Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (13)

franska revolutionskalendern#månadernagerminal
förra månadenlast month
förrförra veckan-månaden-åretthe week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)I had my work cut out for me over the next ten months
månaden
månadens
månader
månadernas
månads
månads-monthly
Nio månaderNine Months
som händer-utkommer två gånger i månadenbimonthly
tre månaderquarter

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
När det gäller stöd som beviljas i enlighet med artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ för skummjölk och skummjölkspulver som är avsedda att användas som foder skall medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga V till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följandeIn the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk and skimmed-milk powder used in feeding stuffs, Member States shall communicate the following information to the Commission, not later than the ‧th of each month for the previous month, using the model in Annex V to this Regulation
Den tid som avses i artikel ‧.‧ i beslut ‧/‧/EG skall vara tre månaderThe period laid down in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC shall be three months
Jag skulle villa tala väldigt kort om den ekonomiska återhämtningsplanen eftersom det på många sätt är vad som berör invånarna och folket mest när det gäller hur vi kommer att bemöta de hittills oöverträffade globala problem som har drabbat oss de senaste månaderna.I would like to speak very briefly on the issue of the economic recovery plan because that, in a lot of ways, is what concerns the citizens and the people most with regard to how we are going to react and respond to the unprecedented global issues which have befallen us over the last number of months.
Ni räknade precis upp de åtgärder som ni har vidtagit under de senaste nio månaderna.Just now, you listed the measures you have taken in the past nine months.
Offentliggörandet ska baseras på uppgifter som finns tillgängliga för kommissionen (Eurostat) senast tre månader före det datum då de ska offentliggörasPublication shall be based on data available to the Commission (Eurostat) no later than three months before the publication date
Internetanvändning för beställning av elektronisk utrustning (inkl. kameror) de senaste tolv månadernaInternet usage for ordering electronic equipment (incl. cameras) in the last ‧ months
Kommissionen vill hellre ha 18 månader till med så kallade provisoriska åtgärder, som har misslyckats med att bevara fiskbestånden.The Commission prefers another 18 months of so-called temporary measures, which have failed to conserve the stocks.
Skadorna uppgick till över 80 miljoner euro och drabbade ett tusental jordbrukare som förlorade sina grödor och inte kunnat återuppta produktionen under de närmaste månaderna.This caused over EUR 80 million worth of damage and affected around one thousand farmers, who lost their crops and have been left with no way of resuming production in the coming months.
Du såg hur jag grät mig till sömns i flera månader.-Och du sa ingentingYou watched me cry myself to sleep for months and months and you never said anything
Vi har under de senaste sex månaderna försökt se till att Europa är enat och starkt och att det tänker på egen hand.We have tried, over the last six months, to ensure that Europe is united and strong, and that it thinks for itself.
Eftersom de kommande månaderna är kritiska för EU:s budgetpolitik och eftersom budgetöverföringar eller budgetöversyner, efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget, kommer att genomföras ända fram till början av 2010, bör man inrätta ett entydigt förfarande för övergångsperioden så att det blir enklare att genomföra budgeten och anta ändringsbudgetar.Given that the following months are crucial to the European Union's budgetary policy and that, following the entry into force of the Treaty of Lisbon, budgetary transfers or reviews will follow up until the start of 2010, a clear-cut procedure must be established for this transitional period to facilitate the implementation of the budget and the adoption of amending budgets.
Sex månader har förflutit och nu är läget följande: Regeringen har inte kunnat privatisera skeppsvarven, kommissionen har inte tagit någon som helst hänsyn till parlamentets ståndpunkt, skeppsvarven har ingen produktion, framtiden är osäker och människorna har förlorat sina jobb och lämnats i ovisshet.Six months have elapsed and the situation is as follows. The government has been unable to privatise the shipyards, the Commission has taken no account whatsoever of Parliament's position, the yards are not producing, the future is uncertain, people have lost their jobs and have been left in limbo.
