Översättningar till engelska:

  • be struck-knocked all of a heap   

Exempel meningar med "stå handfallen", översättning minne

add example
I så fall skall giltighetstiden, som undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från dagen för det verkliga utfärdandet i den mening som avses i artikel ‧ i förordning (EEG) nr ‧, varvid en av följande angivelser skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensenIn this case the validity of the licence issued shall, Article ‧ notwithstanding, be restricted to five working days from the actual day of issue, Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ applying, and applications and licences shall carry the following entry in box
Den procedur lagstiftningen förutser innebär att kommissionen får exklusiva befogenheter att besluta från fall till fall huruvida konsumenterna skall informeras eller inte och vad som skall stå på etiketten.The procedure foreseen in the legislation means that the Commission will have exclusive powers to decide on a case-bycase basis whether consumers will be informed and what the label will say.
I detta fall ska licensens giltighetstid, genom undantag från artikel ‧ i denna förordning, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, och minst en av de angivelser som återfinns i bilaga VII, del A till den här förordningen ska stå i fält ‧ i licensansökan och licensenIn such cases, notwithstanding Article ‧ of this Regulation, the term of validity of the licences shall be limited to five working days from their actual day of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and box ‧ of licence applications and licences shall indicate at least one of the entries listed in Annex VII, Part A, to this Regulation
I detta fall skall licensens giltighetstid, genom undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, och minst en av de angivelser som återfinns i bilaga IIIa till den här förordningen skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensenIn such cases, notwithstanding Article ‧, the term of validity of the licences shall be limited to five working days from their actual day of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and box ‧ of licence applications and licences shall indicate at least one of the entries listed in Annex IIIa to this Regulation
Vi får därför undan för undan veta att det överstatliga Europol borde få order från en europeisk domstol, som i sin tur skulle placeras under Europeiska kommissionens ansvar, som i detta fall endast skulle stå till svars inför Europaparlamentet.We therefore gradually learn that the supranational Europol should take orders from a European public prosecutor's office, itself under the responsibility of the European Commission, which would be accountable in this respect only to the European Parliament.
Europaparlamentet stöder kommissionens förslag i åtgärd ‧ att garantera det ekologiska jordbrukets integritet genom att stärka normerna och stå fast vid de fastställda slutdatumen för övergångsperioderna, men begär dock att särskilda fall som uppstår undersöks, till exempel inom uppfödningen, om bibehållandet av slutdatumen för införande av djur från icke-ekologiska djurhållningar skulle hämma återhämtningen och bevarandet av vissa inhemska raser som redan håller på att försvinna i vissa medlemsstaterSupports the Commission proposal in Action ‧ to endeavour to guarantee the integrity of organic production by enforcing the regulations and adhering to the limit dates planned for the transitional periods; but requests that special cases that arise be examined, for example, in stockbreeding, in cases in which nonextension of the date for the introduction of animals not organically bred would mean a curb on the recovery and maintenance of certain indigenous breeds which are already endangered in certain Member States
I de fall flera medlemsstater deltar i finansieringen skall varje medlemsstats andel stå i proportion till den andel av finansieringen som kommer från den organisation i medlemsstaten som föreslår programmetWhere more than one Member State contributes to the financing, the share to be paid by each shall be proportionate to the financial contribution of the proposing organisation established in its territory
Turistsektorn behöver en rättslig grund att stå på för att bli mer effektiv och den behöver undantas från kravet på enhälliga beslut i rådet. Det skulle ge vingar åt en sektor som i dag hålls i ett järngrepp av de stora researrangörerna, och som i varje fall befinner sig utanför parlamentets kontroll.The lack of a legislative basis which would make this sector more operative and remove it from the field of unanimous decision-making within the Council will give impetus to this sector, which is in the hands of the large tour operators and completely outside the control of this House.
Under den tid som jag skulle ha talat ville jag i alla fall symboliskt visa vad en oberoende parlamentsledamot kan stå för, även om någon i hans egen grupp hindrar honom från att tala.For the time that I would have spoken, I wanted to show, symbolically at any rate, what an independent in this House can stand for, even when someone from his own group prevents him from speaking.
