Översättningar till engelska:

  • happy birthday!   

Exempel meningar med "har den äran (att gratulera på födelsedagen)!", översättning minne

add example
Detta gäller även det här parlamentet, där jag själv har den äran att ansvara för teknisk förnyelse i samband med de nya byggnaderna, men det gäller också t ex europaskolorna, som borde vara en förebild, men som tekniskt sett absolut inte är någon förebild, kanske därför att de lyder under en centralistisk ledning.That applies to this Parliament where I myself have the honour of being responsible for technological innovation in connection with the new buildings, but it also applies, for example, to European schools, which should be an example, but which from a technological point of view are definitely not an example, perhaps because they are subject to a centralized form of management.
Det är inte den tjeckiska regeringen som innehar EU-ordförandeskapet utan Tjeckien, vars medborgare jag har äran att företräda här.It is not the government of the Czech Republic which presides over the EU but the Czech Republic itself, whose citizens I have the honour to represent here.
Med hänvisning till utkastet till protokoll , paraferai den 18 januari 1996 , vari fiskcmöjligheter och ekonomisk ersättning för tiden från och med den 18 januari 1996 till och med den 17 januari 1999 fastställs , har jag äran atr meddela . Er att Republiken Seychellernas regering är ber edd att provisoriskt tillämpa detta protokoll med verkan frän och med den 18 januari 1996 i avvakten pä att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll , förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig är göra detsamma .With reference to the draft Protocol , initialled on 18 January 1996 , defining , for the period from 18 January 1996 to 17 January 1999 , the fishing opportunities and financial contribution , I have the honour to inform you that the Republic of Seychelles is ready to apply this Protocol on a provisional basis , with effect from 18 January 1996 , pending its entry into force in accordance with Article 6 of the Protocol , provided that the European Community is prepared to do the same .
Jag har äran att hänvisa till de förhandlingar som fördes i Bryssel den ‧–‧ oktober ‧ mellan Europeiska unionen och Chile och som ledde fram till överenskommelsen om bevarande av svärdfiskbestånden i sydöstra Stilla havet (nedan kallad överenskommelsen) samt till de bilaterala tekniska samråd som hölls i New York den ‧ och ‧ oktoberI have the honour to refer to the negotiations that have taken place in Brussels on ‧ and ‧ October ‧ between the European Union and Chile which led to the Understanding concerning the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (hereafter the Understanding), as well as to the bilateral technical discussions in New York on ‧ and ‧ October
Har den äran, KesHappy birthday, Kes
Sanningen är också den, herr kommissionär, att utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, för vilket jag har äran att vara föredragande, inte något sätt höljer denna oro i dunkel.Commissioner, the truth is that the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, whose rapporteur it is my honour to be, is not insensitive to that concern.
(DE) Herr kommissionsledamot! Ni har den historiska äran av att ha satt i gång det som Helmut Kohl och François Mitterrand hade beslutat redan 1982, någonting som nu äntligen blir verklighet.(DE) Commissioner, the historical credit for setting in motion what Mr Kohl and Mr Mitterrand had decided to do back in 1982, and which is now finally becoming reality, goes to you.
" Med hänvisning till tillägget till protokollet , paraferat den 11 november 1995 som enligt ar tikel 3 i gällande protokoll fastställer nya fiskemöjligheter och ekonomisk kompensation för periode n den 15 november 1995 — 31 juli 1996 , har jag äran att meddela Er att Islamiska re publiken Mauretanien är beredd att interimistikt tillämpa tillägget till protokollet från och med den 15 november 1995 , i avvaktan på att tillägget träder i kraft enligt artikel 7 i detta , förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig att göra detsamma .' With reference to the Supplement to the Protocol initialled on 11 November 1995 setting out , in accordance with Article 3 of the Protocol in force , additional fishing opportunities and the related financial contribution for the period 15 November 1995 to 31 July 1996 , 1 have the honour to inform you that the Islamic Republic of Mauretania is prepared to apply this Supplement to the Protocol provisionally from 15 November 1995 pending its entry into force in accordance with Article 7 of the Supplement provided that the Community is disposed to do the same .
1 avvaktan på att avtalet träder i kraft har jag äran an föreslå alt Europeiska gemenskapen och Sydafrika från och med den 1 januari 2000 provisoriskt skall tillämpa artiklarna 1 3 , 5 2S , 65 82 , 91 97 och 99 109. bilagorna I VII och X samt protok oll I och II till avtalet .Pending the entry into force of lhe said Agreement , 1 have the Honour to propose lo you that the European Community and South Africa apply provisionally as from 1 January 2000 , Articles 1 to 3 , 5 to 28 . 65 to 82 , 93 to 97 and 99 io 109 , Annexes I to VII and X and Protocols I and II of the Agreement .
" Med hänvisning till utkastet till protokoll , paraferai den 18 januari 1996 , vari fiskemöjlighetcr och ekonomisk ersättning för tiden från och med den 18 januari 1996 till och med den 17 januari 1999 fastställs , har jag äran att meddela Fr att Republiken Seychellernas regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta protokoll med verkan från och med den 18 januari 1996 i avvakten på att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll , förutsatt att Europeiska gemenskapen ar villig är göra detsamma .' With reference to the draft Protocol , initialled on 18 January 1996 , defining , for the period from 18 January 1996 to 17 January 1999 , the fishing opportunities and the financial contribution , I have the honour to inform you that the Republic of Seychelles is ready to apply this Protocol on a provisional basis , with effect from 18 January 1996 , pending its entry into force in accordance with Article 6 of the Protocol , provided that the European Community is prepared to do the same .
