Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
Utskottet för framställningar och jag personligen hade den mycket speciella äran att utarbeta betänkandet om årsrapporten från en av EU:s viktigaste institutioner, Europeiska ombudsmannen, och vi har dragit slutsatsen att Nikiforos Diamandouros arbete under 2008 tjänade institutionen och uppfyllde de åtaganden som följer med den konsekvent, seriöst och effektivt.The Committee on Petitions and I personally had the very special honour of drafting the report on the annual report on one of the most important institutions of the European Union, the European Ombudsman, and we came to the conclusion that the activities which Mr Nikiforos Diamandouros carried out in 2008 served the institution and the obligations which derive from it consistently, seriously and effectively.
Den frågan har vi debatterat under den senaste sammanträdesperioden i Bryssel i samband med ett betänkande - som jag hade äran att vara föredragande för - som fick ett mycket omfattande stöd av en stor majoritet i Europaparlamentet.We debated this at the last Brussels session with a report - I had the honour to be the rapporteur - which received a large majority and wide support from Parliament.
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina, som jag har äran att vara ordförande i och som utses av Europaparlamentet, kommer att arbeta för att ta fram en sådan tidtabell.The Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee, which I have the honour of chairing and which is appointed by the European Parliament, will work to achieve such a timetable.
. – Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Den fråga jag har äran att ställa utskottet för internationell handels vägnar handlar om det nuvarande läget i våra handelsförbindelser med Kina.. Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the question that I have the honour to present on behalf of the Committee on International Trade relates to the current state of our commercial relations with China.
Med hänvisning till utkastet till protokoll , paraferai den 18 januari 1996 , vari fiskcmöjligheter och ekonomisk ersättning för tiden från och med den 18 januari 1996 till och med den 17 januari 1999 fastställs , har jag äran atr meddela . Er att Republiken Seychellernas regering är ber edd att provisoriskt tillämpa detta protokoll med verkan frän och med den 18 januari 1996 i avvakten pä att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll , förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig är göra detsamma .With reference to the draft Protocol , initialled on 18 January 1996 , defining , for the period from 18 January 1996 to 17 January 1999 , the fishing opportunities and financial contribution , I have the honour to inform you that the Republic of Seychelles is ready to apply this Protocol on a provisional basis , with effect from 18 January 1996 , pending its entry into force in accordance with Article 6 of the Protocol , provided that the European Community is prepared to do the same .
Detta är en grundläggande fråga: händelsen har den tråkiga och beklagansvärda äran att betraktas som den första statskuppen i ett centralamerikanskt land under 2000-talet, och det är något som vi inte får glömma.That fact shows that this is a fundamental issue: the event has the sad and regrettable honour of being considered the first coup d'état in a Central American country in the 21st century, and that is something we should not forget.
Chiles beskickning vid Europeiska unionen framför sina hälsningar till generaldirektoratet för havsfrågor och fiske vid Europeiska kommissionen och har äran att hänvisa till den rapport som antagits av Europeiska kommissionen och Chile efter de bilaterala tekniska samråd om svärdfisk i sydöstra Stilla havet som ägde rum den ‧–‧ oktober ‧ i New YorkThe Mission of Chile to the European Union presents its compliments to the European Commission’s Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries and has the honour to refer to the Report agreed between the European Commission and Chile following the bilateral technical consultations held in New York on ‧ and ‧ October ‧ on swordfish in the South-Eastern Pacific
Som just har nämnts har jag äran att i dag framlägga årsrapporten för 2003. Den är ett av ECB:s viktigaste instrument för att presentera penningpolitiken och den verksamhet som faller inom bankens behörighet för Europeiska unionens medborgare och för er som företräder dem.I have the honour, as has just been mentioned, of presenting to you today the 2003 annual report, which is one of the main instruments available to the ECB to present monetary policy, and the activities that fall within its competence, to Europe’s citizens and to you, the representatives of Europe’s citizens.
Även om radiospektrumkommittén kan ta åt sig mycket av äran för debatten, tack vare sitt hårda arbete och de lösningar den har tagit fram, har mycket åstadkommits tack vare radiospektrumbeslutet.Even if it will continue to owe a great deal to the hard work and solutions produced by the Radio Spectrum Committee, much has been achieved by the radio spectrum decision.