Bevarandet av resurserna är ett prioriterat mål i den gemensamma fiskeripolitiken. Det kan inte i något fall stå över åtgärder som gynnar yrkesfiskarnas säkerhet, eftersom det är en falsk föreställning från grunden.Protection of resources is a priority objective of the CFP, which can under no circumstances be put before any measure that promotes the safety of fishermen, because this is a fundamentally false approach.
I vilket fall som helst måste det stå klart att min grupp naturligtvis fullständigt stöder rekommendationerna från den oberoende expertkommittén.In any case, it should be clear that my group, of course, fully backs the recommendations made by the Committee of Wise Men.
I varje fall vill jag dock försäkra Cornelissen om att jag kommer att stå i ständig kontakt med det holländska ordförandeskapet lika mycket angående diskussionen om regeringskonferensen som angående utvecklingen av en speciell del för turismen, och angående erhållandet av en överenskommelse om Philoxenia-programmet, även om det är i sista stund, under de sista veckorna, utan anmodan från rådet och inom ramarna för Coreper.Whatever the case, however, I can assure Mr Cornelissen that I am constantly in touch with the Dutch Presidency about the IGC and developments concerning a specific chapter for tourism and the possibility of achieving an agreement on the Philoxenia programme even at this late stage, in the final weeks, through the COREPER framework, without a Council meeting.
Det brukar i allmänhet stå klart att antagandet av ett ändringsförslag från ett utskott som ombetts avge ett yttrande bara kan ske automatiskt om ändringsförslaget faller inom ramen för utskottets exklusiva befogenhet.It is generally understood to be clear that the adoption of an amendment from a committee whose opinion is sought can be automatic only when that amendment falls under the exclusive competence of that committee.
Gräv igenom två tegelstenar längst upp i mitten. När de kommer tillbaka, gräv ytterligare två, spring längs överkanten och gräv intill den korta stegen. Hoppa ner och samla in guldet. Du har ingen tid att förlora! Rensa längst ner till vänster sist. För att gå åt höger, fall igenom en falsk tegelsten under en kort stege, och klättra därefter precis under betongen. Stå under stången till höger intill hålet på högra sidans mitt, gräv åt vänster, hoppa ner genom en falsk tegelsten, gräv därefter två gånger till för att röra dig neråt och åt vänster. Stå till sist på den korta stegen, gräv ett flykthål till höger, spring runt som en galning till hålet, hoppa ner, samla in guldet, fall ner igenom några tegelstenar, och gräv igen för att komma undanAt top centre dig two bricks. As they re-appear, dig two more, run across the top and dig next to the short ladder. Drop in and collect the gold. You have no time to spare! Clear the bottom left last. To go right, fall into a false brick under a short ladder, then climb along just under the concrete. In the middle of the right hand side, stand under the right hand bar next to the hole, dig left, drop into a false brick, then dig twice more, moving down and left. Lastly, stand on the short ladder, dig your escape brick on the right, run like mad round to the hole, drop in, collect the gold, fall through some bricks and dig again to escape
Den europeiska utrikespolitiken får inte stå handfallen medan världen förändras.European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Gemenskapen skall stå för kostnaderna för tolkning under mötena och för översättning och mångfaldigande av handlingar, med undantag av kostnaderna för tolkning och översättning till eller från arabiska, som Demokratiska folkrepubliken Algeriet skall stå förExpenditure in connection with interpreting at meetings, translation and reproduction of documents shall be borne by the European Community, with the exception of expenditure in connection with interpreting and/or translation into or from Arabic, which shall be borne by the People's Democratic Republic of Algeria
Även om detta är ett steg tillbaka är det ett sätt att stå upp gentemot de multinationella företagens påtryckningar och kommissionens försök att höja dessa gränsvärden, vilket skulle göra innehållet av GMO mer utbrett, vilket i sin tur skulle stå i strid med försiktighetsprincipen och med garantin för att konsumenterna får mat som verkligen är ?fritt? från genmodifierade organismer.Although this is a step backwards, it is a way of facing up to the pressures of the multinationals and to the Commission's attempts to increase these thresholds, which would make the presence of GMOs more widespread, which would be incompatible with the precautionary principle and with ensuring that consumers have food that is genuinely 'free' of GMOs.
