Översättningar till engelska:

 • leukocyte   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a white blood cell
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • white blood cell   
  (Noun  ) (noun   )
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • WBC   
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • leucocyte   
  (noun   )
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.

Exempel meningar med "vit blodkropp", översättning minne

add example
Äldre patienter har dessutom en högre risk för minskning av antalet vita blodkroppar i blodet och minskning av antalet blodplättar som hjälper blodet att levra sigIn addition, elderly patients have a higher risk of a reduction in the number of white cells in the blood, and cells that help the blood clot
Asymtomatisk ökning av laboratorieparametrar för leverfunktion och minskning av vita blodkroppar är också vanligaAsymptomatic increases in laboratory parameters of hepatic function and decreases in white blood cells (WBC) are also common
Blodprov, omfattande hematokrit, hemoglobinkoncentration, räkning av röda blodkroppar, total-och differentialräkning av vita blodkroppar, blodplättsräkning samt mätning av koaguleringstid och koaguleringsförmåga, protrombintid eller tromboplastintid tas vid testets början och därefter varje månad eller när halva testperioden gått, och när testet avslutasHaematology, including haematocrit, haemoglobin concentration, erythrocyte count, total and differential leukocyte count, platelet count and a measure of clotting potential such as clotting time, prothrombin time, or thromboplastin time should be investigated at the start of the study, then either at monthly intervals or midway through the test period and finally at the end of the test period
Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparnaLeukaemia is a cancer of white blood cells
I kliniska prövningar har Pegasysbehandling förknippats med en minskning i både totalt antal vita blodkroppar (WBC) och absolut antal neutrofiler (ANC), som vanligen började inom de två första veckorna av behandlingen (se avsnittIn clinical trials, Pegasys treatment was associated with decreases in both total white blood cell (WBC) count and absolute neutrophil count (ANC), usually starting within the first ‧ weeks of treatment (see section
Följande biverkningar är mindre vanliga (mellan ‧ och ‧ behandlade patienter); anemi (lågt antal röda blodkroppar), neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och minskning av antalet blodplättar (blodkroppar viktiga för blodets levringsförmågaThe following side effects are uncommon (between ‧ in ‧ and ‧ in ‧ patients treated); anaemia (low red blood cell count), neutropenia (low white blood cell count), and reductions in platelets (blood cells important for blood clotting
Nytillkomna biverkningar som observerats: ekkymos, petekier, onormala vita blodkroppar, minskat tromboplastin, onormala erytrocyter, uttorkning, ökad nivå av gonadotropt luteiniseringshormon (GLH), viktminskning, ökat alkaliskt fosfatas, ökat kreatininfosfokinas, ökat lipas, hyperkalcemi, migrän, perifer neurit, parestesi, hypertoni, konfusion, oro, emotionell labilitet, somnolens, minskat libido, nervositet, nattblindhet, nystagmus, tårflödesrubbning, tinnitus, smakförändring, bröstsmärta, arytmi, perifer cirkulationsrubbning, allmänt ödem, hemoptys, dyspné, ökad hosta, sinusit, faryngit, dysfagi, munsår, muntorsk, stomatit, dyspepsi, törst, onormal avföring, eruktation, vesikulobullöst utslag, makulopapulöst utslag, benkramper, hematuri, influensasyndrom, bäckensmärta och kroppsodörNewly observed adverse reactions: ecchymosis, petechia, abnormal white blood cells, thromboplastin decreased, abnormal erythrocytes, dehydration, increased gonadotrophic luteinizing hormone, weight loss, increased alkaline phosphatase, increased creatinine phosphokinase, lipase increased, hypercalcaemia, migraine, peripheral neuritis, paraesthesia, hypertonia, confusion, anxiety, emotional lability, somnolence, decreased libido, nervousness, night blindness, nystagmus, lacrimation disorder, tinnitus, taste perversion, chest pain, arrhythmia, peripheral vascular disorder, generalized oedema, haemoptysis, dyspnoea, increased cough, sinusitis, pharyngitis, dysphagia, mouth ulceration, oral
Långtidsbehandling med Ratiograstim kan krävas för att uppehålla normalt antal vita blodkroppar i blodetLong term treatment with Ratiograstim may be required to maintain a normal number of white cells in your blood
en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytosa marked decrease of some white blood cells (agranulocytosis
Filgrastim stimulerar benmärgen så att den bildar fler vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektionerFilgrastim stimulates the bone marrow to produce more white blood cells that help fight infection
