Översättningar till engelska:

  • laurel       
    (noun   )

Exempel meningar med "lager träd", översättning minne

add example
Antagandet innebär att direktivet träder i kraft och att man inleder processen för att bryta de lagliga monopolen för posttjänster .Adoption marks the entry into force of the directive and sets the clock ticking for abolishing legal monopolies on postal services .
Denna europeiska lag skall inte träda i kraft förrän den har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser .That law shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements .
Med hänsyn till riskerna med det verksamma ämnet bör alla eventuella anstånd som beviljas av en medlemsstat, under vilken tid kvarvarande lager av växtskyddsmedel som innehåller tolylfluanid får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas, vara så kortvariga som möjligt och bör upphöra senast ett år från och med att detta direktiv träder i kraftGiven the nature of the risks caused by that active substance, any period of grace granted by a Member State for the disposal, storage, placing on the market and use of existing stocks of plant protection products containing tolylfluanid should be as short as possible and should expire at latest ‧ year from the entry into force of this Directive
Punkt 2: Detta kopplingsdirektiv är inte avhängigt av att Kyotoprotokollet träder i kraft, vilket inte heller lagen om handel med utsläppsrätter är.Point 2: this linking directive is independent of the coming into force of the Kyoto Protocol, as is the law on emission trading.
Lagen planeras träda i kraft den ‧ juli ‧ och anmäldes till kommissionen genom en skrivelse av den ‧ aprilThat act should enter into force on ‧ July ‧ and was notified to the Commission by letter dated ‧ April
Den tidsperiod som tillståndet för prospektering och undersökningar omfattar kommer att vara fem år räknat från den dag då kontraktet för prospektering och utvinning träder i kraft, med rätt att förlänga denna tidsperiod i enlighet med artikel ‧.‧ i lagen om underjordiska naturresurserto specify that the time period covered by the authorization for prospection and exploration will be ‧ years after the date of the entry into force of the contract for prospection and exploration, with a right to extension of this time period pursuant to Article ‧, paragraph ‧ of the Law on Underground Natural Resources
Den regionala lag som anges som rättslig grund avser även andra stödordningar som inte särskilt omfattas av undantagsförordningen och som kommer att träda i kraft under ‧, med ett årligt anslag på totalt ‧,‧ EUR, av vilka högst ‧ EUR kommer att gå till insatser enligt den här stödordningenThe regional law referred to under legal basis also concerns other aid schemes not all of which are provided for in detail in the Regulation providing for exemption and will be applied in ‧, providing in that year for an overall commitment of EUR ‧,‧ of which not more than EUR ‧ will be for this scheme
Samma dag som denna förordning träder i kraft skall medlemsstaterna upphäva de bestämmelser i lagar och andra författningar som antagits i enlighet med de direktiv som anges i punkt ‧ eller rekommendationen i punktOn the day of entry into force of this Regulation, Member States shall repeal their laws, regulations and administrative provisions adopted pursuant to the Directives provided for in paragraph ‧ or to the Recommendation referred to in paragraph
De lagar och andra författningar som krävs för att genomföra studien ska träda i kraft senast den ‧ januarithe national laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey must enter into force by ‧ January ‧ at the latest
Vilka bevis måste läggas fram som belägg för att importerat timmer och dito trävaruprodukter härrör från träd som avverkats lagligt i ett tredjeland?What evidence is required to demonstrate that imported products originate from trees harvested legally in a third country?
Litauens president har utsett en särskild kommitté för att granska lagen, som inte träder i kraft förrän 2010.The Lithuanian President has created a special group to review this legislation, which is only supposed to come into force in 2010.
Om kommissionen inte ser till att redan antagna lagar träder i kraft kommer den helt enkelt inte att vara särskilt trovärdig, och den kommer att förlora sin legitimitet.If the Commission does not make sure that laws which have already been passed are put into effect, it will simply not be very credible and will lose its legitimacy.
Därför att indrivning av skulder från en annan EU-stat innebär en dyrbar rättslig process innan denna lag träder i kraft.Because until this law comes into force, recovery of debts from another EU State is a costly legal process.
