uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly     
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth     
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilenThe White Mercedes
fjärilarlepidopterans; ; lepidoptera
FjärilarLepidoptera
fjärilarna
fjärilarnas
fjärilen
fjärilens
fjärils
ha fjärilar i magenhave butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker Cry‧A.‧-protein och Cry‧Ab‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧A.‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
Vi går o fångar lite trollsländor och fjärilarWe go to catch dragonfly, butterfly
Som vi vet nu kan en fjärils vingslag i Strasbourg ibland utlösa en orkan tusentals mil bort.As we now know, the beating of a butterfly's wings in Strasbourg may sometimes unleash a hurricane thousands of miles away.
Jag är fjärilI' m a butterfly
Jag älskar att fotografera fjärilarI love photographing native butterflies
De gladaste internationella fjärilarna är de som lever som om de aldrig lämnat kokongenBut the happiest of the international butterflies are those who live as if they never left the cocoon
den fjärilen hade en vingbredd of tolv meter!That butterfly had a wingspan of ‧ feet!
Svävar som en fjäril, sticks som ett biFloat like a butterfly, sting like a bee
De har tillfogat djupa sår. Det har förekommit stort lidande, naturen har lidit, blommorna, fåglarna och fjärilarna har gråtit.Wars have caused great suffering, they have inflicted deep wounds; there has been much suffering, nature has suffered, the flowers, the birds and the butterflies have wept.
De är som fjärilar eller små bitar av omslagspapper som flyger runtThey' re like butterflies or little pieces of wrapping paper blowing around
Den genetiskt modifierade majsen MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-ØØ‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker CryBb‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar (Diabrotica spp.) och Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar (Ostrinia nubilalis, Sesamia sppThe genetically modified maize MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the CryBb‧ protein which confers protection against certain coleopteran insect pests (Diabrotica spp.) and the Cry ‧ Ab protein which confers protection against certain lepidopteran insect pests (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp
Far, du vet de där fjärilarna i magen vi pratade om?Nu har jag fått demDad, you know those rattlers in the stomach we talked about?
Jag har målat en bild på en fjäril.- BraI painted a picture of a butterfly
Den genetiskt modifierade majsen SYN-BTØ‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar och PAT-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosinatammoniumThe genetically modified SYN-BTØ‧-‧ maize, as described in the application, expresses the Cry‧Ab protein which confers protection against certain lepidopteran pests and the PAT protein which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide
Fjärilar som blir orkaner?Butterflies turning into tornados?
Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker Cry‧Bb‧-protein och Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar respektive av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the Cry‧Bb‧ and Cry‧Ab proteins which respectively confer protection against certain coleopteran and lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
Så, vad betyder fjärilen?So, what does the butterfly mean?
Det är ingen fara, du har bara lite fjärilar i magenYou just have pre- game jitters, that' s all
Du är...... en vacker...... vacker fjärilYou... are... a beautiful, beautiful butterfly
En syntetisk version av den trunkerade cry‧F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai som ger resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon och Diatrea grandiosella, som regleras av ubikvitinpromotorn ubiZM‧ från Zea mays och terminatorn ORF‧PolyA från Agrobacterium tumefaciens pTia synthetic version of the truncated cry‧F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests such as the pink borer (Sesamia spp.), fall armyworm (Spodoptera frugiperda), black cutworm (Agrotis ipsilon) and southwestern corn borer (Diatraea grandiosella), under the regulation of the ubiquitin promoter ubiZM‧ derived from Zea mays and the ORF‧PolyA terminator from Agrobacterium tumefaciens pTi
De här fjärilarna i CentralamerikaThere are these butterflies in Central America
Det är som om de vanliga människorna med vanliga liv har lämnat jorden, och världen bestar av fjärilar i människoformIt' s as if ordinary human beings, living ordinary lives had suddenly vanished from the earth and the world was suddenly full of butterflies shaped like people
Fjäril (farfalla): de båda bogarna och halsenouter shoulder pair: comprising the two shoulders attached to the neck
För den ärofulla Elijah Muhammad Ali-- flyger som en fjäril och sticker som ett biBecause the honorable Elijah Muhammad Ali... floats like a butterfly and stings like a bee
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 1,062 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.