Översättningar till engelska:

 • leukocyte   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a white blood cell
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • white blood cell   
  (Noun  ) (noun   )
   
  cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • WBC   
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.
 • leucocyte   
  (noun   )
   
  A cell of the immune system defending the body against infectious disease and foreign materials.

Exempel meningar med "vit blodkropp", översättning minne

add example
Övre luftvägsinfektion (t ex ont i halsen, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner; ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), brist på röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni); allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag); höga kaliumnivåer; långsam hjärtrytm (bradykardi); orolig mage; eksem (en hudsjukdom); inflammation i senor; nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt; svaghet, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), utebliven effekt av telmisartanUpper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartan
I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket Enbrel adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar jämfört med gruppen som behandlades med bara Enbrel eller sulfasalazinIn a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone
Asymtomatisk ökning av laboratorieparametrar för leverfunktion och minskning av vita blodkroppar är också vanligaAsymptomatic increases in laboratory parameters of hepatic function and decreases in white blood cells (WBC) are also common
en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopenia slight decrease in the number of white blood cells (leucopenia
Följande förändrade laboratorievärden har observerats:Ökning av vita blodkroppar, basofiler, eosinofiler, monocyter och neutrofiler, ASAT, ALAT, LD, total bilirubin och total protein; reducering av röda blodkroppar och total proteinObserved changes in the laboratory parameters are: increased WBC count, basophils, eosinophils, monocytes and neutrophils, AST, ALT, LDH, total bilirubin and total protein; lowered RBC count and total protein
• lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är mer benägen att få infektionlow white blood cell count (a reduced white blood cell count can make you more prone to infection
Minskat antal neutrofiler och vita blodkroppar vid slutet av vecka ‧ korrelerade med dosen ViraferonPegViraferonPeg
Blodprov, omfattande hematokrit, hemoglobinkoncentration, räkning av röda blodkroppar, total-och differentialräkning av vita blodkroppar, blodplättsräkning samt mätning av koaguleringstid och koaguleringsförmåga, protrombintid eller tromboplastintid tas vid testets början och därefter varje månad eller när halva testperioden gått, och när testet avslutasHaematology, including haematocrit, haemoglobin concentration, erythrocyte count, total and differential leukocyte count, platelet count and a measure of clotting potential such as clotting time, prothrombin time, or thromboplastin time should be investigated at the start of the study, then either at monthly intervals or midway through the test period and finally at the end of the test period
förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), förhöjt aspartataminotransferas (ASAT), förhöjt kreatinfosfokinas i blod, förhöjt blodglukos, sänkt blodtryck, förhöjt prolaktin i blodet, sänkt kroppstemperatur, höjd kroppstemperatur, QT-förlängning på EKG, förhöjt eosinofiltal, sänkt hematokrit, sänkt hemoglobin, ökad hjärtfrekvens, förhöjda transaminaser, minskat antal vita blodkropparalanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood creatine phosphokinase increased, blood glucose increased, blood pressure decreased, blood prolactin increased, body temperature decreased, body temperature increased, electrocardiogram QT prolonged, eosinophil count increased, haematocrit decreased, haemoglobin decreased, heart rate increased, transaminases increased, white blood cell count decreased
Lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar Njurskada med lågt antal blodplättar och lågt antal röda blodkroppar, med eller utan hudutslag (trombocytopen purpura/hemolytiskt uremi-syndrom), ett sänkt antal infektionsbekämpande celler i blodet (vita blodkroppar), låga nivåer av en sorts vita blodkroppar som kallas neutrofilerLow red blood cells, low blood platelets Kidney damage with low blood platelets and low red blood cell counts with or without rash (thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome), a reduced number of infection fighting cells in the blood (white blood cells), low levels of a type of white blood cells called neutrophils
Mycket vanliga biverkningar • ben-, led-och muskelsmärta • förhöjda nivåer i blodet av urinsyra och vissa enzymer • minskad glukosnivå i blodet • leukocytos (onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet) • lågt antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken) • lågt antal röda blodkroppar (vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet och andfåddhet) • huvudvärk • näsblödningar • förstorad mjälteVery common side effects bone, joint and muscle pain elevations in blood levels of uric acid and certain enzymes decreases in blood glucose leukocytosis (an abnormally high number of white blood cells in the blood) low level of blood platelets (which increases risk of bleeding or bruising) low level of red blood cells (which can make the skin pale and cause weakness and breathlessness) headache nose bleed enlarged spleen
Det är cancer i lymfvävnaden (del av immunsystemet) som påverkar en typ av vita blodkroppar som kallas B-lymfocyter eller B-cellerThis is a cancer of the lymph tissue (part of the immune system) that affects a type of white blood cell called B-lymphocytes, or B-cells
Huvudmåttet på effekt var andelen patienter som visat ” betydande cytogenetisk respons ” (andelen av patientens vita blodkroppar som innehöll Philadelphiakromosomen hade sjunkit till under ‧ procentIts main measure of effectiveness was the proportion of patients who had had a major cytogenetic response (the proportion of the patient s white blood cells that contained the Philadelphia chromosome had fallen to below ‧ %