Chiles beskickning vid Europeiska unionen framför sina hälsningar till generaldirektoratet för havsfrågor och fiske vid Europeiska kommissionen och har äran att hänvisa till den rapport som antagits av Europeiska kommissionen och Chile efter de bilaterala tekniska samråd om svärdfisk i sydöstra Stilla havet som ägde rum den ‧–‧ oktober ‧ i New YorkThe Mission of Chile to the European Union presents its compliments to the European Commission’s Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries and has the honour to refer to the Report agreed between the European Commission and Chile following the bilateral technical consultations held in New York on ‧ and ‧ October ‧ on swordfish in the South-Eastern Pacific
Herr talman! Eftersom jag har den äran att vara ordförande för kulturutskottet, så företräder jag naturligtvis också dess åsikter.Mr President, having the honour to chair the Committee on Culture, naturally I also represent its position.
Jag har haft äran att vara föredragande för yttrandet om det här betänkandet i utskottet för regional utveckling, och jag vill säga att debatten om den här frågan har varit mycket positiv och intensiv, för vi måste också komma ihåg den viktiga roll som de regionala och lokala förvaltningarna spelar för den europeiska integrationen.I have had the honour of being draftsman of the opinion for this report for the Committee on Regional Development and I would like to say that the debate on this issue has been very positive and intense, because, amongst other things, we must remember the essential role played by regional and local administrations in European integration.
Har den äran på födelsedagen.Grattis, grattisHappy Birthday!
Nationella Fronten , som jag har den äran att leda , förkastar alla federalistiska tendenser i Agenda 2000 , vilka leder till ett destruktivt frihandelssystem och en inskränkt globalisering .The National Front , which I am honoured to lead , rejects the federalist excesses of Agenda 2000 which lead to destructive free trade and reductive globalisation .
" Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 2 maj 1999 om fasts tallan de , för tiden från och med den 3 maj 1999 till och med den 2 maj 2000. av fiskemöjlighete r och ekonomisk ersättning , har jag äran att meddela Er att Republiken Angolas regering är beredd att tillfälligt tillämpa protokollet från och med den 3 maj 1999 , i avvaktan på att det träder i kraft i enlighet med sin artikel 7 , under förutsättning att Europeiska gemenskapen är beredd au göra detsamma ." With reference to the Protocol initialled on 2 May 1999 defining the fishing opportunities and financial compensation for the period 3 May 1999 to 2 May 2000 , I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Angola is prepared to apply the Protocol on a provisional basis widi effect from 3 May 1999 , pending its entry into force in accordance with Article 7 thereof , provided that the European Community is disposed to do the same .
Har den äranHappy birthday, kid
Slutligen vill jag säga att Al Gore verkligen har hjälpt oss mycket när det gäller att öka medvetandet inom EU och jag hade den äran att få presentera honom för en fullsatt hörsal i Bryssel för ungefär en månad sedan.Finally, I would like to say that Al Gore has really helped a lot in raising awareness in the European Union and I had the honour to introduce him to a packed theatre in Brussels about a month ago.
Det är oerhört viktigt för mig nu när jag försöker sätta mig in i den roll som jag har fått äran att axla.It is extremely important to me as I work out how to do the role that I have been honoured to be given.
. (DA) Jag har äran att på rådets ordförandeskaps vägnar presentera det förslag till Europeiska gemenskapernas budget för 2003 som fastställdes av rådet den 22 juli.I have the honour, on behalf of the Presidency of the Council, to present the 2003 draft budget of the European Communities, prepared by the Council on 22 July.
Jag har även äran att meddela att Förenta staternas regering delar den uppfattning som redovisas i skrivelsenI have the further honor to inform you that the Government of the United States of America shares the understandings recorded in that letter
kommissionens ordförande. - (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag har äran och nöjet att presentera den nya kommissionens första arbetsprogram.Mr President, ladies and gentlemen, I have the honour and the pleasure of presenting to you today the first work programme of this Commission.
Vad jag däremot inte kan acceptera som ordförande för kommissionen är den misstänksamhet mot den institution jag har äran att leda, det slags bannlysning som vissa personer uttalar emot den.What I cannot, however, accept as President of the Commission is this suspicion towards the institution I have the honour to lead, this sort of anathema some people pronounce on it.
Nationella Fronten, som jag har den äran att leda, förkastar alla federalistiska tendenser i Agenda 2000, vilka leder till ett destruktivt frihandelssystem och en inskränkt globalisering.The National Front, which I am honoured to lead, rejects the federalist excesses of Agenda 2000 which lead to destructive free trade and reductive globalisation.
Europeiska gemenskapernas kommission framför sina hälsningar till den schweiziska beskickningen vid Europeiska gemenskaperna och har äran att erkänna mottagandet av den not av den ‧ november ‧ som rör hävandet av flera avtal som ingåtts mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som har följande lydelseThe Commission of the European Communities presents its compliments to the Swiss Mission to the European Communities and has the honour to acknowledge receipt of its Note of ‧ November ‧ on the revocation of several Agreements concluded between the Swiss Confederation and the European Coal and Steel Community, which was worded as follows
Visar sida 1. Hittade 2021897 meningar matchning fras har den äran (att gratulera på födelsedagen)!.Hittade i 164,757 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.