uttal:      

Översättningar till engelska:

 • buyer       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  person who makes purchases
   
  A person who buys things, especially for resale in some retail establishment.
 • purchaser   
  (noun, adjv   )
 • client     
  (noun   )

Andra betydelser:

 
buyer (person who makes purchases)

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (22)

förmångligt köpbargain
köptaking over; sales activity; ; purchase; bazaar; acquisition; marketplace; buy; fair; market; bargain; buying
köpagain; take over; ; to buy from; invest in; purchase; secure; buy; obtain; acquire; pick up; get
köpa grisen i säckenbuy a pig in a poke;
köpa inprocure
köpa lossransom
köpa på kreditbuy on credit
köpa på marknadenmarket
köpa sigpurchase
köparen
köparens
köparna
köparnas
köpen
köpens
köper
köps
någons förmåga att köpapurchasing power
som finns att köpabuyable
som kan köpaspurchasable
värva köparecanvass
öppet köppurchase on approval

    Visa deklination

Exempel meningar med "köpare", översättning minne

add example
Det gäller köp av privatbilarsom har gått mindre än 6 000 km eller som förs in mindre än sex månader efterden första registreringen .When buying a car with under 6 000 km on the clock , or within six months of its first registration , you must pay VAT whenregistering it in your country of residence .
Att köparen fritt får förfoga över eller använda varorna utan andra inskränkningar än någon av följande inskränkningarthere are no restrictions as to the disposal or use of the goods by the buyer, other than any of the following
när köparen har rätt att häva köpet av skäl som är angivna i försäljningsavtalet och företaget har svårt att bedöma sannolikheten för att det ska skewhen the buyer has the right to rescind the purchase for a reason specified in the sales contract and the entity is uncertain about the probability of return
Vid kontrakt för försäljning av kapitalvaror bestående av enskilda enheter som kan användas var för sig (t.ex. lokomotiv) skall kredittidens början vara den genomsnittliga eller den faktiska tidpunkt då köparen fysiskt tar varorna i besittning i sitt eget landin the case of a contract for the sale of capital goods consisting of individual items useable in themselves (e.g. locomotives), the starting point is the mean date or actual date when the buyer takes physical possession of the goods in his own country
Du måste låta oss köpa en ny kostymYou must let us pay for a new costume
Förvärvade licenser för programvara kapitaliseras med utgångspunkt i kostnaderna för att köpa in och använda programvaranAcquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software
En för säljnings- och marknadsförings politik som binder upp köparna genom att knyta märkesvaror och produkter under eget märke å ena sidan till de två största varumärkena å andra sidan , skulle sannolikt leda till konkurrensbegränsande beteende till följd av uppkomsten av en dominerande ställning .Tied sales and marketing policy , linking branded and private label products on the one hand and the two major brands on the other , would likely lead to anti competitive behaviour resulting from the creation of a dominant position .
På grund av helgdagarna i april ‧ bör det göras undantag avseende datumen för inlämnande av anbud i syfte att garantera att gränsen på ‧ ton som får köpas upp till fast pris iakttasIn view of the public holidays in April ‧, derogation should be made as regards the dates for submitting the offers in order to ensure compliance with the limit of ‧ tonnes to be purchased at fixed price
Artikel ‧.‧ i rådets sjätte direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ december ‧, ska tolkas så att den inte utgör hinder för uppbörd av den värderelaterade eller proportionella delen av skatten på rättshandlingar dokumenterade i viss form när denna är tillämplig på formaliseringen av ett köpeavtal, när köparen är en företagare vars verksamhet utgörs av köp och försäljning av fastigheter eller köp av fastigheter i syfte att därefter renovera och hyra ut demArticle ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that it does not preclude the charging of the variable or proportional amount of the duty on transfers of assets and documented legal transactions when it is chargeable on the conclusion of a purchase by an undertaking whose business activity consists of buying and selling immovable property or purchasing immovable property for development or letting
Men vem säljer vapnen till dessa länder och vem köper diamanterna?But who is selling arms to these countries and who is buying the diamonds?