Vanliga biverkningar (som sannolikt inträffar hos fler än ‧ av ‧ personer och färre än ‧ av ‧ personer): förändrat antal blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar), minskad aptit, depression, irritabilitet, huvudvärk, svimning, vätskeansamling (svullnad), smakförändringar, buksmärtor, kräkningar, illamående, förstoppning, hudlukt, utslag, onormal njurfunktion, viktökning och förändrade laboratorietestvärdenCommon side effects (likely to occur in more than ‧ out of ‧ persons and less than ‧ out of ‧ persons): changes in number of blood cells (red cells, white cells and platelets), reduced appetite, depression, irritability, headache, fainting, fluid retention (swelling), taste disturbances, pain in the abdomen, vomiting, nausea, constipation, skin odour, rash, abnormal kidney function, weight gain and altered laboratory test values
Huvudmåttet på effekt var andelen patienter som visat ” betydande cytogenetisk respons ” (andelen av patientens vita blodkroppar som innehöll Philadelphiakromosomen hade sjunkit till under ‧ procentIts main measure of effectiveness was the proportion of patients who had had a major cytogenetic response (the proportion of the patient s white blood cells that contained the Philadelphia chromosome had fallen to below ‧ %
Minskat antal vita blodkroppareLipase increase White blood cell count decreased e
De vanligaste rapporterade biverkningarna av Docetaxel Winthrop när det används för sig själv är: minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i munnen, diarré och trötthetThe most commonly reported adverse reactions of Docetaxel Winthrop alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tiredness
Mycket vanliga biverkningar Infektioner (inklusive infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar) Hjärta och lungor: andfåddhet, hosta Problem med matsmältning: diarré, illamående, kräkningar Hud, hår, ögon, allmänna symptom: hudutslag, feber, svullnader kring händer och fötter, huvudvärk, trötthet eller svaghet, blödningar Smärta: muskelvärk, ont i magen Tester kan visa: lågt antal blodplättar, lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), blodbrist, vätska runt lungornaVery common side effects Infections (including bacterial, viral and fungal) Heart and lungs: shortness of breath, cough Digestive problems: diarrhoea, feeling or being sick (nausea, vomiting) Skin, hair, eye, general: skin rash, fever, swelling around hands and feet, headache, feeling tired or weak, bleeding Pain: pain in the muscles, abdominal (tummy) pain Tests may show: low blood platelet count, low white blood cells count (neutropenia), anaemia, fluid around the lungs
Med hjälp av dessa kan antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i din kropp kontrolleras, och man kan se hur Tasigna verkar på digThese will monitor the amount of blood cells (white blood cells, red blood cells and platelets) in your body to see how Tasigna is tolerated
Cystinhalten i de vita blodkropparna ska mätas för att justera dosenCystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose
om du har en mycket uttalad blodbrist (svår anemi) eller kraftigt minskat antal vita blodkropparif you have a very low red blood cell count (anaemia) or very low white blood cell count
Patienternas benmärg innehöll ‧ till ‧ procent onormala celler, och antalet vita blodkroppar var inte för högtThe patients bone marrow contained ‧ to ‧ % abnormal cells and their white blood cell counts were not too high
Farmakodynamiken för ViraferonPeg utvärderad i en singeldosstudie med friska personer genom att undersöka förändringar av oral temperatur, koncentrationen av effektorproteiner såsom neopterin och ‧’ ‧ ’-oligoadenylatsyntetas (‧’ ‧ ’-OAS) i serum, såväl som antal vita blodkroppar och neutrofiler vid stigande doserViraferonPeg
Ferriprox ska inte ges till människor som har haft neutropeni (låga nivåer av en typ av vita blodkroppar) upprepade gånger eller agranulocytosFerriprox should not be used in people who have had neutropenia (low levels of a type of white blood cell) repeatedly or agranulocytosis
Övre luftvägsinfektion (t ex ont i halsen, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner; ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), brist på röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni); allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag); höga kaliumnivåer; långsam hjärtrytm (bradykardi); orolig mage; eksem (en hudsjukdom); inflammation i senor; nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt; svaghet, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), utebliven effekt av telmisartanUpper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartan
minskat lymfocytantal, minskat antal vanliga vita blodkroppar, minskat neutrofilantal, minskat hematokritvärde, förhöjt kalium i blodet, förhöjt kväveurea i blodetlymphocyte count decreased, white blood cell count decreased, neutrophil count decreased, hematocrit decreased, blood potassium increased, blood urea nitrogen increased
Vid rapport om febersjukdom skall läkaren kontrollera antalet vita blodkroppar och vid neutropeni skall riluzole-behandlingen avbrytas (se avsnittThe report of a febrile illness should prompt physicians to check white blood cell counts and to discontinue riluzole in case of neutropenia (see section
CD‧ T-celler är vita blodkroppar som är viktiga för kroppens infektionsbekämpning, men som dödas av HIVCD‧ T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV
Visar sida 1. Hittade 4627 meningar matchning fras vit blodkropp.Hittade i 1,838 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.