uttal:      

Översättningar till engelska:

 • buyer       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  person who makes purchases
   
  A person who buys things, especially for resale in some retail establishment.
 • purchaser   
  (noun, adjv   )
 • client     
  (noun   )

Andra betydelser:

 
buyer (person who makes purchases)

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (22)

förmångligt köpbargain
köptaking over; sales activity; ; purchase; bazaar; acquisition; marketplace; buy; fair; market; bargain; buying
köpagain; take over; ; to buy from; invest in; purchase; secure; buy; obtain; acquire; pick up; get
köpa grisen i säckenbuy a pig in a poke;
köpa inprocure
köpa lossransom
köpa på kreditbuy on credit
köpa på marknadenmarket
köpa sigpurchase
köparen
köparens
köparna
köparnas
köpen
köpens
köper
köps
någons förmåga att köpapurchasing power
som finns att köpabuyable
som kan köpaspurchasable
värva köparecanvass
öppet köppurchase on approval

    Visa deklination

Exempel meningar med "köpare", översättning minne

add example
Det är inte klarlagt hur stora delar av denna order som ska produceras vid Gdansk-varvet respektive Huta Częstochowa, men detta tyder på att det finns efterfrågan på marknaden och att ISD Polska kan locka till sig kunder och hitta köpare till sina produkterAlthough it is not clear what proportion of the order is to be performed at Gdańsk Shipyard and at Huta Częstochowa respectively, this indicates that there is demand on the market and that ISD Polska is able to attract customers and find buyers for its products
Genom att särskilt köpa information och genom att annonsera sina publikationer har observationsorganet blivit huvudkälla till ekonomisk och rättslig information som täcker olika segment av den audiovisuella industrin, vilket används av medlemmarna inom både den offentliga och privata sektorn.By specially purchasing information and advertising its publications, the Observatory has become the main source of economic and legal information covering various segments of the audiovisual industry, which is used by members in both the public and private sectors.
Vi vill få den inre marknaden att fungera och se brittiskt nötkött köpas på kontinenten.We want to make the internal market work and have British beef bought on the continent.
En alltför restriktiv tillämpning av bestämmelser kan emellertid hota framtidsutsikterna för vissa tillverkare och specialistleverantörer, som till exempel hälsokostbutiker, och möjligen uppmuntra konsumenterna att köpa från oreglerade leverantörer på Internet.However, excessively restrictive application of regulations may threaten the future of some producers and specialist suppliers such as health food shops, possibly encouraging consumers to buy from unregulated internet suppliers.
Enligt ett sådant undantag bör den allmänna regeln inte gälla avtal om sakrätt till fast egendom eller hyresrätt till sådan egendom, såvida inte avtalet gäller rätten att använda fast egendom på tidsdelningsbasis i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ oktober ‧ om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasisUnder one such exception the general rule should not apply to contracts relating to rights in rem in immovable property or tenancies of such property unless the contract relates to the right to use immovable property on a timeshare basis within the meaning of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis
Bestämmelserna som styr den inre marknaden bör också främja konsumenternas förtroende när det gäller att köpa varor och tjänster utan att avskräckas av nationsgränser som kan finnas mellan köpare och säljare.Internal market rules should also promote the confidence of consumers to buy goods and services without being put off by national borders that may lie between buyer and seller.
Dooey, vi måste stanna och köpa Fluffy Whip till festenDooey, we have to stop and get some fluffy whip for the party
Den övervakande förvaltaren ska se till att potentiella köpare får tillräckligt med information om verksamheten – särskilt genom att granska informationsmemorandumet, datarummet eller förfarandet med en ingående undersökningIt shall verify that potential purchasers receive sufficient information relating to the business- in particular by reviewing the information memorandum (if available), the data room or the due diligence process
Vilka data som ska rapporteras för SDD (mäklare som köper och säljer värdepapper), FCL (finansiella företag vars verksamhet utgörs av utlåning) samt övriga OFI (övriga finansinstitut) anges i tabellData to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table below