Belopp motsvarande dem som härrör från tillämpningen av den obligatoriska moduleringen i artikel ‧.‧a jämte, från och med ‧, de belopp som genereras enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ januari ‧ om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och det belopp som avses i artikel ‧.‧a i den här förordningen ska inte inbegripas i det totala bidrag från EJFLU, som ligger till grund för beräkningen av det ekonomiska bidrag som gemenskapen minst ska stå för per axel i enlighet med punkterna ‧ och ‧ i den här artikelnThe amounts equal to those resulting from the application of the compulsory modulation under Article ‧(‧a) together with, as from ‧, the amounts generated under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and the amount referred to in Article ‧(‧a) of this Regulation shall not be taken into account in the EAFRD total contribution from which the minimum Community financial contribution per axis is calculated as provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article
Därför bör definitionen av den geografiska omfattningen på de marknader som fastställs i rekommendationen, definitionen av relevanta produkt- och tjänstemarknader som i förekommande fall faller utanför rekommendationen och de nationella regleringsmyndigheters bedömning av effektiv konkurrens stå i överensstämmelse med rättspraxis på konkurrensområdet inom EESTherefore the definition of the geographic scope of markets identified in the Recommendation, the definition where necessary of relevant product/services markets outside the Recommendation, and the assessment of effective competition by NRAs should be consistent with EEA competition case-law and practice
Men jag vill lika tydligt säga, för att det skall stå klart: Genom de förklaringar från institutionerna, som är förknippade med detta, även i fråga om den begränsade revideringen av budgetplanen, som vi förväntar oss från kommissionen till i april, och motsvarande svaromål från rådet, har ni alla - som när det gäller penningaffärer så att säga - skrivit under en växel. Och den som inte löser in växeln, förlorar sin säkerhet.I want to be perfectly clear on this: with the relevant declarations by the institutions, including on the question of the limited review of the financial perspective which we expect from the Commission by April, and the corresponding statements from the Council, you are all, to borrow an expression from the money markets, accepting a bill of exchange and anyone who fails to honour the bill will lose their credit rating.
Det är en ära för mig att stå här inför er, företrädare för ett Europa som fullt av optimism, utformar den mest lyckade politiska verklighet av integration som har skådats under detta sekel och som visar att det är möjligt att gå från död till liv, från respektlöshet inför människan till vördnad för hennes rättigheter, från pessimism till hopp; som dessutom visar att freden är möjlig där utveckling, social rättvisa, försvar för de svagaste, solidaritet och samlevnad införs; att dessa ger upphov till kultur, ger mening åt friheten och öppnar en väg för att uppnå gemensamma mål.Madam President, ladies and gentlemen, it is an honour for me to appear before you, the representatives of a Europe which promotes optimism, which is the most successful example of a genuine political integration this century and which demonstrates that it is indeed possible to return from death to life, from disrespect for human beings to the veneration of their rights, from pessimism to hope: which also demonstrates that peace is possible wherever development, social justice, the defence of the weakest, solidarity and coexistence are established. These are the things that determine culture, give meaning to liberty and open up the path leading to the achievement of shared goals.
I detta fall skall giltighetstiden, genom undantag från artikel ‧, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ och en av följande angivelser skall stå i fält ‧ i licensansökan och licensenIn this case, Article ‧ notwithstanding, the validity of licences issued shall be restricted to five working days from the date of issue within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and applications and licences shall carry the following entry in box
Som jag ser det kommer huruvida detta blir en framgång eller inte stå och falla med att kommissionens förslag, eller det som i sista hand antas som ett lagförslag här, inte bara innehåller restriktioner och villkor som medborgarna måste följa, utan också slår fast att kommissionen på allvar måste arbeta med medborgarinitiativ som når fram till den, eftersom jag anser att det vore oerhört frustrerande om en miljon medborgare undertecknar ett initiativ och det hela i tysthet och utan ceremonier i slutändan ändå bara hamnar i papperskorgen.For me, the success of this will rise and fall by the fact that the Commission proposal or at least, ultimately, what is decided as a legislative proposal here, not only contains hurdles and stipulations that citizens must observe, but also stipulates that the Commission must seriously work on a citizens' initiative that has reached it, as, in my view, it would be extraordinarily frustrating if a million citizens had signed such an initiative and, in the end, the whole thing just disappeared, silently and unceremoniously, into a wastepaper basket.
Visar sida 1. Hittade 1879606 meningar matchning fras stå handfallen.Hittade i 95,656 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.