uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
I ett sådant system som avses i punkt ‧ skall institutet utgå från marknadsvärdet för varje instrument med fast räntesats och därefter beräkna dess avkastning fram till förfallodagen vilket ger den underförstådda diskonteringsräntan för instrumentet i frågaUnder a system referred to in point ‧ the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and thence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument
Förfallodagen skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdadesThe due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
De åtgärder som föreskrivs i artikel ‧ i lag nr ‧/‧, och som avser jordbruks-, drifts- och moderniseringskrediter med förfallodag den ‧ mars ‧, har aldrig genomförts och har därför aldrig gett upphov till något statligt stöd i den mening som avses i artikel ‧.‧ i EG-fördragetThe measures provided for in Article ‧ of Law No ‧/‧ concerning the operating, improvement and agricultural loans due on ‧ March ‧ were never implemented and did not result, therefore, in State aid within the meaning of Article ‧ of the Treaty
Räntesatsen för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen är den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som används som utgångspunkt skall vara den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, ökat medThe interest rate for amounts receivable not repaid on the due date shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by
Om en gäldenär vars skuld utgörs av böter ställer en finansiell säkerhet som godkänns av räkenskapsföraren i stället för att göra en preliminär betalning skall ränta räknas från förfallodagen och beräknas till den räntesats som avses i punkt ‧, men endast ökad med en och en halv procentenhetIn the case of fines, where the debtor provides a financial guarantee which is accepted by the accounting officer in lieu of provisional payment, the interest rate applicable from the due date shall be the rate referred to in paragraph ‧ increased by only one and a half percentage points
Som framgår av beslutstexten varken avsåg eller påverkade beslutet de jordbruks-, drifts- och moderniseringskrediter, med förfallodag den ‧ mars ‧, avseende vilka det föreskrivs ett undantag i artikel ‧ i lag nrAs clearly indicated in the decision, however, the decision did not concern, nor extended its effects to farming, operating and improvement loans which expired on ‧ March ‧ for which an extension was provided for by Article ‧ of Law No
I artikel ‧.‧ föreskrivs att ränta skall betalas från dagen efter den förfallodag eller den betalningsperiod som fastställs i avtaletArticle ‧ of the Directive stipulates that interest shall become payable from the day following the date or the end of the period for payment fixed in the contract
Medlemsstaterna får dock fastställa en annan förfallodag för betalning av detta belopp eller begära preliminär betalningMember States may, however, set a different date for payment of that amount or may require interim payments to be made
Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningenAny repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
För att förhindra dröjsmålsränta på bidrag från deltagande medlemsstater skall dessa medlemsstater minst ‧ dagar före förfallodagen för delbetalningarna enligt artikel ‧.‧.‧ från byrån erhålla de undertecknade originalen av breven om begäran om bidragTo prevent interest on late payments in the case of participating Member States' contributions, such Member States shall receive from the Agency the original signed call for contribution letters at least ‧ days in advance of the instalment dates, as defined in Article ‧ paragraph
Förfallodagen var i förrgårIt was due two days ago
Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdadesThis due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
Detta upphävande har i dag inget syfte längre om inte upphävandet återkallas innan förfallodagen i mitten av april. Det är processen som helhet, så som den har drivits av kommissionen, som kommer att misslyckas till förfång för europeiska intressen.The suspension therefore has no purpose today, and if it is not withdrawn before the mid-April deadline the whole procedure carried out by the Commission will be a failure, to the detriment of European interests.
Räntan skall beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning; den räntesats som skall användas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheterThe rate of such interest shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three and a half percentage points
Republiken Frankrike har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att till kommissionen sända uppgifter om övervakningssituationen per den ‧ december ‧ angående vattnet i de tätorter som berörs av den första förfallodagen enligt direktivet, nämligen tätorter med mer än ‧ personekvivalenter (pe) som släpper ut sitt vatten i recipientvatten som utgör känsliga områdenThe French Republic has failed to fulfil its obligation to provide the Commission with the information pertaining to the monitoring situation as at ‧ December ‧ for the water of the agglomerations concerned by an initial time-limit laid down in the directive, namely the agglomerations having an EH (habitat equivalent) higher than ‧ units which discharge their water into recipient waters considered to be sensitive areas
Den immateriella tillgångens verkliga värde minskar inte när rättighetens förfallodag närmar sig eller minskar inte med mer än utgifterna för att förnya rättighetenthe fair value of the intangible asset does not reduce as the initial expiry date approaches, or does not reduce by more than the cost of renewing the underlying right
Till förfallodagen räknas räntan på inlåningen med överenskommen löptid in liksom den garanterade minsta avkastningen på derivatinlåningenUntil the day of maturity, the rate on the deposit with agreed maturity is captured as well as the guaranteed minimum return on the deposit containing the embedded derivative
Råvaruterminer och andra terminsåtaganden att köpa eller sälja enskilda råvaror skall inordnas i måttsystemet som nominella belopp uttryckta i den gängse måttenheten och åsätts en löptid med hänvisning till förfallodagenCommodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date
Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med den förfallodag som anges i punkt ‧ till och med den dag då beloppet faktiskt återbetalasAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date referred to in paragraph ‧ and ending on the date of actual repayment
Förfallodag (maturity dateFine-tuning operation
En andra kvistig fråga rör ändringsförslag 14, punkt D och E. Här föreslås att en avtalad betalningsfrist som överskrider 45 dagar endast skall accepteras om betalningen på förfallodagen garanteras genom en växel.There is another problem with paragraphs D and E in Amendment No 14, which propose that a contractual due date of more than 45 days should be accepted only where payment on the due date is guaranteed by a bill of exchange.
Alla förseningar i utförandet av återbetalningar ska leda till att dröjsmålsränta tas ut för tiden mellan förfallodagen enligt punkt ‧ och dagen för återbetalningenAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date referred to in paragraph ‧ and ending on the date of actual payment
Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med den förfallodag som anges i punkt ‧ till och med den dag då betalning skerAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date referred to in paragraph ‧ and ending on the date of actual payment
Varje återbetalning som skall göras till kommissionen i enlighet med artikel ‧ i förordning (EG) nr ‧ skall göras före den förfallodag som anges i det betalningskrav som utfärdats i enlighet med artikel ‧ i Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetAny repayment due to be made to the Commission pursuant to Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,191 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.