Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
Delar till skor (klackar, sulor m.mParts of footwear (heels, soles, etc
Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilagaFor the purposes of this Directive
Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ decemberDecision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelasThe municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gångdisposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sulafootwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockornaA size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIEIn July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåtenThe State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåtenConsidering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
Du har aldrig råd med såna skorYou' il never have enough money to buy those shoes
Där brukade jag ligga, trygg i smutsen, och vifta pa tarna och lyssna pa ljuden runtomkring och drömma om att bli en fin dam med vackra skorI would lie there, safe in the dirt and wiggle my toes and listen to the noise and dream of someday being a fine lady, in fine shoes
Men med skor på kanske du klarar detOf course, with some shoes on you might be all right
Totalt ska de svenska konsumenterna räkna med att betala nästan 60 miljoner mer för sina skor.In total, Swedish consumers can count on paying almost SEK 60 million more for their shoes.
Omfattar: skor som är särskilt avsedda för en viss sport (skidpjäxor, fotbollsskor, golfskor och liknande skor försedda med skridskoskenor, hjul, dubbar m.mIncludes: hire of game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice skates, rollers, spikes, studs, etc
I en av sina noveller beskriver författaren och dramatikern Parige hur en adelsman från Siena, Ricciardetto della Gherardesca (därav namnet Ricciarello), vid sin återkomst från korstågen hade med sig en viss sorts arabisk konfektyr som till formen påminde om den böjda spetsen på sultanernas skorThe Sienese novelist and playwright, Parige, recounts in one of his short stories how a Sienese nobleman, Ricciardetto della Gherardesca (whence the name Ricciarello) on his return from the Crusades introduced some Arab sweetmeats that recalled the curled shape of the Sultan's slippers
Vad har skor med det att göra?What' s her shoes got to do with it?
Slutligen en sista tanke om mattan. Mattan är ett användbart tillbehör, och den gör oss en tjänst - man kan till och med torka sina skor på den.Lastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.
Dessa gäller särskilt försäljnings- och servicesektorerna samt branscher som kork, textil och beklädnad, skor, livsmedel och andra med låga löner i de yrken och kategorier som domineras av kvinnor.These particularly include the retail and services sectors, and industries such as cork, textiles and clothing, footwear, food and others where very low pay exists in the professions and categories dominated by women.
Omfattningen av det hot vi står inför kan lätt inses om vi betänker att importen av skor från Kina har ökat med flera hundra procent.The scale of the threat before us can be readily understood if we consider that the import of footwear from China has risen by several hundred per cent.
Imorgon... ta med ett par vandrings skorTomorrow morning, bring your hiking shoes
Endast personer med särskilt tillstånd får komma in i en godkänd importanläggning, och dessa måste bära skyddskläder, inklusive lämpliga skorOnly authorised persons may enter approved import centres and must wear protective clothing including appropriate footwear
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 80,228 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.