uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly     
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth     
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilenThe White Mercedes
fjärilarlepidopterans; ; lepidoptera
FjärilarLepidoptera
fjärilarna
fjärilarnas
fjärilen
fjärilens
fjärils
ha fjärilar i magenhave butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
Den genetiskt modifierade majsen DAS-Ø‧Ø‧–‧xMON-ØØ‧Ø‧–‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna DAS-Ø‧Ø‧–‧ och MON-ØØ‧Ø‧–‧ och uttrycker Cry‧F-protein vilket ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, t.ex. majsmott (Ostrinia nubilalis) och arter av släktet Sesamia, PAT-protein som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified maize DAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-Ø‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests such as the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and species belonging to the genus Sesamia, the PAT protein which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide, and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to the glyphosate herbicide
Fjärilar som blir orkaner?Butterflies turning into tornados?
Larven har blivit fjärilCaterpillar' s become a butterfly
Jag visste inte att ni också var expert på fjärilarI wasn ́t aware that your expertise included lepidoptery
Jag har drogat henne, som en fjärilNo, I drugged her,like you would a butterfly
Jag är fjärilI' m a butterfly
Fint, Sir Russell Thompson, följ den rackarns fjärilenGreat Sir Russell Thompson, stalking the rogue butterfly
De här fjärilarna i CentralamerikaThere are these butterflies in Central America
den fjärilen hade en vingbredd of tolv meter!That butterfly had a wingspan of ‧ feet!
Den genetiskt modifierade majsen MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-ØØ‧-‧, MON-ØØ‧Ø-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker CryBb‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar (Diabrotica spp.), Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) och CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified maize MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧-‧, MON-ØØ‧Ø-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the CryBb‧ protein which confers protection against certain coleopteran insect pests (Diabrotica spp.), the Cry ‧ Ab protein which confers protection against certain lepidopteran insect pests (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.) and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to herbicide glyphosate
Jag ska bli fjärilI' il be a butterfly
Är du den fjärilen, Martin?Are you that butterfly, Martin?
Endast fjärilar av släktet Ornithoptera spponly birdwing butterflies
Den där ser ut som en fjärilThat looks like a butterfly
Eftersom EU nu står inför alarmerande siffror på förlusten av biologisk mångfald, där 42 procent av däggdjuren, 43 procent av fåglarna, 45 procent av fjärilarna, 30 procent av groddjuren, 45 procent av reptilerna och 52 procent av sötvattensfiskarna är utrotningshotade, anser jag att den lagstiftning som just har genomförts är ytterst viktig och avgörande för bevarandet av den biologiska mångfalden, och även för dess förstärkning.Therefore, as the EU is faced with alarming biodiversity loss figures in which 42% of mammals, 43% of birds, 45% of butterflies, 30% of amphibians, 45% of reptiles and 52% of freshwater fish are threatened with extinction, I believe that the legislation that has just been implemented is essential and crucial to the conservation of biodiversity, and even its reinforcement.
om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinatconcerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
Far, du vet de där fjärilarna i magen vi pratade om?Nu har jag fått demDad, you know those rattlers in the stomach we talked about?
Vi går o fångar lite trollsländor och fjärilarWe go to catch dragonfly, butterfly
Utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majslinjen ‧ som produkt eller i vissa produkter, inklusive foder som innehåller eller består av denna majstyp, omfattas av kommissionens beslut ‧/‧/EG av den ‧ november ‧ om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinatIn particular, the placing on the market of genetically modified maize line ‧ as or in some products including feed containing or consisting of this maize is subject to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium
Har du fjärilar i magen?Son, you got rattlers in your stomach?
Du vet, jag är en fjäril nu tack vare henneYou know, I' m a butterfly now because of her
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,251 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.