Om ny lagstiftning eller nya regleringar i Tadzjikistan skulle göra driftsvillkoren för gemenskapsbolags dotterbolag och filialer som är etablerade i Tadzjikistan mer restriktiva än de var dagen före den dag då detta avtal undertecknades, ska lagarna eller regleringarna under tre år efter den dag då de träder i kraft inte tillämpas på de dotterbolag och filialer som redan var etablerade i Tadzjikistan vid tiden för ikraftträdandetWhere new legislation or regulations introduced in the Republic of Tajikistan would result in rendering the conditions for operation of subsidiaries and branches of Community companies established in the Republic of Tajikistan more restrictive than the situation existing on the day of signature of this Agreement, such legislation or regulations shall not apply during three years following the entry into force of the relevant act to those subsidiaries and branches already established in the Republic of Tajikistan at the time of entry into force of the relevant act
Det är svårt att se att det system som träder i kraft genom lag 7 / 1995 om förvaltning av ett lägenhetskomplex , bidrar till att skapa en dominerande ställning .It is difficult to see how the system introduced by Law 7 / 1995 for the management of building complexes tends to create a dominant position .
Med hänsyn till den tvååriga övergångsperioden kommer riktlinjerna att börja gälla innan upphävandet av gruppundantaget för linjekonferenser träder i kraft. På så vis ges branschen gott om tid för att anpassa sig till en ny konkurrenspräglad miljö, och kommer att veta att den agerar lagligt.In view of the two-year transitional period, the guidelines will be in place before the repeal of the liner conference block exemption takes effect, thus giving industry ample time to adjust to a new competitive environment in the knowledge that what it seeks to do is lawful.
Certifikat som utfärdats på grundval av nationell lag innan det här direktivet träder i kraft bör inte omfattas av dessa bestämmelserThe validity of licences issued under national law prior to the entry into force of this Directive should not be called into question
Eftersom domstolens dom inte kunde träda i laga kraft utan att den parlam entariska immuniteten upphävdes , be gärde brottsmålsdomstolen i Lissabon att Europaparlamentet skulle besluta om upphävande av immuniteten .Since the court cannot pass judgment unless his parliamentary immunity is waived , the Public Prosecutor of the Portuguese Republic has made a request to the European Parliament accordingly .
Befintliga lager som överensstämmer med de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft får även i fortsättningen släppas ut på marknaden och användas till och med den ‧ oktoberExisting stocks which are in conformity with the provisions applicable before the entry into force of this Regulation may continue to be placed on the market and used until ‧ October
Jag är mycket glad över att kommissionen var så tydlig i vad som kommer att hända om lagen, mot förmodan får man väl säga, ändå träder i kraft i sin ursprungliga form.I am extremely pleased that the Commission has been so clear about what will happen if, contrary to expectation, the law enters into force in its original form.
Förslaget innebär att sådana regler skall slås fast i lag inom tre år efter den 1 juli 1998 vad gäller drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol . Kravet på att märk ningen skall innehålla uppgifter om ingredienser skall därefter träda i kraft samtidigt för alla typer av alkoholhaltiga drycker .Internal market proposal , these rules would be adopted within a period of three years from 1 July 1998 in the case of beverages containing more than 1.2 % al cohol by volume and the requirements for the labelling of ingredients would enter into force simultaneously for all alcoholic beverages .
Portugal anser att förslaget till lag nr 56 / X om statens och andra offentliga organs utomobligatoriska skadeståndsansvar , som antogs e nhälligt av det portugisiska parlamentet den 6 april 2006 och som kommer att träda i kraft inom kort , innebär att direktiv 89 / 665 införlivas på ett korrekt sätt .Portugal considers that proposed Law No 56 / X on the noncontractual civil liability of the State and other public entities , which was unanimously adopted by the Portuguese Parliament on 6 April 2006 and which will shortly enter into force correctly transposes Directive 89 / 665 .
För undvikande av missbruk är det särskilt nödvändigt att de behöriga myndigheterna exakt känner till vilka kvantiteter som finns i lager när den nya stödordningen träder i kraft och det bör följaktligen föreskrivas att de berörda aktörerna skall meddela detta särskiltThe competent authorities must in particular know the exact quantities in storage at the time of application of the new aid scheme in order to prevent abuses and provision must therefore be made for a specific notification to that end to be made by the operators concerned
Europaparlamentet konstaterar att lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som antogs av Litauens parlament den ‧ juli ‧, ännu inte trätt i kraft och att den bör ses över innan den träder i kraftNotes that the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information approved by the Lithuanian Parliament on ‧ July ‧ is not yet in force and needs to be reviewed before it enters into force
Visar sida 1. Hittade 67642 meningar matchning fras lager träd.Hittade i 14,572 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.