uttal:  

Översättningar till engelska:

  • term     
    (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a due date

    Visa deklination

Exempel meningar med "förfallodag", översättning minne

add example
Den sista förfallodagen för betalning: ‧ februariProposed date of the last instalment to be paid: ‧ February
Om det tre månader efter förfallodagen bekräftas att mottagarlandet inte klarar av att betala kompenseras gemenskapsbudgeten för förskottet genom att motsvarande belopp lyfts ur garantifondenIf, three months after a payment is due, it is confirmed that a recipient country has defaulted, the cash advances are repaid to the budget by the Guarantee Fund for external actions
Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning skerAny delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment
Räntan skall vara den som används av Europeiska centralbanken för sina huvudsakliga finansiella transaktioner i euro och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som gäller den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheterThe interest rate to be used shall be that applied by the European Central Bank to its principal financial operations in euro, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three-and-a-half percentage points
Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdadesThis due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order
Förfallodag för avgifter och taxorDue date for fees and charges
I ett sådant system som avses i punkt ‧ skall institutet utgå från marknadsvärdet för varje instrument med fast räntesats och därefter beräkna dess avkastning fram till förfallodagen vilket ger den underförstådda diskonteringsräntan för instrumentet i frågaUnder a system referred to in point ‧ the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and thence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument
Kontrakt som helt och hållet tar ut varandra är valutaterminer eller liknande kontrakt, för vilka det nominella beloppet är lika med betalningsflödena om de förfaller på samma förfallodag och helt eller delvis i samma valutaPerfectly matching contracts are forward foreign-exchange contracts or similar contracts in which a notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency
Republiken Frankrike har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att till kommissionen sända uppgifter om övervakningssituationen per den ‧ december ‧ angående vattnet i de tätorter som berörs av den första förfallodagen enligt direktivet, nämligen tätorter med mer än ‧ personekvivalenter (pe) som släpper ut sitt vatten i recipientvatten som utgör känsliga områdenThe French Republic has failed to fulfil its obligation to provide the Commission with the information pertaining to the monitoring situation as at ‧ December ‧ for the water of the agglomerations concerned by an initial time-limit laid down in the directive, namely the agglomerations having an EH (habitat equivalent) higher than ‧ units which discharge their water into recipient waters considered to be sensitive areas
Ränteersättning skall utgå på utestående saldon avseende mycket kortfristiga krediter enligt den representativa inhemska tremånaders penningmarknadsränta för långivarens valuta som gäller på handelsdagen för den ursprungliga kredittransaktionen eller – om löptiden förlängs enligt artiklarna ‧ och ‧ i detta avtal – till den tremånaders penningmarknadsränta för låntagarens valuta som gäller två bankdagar före förfallodagen för den ursprungliga kredittransaktion vars löptid skall förlängasOutstanding very short-term financing balances shall be remunerated at the representative domestic three-month money market rate of the creditor's currency prevailing on the trade date of the initial financing operation or, in the event of a renewal pursuant to Articles ‧ and ‧ of this Agreement, the three-month money market rate of the creditor's currency prevailing two business days before the date on which the initial financing operation to be renewed falls due
Förordning (EG) nr ‧/‧ ska fortsätta att gälla för avtal som ingåtts enligt artikel ‧ i denna fram till den förfallodag som anges i dessa avtal, med undantag av dess bestämmelser som avser avgifterRegulation (EC) No ‧/‧ shall continue to apply to contracts concluded under Article ‧ thereof until the date of expiry specified in those contracts, except for its provisions concerning fees
att betalas på viss avtalad förfallodag eller efter uppsägningbb) with agreed maturity dates or periods of notice
Förfallodag/datum: ...Due day/date: ...
Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel ‧ i budgetförordningenAny repayment due to be made to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
Räntesatsen för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen ska beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som ska användas som utgångspunkt är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, ökat med en och en halv procentenheterThe interest rate for amounts receivable not repaid on the due date shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by one and a half percentage points
Bestämmelser som reglerar tidsbundna instrument får inte tillåta andra incitament till inlösen än som ges av förfallodagenThe provisions governing dated instruments shall not permit an incentive to redeem on a date other than the maturity date
Förfallodag och bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalningMaturity date and arrangements for the amortisation of the loan, including the repayment procedures
I en skrivelse av den ‧ september ‧ konstaterade företaget UK Steel, i egenskap av företrädare för HCz:s konkurrenter i Förenade kungariket, att det ansåg att avskrivning av skulder och uppskov med förfallodagen till dess att en skuld till fullo betalats utgör statligt stöd. UK Steel delar kommissionens oro rörande det faktum att HCz:s ståltillgångar under normala marknadsvillkor skulle ha försatts i likvidation, i stället för att hyras ut till HSCBy letter dated ‧ September ‧, UK Steel, acting on behalf of HCz's UK competitors, argues that debt write-offs and deferrals constitute state aid until such time as they are repaid in full
Den ränta som skall betalas av stödmottagaren av en felaktig utbetalning skall anpassas efter räntan på fordringar som inte betalats tillbaka före förfallodagen som fastställs i artikel ‧ i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetThe interest rate to be paid by the beneficiary of an undue payment should be aligned with the interest rate for amounts receivable not repaid on the due date established in Article ‧ of Commission Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
En medlem som har en resterande skuld skall erlägga ränta till den lägsta utlåningsräntan i värdlandet med början från förfallodagenA member in arrears shall bear interest charges at the prime rate in the host country beginning on the last day such payments become due
Alla återbetalningar till kommissionen ska vara gjorda senast den förfallodag som anges i det betalningskrav som upprättats i enlighet med budgetförordningen för tionde EUFAny repayment due to be made to the Commission shall be made by the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with the Financial Regulation applicable to the ‧th EDF
Den del till vilken de får inräknas som eget kapital skall gradvis minskas under i vart fall de senaste fem åren före förfallodagenthe extent to which they may rank as own funds must be gradually reduced during at least the last five years before the repayment date
Förfallodagen för årsavgiften skall den sista dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad när gemenskapens växtförädlarrätt beviljades, och motsvarande dag efter varje följande årThe date for payment of the annual fee shall be the last day of the calendar month following the calendar month in which the Community plant variety right was granted, and in each subsequent year on the corresponding day
Visar sida 1. Hittade 375 meningar matchning fras förfallodag.Hittade i 0,549 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.