uttal:      

Översättningar till finska:

  • suomalainen   
  • suomenkielinen   

Liknande fraser i ordboken svenska finska. (15)

Finsk lapphundSuomenlapinkoira
finsk spetssuomenpystykorva
Finsk spetsSuomenpystykorva
finsk-ugriska språksuomalais-ugrilaiset kielet
finskasuomenkielinen; Suomi; suomen kieli; ankerias; nainen; suomalainen; suomi
Finska fortsättningskrigetJatkosota
Finska inbördeskrigetSuomen sisällissota
Finska krigetSuomen sota
Finska ortodoxa kyrkanSuomen ortodoksinen kirkko
Finska partietSuomalainen puolue
Finska Vetenskaps-SocietetenSuomen Tiedeseura
Finska vikenSuomenlahti
Finska vinterkrigetTalvisota
finsktsuomenkielinen; suomalainen
Finskt kallblodSuomenhevonen

    Visa deklination

Exempel meningar med "finsk", översättning minne

add example
Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsordförande! Min grupp vill för det första ge ett erkännande till det finska ordförandeskapets företrädare för att ni i förhållande till Europaparlamentet inom många områden förbättrat öppenheten och informationen.Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, ryhmäni haluaa ensinnäkin antaa tunnustuksen Suomen puheenjohtajavaltion edustajille siitä, että te olette suhteessa Euroopan parlamenttiin parantaneet monilla aloilla avoimuutta ja tiedonkulkua.
Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ryska, vilka alla texter är lika giltigaTämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja venäjän kielellä, ja sen jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen
Kommissionen för floderna längs den finsk-svenska gränsen har förbjudit laxfisket i floderna som en följd av en resolution som godkändes av fiskerikommissionen för Östersjön 1997 och som uppmanade kustnationerna att tillfälligt upphöra med fisket efter icke odlad lax i de inre vattenvägarna, inom ramen för en strategi som syftar till att återställa beståndet av fritt levande lax, den så kallade handlingsplanen för laxen.Arvoisa puhemies, suomalais-ruotsalaisen rajajokikomitean lohenkalastuskielto joella on seuraus kansainvälisen Itämeren kalastuskomission vuonna 1997 hyväksymästä päätöslauselmasta, jossa kehotetaan kaikkia rannikkovaltioita ottamaan käyttöön merilohen pyyntikielto sisävesillä merilohikannan elvyttämiseen tähtäävän niin kutsutun lohta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä.
St. Peterburgs stora område inne i Finska viken är att allvarligt problem.Pietari suurena alueena Suomenlahden pohjukassa on vakava ongelma.
Själv har jag fortfarande inte sett underlag från det finska ordförandeskapet.En ole nähnyt vielä yhtään puheenjohtajamaa Suomen laatimaa asiakirjaa.
Enligt de uppgifter som de finska myndigheterna lämnade i april ‧ uppgår den offentliga bruttoskulden till ‧,‧ % av BNP år ‧ vilket fortfarande är under referensvärdet ‧ % av BNPSuomen viranomaisten huhtikuussa ‧ antamien tietojen mukaan julkinen bruttovelka on ‧,‧ prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna ‧ eli edelleen alle viitearvon, joka on ‧ prosenttia suhteessa BKT:hen
När det gäller frågan om huruvida söta rönnbär, rönnens (Sorbus aucuparia) frukter, pihlajanmarja på finska, är bär eller frukt, anser kommissionen att det rör sig om bär, alltså även om fruktMitä tulee kysymykseen siitä, ovatko pihlajan (Sorbus aucuparia) hedelmät, pihlajanmarjat, hedelmiä vaiko marjoja, komissio katsoo, että ne ovat hedelmiä ja niin muodoin siis marjoja
Jag har en särskild vädjan till det finska ordförandeskapet.Haluan esittää puheenjohtajavaltio Suomelle erityisvetoomuksen.
Jag har förtroende för dessa viktiga politiska och juridiska personer, där jag i första ledet placerar den tidigare finske presidenten Ahtisaari, som genom sin erfarenhet bevisat att han kan bedöma komplexa situationer.Luotan näihin merkittäviin valtiomiehiin ja tuomareihin, joiden johtohahmona pidän entistä Suomen presidenttiä, Ahtisaarta, joka on osoittanut kokemuksellaan pystyvänsä arvioimaan monimutkaisia tilanteita.