Efter ‧ månader efter dagen för ikraftträdandet av supplement ‧ till dessa föreskrifter får de avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter förbjuda montering av en sidomarkeringslykta som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, ändrade genom supplement ‧, på ett nytt fordon för vilket nationellt typgodkännande eller enskilt godkännande beviljats mer än ‧ månader efter dagen för ikraftträdandet av supplement ‧ till föreskrifternaUpon the expiration of a period of ‧ months after the date of entry into force of Supplement ‧ to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation may prohibit the fitting of a side-marker lamp which does not meet the requirements of this Regulation as amended by Supplement ‧ on a new vehicle for which national type or individual approval was granted more than ‧ months after the date of entry into force of Supplement
Endast ett registrerat dödsfall har publicerats: efter en överdos på ‧ mg/kg, utvecklade ett ‧ månader gammalt barn en apnéisk episod med anfall och fatal aspirationspneumoniOnly one recorded death has been published: after an overdose of ‧ mg/kg, a ‧-month old child developed an apnoeic episode with seizures and a fatal aspiration pneumonia
Jag tror att på senare tid, de senaste månaderna, är vi praktiskt taget de enda som begär en debatt om situationen i Tunisien, tillsammans med några parlamentsledamöter från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen.I think that in recent times, for months now, we were practically the only ones, along with a few MEPs from the Group of the Greens/European Free Alliance, to call for a debate on the situation in Tunisia.
Slutligen har det lagts fram ett ändringsförslag som avser ikraftträdandet, som jag anser bör antas eftersom det är förnuftigt: låt oss ge flygbolagen tid att organisera sig. Tolv månader är den tid som vi föreslår.Lastly, an amendment has been presented concerning the entry into force, which I think ought to be accepted because it makes sense: we give airlines time to get ready, and what we propose is 12 months.
För ett par månader sedan upprättade kommunen Cittaducale i provinsen Rieti ett preliminärt köpekontrakt, som skall fullbordas före årsskiftet, i vilket kommunen åtar sig att överföra ‧ hektar mark till det italienska företaget ACEA S.p.AA few months ago the municipality of Cittaducale in the province of Rieti drew up a preliminary contract of sale, to be completed before the end of the year, for the transfer of ‧ hectares of land to the Italian company ACEA S.p.A
Undersökningen kommer i enlighet med artikel ‧.‧ i grundförordningen att slutföras inom nio månader efter det att den här förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidningThe investigation will be concluded, according to Article ‧ of the basic Regulation, within nine months of the date of the publication of this regulation in the Official Journal of the European Union
Krisen drabbar, som redan nämnts, hela sektorn och bara som exempel ska jag nämna situationen i Italien på den toskanska kusten, där man till följd av omlokaliseringsprocesser under de senaste månaderna i stor skala har tagit till lönegarantifonden, som har tvingats på hundratals anställda, samt uppsägningar av tillfälligt anställda.As has been said, the crisis is hitting the whole sector, and merely by way of example I will mention the situation in Italy on the Tuscan coast where, in recent months, following relocation processes, recourse has been had on a massive scale to the wages guarantee fund, imposed on hundreds of workers, and to the dismissal of employees working on temporary contracts.
De senaste månaderna har vi fått rapporter om att mellan femtio och hundra barn har försvunnit, men företeelsens hela omfattning är inte känd.In recent months, we have received reports that between fifty and one hundred children have disappeared, but the full extent of the phenomenon is not known.
Senast sex månader efter utgången av ettårsperioden räknat från utbetalningsdagen, skall mottagarstaten överlämna en rapport över bidragets användning med en motiverad redovisning av utgifterna och med uppgifter om alla andra finansieringskällor som mottagits för de berörda insatserna, inbegripet ersättning från försäkringar och från tredje partNo later than six months after the expiry of the one-year period from the date of disbursement of the grant, the beneficiary State shall present a report on the financial execution of the grant with a statement justifying the expenditure, indicating any other source of funding received for the operations concerned, including insurance settlements and compensation from third parties
Enligt direktivet får import av hästdjur till gemenskapen endast tillåtas från tredjeländer eller delar av tredjeländer som varit fria från epizootisk lymfangit hos häst i minst sex månaderIt provides that imports of equidae into the Community are only authorised from third countries or parts of the territory thereof, which have been free from glanders for a period of at least six months
ändring ‧ (artikel ‧ b ‧ om beräkningsperioden på tolv månader utgårNo ‧ (deletion of Article ‧b concerning the ‧-months reference period
Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket har slutförtsThis Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed
Mina damer och herrar! Jag är djupt oroad över händelserna i Demokratiska republiken Kongo, där hundratals om inte tusentals kvinnor och barn har våldtagits under de senaste månaderna.Ladies and gentlemen, I am very concerned about events in the Democratic Republic of Congo, where hundreds if not thousands of women and children have been raped in the last few months.
Visar sida 1. Hittade 31965 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 10,612 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.