austrian People's Party delegation as a whole, I voted in favour of the Sartori report, since we take the view - and it is a sad and lamentable fact that that view still has to be expressed - that women are no more able than they were to lead a life combining work, career, and children, that is to say, a life in every circumstance of which they determine for themselves what they shall do.
Jag vill därför, på kommissionskollegiets vägnar, beklaga sorgen och uttrycka vårt fulla stöd för offren för dessa katastrofer och olyckor.I too would therefore like, on behalf of the College of Commissioners, to express my condolences and our support for the victims of these disasters and accidents.
Samtidigt som ni beklagar sorgen, påtala då också för kommissionen vår oro för vad som håller på att hända.When you pass on our condolences, could you please also tell the European Commission how worried we are about what is happening.
Jag beklagar uppriktigt allt förslösande av människoliv, och jag delar er sorg över Orlando Zapatas död.I sincerely regret any waste of human life and I share your sorrow over the death of Orlando Zapata.
Jag beklagar sorgenI' m so sorry about your loss
Vi delar sorgen och beklagar mycket djupt den tragiska död som drabbade en hjälparbetare under de senaste dagarna.We share the sorrow and deplore very deeply the tragic death of a worker in recent days while assisting the people.
Jag hörde att mrs Verhoeven gått bort och jag beklagar sorgenI heard about Mrs. Verhoeven passing away, and I am so sorry for your Ioss
Det förblir sorgligt att på vägen mot utvidgning har hindret av strukturen på de egna institutionerna blivit kvarliggande. Jag beklagar då också väldigt att inte ens Benelux har haft ädelmodet att föreslå en utbyteskommissionär för Benelux.What is worrying is that the road to enlargement is still blocked by the problem of the structure of the institutions, and I find it particularly regrettable that even the Benelux countries could not find it in themselves to propose a rotating Commissioner for the Benelux.
Med ett ord, mina damer och herrar, beklagligt och sorgligt!Basically, ladies and gentlemen, this is regrettable and sad.
Vi är här för att skydda Europas medborgare från att bli skadade, inte för att komma långt efteråt och beklaga sorgen.We are here to protect the citizens of Europe from harm, not to come along afterwards for memorials.
Jag beklagar sorgenMy condolences to all
Jag får beklaga sorgenPlease accept my heartfelt condolences at this most difficult hour
Jag beklagar sorgenI' m very sorry for your loss
Vi beklagar sorgenPlease, accept our deepest condolences
Jag röstade mot detta sorgliga betänkande, och jag beklagar att parlamentet godkände det.I voted against this poor report and am saddened that the House approved it.
Beklagar sorgenI' m very sorry
Vi är glada att Europeiska rådet i Luxemburg uttryckt sig med sådan tydlighet och vi vet, herr ordförande, att ni redan, å parlamentets vägnar, beklagat sorgen och uttryckt att parlamentet skall ge den mördades familj all solidaritet som är möjlig.We are pleased that the European Council in Luxembourg has made such a clear statement, and we are aware, Mr President, that you have already conveyed Parliament's condolences, and will give all the support you can to the victim's family.
Jag beklagar sorgenI am so sorry for your father
Visar sida 1. Hittade 77242 meningar matchning fras beklaga någons sorg.Hittade i 19,729 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.