Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guinea-Bissaus vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den ‧ maj ‧ där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden den ‧ juni ‧–‧ juni ‧, har jag äran att meddela att Republiken Guinea-Bissaus regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den ‧ juni ‧ i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel ‧ i avtalet, under förutsättning att Europeiska kommissionen har för avsikt att göra detsammaIn order to avoid interrupting fishing activities by Community vessels in Guinea-Bissau waters, and referring to the Agreement and the Protocol initialled on ‧ May ‧ and setting out the fishing opportunities and financial contribution from ‧ June ‧ to ‧ June ‧, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Guinea-Bissau is willing to apply this Agreement and this Protocol provisionally from ‧ June ‧ pending its entry into force in accordance with Article ‧ of the Agreement, provided that the European Community is prepared to do likewise
Betänkandet som jag har äran att presentera om samordningen av den ekonomiska politiken under EMU: s etapp 3, det vill säga den som utgör eurons grund, har just nu en otvivelaktig betydelse, vid fastställandet av Europaparlamentets ståndpunkt i den nya dimension som den europeiska ekonomin kommer att få med skapandet av den Ekonomiska och monetära unionen och euron.Madam President, ladies and gentlemen, I am honoured to present this report on economic policy coordination in Stage 3 of EMU - in other words, the policy which constitutes the basis of the euro. This report has an undeniable importance at this moment in time, since it establishes the position of the European Parliament with regard to the new dimension which the European economy will attain with the creation of economic and monetary union, and the euro.
Fru talman! Den som, i likhet med mig, har äran att vara ordförande för kulturutskottet kan inte annat än instämma i det som har sagts av diverse kolleger och jag kan inte låta bli att gratulera föredraganden och kommissionären, fru Reding, med vilken föredraganden har arbetet och som, även i förlikningen, har haft svåra stunder, har kämpat mot rådet, det har vi fått höra av alla.Madam President, whoever has the honour, like myself, to chair the Committee on Culture, cannot fail to agree with the comments from various Members and can but congratulate the rapporteur, and Commissioner Reding, with whom he worked and who, even during the conciliation process, had difficult moments and opposed the Council - you have heard this said by everyone.
För att den fiskeverksamhet som bedrivs av gemenskapsfartyg i Guineas vatten inte ska avbrytas och med hänvisning till avtalet och protokollet som paraferades den ‧ december ‧ där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs för perioden ‧ januari ‧–‧ december ‧, har jag äran att meddela att Republiken Guineas regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta avtal och detta protokoll från och med den ‧ januari ‧ i avvaktan på att de träder i kraft i enlighet med artikel ‧ i avtalet, under förutsättning att Europeiska gemenskapen har för avsikt att göra detsammaIn order to avoid interrupting fishing activities by Community vessels in Guinea’s waters, and referring to the Agreement and the Protocol initialled on ‧ December ‧ and setting out the fishing opportunities and financial contribution from ‧ January ‧ to ‧ December ‧, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Guinea is willing to apply this Agreement and this Protocol provisionally from ‧ January ‧ pending their entry into force in accordance with Article ‧ of the Agreement, provided that the European Community is prepared to do likewise
Jag vill betona att sex ytterligare offentliga debatter har planerats under det franska ordförandeskapet. Den 28 september 2000 vid "Den inre marknaden för konsumenter" om tjänster i allmänhetens intresse får jag äran att vara ordförande för detta råd, den 2 oktober 2000 i Luxemburg vid rådet (transportfrågor) om sjösäkerhet, den 10 oktober 2000 om bullerskydd inom ramen för rådet (miljö), den 17 oktober 2000, fortfarande i Luxemburg: information, samråd med arbetstagare om sysselsättning inom ramen för rådet (arbetsmarknads- och socialministrarna).I must specify that six further public debates are scheduled to take place before the end of the French Presidency: a debate on general interest services on 28 September 2000 at the Internal Market, Consumers and Tourism Council - I shall have the honour of chairing this council meeting; a debate on maritime safety on 2 October 2000 at the Transport Council in Luxembourg; a debate on noise protection on 10 October 2000 as part of the Environment Council; and a debate on information, consultation of workers regarding employment on 17 October 2000, as part of the Employment and Social Policy Council, again in Luxembourg.
Det är särskilt tydligt i Frankrike: i regionen Champagne-Ardennes, som jag har den äran att företräda, har BNP minskat från 105 till 94 procent av EU-genomsnittet, i Pays-de-Loire har den sjunkit från 95 till 91 procent, i Auvergne från 89 till 83 procent.This phenomenon is particularly marked in France: the GNP of the Champagne-Ardennes region, which it is my honour to represent, has gone from 105% to 94% of the Community average, that of the Loire region has dropped from 95% to 91%, and that of the Auvergne from 89% to 83%.
