Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
Den sista åtgärden för förebyggande är skydd ( t. ex. använda skor med halkfria sulor ) .The final prevention measure is protection ( e.g. wearing footwear with non slip soles ) .
Delar till skor (klackar, sulor m.mParts of footwear (heels, soles, etc
Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
Aghajari och betonar att ett framtida handels- och samarbetsavtal med Iran måste innehålla en klau sul om mänskliga rättigheter och att ett sådant av tal skall godkännas av Europaparlamentet .Bangladesh that any future trade and cooperation agreement with Iran must contain a human rights clause and be submitted to Parliament for approval .
Ungern och Polen innehåller klau suler om konkurrenspolitik liksom GATT förhandlingarna och förhandlingarna med EFTA länderna .— analyses the 12 mostpressing environmental problems facing European countries ;
En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockornaA size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ decemberDecision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gångdisposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIEIn July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåtenConsidering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
Den internationella utvecklingen har lett till nya användningsområden för EGs konkur renspolitik : Europa avtalen med Tjeckien , Slovakien , Ungern och Polen innehåller klau suler om konkurrenspolitik liksom GATT förhandlingarna och förhandlingarna med EFTA länderna .The fourth edition of Europe in figures is aimed at the general reader as well as com pany heads , analys ts and statisticians , prod uct and / or market managers , decision makers , consultants , teachers and students .
Utöver bruket av undantagsklau sulen omfattar den allmänna rådfrågning som kommissionen inlett också de maximala och genomsnittliga gränserna för perioder utifrån vilka arbetstiderna skall beräknas , långa arbetstidernas inverkan på familjeliv och hälsa samt effekterna på de båda könen , och själva definitionen av arbetstid med hänsyn till EG-domstolens domar beträf fande jourtjänstgöring .The proposed measures aim at : a ) for the Baltic sea , restricting and further phasing out the use of drift-nets . Comparable measures are already established by Community law in all other waters .
Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåtenThe State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilagaFor the purposes of this Directive
Sedan början av 1990 talet har EU infogat klau suler om de mänskliga rättigheterna i ett stort antal handels och samarbetsavtal med tredje land ( såsom associeringsavtalen , Europa Medel havsavtalen och Lomekonvention en ) .Since the early 1990s , the EU has inserted hu man rights clauses in a substant ial number of bilateral trade and cooperation agreements with third countries ( such as the association agree ments , Mediterranean agreements and the Lomé Convention ) .
Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sulafootwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelasThe municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
Det är skor med små hjul underIt' s the shoes with little wheels on them
Imorgon... ta med ett par vandrings skorTomorrow morning, bring your hiking shoes
Slutligen en sista tanke om mattan. Mattan är ett användbart tillbehör, och den gör oss en tjänst - man kan till och med torka sina skor på den.Lastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.
Ett avtal med Vietnam som rör handel med skor har trätt i kraft .An agreement with Vietnam on trade in shoes entered into force .
Dessa gäller särskilt försäljnings- och servicesektorerna samt branscher som kork, textil och beklädnad, skor, livsmedel och andra med låga löner i de yrken och kategorier som domineras av kvinnor.These particularly include the retail and services sectors, and industries such as cork, textiles and clothing, footwear, food and others where very low pay exists in the professions and categories dominated by women.
I den nuvarande ”nanotidsåldern” är det därför bra att vi börjar ta itu med detta. Jag håller med kommissionen och föredraganden om att vi behöver ett enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skor.Therefore, in this 'nano' age, it is a good thing that we are starting to focus on this subject and I agree with both the Commission and the rapporteur that we need a uniform size labelling system for clothing and footwear.
Visar sida 1. Hittade 1271993 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 132,013 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.