Översättningar till engelska:

  • laurel       
    (noun   )

Exempel meningar med "lager träd", översättning minne

add example
Jag trodde att lagen måste träda i kraft förstI thought that wasn' t for sure unless the VRA passes
Dessa ändringar respektive kompletteringar beror på att två nya lagar träder i kraftThese amendments or additions relate to the entry into force of two new laws
De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av studien skall träda i kraft senast den ‧ aprilthe laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force by ‧ April ‧ at the latest
Vi måste därför få rådet att anta en rekommendation, om det samtycker, och det har vi all anledning att tro, till att garantera att nödvändiga ändringar genomförs i varje nationell lag, i avvaktan på en uppdatering av de europeiska bestämmelserna naturligtvis, som, vill jag påminna er, först träder i kraft om ett par år.We are therefore going to have the Council adopt a recommendation, if it agrees, and we have every reason to think that this will be the case, to ensure that the necessary amendments are made to each of the national laws, pending of course an update to the European provisions, which, I would remind you, will only come into force in a few years’ time.
Tillverkarna och importörerna behöver få tid att utöva de rättigheter som de omfattas av enligt nationella regler innan detta direktiv träder i kraft, t.ex. rättigheten att sälja lager av redan tillverkade produkterManufacturers and importers need to be given time to exercise any rights under national rules in force before the entry into force of this Directive in order, for example, to sell their stocks of manufactured products
Europaparlamentet konstaterar att lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som antogs av Litauens parlament den ‧ juli ‧, ännu inte trätt i kraft och att den bör ses över innan den träder i kraftNotes that the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information approved by the Lithuanian Parliament on ‧ July ‧ is not yet in force and needs to be reviewed before it enters into force
Samma dag som denna förordning träder i kraft skall medlemsstaterna upphäva de bestämmelser i lagar och andra författningar som antagits i enlighet med de direktiv som anges i punkt ‧ eller rekommendationen i punktOn the day of entry into force of this Regulation, Member States shall repeal their laws, regulations and administrative provisions adopted pursuant to the Directives provided for in paragraph ‧ or to the Recommendation referred to in paragraph
Vi ser också positivt på att Uzbekistan har infört lagar om personlig frihet och avskaffandet av dödsstraffet, som bör träda i kraft i januari 2008.We also welcome Uzbekistan's introduction of habeas corpus and the abolition of the death penalty, which should come into effect in January 2008.
Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att se till att lagen om sammanslutningar, den nya strafflagen och lagen om appellationsdomstolar på mellannivå träder i kraft, och att anta beslutet om straffprocesslagen, lagstiftningen avseende rättspolisen och lagen om verkställande av straff och påföljderCalls on the Turkish authorities to bring the Law on Associations, the new Penal Code and the Law on Intermediate Courts of Appeal into force and to adopt the decision on the Code of Criminal Procedure, the legislation establishing the judicial police and the law on execution of punishments and measures
I Slovakien har parlamentet antagit en ny lag om utbildning, och allt som behövs för att den ska träda i kraft är en underskrift av republikens president.In Slovakia a new education act has been passed by Parliament, and all that is needed for it to enter into force is the signature of the President of the Republic.
Europeiska rådet ansåg dock att tills fördraget om upprättande av en konstitution för Europa träder i kraft bör rådet fortsätta att fatta enhälliga beslut i fråga om de åtgärder som avses i artikel 63.3 a och 63.4 i EG-fördraget inom området laglig migration för medborgare från tredjeland till och mellan medlemsstaterna.However, the European Council took the view that, until the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe, the Council should continue to act unanimously with regard to the measures referred to in Article 63(3)(a) and (4) of the EC Treaty in the field of the legal migration of nationals of third countries into and between Member States.
De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av studien träder i kraft senast den ‧ januaribringing into force by ‧ January ‧ the laws, regulations and administrative provisions for implementing the survey
Med hänsyn till ändringen av bestämmelserna om ursprung har det dock ömsesidigt upplevts behövas en övergångsperiod under vilken aktörerna får möjlighet att anpassa sig och vidta lämpliga åtgärder när det gäller eventuella lager, och tillämpningen förutses nu träda i kraft den ‧ januariHowever, with consideration to the change in rules of origin, it has been jointly felt necessary to allow sufficient time for operators to adjust and to take appropriate steps in relation to possible stocks so that this implementation is foreseen as of ‧ January
Denna lag träder i kraft den ‧ augustiThis Act shall enter into force on ‧ August
Enligt artikel ‧ i den ändrade lagen om Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, som träder i kraft den ‧ januari ‧, kommer årsredovisningarna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta att granskas i enlighet med artikel ‧ i ECBS-stadganPursuant to Article ‧ of the amended Central Bank of Malta Act, which enters into force on ‧ January ‧, the annual financial statements of the Central Bank of Malta are audited in accordance with Article ‧ of the ESCB Statute
Vardera parten skall underrätta den andra parten om de ändringar den har för avsikt att göra i de lagar, andra författningar och administrativa bestämmelser som hänför sig till detta avtals innehåll samt underrätta den andra parten om de nya bestämmelserna minst ‧ dagar innan de träder i kraftEach Party shall inform the other Party of the changes it intends to make to the legislative, regulatory and administrative provisions relating to the subject matter of this Agreement and shall notify the other Party of the new provisions at least ‧ days before their entry into force
Denna ändring beror på en ny lag som träder i kraftThis amendment relates to the entry into force of a new law
De skall ange den dag då de berörda lagarna och systemen träder i kraft eller, beträffande de anmälningar som avses i artikel ‧ j, den dag från och med vilken denna förordning skall tillämpas på de system som avses i medlemsstaternas förklaringarThey shall indicate the date of entry into force of the laws and schemes in question or, in the case of the notifications referred to in Article ‧ (j), the date from which this Regulation shall apply to the schemes mentioned in the declarations of the Member States
Europeiska rådet ansåg dock att i avvaktan på att fördraget om upprättande av en konstitution för Europa skall träda i kraft bör rådet fortsätta att besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet om de åtgärder rörande laglig migration av tredjelandsmedborgare till och mellan medlemsstaterna som avses i artikel ‧.‧ a och ‧.‧ i fördragetHowever, the European Council took the view that, pending the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe, the Council should continue to act unanimously after consulting the European Parliament when adopting measures in the field of the legal migration of third-country nationals to and between Member States referred to in Article ‧(a) and of the Treaty
Ett förfarande för snabb prövning av upphandlingar av kontrakt, i enlighet med rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ februari ‧ om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna skall antas och träda i kraft senast den ‧ novemberadopt so as to enter into force by ‧ November ‧, pre-contract referral arrangements in line with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
Denna europeiska lag skall inte träda i kraft förrän den har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelserThat law shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements
De lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av programmet skall träda i kraft senast den ‧ oktoberby ‧ October ‧, the laws, regulations and administrative provisions required to implement the survey shall come into force
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tolv månader efter det att direktivet träder i kraftMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ‧ months after the date of its entry into force
Dessa anmälningar skall under sista månaden av varje kalenderår överlämnas till kommissionen och i förekommande fall innefatta uppgifter om vilka lagar, ändringar o. dyl. som skall träda i kraft under det kommande kalenderåret, och deras innehåll skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidningThese notifications shall be forwarded to the Commission in the last month of every calendar year, also setting out where appropriate what laws, amendments etc. will be in force during the next calendar year, and their contents shall be published in the Official Journal of the European Union
Visar sida 1. Hittade 54649 meningar matchning fras lager träd.Hittade i 5,388 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.