Översättningar till engelska:

 
definite plural of månad

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (13)

franska revolutionskalendern#månadernagerminal
förra månadenlast month
förrförra veckan-månaden-åretthe week-month-year before last
jag hade fullt upp att göra under de följande tio månaderna (informellt)I had my work cut out for me over the next ten months
månaden
månadens
månader
månadernas
månads
månads-monthly
Nio månaderNine Months
som händer-utkommer två gånger i månadenbimonthly
tre månaderquarter

Exempel meningar med "månaderna", översättning minne

add example
Invändningar ska komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörandeStatements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication
Parterna skall inom fyra månader från dagen för denna dom meddela förstainstansrätten vilka belopp som enligt överenskommelse skall erläggasOrders the parties to notify the Court, within four months of delivery of this judgment, of the amount of compensation fixed by mutual agreement
De exportlicenser som utfärdas inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom den här förordningen skall gälla från och med utfärdandedagen i enlighet med punkt ‧, till och med utgången av den fjärde månaden därpåExport licences issued under the invitation to tender provided for in this Regulation shall be valid from their date of issue within the meaning of paragraph ‧ until the end of the fourth month thereafter
Undersökningen kommer i enlighet med artikel ‧.‧ i grundförordningen att slutföras inom ‧ månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidningThe investigation will be concluded, according to Article ‧ of the basic Regulation within ‧ months of the date of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
I denna resolution konstaterar man att situationen har förvärrats avsevärt under de senaste månaderna, och att läget nu är mycket oroande när det gäller upprätthållandet av lag och ordning, de mänskliga rättigheterna och demokratins överlevnad, vilket är ett genomgående tema i hela resolutionen.This resolution acknowledges that the situation has deteriorated significantly in recent months, such that there are now real concerns about law and order, human rights and, indeed, the mere survival of democracy in that country, which is highlighted throughout this resolution.
Det gäller köp av privatbilarsom har gått mindre än 6 000 km eller som förs in mindre än sex månader efterden första registreringen .When buying a car with under 6 000 km on the clock , or within six months of its first registration , you must pay VAT whenregistering it in your country of residence .
inte utnyttjar auktorisationen inom tolv månader, uttryckligen avstår från auktorisationen eller inte har varit i drift under de föregående sex månaderna, såvida inte den berörda medlemsstaten har bestämmelser om att auktorisationen i sådana fall förfallerdoes not make use of the authorisation within ‧ months, expressly renounces the authorisation or has not operated for the preceding six months, unless the Member State concerned has provided for authorisation to lapse in such cases
Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtasIf within three months of the date of referral to the Council the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission
Jag hoppas att vi relativt snart skall kunna få ett sammanträffande när det gäller det som framfördes här i Europaparlamentet från tyska hjälporganisationer häromdagen, nämligen att flyktingarna i lägren kommer att svälta och att barnadödligheten och dödligheten i samband med förlossningar redan har ökat de senaste månaderna med ett förfärande antal.I hope that we shall be able relatively soon to have a meeting in connection with what was stated here in the European Parliament by German aid organisations the other day, namely that refugees in the camps are in danger of starving and that infant mortality and deaths in childbirth have already increased by an alarming amount in recent months.
Denna tidsfrist förlängs till tre månader i de fall kommissionen hör medlemsstaterna .The time-limit is extended to three months when the Commission has consulted the Member States .
Om en medlemsstat finner att nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter allvarligt äventyrar trafiksäkerheten, trots att de intyg uppfyller de tillämpliga kraven eller har föreskriven märkning, eller att de allvarligt skadar miljön eller, inom ramen för förebyggandet av avfall från fordon, allvarligt skadar folkhälsan har denna medlemsstat rätt att under högst sex månader vägra registrera dem eller att tillåta att de saluförs eller tas i bruk inom dess territoriumIf a Member State finds that new vehicles, systems, components or separate technical units, albeit in compliance with the applicable requirements or properly marked, present a serious risk to road safety, or seriously harm the environment or, in the context of the prevention of waste from vehicles, seriously harm public health, that Member State may, for a maximum period of six months, refuse to register such vehicles or to permit the sale or entry into service in its territory of such vehicles, components or separate technical units