Europeiska gemenskapernas kommission framför sina hälsningar till den schweiziska beskickningen vid Europeiska gemenskaperna och har äran att erkänna mottagandet av den not av den ‧ november ‧ som rör hävandet av flera avtal som ingåtts mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som har följande lydelseThe Commission of the European Communities presents its compliments to the Swiss Mission to the European Communities and has the honour to acknowledge receipt of its Note of ‧ November ‧ on the revocation of several Agreements concluded between the Swiss Confederation and the European Coal and Steel Community, which was worded as follows
grund av olikheter i tidsscheman har den tillfälliga undersökningskommittén om BSE varit den första att avsluta sitt arbete och därför har jag fått äran att vara den första föredragande som håller anförande i detta parlament för en tillfällig undersökningskommitté.For reasons of timetabling, the Committee of Inquiry into BSE completed its work before the other committee, with the effect that I have the honour of being the first rapporteur to speak in the House on behalf of a committee of inquiry.
Under 2008 har vi redan haft äran att få välkomna företrädare för den kristna, den judiska och den islamiska religionen här, och i dag har vi fått möjligheten att lyssna en ledande företrädare för buddismen.During 2008 we already had the honour of greeting representatives of the Christian religion, the Jewish religion and of Islam here, and today we have the opportunity to hear a leading representative of Buddhism.
Jag har haft äran att vara föredragande för yttrandet om det här betänkandet i utskottet för regional utveckling, och jag vill säga att debatten om den här frågan har varit mycket positiv och intensiv, för vi måste också komma ihåg den viktiga roll som de regionala och lokala förvaltningarna spelar för den europeiska integrationen.I have had the honour of being draftsman of the opinion for this report for the Committee on Regional Development and I would like to say that the debate on this issue has been very positive and intense, because, amongst other things, we must remember the essential role played by regional and local administrations in European integration.
Om flera varandra följande irländska regeringar under de senaste 35 åren cyniskt har salufört fördelarna med EU- medlemskap i rent monetära termer, utan hänvisningar till filosofin och syftet bakom detta stora projekt - det vill säga den fred, stabilitet och välfärd som Europa har upplevt - och om de har gett EU skulden för alla problem och dåliga nyheter, medan de har gjort anspråk på attäran för alla framgångar och framsteg, är det då underligt att en majoritet av väljarna förkastade ett svårbegripligt dokument, som biståtts och understötts av en rad extrema euroskeptiska dumskallar från andra medlemsstater som använde irländarna som en ställföreträdande röst för deras egen sak?If successive Irish governments over the last 35 years have cynically sold the benefits of European membership purely in monetary terms, with no reference to the philosophy and purpose behind this great project - that is the peace, stability and prosperity it has brought to Europe - and if they have blamed Europe for any problems and bad news, while claiming credit for all successes and progress, is it any wonder that a majority of those who voted rejected a poorly-understood document, aided and abetted by a range of extreme Eurosceptic cuckoos from other Member States who used the Irish as proxy voters for their own cause?
För att gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Madagaskars vatten skall kunna fortsätta utan avbrott och med hänvisning till det avtal som paraferades den ‧ juni ‧ och det protokoll, som paraferades den ‧ juni ‧ och ändrades den ‧ mars ‧, och som fastställer fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning för perioden ‧ januari ‧–‧ december ‧, har jag äran att meddela att Republiken Madagaskars regering är beredd att provisoriskt tillämpa nämnda avtal och ändrade protokoll från och med den ‧ januari ‧ i avvaktan ikraftträdandet i enlighet med artikel ‧ i avtalet, under förutsättning att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsammaIn order to avoid interrupting fishing activities by Community vessels in Malagasy waters, and referring to the Agreement and the Protocol initialled on ‧ June ‧ and amended on ‧ March ‧ and setting out the fishing opportunities and financial contribution from ‧ January ‧ to ‧ December ‧, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Madagascar is willing to apply this Agreement and this amended Protocol provisionally from ‧ January ‧ pending their entry into force in accordance with Article ‧ of the Agreement, provided that the European Community is prepared to do likewise
Medborgarna i Gibraltar, som jag har haft äran att företräda formellt under fem år och informellt under två årtionden dessförinnan, är djupt bekymrade över den mängd cancerfall som nyligen har upptäckts både i Gibraltar och på den spanska sidan om gränsen.The citizens of Gibraltar, whom I have had the honour of representing formally for five years and informally for two decades before that, are gravely concerned about the cancer clusters that have recently been discovered both in Gibraltar and on the Spanish side of the border.
Fru talman, mina damer och herrar parlamentsledamöter! Europeiska kommissionen har denna förmiddag använt större delen av sina debatter till att godkänna rapporten, den andra sammanhållningsrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen, som jag har äran att lägga fram i samråd med mina kolleger Diamantopoulou och Fischler.Madam President, ladies and gentlemen, this morning, the greater part of the discussion in the European Commission was taken up with approving the report, the Second Report on Economic and Social Cohesion in the Union, which it was my honour to present, with the agreement of my fellow Commissioners, Mrs Diamantopoulou and Mr Fischler.
