Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
Delar till skor (klackar, sulor m.mParts of footwear (heels, soles, etc
Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
Eftersom kunderna t.ex. vill köpa skor med snören och det inte är genomförbart för återförsäljarna att snöra nya skor med snören som de själva valt, har det blivit handelsbruk att skotillverkarna levererar skor med snörenFor instance, since customers want to buy shoes with laces and it is not practicable for distributors to lace new shoes with the laces of their choice, it has become commercial usage for shoe manufacturers to supply shoes with laces
Den region som jag företräder, Balearerna, är dessutom en av de regioner som mest aktivt försvarar rättvisa villkor för försäljning av skor på EU:s marknader; vi anser att de tullar som föreskrivs i rådets överenskommelse är låga jämfört med dem som tillämpades under den övergångsperiod som löpte ut den 6 oktober: den tillfälliga tullen på 19 procent för skor från Kina blir nu 16 procent och för skor från Vietnam sänks tullarna från 16,8 procent till 10 procent.Furthermore, in the region that I represent, the Balearic Islands, one of the regions most active in defending equal conditions in the marketing of footwear in the European markets, we believe that the tariffs provided for in the Council's agreement are low compared to those applied during the provisional period that ended on 6 October: the temporary tariff of 19% for Chinese footwear is becoming 16%, and in the case of footwear from Vietnam it is falling from 16.8% to 10%.
En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockornaA size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilagaFor the purposes of this Directive
Det är själva det faktum att denna varubit och denna tjänstebit existerar sida vid sida, det är själva det faktum att denna bit i omlopp och som man när allt kommer omkring kan tänka sig skall omfattas av samma regler som strumpor, bildäck och skor, existerar sida vid sida med en bit som inte kan jämföras med denna handel med bildäck, strumpor och skor, det vill säga tjänstebiten, den som gör att vi har ett särskilt förhållande till det vi äter eller producerar på vår landsbygd, det är detta som gör denna fråga så svår.One can be seen to circulate, and could be deemed to fit the same rules as applied to the production of socks, tyres and shoes The other element cannot be equated to the trade in socks, tyres and shoes in any way whatsoever. This is the service component, and because of it we have a special relationship with what we eat and what we produce.
Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåtenConsidering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gångdisposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelasThe municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIEIn July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ decemberDecision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sulafootwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåtenThe State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
Eftersom exempelvis kunderna vill köpa skor med skosnören, har det blivit handelsbruk för skotillverkare att leverera skor med skosnörenFor instance, since customers want to buy shoes with laces, it has become commercial usage for shoe manufacturers to supply shoes with laces
Principen om " mjuk" reglering: i betänkandet framhålls att mjuk reglering och flexibilitet, som är hörnstenar i den europeiska lagstiftningen, inte får vara liktydiga med godtycke. De skall snarare innebära att vi kommer ifrån dagens situation, där förhandsregleringarna inte har hållit jämna steg med tiden och de tekniska framstegen.The principle of light regulation: the report stresses the fact that light regulation and flexibility, central parts of the European legislation, must not mean 'anything goes', but must be a means of overcoming the problems of the current approach involving ex ante regulations which have failed to keep pace with the times and with technological progress.
Omfattar: skor som är särskilt avsedda för en viss sport (skidpjäxor, fotbollsskor, golfskor och liknande skor försedda med skridskoskenor, hjul, dubbar m.mIncludes: hire of game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice skates, rollers, spikes, studs, etc
Skor som är särskilt avsedda för en viss sport (skidpjäxor, fotbollsskor, golfskor och liknande skor försedda med skridskoskenor, hjul, dubbar m.mgame-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice skates, rollers, spikes, studs, etc
Skor var bara det senaste exemplet. Min fråga gäller inte huruvida detta beslut om skor var rätt eller fel, utan den process med vilken beslutet fattades.My question is not about how right or wrong the shoes decision is; it is about the process by which that decision is taken.
Primondo Operations: Detaljhandelsförsäljning genom postorder eller på Internet (e-handel); detaljhandelsförsäljning av kläder, skor, textil, babyvårdsprodukter, sportutrustning, spel och leksaker i butik samt partihandel med kläder och skorfor Primondo Operations: Retail sales via mail order or via internet (e-commerce); retail sales of clothing, footwear, textiles, baby care products, sporting equipment, games and toys in stores; wholesale of clothing and footwear
Omfattar: Skor som är särskilt avsedda för en viss sport (skidpjäxor, fotbollsskor, golfskor och liknande skor försedda med skridskoskenor, hjul, dubbar m.mIncludes: game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice skates, rollers, spikes, studs, etc
Puts-och polermedel för skodon och andra skoputsningsartiklar (‧.‧). Lagning (‧.‧) eller uthyrning (‧.‧) av skor som är särskilt avsedda för en viss sport (skidpjäxor, fotbollsskor, golfskor och liknande skor försedda med skridskoskenor, hjul, dubbar m.mpolishes, creams and other shoe-cleaning articles (‧.‧) repair (‧.‧) or hire (‧.‧) of game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice skates, rollers, spikes, studs, etc
Alla dessa säregenheter är avgörande för lufthålen och slutproduktens utseende, dvs. en mjuk och kompakt Pizza Napoletana med högt kantparti, jäst och mycket mjuk deg som är lätt att vika vika två gångerAll these specific characteristics create the phenomena of the air chamber and the appearance of the final product, the Pizza Napoletana, which is indeed soft and compact; has a raised rim, is raised in the centre, is particularly soft and easily foldable into four
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 147,774 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.