uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
Konsumenten bör tillåtas betala sin skuld före förfallodagenWhereas the consumer should be allowed to discharge his obligations before the due date
Transaktionens startdatum och förfallodag (i förekommande fall) eller instrumentets avvecklingsdag och förfallodag (vid emission av ECB:s skuldcertifikatthe start date and the maturity date of the operation (if applicable) or the value date and the maturity date of the instrument (in the case of the issuance of ECB debt certificates
Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning skerAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningenAny repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
Som långfristiga värdepapper klassificeras dessutom dels värdepapper med alternativa förfallodagar där den senaste förfallodagen ligger mer än ett år framåt i tiden, dels värdepapper med obegränsad löptidIssues with optional maturity dates, the latest of which is more than one year away, and issues with indefinite maturity dates, are classified as long-term
I fallet SachsenLB såldes stödmottagaren som ett företag med kontinuerlig verksamhet efter det att de dåliga tillgångarna på ca ‧,‧ miljarder EUR hade förts över till ett specialföretag (special purpose vehicle (SPV)) som skulle inneha tillgångarna fram till förfallodagenIn the SachsenLB case, the beneficiary was sold as a going concern after the bad assets of around EUR ‧,‧ billion were channelled into a special purpose vehicle (SPV) with the purpose to hold the assets until maturity
förfallodagen har angivitsthe due date is indicated
ränta kommer att beräknas på skulden enligt den räntesats som avses i artikel ‧ om betalningen inte inkommit senast på förfallodagen, utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i gällande förordningarfailing payment by the due date the debt shall bear interest at the rate referred to in Article ‧, without prejudice to any specific regulations applicable
Avslutningen av regeringskonferensen är en första och viktig förfallodag.The closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.
Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdadesThis due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
Resultaten av denna Mark-to-Market-värdering stördes dock av att det vid denna tidpunkt varken fanns någon marknad för sådana investeringar eller någon avsikt att sälja dessa kapitalmarknadspositioner, då de skulle behållas till förfallodagenHowever, Germany explained that the results of the market value approach were distorted by the fact that there was at that time neither a market for such types of investment, nor the intention to sell them ad hoc given that the investments were to be held until maturity
Förfallodag (maturity dateFine-tuning operation
nominellt värde (återbetalas på förfallodagennominal value (repaid at end of maturity
Den nationella utanordnaren skall utfärda betalningsbemyndigandet och överlämna det till chefen för kommissionens delegation senast ‧ dagar före förfallodagenThe National Authorising Officer shall process and deliver the payment authorisation to the Head of Delegation not later than ‧ days before the due date
Syftet var att skydda portföljen mot möjliga förluster, om den skulle behållas till förfallodagenThe aim was to cover the portfolio from any possible losses that might occur if held to maturity
Kontrakt som helt och hållet tar ut varandra är valutaterminer eller liknande kontrakt, för vilka det nominella beloppet är lika med betalningsflödena om de förfaller på samma förfallodag och helt eller delvis i samma valutaPerfectly matching contracts are forward foreign-exchange contracts or similar contracts in which a notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency
Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, andra värdepapper än sådana som klassats som innehas till förfallodagen och ej omsättningsbara värdepapper samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske vid årets slut till marknadens mittkurs respektive mittprisThe revaluation of gold, foreign currency instruments, securities other than those classified as held-to-maturity and non-marketable securities, as well as financial instruments, both on-balance-sheet and off-balance-sheet, shall be performed at the year-end at mid-market rates and prices
Den ränta som mottagaren av en felaktig utbetalning skall betala skall motsvara den räntesats för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen som avses i artikel ‧ i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetThe interest rate payable by the beneficiary of a wrongful payment should be aligned on the interest rate for amounts receivable not repaid on the due date referred to in Article ‧ of Commission Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
ECB:s skuldcertifikat emitteras diskonterade, vilket innebär att emissionspriset är lägre än det nominella värdet och på förfallodagen löses certifikatet in till nominellt värdeECB debt certificates are issued at a discount, i.e. they are issued at below the nominal amount and are redeemed at maturity at the nominal amount
Vid betalningsförseningar debiteras Turkiet dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagenAny delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of interest by Turkey on the outstanding amount from the due date
Råvaruterminer och andra terminsåtaganden att köpa eller sälja enskilda råvaror skall inordnas i måttsystemet som nominella belopp uttryckta i den gängse måttenheten och åsätts en löptid med hänvisning till förfallodagenCommodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date
Förfallodagen för årsavgiften skall den sista dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad när gemenskapens växtförädlarrätt beviljades, och motsvarande dag efter varje följande årThe date for payment of the annual fee shall be the last day of the calendar month following the calendar month in which the Community plant variety right was granted, and in each subsequent year on the corresponding day
En andra kvistig fråga rör ändringsförslag 14, punkt D och E. Här föreslås att en avtalad betalningsfrist som överskrider 45 dagar endast skall accepteras om betalningen på förfallodagen garanteras genom en växel.There is another problem with paragraphs D and E in Amendment No 14, which propose that a contractual due date of more than 45 days should be accepted only where payment on the due date is guaranteed by a bill of exchange.
De åtgärder som föreskrivs i artikel ‧ i lag nr ‧/‧ (dvs. jordbruks-, drifts- och moderniseringskrediter med förfallodag den ‧ mars ‧) har aldrig genomförts och har därför aldrig gett upphov till något statligt stöd i den mening som avses i artikel ‧.‧ i EG-fördragetthe measures provided for by Article ‧ of Law No ‧/‧ (namely: the operating, improvement and agricultural loans due on ‧ March ‧ were never implemented and, therefore, did not amount to State aid within the meaning of Article ‧ of the Treaty
Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, andra värdepapper än sådana som klassats som innehas till förfallodagen och ej omsättningsbara värdepapper samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske per kvartalsomvärderingsdagen till marknadens mittkurs respektive mittprisThe revaluation of gold, foreign currency instruments, securities other than securities classified as held-to-maturity and non-marketable securities as well as financial instruments, both on-balance sheet and off-balance sheet, shall be performed as at the quarterly revaluation date at mid-market rates and prices
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,298 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.