Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
Steg ‧: Senast före steg ‧ bör funktionerna för vagnrörelser Meddelande om frisläppande av vagn, Meddelande om vagns avgång, Vagns ankomst till bangård, Vagns avgång från bangård, Meddelande om vagns ankomst och Meddelande om leverans av vagn/Bekräftelse av leverans av vagn tillsammans med funktionen för färdplanering införas på RU-nivåStep ‧: At latest before step ‧, the wagon movement functions Wagon Release and Departure Notice, Wagon Yard Arrival, Wagon Yard Departure, Wagon Arrival Notice and Wagon Delivery Notice/Confirmation together with the trip planning functionality should be realised at the RU level
Meddelandena om utväxling av vagn och meddelandena om utväxling av vagn/Sub liksom meddelandena om vagn mottagen kan överföras som en lista för flera vagnar, särskilt om dessa vagnar ingår i samma tågThe Wagon Interchange Notices and the Wagon Interchange Notices/Sub as well as the wagon received messages may be transferred as a list for various wagons, especially if these wagons are all within one train
DEFINIERA tjänster i fråga om pris och transiteringstider, tillgång till vagnar (om tillämpligt), information om vagnar/intermodala enheter (position, status och beräknad ankomsttid ETA för vagnar/intermodala enheter), var försändelser kan lastas på tomma vagnar, containrar etcDEFINING services in terms of price and transit times, wagon supply (where applicable), wagon/intermodal unit information (location, status and the wagon/intermodal unit related estimated time of arrival ETA), where shipments can be loaded on empty wagons, containers, etc
för tvåhjuliga motorfordon, förutom när anordningen används med enhjuliga släpvagnar som lutar med det tvåhjuliga fordonetin the case of two-wheel vehicles, except where the device is used with one-wheel trailers which tilt with the two-wheel motor vehicle
Ändamålet med dessa bestämmelser är att definiera den minsta bromsverkan för bromssystem med antilåsningsanordningar som är monterade på tvåhjuliga mopeder, tvåhjuliga motorcyklar och trehjuliga motorcyklarThe purpose of these provisions is to define the minimum performances for braking systems with anti-lock devices fitted to two-wheel mopeds, two-wheel motorcycles and tricycles
För tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar ett system där åtminstone två bromsar på olika hjul aktiveras tillsammans med samma manöverorganin the case of two-wheel mopeds and two-wheel motorcycles, a system whereby at least two brakes on different wheels are actuated in combination by the operation of a single control
Tillägg ‧ Krav för tvåhjuliga mopeder, tvåhjuliga motorcyklar och trehjuliga motorcyklar utrustade med antilåsningsanordningarAppendix ‧ Requirements applicable to two-wheel mopeds, two-wheel motorcycles and tricycles equipped with anti-lock devices
Vissa av åtgärderna är direkt avsedda att skydda utsatta trafikanter: att främja utbildning om trafiksäkerhet redan i skolåldern, att uppmuntra användare av tvåhjuliga motorfordon att bära hjälm, att fortsätta att utveckla fordonen i syfte att mildra konsekvenserna av olyckor där fotgängare och cyklister är inblandade och att höja säkerheten för tvåhjuliga motorfordon och deras användareCertain actions are designed specifically to protect vulnerable road users, such as promoting road safety training from school age, encouraging the use of crash helmets by all two-wheel motor vehicle users, continuing to improve cars in order to reduce the severity of accidents involving pedestrians and cyclists, and improving the safety of motorcycles and their users
Tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar skall vara utrustade med två färdbromsanordningar med oberoende kontroller och transmissioner, en som fungerar åtminstone på framhjulet och den andra åtminstone på bakhjuletEvery two-wheel moped or two-wheel motorcycle shall be equipped with two service braking devices, with independent controls and transmissions, one acting at least on the front wheel and the other at least on the rear wheel
Godsvagnar skall ha bildtecken, enligt avsnittet om märkning av vagnar, som anger var vagnen kan lyftas och om löpverket måste lösgöras innan vagnen kan lyftasFire safety
Vid utväxlingspunkten C kommer den vidare transporten av vagnarna ‧–‧ att tas över av RU ‧ medan vagnarna ‧ och ‧ blir kvar i RU ‧: s tåg fram till utväxlingspunkten E, där ansvaret för dessa vagnar tas över av RUAt the interchange point C the further transport of the wagons ‧ to ‧ will be done by RU ‧ whereas the wagons ‧ and ‧ remain in the train of RU ‧ until the interchange point E, where the responsibility for these wagons will be changed to RU
Retardationskurvan för vagnen skall ligga inom det streckade området på figuren ovan då vagnen är lastad med orörliga vikter till en totalmassa på ‧ kg ± ‧ kg för bilbälten och ‧ ± ‧ kg för fasthållningsanordningar varvid den nominella vikten för vagnen och fordonets uppbyggnad är ‧ kgThe deceleration curve of the trolley weighted with inert mass to produce a total mass of ‧ kg ± ‧ kg for safety-belt tests and ‧ ± ‧ kg for restraining system tests where the nominal mass of the trolley and vehicle structure is ‧ kg must remain within the hatched area above
Villkoren för att certifiera vagnar, fasta grupper av vagnar och kopplade grupper av vagnar anges i följande avsnittThe conditions that affect the maximum longitudinal compressive force that a wagon is capable of withstanding without derailment include
Men användningen av ryska vagnar i trafiken mellan våra länder beror på att när vi skickar våra egna vagnar över gränsen ser vi ofta deras bakljus för sista gången.But the use of Russian carriages and wagons in rail services that ply between our two countries is due to the fact that when we send our own carriages and wagons across the border we are often looking at their tail lights for the last time.