Man köper aldrig en dator utifrån kontrollpanelen, men ingen dator fungerar särskilt länge utan att innehålla ett ordentligt system för kontrollpanelen.We never purchase a computer on the basis of looking at the control panel, but none of our computers works for a long time without a proper control panel system inside.
Får jag köpa den av dig?Could I buy that from you?
När det gäller den interna revisionskapaciteten, särskilt i förhållande till mindre organ, noterar Europaparlamentet det förslag som internrevisorn gjorde inför parlamentets ansvariga utskott den ‧ september ‧ om att mindre organ ska tillåtas att köpa in internrevisionstjänster från den privata sektornTakes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
Jag vill ännu precisera med en fråga, som även ingick i den ursprungliga frågan: har dessa fartyg, vilka man nu är på väg att skrota eller sälja till marockanska köpare med EU-stöd, möjligtvis finansierats med andra EU-medel i anskaffningsskedet, det vill säga jag vill med min fråga göra er uppmärksamma på hur kort- eller långsiktig EU:s fiskeripolitik är.Were these ships, which are now being scrapped or sold to Moroccan buyers with EU aid, possibly financed out of other EU funds at the stage when they were purchased. In other words, I wish to draw attention with my question to how short or long-term EU fishing policy is.
I detta fall tär köparen , utan att det påverkar tillämpningen av bestämmel serna i artikel 33. väcka talan vid domstolen .If this is done , the purchaser shall have the right , without prejudice to Article 33. to bring an action before the Court .
Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans, skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med hjälp av formuläret i bilaga IIf, as a result of successive replacements, the successful tenderer has not received a replacement lot of the quality laid down within one month of the date of the request for a replacement, the successful tenderer shall be discharged of all obligations and the securities shall be released, provided the Commission and the intervention agency have been immediately informed using the form in Annex I
Om leverantören lånar till köparen kan det förutsätta att köparen åläggs konkurrensklausuler eller kvantitetsbegränsningarWhere the supplier provides the loan to the buyer, this may lead to non-compete or quantity forcing on the buyer
Därutöver vill jag gärna säga att konsumenterna självklart skall ha garantier för att de varor som de köper såsom varande ekologiska, verkligen är det också.I should also like to say that consumers must naturally have an assurance that the goods they buy as organic really are organic products.
Förenade kungariket skall kräva att kärnavvecklingsbyrån och koncessionshavarna för kärnanläggningarna åtar sig att inte erbjuda leverans till slutanvändare utanför Förenade kungariket som köper el direkt från kärnavvecklingsbyrån och koncessionshavarna på villkor där priset på energikomponenten i avtalet med användarna ligger under rådande pris på grossistmarknadenThe United Kingdom shall require the Nuclear Decommissioning Authority and Site Licensee Companies for power plants to undertake not to offer to supply non-domestic end-users who purchase electricity directly from the Nuclear Decommissioning Authority and Site Licensee Companies for power plants on terms where the price of the energy element of the contract with the users is below the prevailing wholesale market price
Ett masterfondföretag får inte debitera ett feederfondföretag några avgifter för tecknande eller inlösen vid köp respektive avyttring av andelarThe master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its units or the divestment thereof
Efter mottagandet ska den berörda behöriga myndigheten inom ‧ arbetsdagar översända samma handlingar till den behöriga myndighet som köparen tillhörOn receipt, the competent authority concerned shall forward the same documents to the competent authority of the buyer within ‧ working days
Eftersom interventionsorganens nuvarande lager av skummjölkspulver är små och det redan har beslutats om försäljning på marknaden, är det nödvändigt att fastställa tilldelningen för att det skummjölkspulver som krävs för ‧ års plan skall kunna köpas på marknadenSince stocks of skimmed-milk powder currently held by intervention agencies are very low and arrangements have already been made for their sale on the market, it is necessary to fix the grant in order to allow skimmed-milk powder required for the ‧ plan to be purchased on the market
Vilde Bill har försökt att köpa detta ställe under en tid nuWild Bill' s been making runs at buying this place for a while now
Visar sida 1. Hittade 12836 meningar matchning fras köpare.Hittade i 3,256 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.