Kommissionen har inte vågat göra mer, eller så har den klart insett att den inte kunde uppnå mer än så. Det sistnämnda måste jag ge er äran av, fru Gradin.I do not wish to examine now why we deemed this to be inadequate, whether it was because the Commission did not dare to do more, or - and I have to grant you this, Mrs Gradin - because it saw clearly that this was all that could be achieved.
Vi kan inte ge den nya kommissionen äran för de framsteg som har gjorts, men inte heller hålla den ansvarig för de förseningar som har uppstått.We cannot give the new Commission credit for the progress that has been made, nor hold it responsible for the delays that have occurred.
Som just har nämnts har jag äran att i dag framlägga årsrapporten för 2003. Den är ett av ECB:s viktigaste instrument för att presentera penningpolitiken och den verksamhet som faller inom bankens behörighet för Europeiska unionens medborgare och för er som företräder dem.I have the honour, as has just been mentioned, of presenting to you today the 2003 annual report, which is one of the main instruments available to the ECB to present monetary policy, and the activities that fall within its competence, to Europe’s citizens and to you, the representatives of Europe’s citizens.
I den här texten går man dock i avsnittet ?En starkare straffrättslig dimension? - från punkt 58 till och med punkt 65 - in införandet av en europeisk åklagare, som också har påpekats här. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden - som jag har äran att vara ordförande för - ställde sig negativt till detta och kom sedan fram till en kompromiss i fråga om Theatos betänkande, som vi måste utveckla.In this document, however, the chapter on 'Strengthening the criminal law dimension' - from paragraph 58 to paragraph 65 - interferes, as has already been pointed out, with the institution of the European Prosecutor, on which the Committee on Legal Affairs - which I have the honour to chair - gave an unfavourable opinion and then it found points of compromise with the Theato report, which we must look into more carefully.
I den gemensamma gruppen för bostäder i städerna, som jag har äran att leda, har vi pekat tillväxten i städerna under de senaste åren. tio år har städerna växt med en yta motsvarande tre gånger Luxemburg.At the Urban Housing Intergroup, which I have the honour of chairing, we have highlighted urban growth over the last few years: in 10 years, urban growth has covered three times the surface of Luxembourg.
frågeställare. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Den fråga som vi diskuterar i kväll har vid fler än ett tillfälle behandlats i detalj av utskottet för rättsliga frågor som jag har äran att vara ordförande för, och nu har utskottet bett mig att genom denna fråga inleda en diskussion och utbyta åsikter med kommissionen om det här ämnet.author. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the issue that we are discussing tonight has been examined in detail, on more than one occasion I may say, by the Committee on Legal Affairs, which I have the honour to chair, and that Committee has asked me, through this question, to open a discussion and to exchange views with the Commission.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar ledamöter! Som ni säkert kan tänka er är jag djupt angelägen om regional- och sammanhållningspolitiken, inte bara för att jag har äran att driva denna politik å kommissionens vägnar och i samförstånd med mina kolleger Franz Fischler och Anna Diamantopoulou, men också av ett annat skäl, som är mer politiskt: för mig, vilket flera av er har sagt, är den sammanhållningspolitik som har utvecklats i 15 års tid en symbol för en viss syn Europeiska unionen.Mr President, ladies and gentlemen, as you can imagine, I am deeply committed to the regional and cohesion policy, not only because I have the honour of directing this policy on behalf of the Commission and in conjunction with my colleagues, Franz Fischler and Anna Diamantopoulou, but also for another, more political reason, which is that I believe, as several of you have said, that the cohesion policy, which has grown in importance over a 15-year period, symbolises a certain concept of the European Union.
I dag gör vi det än en gång inför Europaparlamentets kammare genom det betänkande jag har äran att presentera, och som representanter för alla politiska grupper i utskottet har bidragit till med sina åsikter och röster. Det vore inte rättvist att låta bli att nämna den viktiga roll de ledamöter har spelat som arbetar direkt med Nordirland, vilkas namn finns hos oss alla och vars arbete vi tackar för än en gång.Opinions and votes have been contributed to this report by the representatives of all the political groups who sit on the committee, and I must also mention the important role played by those Members of the European Parliament who are directly related with Northern Ireland, whose names we are all familiar with, and whom we thank once again for their efforts.
Vad jag däremot inte kan acceptera som ordförande för kommissionen är den misstänksamhet mot den institution jag har äran att leda, det slags bannlysning som vissa personer uttalar emot den.What I cannot, however, accept as President of the Commission is this suspicion towards the institution I have the honour to lead, this sort of anathema some people pronounce on it.
Visar sida 1. Hittade 1678537 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 87,011 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.