värdepapper: överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel ‧.‧, punkt ‧ i Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april ‧ om marknader för finansiella instrument med undantag för penningmarknadsinstrument enligt definitionen i artikel ‧.‧, punkt ‧ i samma direktiv med en löptid på mindre än ‧ månader, på vilka nationell lagstiftning får tillämpassecurities means transferable securities as defined in Article ‧, point ‧, of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on markets in financial instruments with the exception of money-market instruments, as defined in Article ‧, point ‧, of that Directive, having a maturity of less than ‧ months, for which national legislation may be applicable
Den part som vill avbryta tillämpningen ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraftSuspension of application of the Protocol shall require the interested Party to notify its intention in writing at least three months before the date on which suspension is due to take effect
De seropositiva nivåerna av anti-HAV-antikroppar var ‧ %, ‧, ‧ % och ‧ % vid ‧, ‧ och ‧ månader efter första dosenSeropositivity rates for anti-HAV antibodies were ‧ %, ‧ % and ‧ % at months ‧, ‧ and ‧ after the initial dose
Tolv månader när det gäller hästdjur och nötkreatur, inklusive Bubalus- och bisonarter, för köttproduktion, och i varje fall minst tre fjärdedelar av deras livstidmonths in the case of equidae and bovines, including bubalus and bison species, for meat production, and in any case at least three quarters of their lifetime
Eventuell parning som inträffar mer än sex månader efter tillförsel av medlet kan resultera i dräktighetAny mating that occurs more than six months after the administration of the product may result in pregnancy
Dessa patienter svarar inte på Fertavid/hCG-terapi. • Hos män rekommenderas analys av sädesvätskan ‧ månader efter behandlingens start för att utvärdera effektenSuch patients are unresponsive to Fertavid/hCG therapy. In men, semen analysis is recommended ‧ to ‧ months after the beginning of treatment in assessing the response
Varje berörd part som har rätt att inge klagomål mot ett beslut om metoder som fattats i enlighet med denna artikel eller, om tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samråda, mot de föreslagna tarifferna eller metoderna, får senast inom två månader efter offentliggörandet av beslutet eller förslaget till beslut, eller inom en kortare tidsperiod om medlemsstaterna föreskriver detta, inge ett klagomål för behandlingAny party who is affected and who has a right to complain concerning a decision on methodologies taken pursuant to this Article or, where the regulatory authority has a duty to consult, concerning the proposed tariffs or methodologies, may, at the latest within two months, or a shorter time period as provided by Member States, following publication of the decision or proposal for a decision, submit a complaint for review
Om man når framsteg i dessa frågor under de närmaste månaderna anser vi att ytterligare EU-restriktioner kan upphävas.If progress is made on these points over the next few months, we believe that further EU restrictions can then be lifted.
Registrerade hästar som är avsedda att importeras permanent till Europeiska gemenskapen skall ha vistats i det fria området i tre månader eller sedan födseln om de är yngre än tre månader eller sedan införseln om de direktimporterades från Europeiska gemenskapen under de föregående tre månadernaRegistered horses intended for permanent imports into the European Community must have been resident in the free area for three months or since birth if they are less than three months old or since entry if they were imported directly from the European Community during the previous three months
Utvärderingen och beslutet om att eventuellt införa bentiavalikarb, proquinazid och silvertiosulfat i bilaga I kommer sannolikt att ha avslutats inom ‧ månaderIt is expected that the evaluation and decision-making process with respect to a decision on possible Annex I inclusion for benthiavalicarb, proquinazid and silver thiosulphate will have been completed within ‧ months
Efter samtalen i förrgår mellan Israels premiärminister och Palestinas ledare begärde den israeliska premiärministern en två månader lång ajournering från och med den 13 februari, sista dag för verkställandet av ramavtalet om situationen på Västbanken och Gazaremsan.After the talks which took place the day before yesterday between the Israeli Prime Minister and the Leader of the Palestinian Authority, the Israeli Prime Minister requested a delay of two months as from 13 February, the deadline for the implementation of the framework agreement on the situation in the West Bank and the Gaza Strip.
— Referensräntan skall justeras under året om den avviker med mer än 15 % från genomsnittet av de indikativa räntor som noterats under de senaste tre månaderna .— the reference rate is adjusted again in the course of the year if it differs by more than 15 % from the average of the indicative rates recorded over the last known three months .
Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period av tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel ‧.‧ i förordning (EEG) nrBinding tariff information issued by the customs authorities of Member States, which is not in accordance with this Regulation, can continue to be invoked for a period of three months under Article ‧ of Regulation (EEC) No
Visar sida 1. Hittade 36331 meningar matchning fras månaderna.Hittade i 3,958 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.