uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
Konsumenten bör tillåtas betala sin skuld före förfallodagenWhereas the consumer should be allowed to discharge his obligations before the due date
Transaktionens startdatum och förfallodag (i förekommande fall) eller instrumentets avvecklingsdag och förfallodag (vid emission av ECB:s skuldcertifikatthe start date and the maturity date of the operation (if applicable) or the value date and the maturity date of the instrument (in the case of the issuance of ECB debt certificates
Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning skerAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningenAny repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
Som långfristiga värdepapper klassificeras dessutom dels värdepapper med alternativa förfallodagar där den senaste förfallodagen ligger mer än ett år framåt i tiden, dels värdepapper med obegränsad löptidIssues with optional maturity dates, the latest of which is more than one year away, and issues with indefinite maturity dates, are classified as long-term
1.Skulder till kreditinstitut ( Not J ) a ) betalbara vid anfordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b ) betalbara på förfallodagen eller efter avisering . . . . .1.Amounts owed to credit institutions ( Note J ) a ) repayable on demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b ) with agreed maturity dates or periods of notice . . . . . .
I fallet SachsenLB såldes stödmottagaren som ett företag med kontinuerlig verksamhet efter det att de dåliga tillgångarna på ca ‧,‧ miljarder EUR hade förts över till ett specialföretag (special purpose vehicle (SPV)) som skulle inneha tillgångarna fram till förfallodagenIn the SachsenLB case, the beneficiary was sold as a going concern after the bad assets of around EUR ‧,‧ billion were channelled into a special purpose vehicle (SPV) with the purpose to hold the assets until maturity
Dessa investeringar bokförs med anskaffnings värdet ju sterat genom periodisering av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid förfallodagen .These investments are accounted for at cost adjusted by the amortisation of premiums or discounts between purchase cost and maturity values .
förfallodagen har angivitsthe due date is indicated
ränta kommer att beräknas på skulden enligt den räntesats som avses i artikel ‧ om betalningen inte inkommit senast på förfallodagen, utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i gällande förordningarfailing payment by the due date the debt shall bear interest at the rate referred to in Article ‧, without prejudice to any specific regulations applicable
Avslutningen av regeringskonferensen är en första och viktig förfallodag.The closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.
På en marknad som var lättrörlig och osäker och där de gynn samma perioderna var begränsade , fortsatte banken att arbeta enligt sin strategi med att inrätta referensemissioner utmed hela avkast ningskurvan med förfallodagar på 3 , 5 och 10 år , antingen genom att introducera nya transaktioner eller genom att öka på existe rande trancher .Given a volatile and uncertain market on which favourable periods were few and far between , the EIB continued its strategy of establishing benchmark issues the length of the yield curve with maturities of 3 , 5 and 10 years , either by issuing new paper or by augmenting existing tranches .
Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdadesThis due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
Resultaten av denna Mark-to-Market-värdering stördes dock av att det vid denna tidpunkt varken fanns någon marknad för sådana investeringar eller någon avsikt att sälja dessa kapitalmarknadspositioner, då de skulle behållas till förfallodagenHowever, Germany explained that the results of the market value approach were distorted by the fact that there was at that time neither a market for such types of investment, nor the intention to sell them ad hoc given that the investments were to be held until maturity
Förfallodag (maturity dateFine-tuning operation
nominellt värde (återbetalas på förfallodagennominal value (repaid at end of maturity
Den nationella utanordnaren skall utfärda betalningsbemyndigandet och överlämna det till chefen för kommissionens delegation senast ‧ dagar före förfallodagenThe National Authorising Officer shall process and deliver the payment authorisation to the Head of Delegation not later than ‧ days before the due date
Syftet var att skydda portföljen mot möjliga förluster, om den skulle behållas till förfallodagenThe aim was to cover the portfolio from any possible losses that might occur if held to maturity
Kontrakt som helt och hållet tar ut varandra är valutaterminer eller liknande kontrakt, för vilka det nominella beloppet är lika med betalningsflödena om de förfaller på samma förfallodag och helt eller delvis i samma valutaPerfectly matching contracts are forward foreign-exchange contracts or similar contracts in which a notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency
Fordringsägaren har rätt att kräva ränta från gäldenären på hela den myndigheter får inte överstiga 60 dagar , utan att göra avkall på nu summa som inte har betalats på förfallodagen , räntan räknas auto gällande avtal med kortare betalningstid .Late payments for contractual debts owed by public authorities should not exceed 60 days , without prejudice to any other shorter delay currently in use .
Ränt a skall beräknas från förfallodagen i betalningskravet till den dag när hela fordran är återbetald .3.Interest shall be calculated from the due date laid down in the recovery order to the date on which the debtis repaid in full .
Dessutom kommer banken att fokusera emitteringen på kuponger och slutliga förfallodagar som infal ler antingen den 15 februari eller den 15 april .Furthermore , it will concentrate issuance on coupon and final maturity dates falling on either 15 February or 15 April .
Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, andra värdepapper än sådana som klassats som innehas till förfallodagen och ej omsättningsbara värdepapper samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske vid årets slut till marknadens mittkurs respektive mittprisThe revaluation of gold, foreign currency instruments, securities other than those classified as held-to-maturity and non-marketable securities, as well as financial instruments, both on-balance-sheet and off-balance-sheet, shall be performed at the year-end at mid-market rates and prices
Den ränta som mottagaren av en felaktig utbetalning skall betala skall motsvara den räntesats för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen som avses i artikel ‧ i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetThe interest rate payable by the beneficiary of a wrongful payment should be aligned on the interest rate for amounts receivable not repaid on the due date referred to in Article ‧ of Commission Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Visar sida 1. Hittade 477 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,25 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.