Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
Herr talman! Tack vare förbättringen av kommunikationsnäten, framför allt i städer och samhällen, förbättringen för fotgängarna på gatorna och den ökade trafiken med fyrhjuliga fordon är antalet användare av tvåhjuliga fordon större för var dag som går, som ni sagt.Mr President, thanks to the improvement in communication networks, particularly within cities, in population centres, pedestrianisation and the increase in the volume of four-wheeled traffic, the number of users of two-wheeled vehicles is increasing every day, as you have said.
Passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon ***I (artikel ‧a i arbetsordningen) (omröstningPassenger hand-holds ***I (Rule ‧a) (vote
Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av alla nya typer av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till stöden, om kraven i detta direktiv inte har uppfylltsMember States shall refuse to grant EC type-approval for any new type of two-wheel motor vehicle on grounds relating to stands if the requirements of this Directive are not fulfilled
För tvåhjuliga trialmotorcyklar och enduromotorcyklar skall följande gälla: datumet i punkt ‧ skall fastställas till den ‧ januari ‧ och datumet i punkt ‧ skall fastställas till den ‧ juli ‧ i enlighet med direktiv ‧/EEGFor trial and enduro motorcycles with two wheels, in accordance with Directive ‧/EEC, the date set in paragraph ‧ shall be ‧ January ‧ and the date set in paragraph ‧ shall be ‧ July
Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om stöd för tvåhjuliga motorfordonDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on stands for two-wheel motor vehicles
406 585 586 590 fordonsutrustning , harmonisering av standarder , tekniska föreskrifter , tvåhjuligt fordon fordonsutrustning , säkerhetsanordning , tekniska föreskrifter , tillnärmning av lagstiftning gemenskapsrätt , nationell rätt , personbefordran. säkerhetsanordning godkä nnande , hastighelsbestämmelser , tekniska föreskrifter. tvåhjuligt fordon motorbränsle , säkerhetsanordning , teknisk standard , tillnärmning av lagstiftning682 72 89 78 anti-dumping duty , import , recording equipment , television la bour law equal rights of men and women . European social policy , family policy , parental leave European undertaking , job security , worker consultation , worker information
Tillägg ‧ A Informationsdokument för ett icke-ursprungligt avgassystem eller delar därav, som tekniska enheter, för tvåhjuliga mopeder...Appendix ‧A Information document in respect of a non-original exhaust system or component(s) thereof, as separate technical unit(s), for a type of two-wheel moped...
Ansökan om EG-typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon ska innehålla den information som anges i bilaga ‧ till direktiv ‧/‧/EGThe application for EC component type-approval in respect of stands for a type of two-wheel motor vehicle must contain the information set out under the following points in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
Principen om stegvis tillträde till tvåhjuliga fordon skulle säkerligen förbättra säkerheten.The principle of progressive access regarding two-wheeled vehicles would surely improve safety.
Det är nödvändigt att ytterligare stärka principen om stegvis tillträde när det gäller kategorierna av tvåhjuliga fordon och kategorierna av fordon avsedda för person- eller godstransportIt is necessary to strengthen further the principle of progressive access to the categories of two-wheeled vehicles and to the categories of vehicles used for the transport of passengers and goods
Trafiksäkerhet: stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifiering) ***IRoad safety: stands for two-wheel motor vehicles (Codified version) ***I
En preliminär antidumpningstull skall införas på import av sadlar och väsentliga delar, dvs. stomme, stoppning och överklädnad, till sådana – avsedda för tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), även med motor och med eller utan sidvagn, och för träningsredskap (även för hemmabruk) – med ursprung i Kina, enligt KN-nummer ‧, ex‧ och ex‧ (Taric-nummer ‧ ochA provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of saddles and essential parts thereof i.e., bases, cushions and covers, of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of cycles fitted with an auxiliary motor with or without sidecars, of fitness machines and of home trainers, falling within CN codes ‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧) and originating in the People's Republic of China
För den tvåhjuliga typen av fordon en motorin the case of the two-wheel type, an engine whose
KOMPONENTTYPGODKÄNNANDE BETRÄFFANDE BULLERNIVÅN OCH DET URSPRUNGLIGA AVGASSYSTEMET, SOM EN TEKNISK ENHET, HOS VISS TYP AV TVÅHJULIG MOPEDCOMPONENT TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF THE SOUND LEVEL AND ORIGINAL EXHAUST SYSTEM, AS A SEPARATE TECHNICAL UNIT, OF A TYPE OF TWO-WHEEL MOPED
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (codified version) (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
När normerna för partikelutsläpp från fordon fastställdes koncentrerade sig kommissionen först på dieselbilar och fordon i yrkesmässig trafik eftersom bidraget från dessa fordon var betydligt större än bidraget från tvåhjuliga motorfordon.When laying down standards for vehicle particulate emissions, the Commission concentrated first on diesel cars and commercial vehicles, since the supply of these vehicles was considerably larger than the supply of motorised two-wheelers.
Tvåhjuliga cyklar och andra cyklarBicycles and other cycles
Italien har en tredjedel av alla tvåhjuliga fordon i hela Europa och 60 procent av skotrarna.Italy has one third of all the two-wheeled vehicles in the whole of Europe, and 60% of the scooters.
606 54 högupplösningstelevision audivisuell kommunikationspolitik , audivisuell produktion , elektronikindustri , åtgärdsprogram antidumpningstull , Taiwan , tvåhjuligt fordon , ursprungsprodukt associationsavtal ( EG ) , fri rörlighet för varor , jordbmksprodukl , Tunisien exportlicens , kvantitativ restriktion , Taiwan , textilprodukt fiskeprodukt , konserv , Marocko , tullbefrielse fordonsregistrering , fri rörlighet för varor , motorfordon , skattefrihet Förenta staterna , tredje land , ursprungsintyg , vin handelsavtal ( EG ) , Kambodja , kvantitativ restriktion , textilproduktCohesion Fund , ERDF , structural funds , structural policy Community financing , economic policy , employment aid , vocational training Community financing , employment aid , vocational training ERDF , job creation , regional planning , structural policy approximation of laws . Eastern Europe , enlargement of the Community , national implementing measure approximation of laws , enlargement of the Community , European standard , public health Asia , cooperation policy , environmental cooperation , environmental policy Atlantic Ocean , international convention , marine environment , waste management atmospheric pollutant .
EG-typgodkännandeintyg för stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordonEC Component type-approval certificate in respect of stands for a type of two-wheel motor vehicle
om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordonon passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
Direktiv ‧/‧/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ juni ‧ om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ mars ‧ om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, och fastställer tekniska föreskrifter om utformning och konstruktion av tvåhjuliga motorfordon vad gäller deras stödDirective ‧/‧/EEC is one of the separate Directives of the EC type-approval system provided for in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles as replaced by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and lays down technical prescriptions concerning the design and construction of two-wheel motor vehicles as regards their stands
*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden*** I Report on the proposal for a European Parliament and Council directive on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (Codified Version) (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Committee on Legal Affairs and the Internal Market
Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa regler för EG-typgodkännande av passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördragetSince the objective of this Directive, namely the granting of EC component type-approval in respect of passenger hand-holds for a type of two-wheel motor vehicle, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty
ÅTGÄRDER MOT OTILLÅTEN FÖRÄNDRING AV TVÅHJULIGA MOPEDER OCH MOTORCYKLARANTI-TAMPERING MEASURES FOR TWO-WHEEL MOPEDS AND MOTORCYCLES
Visar sida 1. Hittade 1291 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 1,089 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.