Vi begär detta i betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor, vilket jag har äran att vara föredragande för, och vår åsikt får även medhåll i yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter och försvarspolitik och utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, vilka har bidragit till betänkandet ett mycket positivt sätt.We ask for this in the report from the Committee on Constitutional Affairs, for which I am honoured to be the rapporteur, in agreement with the opinions of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, which I think are very positive contributions.
Har den äran, HeatherHappy birthday, Heather
" Med hänvisning till tillägget till protokollet , paraferat den 11 november 1995 som enligt ar tikel 3 i gällande protokoll fastställer nya fiskemöjligheter och ekonomisk kompensation för periode n den 15 november 1995 — 31 juli 1996 , har jag äran att meddela Er att Islamiska re publiken Mauretanien är beredd att interimistikt tillämpa tillägget till protokollet från och med den 15 november 1995 , i avvaktan på att tillägget träder i kraft enligt artikel 7 i detta , förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig att göra detsamma .' With reference to the Supplement to the Protocol initialled on 11 November 1995 setting out , in accordance with Article 3 of the Protocol in force , additional fishing opportunities and the related financial contribution for the period 15 November 1995 to 31 July 1996 , 1 have the honour to inform you that the Islamic Republic of Mauretania is prepared to apply this Supplement to the Protocol provisionally from 15 November 1995 pending its entry into force in accordance with Article 7 of the Supplement provided that the Community is disposed to do the same .
1 avvaktan på att avtalet träder i kraft har jag äran an föreslå alt Europeiska gemenskapen och Sydafrika från och med den 1 januari 2000 provisoriskt skall tillämpa artiklarna 1 3 , 5 2S , 65 82 , 91 97 och 99 109. bilagorna I VII och X samt protok oll I och II till avtalet .Pending the entry into force of lhe said Agreement , 1 have the Honour to propose lo you that the European Community and South Africa apply provisionally as from 1 January 2000 , Articles 1 to 3 , 5 to 28 . 65 to 82 , 93 to 97 and 99 io 109 , Annexes I to VII and X and Protocols I and II of the Agreement .
Jag försvarar utskottet, vars ordförande jag har den stora äran att vara, och jag skulle vilja svara dem som gör småaktiga insinuationer med innebörden att utskottet inte har förhållit sig lugnt eller objektivt - insinuationer som intet sätt hedrar parlamentet med tanke på att det finns många jurister i utskottet.I defend the committee, of which I have the great honour to be chairman, and I would like to answer those making petty insinuations to the effect that the committee has not been calm or objective - insinuations that clearly do nothing to honour this Parliament, given that the committee contains many jurists.
Jag har äran att hänvisa till de förhandlingar som fördes i Bryssel den ‧–‧ oktober ‧ mellan Europeiska unionen och Chile och som ledde fram till överenskommelsen om bevarande av svärdfiskbestånden i sydöstra Stilla havet (nedan kallad överenskommelsen) samt till de bilaterala tekniska samråd som hölls i New York den ‧ och ‧ oktoberI have the honour to refer to the negotiations that have taken place in Brussels on ‧ and ‧ October ‧ between the European Union and Chile which led to the Understanding concerning the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (hereafter the Understanding), as well as to the bilateral technical discussions in New York on ‧ and ‧ October
" Med hänvisning till utkastet till protokoll , paraferai den 18 januari 1996 , vari fiskemöjlighetcr och ekonomisk ersättning för tiden från och med den 18 januari 1996 till och med den 17 januari 1999 fastställs , har jag äran att meddela Fr att Republiken Seychellernas regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta protokoll med verkan från och med den 18 januari 1996 i avvakten på att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll , förutsatt att Europeiska gemenskapen ar villig är göra detsamma .' With reference to the draft Protocol , initialled on 18 January 1996 , defining , for the period from 18 January 1996 to 17 January 1999 , the fishing opportunities and the financial contribution , I have the honour to inform you that the Republic of Seychelles is ready to apply this Protocol on a provisional basis , with effect from 18 January 1996 , pending its entry into force in accordance with Article 6 of the Protocol , provided that the European Community is prepared to do the same .