system av draganordningar och buffertar på vagnarna eller särskilt kopplade grupper av vagnardesign characteristics of the wagon
När det gäller intermodala transporter finns det olika punkter (omlastningsplatser) där inte bara vagnar kan kopplas till ett annat tåg, utan intermodala enheter kan också föras över från en vagn till en annanIn the intermodal transport business at various points (called gateways) a wagon is not only connected to another train, but also the intermodal unit may be moved from one wagon to another
Med meddelandet Vagn mottagen vid utväxlingspunkt underrättar RU ‧ RU ‧ om att den accepterar att ta över ansvaret för vagnenWith the Wagon Received At Interchange message the RU ‧ informs RU ‧ that it accepts the responsibility for the wagon
Transporten av tomma vagnar baseras också på vagnorder, varvid de tomma vagnarnas vagnparksförvaltare ses som en kundThe transport of empty wagons is also based on wagon orders, whereby the fleet manager for these empty wagons must be considered as a customer
internationell persontrafik: passagerartransport med tåg som passerar minst en gräns till en medlemsstat; tåget får bildas och/eller kopplas isär och vagnar eller vagngrupper får ha olika ursprung och olika destination, förutsatt att alla vagnar passerar minst en gränsinternational passenger service shall mean passenger services where the train crosses at least one border of a Member State; the train may be joined and/or split, and the different sections may have different origins and destinations, provided that all wagons cross at least one border
Medlemsstaterna får på sina territorier tillåta bruk av vagnar och tankvagnar med en spårvidd av ‧/‧ mm som är tillverkade före den ‧ juli ‧ och som inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, men vars konstruktion uppfyller kraven i bilaga ‧ till SMGS eller de krav i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning som gällde den ‧ juni ‧, under förutsättning att vagnarna och tankvagnarna fortsatt uppfyller den krävda säkerhetsnivånWithin its territory each Member State may authorise the use of wagons and tank wagons of gauge ‧/‧ mm constructed before ‧ July ‧ which do not comply with this Directive but were constructed in accordance with Annex ‧ to the SMGS or with that Member State's national provisions in force on ‧ June ‧, provided that those wagons are maintained to the required safety levels
Och sedan måste de efter åtta timmar släppas ut ur vagnen, få vatten, få mat, vila och sedan eventuellt in i vagnen igen.And then they must be allowed out of the vehicle after eight hours, watered, fed, rested and then possibly put back in the vehicle.
Vagnens förmåga att överföra information mellan mark och vagnDescription of the parameter
Den sista RU i en transportkedja av vagnar eller intermodala enheter skall underrätta LRU om att vagnen har anlänt till sin bangård (RU-positionThe last RU in a wagon or Intermodal unit transport chain must inform the LRU that the wagon has arrived at its yard (RU location
MÄTA kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten i förhållande till vad som definierats, dvs. överensstämmelsen mellan fakturerat belopp och offererat pris, mellan faktiska transiteringstider och åtaganden, mellan beställda vagnar och tillhandahållna vagnar samt mellan ETA och faktiska ankomsttiderMEASURING the quality of the service delivered compared to what was defined. i.e. billing accuracy against price quoted, actual transit times against commitments, wagon ordered against supplied, ETAs against actual arrival times
Återledningsströmbanorna och skyddsjordningen (jordkabeln) i vagnen skall tåla den maximala kortslutningsströmmen tills frånkoppling sker genom ledningsbrytaren i infrastrukturen (understation) utan att skada strömbanorna själva eller delar av vagnenCharacteristics to be respected
Visar sida 1. Hittade 1217 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 3,806 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.