uttal:  

Översättningar till engelska:

  • Lappish   
  • lapp   

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (6)

samiskaSami; Lapp; ; Lappish; lapp; Sami languages; Saami
SamiskaSami
samiskas
samiskor
samiskorna
samiskornas

    Visa deklination

Exempel meningar med "samisk", översättning minne

add example
Trots bestämmelserna i konstitutionen kan det samiska folket ges ensamrätt till renskö tsel inom traditionella samiska områden .Notwithstanding the provisions of the Constitution , exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people .
I gränstrak terna mellan Sverigeoch Norgekommer det nyaprogrammet att finansiera nya nät och affärsverksamhetertvärs över gränsen , yrkesutbildning , miljöprojekt samtsärskilda projekt för den samiska befolkningen .In the southern border region between Sweden and Norway , the new programme will finance i mplementationof new cross-border networks , cross-border business activities , training courses , environmental projects and projectsfor the Sami community .
Insatsområde 5 . Samisk utveckling 5.1 Samisk kultur 5.2 RennäringenSAMI Development 5.1 : Sami Culture 5.2 : Reindeer Husbandry
Trots bestämmelserna i Romfördraget kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden .Notwithstanding the provisions of the EC Treaty , exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people .
* Utveckling av mjukvara på samiska avseende hanteringen av samiska språk och databaser för att lagra och söka samiska texter .Development and test s of new forms for service activities based on collaboration , cooperative solutions or otherwise cost-effective .
Samisk utveckling ERDF ESF EAGGF FIFGTechnical Assistance ( i )
Samisk utveckling .SAMI development ;
Förklaring om det samiska folketDeclaration on the Sami people
Av den samiska befolkningen på 20 000 personer inom mål 6området är 2 500 beroende av demia traditionella livsstil .2500 of the population of 20.000 of Sami heritage within the Objective 6 region are dependent on this traditional way of living .
SAMISK UTVECKLINGRationale and description
Trots bestämmelserna i konstitutionen kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områdenNotwithstanding the provisions of the Constitution, exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people
Utnyttja och utveckla traditionellt samiskt kunnande och högre utbildning och forskning anpassade till samiska förhållanden och samiskt leverne är centrala och viktiga element i skapandet av en plan för att utveckla kunnande som utgör en förutsättning för att öka företagens koiikurrensförmåga .Development and trials of using IT-systems as a mea n to strengthen services , e.g. telemedicai systems , care-administrative systems , municipal-administrative systems , distribution systems and similar .
* * * ökad information om samisk kultur och kulturarv ; ökad tillgång till informationsteknik för samerna ; förbättrade ekologiskt anpassade system för rennäringen .* increased access to Information Technology for the Sami people ;
Bestämmelser om det samiska folketProvisions on the Sami people
Det finns också andra språk , till exempel : • GAELISKA som talas på Irland . • LUXEMBURG SKA som talas i Luxemburg . • SAMISKA som talas i Lappland .The European Union has 11 official languages : DANISH - DUTCH - ENGLISH - FINNISH -FRENCH - GERMAN - GREEK - ITALIAN -PORTUGUESE - SPANISH - SWEDISH .
Under hänsynstagande till protokollet om det samiska folket , förklarar Norges regering att den på denna grundval kommer att försätta att fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot sa merna .Taking into account the protocol on the Sami People , the Government of Norway declares that it will continue on this basis to ful fil its obligations and commitments to the Sami People .
I Europeiska unionen är samiskaIn the European Union , Sami
* Framställning av flerspråkig , användarvänlig information för olika media med betoning av ett " multimediapaket " som innehåller en CD rom , video och bokpresentationer om samisk historia , kultur , språk och levnadssätt i historisk belysning och fram till våra dagar , särskilda kampanjer och produktion av mobilutställningsmaterial , produktion av informations material på samiska för användning i den samiska undervisningen och initierandet av nya radio och TV produktioner med samisk dramatik för barn och ungdom , ökad samisk teaterproduktion , film och musik / jojk .Development and trials of goods distribution systems which are adapted to sparsely populated areas by e.g. collaboration between actors in different sectors , collaboration on warehouses etc .
Ge nom att stödja studier i europeiska minoritetsspråk som till exempel samiska som en del av internationaliseringspolitiken bevarar man värdefulla lokala kulturarv som måste hållas vid liv i det alltmer internationella Europa .The study of minority languages in the European area , as well as support for the Sami language as part of international policy , will preserve valuable local cultural traditions , which must be kep t alive in an ever more internationalist Europe .
Både det traditionella näringslivet och det nya näringsliv som håller på att växa fram inom det samiska området måste anpassas till de omgivande förutsättningarna .Unemployment as well as longterm unemployment is higher in the Objective 6 region than elsewhere in Sweden .
Den nordliga dimensionen skiljer sig verkligen från Kaliningrad, vilket bland annat symboliseras av det samiska folk som lever i det nordliga område som sträcker sig från Norge till Ryssland och som samtidigt är EU:s enda ursprungsbefolkning.The Northern Dimension is certainly different from Kaliningrad, which is symbolised, for example, by the Sami people who live in the Arctic region that stretches from Norway to Russia and who at the same time are the EU’s only indigenous people.
I norr bor en liten samisk befolkning .A small Lapp population ( Sami ) live in the north .
Genom att stödja studier i europeiska minoritetsspråk som till exempel samiska som en del av internationaliseringspolitiken bevarar man värdefulla lokala kulturarv som måste hållas vid liv i det alltmer internationella Europa.The study of minority languages in the European area, as well as support for the Sami language as part of international policy, will preserve valuable local cultural traditions, which must be kept alive in an ever more internationalist Europe.
Visar sida 1. Hittade 62 meningar matchning fras samisk.Hittade i 0,162 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.