Översättningar till engelska:

  • trap     
    (verb, noun   )

Exempel meningar med "tvåhjulig vagn", översättning minne

add example
Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) bör införlivas med avtaletDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles is to be incorporated into the Agreement
Informationsdokument för montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig mopedInformation document in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel moped
motorcykel: ett tvåhjuligt fordon med eller utan sidvagn enligt artikel ‧.‧ b i direktiv ‧/‧/EGmotorcycle means two-wheel vehicles with or without a sidecar, as defined in Article ‧(b) of Directive ‧/‧/EC
Intyg om komponenttypgodkännande med avseende på åtgärder mot otillåten förändring av viss typ av tvåhjulig moped eller motorcykelComponent type-approval certificate in respect of anti-tampering measures for a type of two-wheel moped or motorcycle
Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av alla nya typer av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till stöden, om kraven i detta direktiv inte har uppfylltsMember States shall refuse to grant EC type-approval for any new type of two-wheel motor vehicle on grounds relating to stands if the requirements of this Directive are not fulfilled
Ja, vi kommer att införa ett riktigt körkort för de mest sårbara användarna av tvåhjuliga fordon, nämligen mopedförarna.Yes, we will introduce a real driving licence for the most vulnerable users of two-wheeled vehicles, namely drivers of mopeds.
Jag tycker att vi bör vara tacksamma mot dem som använder tvåhjuliga transportmedel, för särskilt i länderna i Sydeuropa bidrar de till att lösa allvarliga trafikproblem, hjälper miljön och förbättrar livskvaliteten i städerna, särskilt de städer som är uppbyggda på gamla, mer traditionella sätt.I believe we should be grateful to users of 2-wheeled means of transport because, particularly in countries in southern Europe, they contribute to resolving serious traffic problems, help our environment and improve the quality of life in towns and cities, particularly those with an older, more traditional urban fabric.
Med hänsyn till att detta förslag bara är början på en process som syftar till att ta itu med miljöproblemen i hela transportsektorn, vill kommittén uppmana kommissionen att snabbt utarbeta ny lagstiftning för begränsning av koldioxidutsläppen från lätta lastbilar, tunga fordon och tvåhjuliga fordon, och att sammanställa all relevant statistik om utsläppen från dessa fordonConsidering that this proposal is only the beginning of a process aimed at tackling environmental problems across the whole transport sector, the Committee calls on the Commission to quickly draw up new legislation to limit CO‧ emissions from light goods vehicles, heavy-duty and two-wheel vehicles, collating all the relevant data on their emissions
Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad versionDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (Codified version
Detta direktiv ska tillämpas på passagerarhandtag för alla typer av tvåhjuliga motorfordon enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EGThis Directive shall apply to passenger hand-holds of all types of two-wheel motor vehicles as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Några åtgärder handlar konkret om tvåhjuliga fordon och jag vill då ännu en gång framhäva det utmärkta arbete ledamoten, Bautista Ojeda, gjort inom detta område.Certain measures will refer specifically to two-wheeled vehicles and, in this regard, I would like once again to highlight the excellent work done by Mr Bautista Ojeda in this area.
Precis i slutet tas frågan om säkerhet för tvåhjuliga fordon upp.At the very end it picks up the question of safety of two-wheeled vehicles.
På sidan ‧, kapitel ‧ ÅTGÄRDER MOT OTILLÅTEN FÖRÄNDRING AV TVÅHJULIGA MOPEDER OCH MOTORCYKLAR, i bilagan, punkt ‧.‧, ska detOn page ‧, Chapter ‧, Anti-tampering measures for two-wheel mopeds and motorcycles, Annex, point
vägra att bevilja EG-typgodkännande av en typ av tvåhjuliga motorfordon eller av en typ av passagerarhandtag, ellerrefuse, in respect of a type of two-wheel vehicle or a type of passenger hand-hold, to grant EC type-approval
Informationsdokument för montering av belysnings- och ljussignalanordningar på en typ av tvåhjulig motorcykelInformation document in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of two-wheel motorcycle
mopeder, dvs. tvåhjuliga fordon (kategori L‧e) eller trehjuliga fordon (kategori L‧e) som är konstruerade för en högsta hastighet på ‧ km/h och som kännetecknas av följandemopeds, i.e. two-wheel vehicles (category L‧e) or three-wheel vehicles (category L‧e) with a maximum design speed of not more than ‧ km/h and characterised by
De enhetliga tekniska föreskrifterna nr ‧ från FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) – Mätmetoder för tvåhjuliga motorcyklar som är utrustade med en motor med gnisttändning eller kompressionständning med avseende på förorenande avgasutsläpp, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning – har antagits för att skapa en världsmarknad för motorcyklarUnited Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) Global Technical Regulation (GTR) No ‧ Measurement procedure for two wheeled motorcycles equipped with a positive or compression ignition engine with regard to the emissions of gaseous pollutants, CO‧ emissions and fuel consumption has been adopted in view of creating the global market for motorcycles
Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juli ‧ om stöd för tvåhjuliga motorfordonDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on stands for two-wheel motor vehicles
CPA ‧.‧.‧: Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motorCPA ‧.‧.‧: Bicycles and other cycles, not motorized
om stöd för tvåhjuliga motorfordonon stands for two-wheel motor vehicles
Det förfarande för att bevilja typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon och de villkor som styr fri rörlighet av sådana fordon skall vara de som föreskrivs i kapitel ‧ och ‧ i direktiv ‧/EEGThe procedure for the granting of component type-approval in respect of the stand for a type of two-wheel motor vehicle and the conditions governing the free movement of such vehicles shall be as laid down in Chapters ‧ and ‧ of Directive ‧/EEC
Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av någon typ av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till passagerarhandtag eller någon typ av passagerarhandtag, om kraven i detta direktiv inte har uppfylltsMember States shall refuse to grant EC type-approval for any type of two-wheel motor vehicle on grounds relating to passenger hand-holds or any type of passenger handhold, if the requirements of this Directive are not fulfilled
KBX: tillverkning av bromssystem till tvåhjuliga fordonKBX: manufacture of braking systems for two wheel vehicles
Min vän och kollega Carlos Bautista Ojeda har gjort en kortfattad hänvisning till detta, men jag skulle vilja gå djupare i en av de frågor som han tog upp. Som ni vet har användarna av tvåhjuliga fordon i Spanien verkliga svårigheter att hitta bolag som vill försäkra mopeder, motorcyklar etc. Den enda utvägen - i vissa fall - är att använda sig av den spanska garantifonden Consorcio de seguros.Commissioner, my friend and colleague Carlos Bautista Ojeda has made a brief reference to this, but I would like to expand on one of the issues which he has raised: as you know, in the Spanish State users of two-wheeled vehicles have real difficulties finding companies who want to insure mopeds, motorcycles etc.
Visar sida 1. Hittade 1217 meningar matchning fras tvåhjulig vagn.Hittade i 0,464 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.