Det är inte avgörande för avtalens eller villkorens exklusiva egenskaper om åtagandet att köpa vissa volymer uttrycks i absoluta belopp eller en viss procentandel däravIt is not decisive for the exclusionary character of agreements or conditions whether the purchase volume commitment is expressed in absolute terms or with reference to a certain percentage thereof
Bankerna har rätt när de till sitt försvar anför att de fortfarande har kostnader. Det hade de emellertid kunnat berätta litet tidigare när de fortfarande kompenserade dessa kostnader genom olika köp- och säljkurser.The banks are right when they claim in their defence that they still have costs to pay, but they should have explained all this earlier when they were still passing on those costs in the form of different buying and selling rates.
Detta kommer att underlättas av kommissionens planerade mekanism där kvoter kan köpas och säljas mellan medlemsstaterna.That will be facilitated by the Commission’s planned mechanism for the purchase of quotas by one Member State from another.
Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagretReference samples for counter-analysis shall be taken and analysed within seven working days of the date of the successful tenderer’s request or within three working days if the samples are taken on removal from storage
Varför köper du inte några av våra grabbar?Listen, why don' t you buy a couple of the boys we got?
Här är den första persondatorn som du kommer att vilja köpaHere is the first personal computer that you' re gonna wanna buy
En avtalsspecifik investering skulle till exempel kunna föreligga när leverantören installerar eller anpassar utrustning, om denna utrustning efteråt kan användas endast till att tillverka komponenter för en viss köpareA relationship-specific investment could, for instance, be the installation or adaptation of equipment by the supplier when this equipment can be used afterwards only to produce components for a particular buyer
Jag tror också att man - för att ytterligare öka insynen - borde tillåta och kräva ett större Internet-utbud på den punkten, så att en konsument som vill köpa en ny bil redan hemma framför datorn kan få veta att den här bilen med den extrautrustningen förbrukar så och så mycket, och då får jag det och det koldioxidutsläppet.I also think that, in order to make things a little more transparent, we should authorise and demand that more information should be available on this issue via the Internet, so that a consumer who wants to buy a new car can find out simply by sitting at his PC at home that a certain car with extra equipment has a certain level of fuel consumption, and from this he will know the level of CO2 emissions.
Tillämpningen av artikel ‧ b påverkar inte en begränsning som gäller köparens etableringsställeArticle ‧(b) applies without prejudice to a restriction on the buyer's place of establishment
Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparenThe lot must be replaced within three days of the date of the successful tenderer's request
Vad jag saknar i betänkandet är ett stöd till kommissionens goda initiativ till att köpa upp kvoter från jordbrukare som vill lämna sektorn.I searched the report in vain for any support of the Commission's excellent initiative of buying up quotas from farmers wishing to leave the sector.
Jag måste köpa lampan!That' s right
Pappa ska köpa mig en nyDaddy' s gonna buy me a new one
Men de tillstånd som var avsedda att minska föroreningarna blir i sin tur varor som kan köpas och säljas och i praktiken omvandlas till rättigheter att förorena, som de rikaste länderna kan köpa från de allra fattigaste.Allowances intended to reduce pollution, however, become in turn commodities that can be bought and sold and turn into rights to pollute that the richest countries can buy from the poorest.
De konkurrerande köparnas marknadsställning i det föregående marknadsledet är viktig, eftersom det är sannolikt att konkurrerande köpare kommer att avskärmas av konkurrenshämmande orsaker, dvs. på grund av ökade kostnader, endast om de är betydligt mindre än den avskärmande köparenThe market position of the competing buyers on the upstream market is important as it is likely that competing buyers will be foreclosed for anti-competitive reasons, that is, to increase their costs, if they are significantly smaller than the foreclosing buyer
Visar sida 1. Hittade 10984 meningar matchning fras köpare.Hittade i 4,288 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.