När antalet vita blodkroppar är under kontroll, ges den maximalt tolererade dosen IntronA (‧ till ‧ miljoner IE/m‧ dagligen) för att bibehålla hematologisk remissionWhen the white blood cell count is controlled, administer the maximum tolerated dose of IntronA (‧ to ‧ million IU/m‧ daily) to maintain haematological remission
Biverkningar som rapporterats i sällsynta fall (hos fler än ‧ av ‧ patienter och färre än ‧ av ‧ patienter) är: • Minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar • Lågt blodsocker • Upprördhet, ångest, depression, darrningar • Oregelbunden hjärtrytm, förhöjt blodtryck, blödning, snabb hjärtrytm • Nästäppa, hosta, näsblod, lunginflammation, förändrade andningsljud, väsande andning • Inflammation i gallblåsan, sväljsvårigheter, avföringsinkontinens, gulsot, leversjukdom • Hudinflammation, svampinfektion på huden, hudflagning, infektion i såret efter en operation • Muskelkramp, axelsmärta • Urinvägsinfektion, njurproblem • Missfall, underlivsblödning • Allergi, sjukdomskänsla, inflammation i bäckenets bukhinna, förändringar i den vita delen av ögat, svimningSide effects reported rarely (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) are: Decrease in white blood cells, decrease in blood platelet count Low blood sugar Agitation, anxiety, depression, tremor Irregular heart rate, increased blood pressure, bleeding, fast heart rate Nasal congestion, cough, bleeding from the nose, pneumonia, abnormal breathing sounds, wheezing Inflammation of the gall bladder, difficulty in swallowing, faecal incontinence, jaundice, liver disorder Inflammation of the skin, fungal infection of the skin, skin peeling, infection of the wound after an operation Muscle cramp, shoulder pain Urinary tract infection, kidney impairment Miscarriage, genital bleeding Allergy, feeling unwell, pelvic peritonitis, changes to the white part of the eye, fainting
När ISENTRESS används tillsammans med andra läkemedel kan detta minska mängden HIV i blodet (s k. ” viral load ”) och öka antalet CD‧-celler (en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i människans immunsystem för att motverka infektionWhen used with other medicines, ISENTRESS may reduce the amount of HIV in your blood (this is called your " viral load ") and increase your CD‧-cell count (a type of white blood cells that plays an important role in maintaining a healthy immune system to help fight infection
Farmakodynamiken för ViraferonPeg utvärderad i en singeldosstudie med friska personer genom att undersöka förändringar av oral temperatur, koncentrationen av effektorproteiner såsom neopterin och ‧’ ‧ ’-oligoadenylatsyntetas (‧’ ‧ ’-OAS) i serum, såväl som antal vita blodkroppar och neutrofiler vid stigande doserViraferonPeg
om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka en ökad riskif you have any fever: it may be due to a low number of white blood cells which can cause an
Andra vanliga biverkningar (hos mellan ‧ och ‧ patienter av ‧) är neutropeni (lågt antal vita blodkroppar), elektrolytisk obalans, anorexi (aptitlöshet), yrsel, parestesi (stickningar), dåsighet, kräkningar, magsmärtor, diarré, dyspepsi (matsmältningsbesvär), muntorrhet, gaser, tecken på leverskada i blodet, hudutslag, asteni (svaghet), trötthet och pyrexi (feberOther common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are neutropenia (low white blood cell count), electrolyte imbalance, anorexia (lack of appetite), dizziness, paresthesia (pins and needles), somnolence (sleepiness), vomiting, abdominal (tummy) pain, diarrhoea, dyspepsia (indigestion), dry mouth, flatulence (gas), signs of liver damage in the blood, rash, asthenia (weakness), fatigue (tiredness) and pyrexia (fever
Andra biverkningar rapporterade med Keppra är: • nervsystemet: parestesi (stickningar); • psykiska besvär: onormalt beteende, ilska, ångest, förvirring, hallucinationer, mentala störningar, självmord, självmordsförsök, självmordstankar; • matsmältning: pankreatit, leversvikt, hepatit, onormalt leverfunktionstest; • näringsupptag: viktminskning; • hud: håravfall; • blod: nedsatt antal röda blodkroppar och/eller vita blodkropparOther side effects reported with Keppra are: nervous system disorders: paraesthesia (tingling); psychiatric disorders: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, mental disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation; digestive disorders: pancreatitis, hepatic failure, hepatitis, liver function test abnormal; nutrition disorders: weight loss; skin disorders: hair loss; blood disorders: decreased number of red blood cells, and/or white blood cells
Ett blodprov tas för att kontrollera en eventuell minskning av de vita blodkropparnaA blood test will be taken to check possible reduction of white blood cells
Mycket vanlig (förekommer hos minst ‧ av ‧ patienter) Minskat antal vita blodkroppar Lågt hemoglobinvärde (blodbrist) Minskat antal blodplättar Diarré Kräkningar Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnenVery common (occur in at least ‧ in ‧ patients) Low white blood cells Low haemoglobin level (anaemia) Low platelet count Diarrhoea Vomiting Pain, redness, swelling or sores in your mouth Nausea Loss of appetite Fatigue (tiredness) Skin rash Hair loss Constipation Loss of sensation Kidney: abnormal blood tests
Om du får Erbitux i kombination med strålbehandling, kan vissa av de biverkningar som du kan få bero på denna kombination, som: • inflammation av slemhinnor i tarm och mun • hudreaktioner som är typiska för strålbehandling • sväljsvårigheter • minskning av antalet vita blodkropparIf you receive Erbitux with radiation therapy, some of the side effects you may experience can also be related to this combination, such as: inflammation of the lining of the intestine and mouth skin reactions typical for radiation therapy difficulty in swallowing reduction in the number of white blood cells
Visar sida 1. Hittade 4176 meningar matchning fras vit blodkropp.Hittade i 2,347 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.