Det är särskilt tydligt i Frankrike: i regionen Champagne-Ardennes, som jag har den äran att företräda, har BNP minskat från 105 till 94 procent av EU-genomsnittet, i Pays-de-Loire har den sjunkit från 95 till 91 procent, i Auvergne från 89 till 83 procent.This phenomenon is particularly marked in France: the GNP of the Champagne-Ardennes region, which it is my honour to represent, has gone from 105% to 94% of the Community average, that of the Loire region has dropped from 95% to 91%, and that of the Auvergne from 89% to 83%.
Jag har äran att vara föredragande för det betänkande om standardisering och normalisering som utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd håller på att utarbeta.I have the honour here of being the rapporteur from the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for the EP report on standardisation and normalisation.
Betänkandet som jag har äran att presentera om samordningen av den ekonomiska politiken under EMU: s etapp 3, det vill säga den som utgör eurons grund, har just nu en otvivelaktig betydelse, vid fastställandet av Europaparlamentets ståndpunkt i den nya dimension som den europeiska ekonomin kommer att få med skapandet av den Ekonomiska och monetära unionen och euron.Madam President, ladies and gentlemen, I am honoured to present this report on economic policy coordination in Stage 3 of EMU - in other words, the policy which constitutes the basis of the euro. This report has an undeniable importance at this moment in time, since it establishes the position of the European Parliament with regard to the new dimension which the European economy will attain with the creation of economic and monetary union, and the euro.
Republiken Tjeckiens ständiga representation vid EU betygar Europeiska unionens råd sin högaktning och har äran att åter ge uttryck för sin uppskattning av Europeiska unionens råd för dess oavbrutna samarbete och stöd i olika frågor som rör den ständiga representationens dagliga arbeteThe Permanent Representation of the Czech Republic to the EU presents its compliments to the Council of the European Union and has the honour to express its appreciation for the Council of the European Union once again for its continued cooperation and support on various matters related to the everyday conduct of duties of the Permanent Representation
Nationella Fronten , som jag har den äran att leda , förkastar alla federalistiska tendenser i Agenda 2000 , vilka leder till ett destruktivt frihandelssystem och en inskränkt globalisering .The National Front , which I am honoured to lead , rejects the federalist excesses of Agenda 2000 which lead to destructive free trade and reductive globalisation .
" Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 2 maj 1999 om fasts tallan de , för tiden från och med den 3 maj 1999 till och med den 2 maj 2000. av fiskemöjlighete r och ekonomisk ersättning , har jag äran att meddela Er att Republiken Angolas regering är beredd att tillfälligt tillämpa protokollet från och med den 3 maj 1999 , i avvaktan på att det träder i kraft i enlighet med sin artikel 7 , under förutsättning att Europeiska gemenskapen är beredd au göra detsamma ." With reference to the Protocol initialled on 2 May 1999 defining the fishing opportunities and financial compensation for the period 3 May 1999 to 2 May 2000 , I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Angola is prepared to apply the Protocol on a provisional basis widi effect from 3 May 1999 , pending its entry into force in accordance with Article 7 thereof , provided that the European Community is disposed to do the same .
Mina damer och herrar! Nice medförde rent allmänt inte det som man förväntade sig, men för de befogenhetsområden som tillhör utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, som jag har äran att vara föredragande av yttrande för, är det egentligen inte så illa.Overall, Nice has failed to come up with the goods, but as for the areas of competence of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, of whose opinion I have the honour of being the draftsman, the situation is not actually that bad.
Jag måste betona att vi inom den kommission som jag har äran att vara ordförande för har hänvisat till en ny era i flera år.I must emphasise that, within this Commission over which I have the honour of presiding, we have been referring for a number of years to a new era.
Genom att i första hand lägga tonvikt kvaliteten på den information som lämnas, har vårt utskott undvikit att - i våra debatter och därmed i det betänkande som jag har äran att presentera för er - göra det enkelt för oss genom att i förväg hävda att statsstöden i sig är alltför stora alternativt otillräckliga.By stressing, primarily, the quality of the information provided, our debate in committee, and hence the report which it is my honour to present to you, avoided a simplistic response in the form of an a priori statement that the level of state aid was, in absolute terms, either too high or not high enough.
Visar sida 1. Hittade 2021897 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 466,261 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.