De finska myndigheterna anser att de åtgärder som syftade till att åtgärda problemen med en alltför stor personalstyrka vid Vägaffärsverket inte utgör statligt stödSuomen viranomaiset katsovat, ettei yksikään ylimääräiseen henkilöstöön liittyvän ongelman ratkaisemiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä ollut valtiontukea
Skall artikel ‧.‧ EG och artikel ‧.‧ c i rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ juli ‧ om indirekta skatter på kapitalanskaffning tolkas så, att de utgör hinder för den finska överlåtelseskatten som uttas när värdepapper överlåts – på sätt som beskrivs i begäran om förhandsavgörande – såsom tillskott till ett aktiebolag vilket som vederlag därför lämnar egna nyemitterade aktier?Onko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ‧ artiklaa ja pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista ‧.‧.‧ annetun neuvoston direktiivin (‧/‧/ETY) ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että ne estävät varainsiirtoveron perimisen silloin, kun arvopapereita luovutetaan edellä kerrotulla tavalla apporttina osakeyhtiölle, joka antaa vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan
Med andra ord, i den finska texten i avsnitt 1 där det står ”att enas om ett förhandlingsmandat för konferensen” bör det i stället stå ”om ett förhandlingsmandat för ett avtal vid denna konferens”.Eli suomenkielisessä versiossa 1 kohdassa sanat ”sopimaan tätä kokousta varten tarvittavasta neuvottelumandaatista” tulisi kuulua ”tässä kokouksessa sopimukseen neuvottelumandaatista”.
Men - och detta är anledningen till denna muntliga fråga - man har ännu inte lagt fram ett reviderat förslag som klart anger kommissionens åsikter när det gäller parlamentets ändringsförslag, liksom - och detta måste jag konstatera med visst beklagande, eftersom vi förväntade oss ett klart ställningstagande i frågan från det finska ordförandeskapets sida - det senare inte har gett prov på någon politisk vilja att föra ärendet framåt.Tästä huolimatta ja tämä on syy suulliseen kysymykseen se ei ole vielä esittänyt uudistettua ehdotusta, joka osoittaisi selkeästi sen kannan parlamentin tekemiin tarkistuksiin, kuten ei myöskään ja minun on sanottava olevani pahoillani tästä, sillä odotimme sitä vastoin, että puheenjohtajavaltio Suomi olisi ottanut tämän ongelman huomioon puheenjohtajavaltio ole osoittanut poliittista tahtoa edistää tätä asiaa.
Jag tackar det finska ordförandeskapet för dess bidrag till en bättre samordning av den europeiska sysselsättningspolitiken.Kiitän puheenjohtajavaltio Suomea sen panoksesta eurooppalaisen työllisyyspolitiikan yhteensovittamisen parantamiseksi.
Bortsett från detta finns det ytterligare en mycket stor svårighet, nämligen språkproblemet: hur kan exempelvis en spansk domare meddela sig med en finsk domare, när de båda språken är så olika?Tämän lisäksi toinen suuri ongelma liittyy kieliin: miten esimerkiksi espanjalainen tuomari voi viestiä suomalaisen tuomarin kanssa, kun kielet ovat keskenään niin erilaisia?
Det finska ordförandeskapet, som ljudligt tillkännager sitt engagemang för öppenheten, delar Europa på ett smärtsamt sätt.Puheenjohtajavaltio Suomi, joka toitottaa olevansa sitoutunut edistämään avoimuutta, pitää yllä Euroopan unionin tuskaisaa kahtiajakoa.
Det lämnar verkligen en bitter eftersmak, sedan den brittiska regeringen lovat att ge med sig om parlamentet gick med på lagring av uppgifter och inte gjorde det, och varken det österrikiska eller det finska ordförandeskapet verkade särskilt pigga på att driva frågan framåt men inte desto mindre håller på att se till att förslaget blir urvattnat.Tästä jäi todella huono maku sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus lupasi hoitaa asian, jos parlamentti hyväksyisi tietojen säilyttämistä koskevan ehdotuksen, mutta söi sitten sanansa. Itävalta ja Suomi eivät vaikuttaneet kovin innokkailta viemään asiaan eteenpäin puheenjohtajakausillaan mutta pyrkivät kuitenkin vesittämään ehdotuksen.
Under det finska ordförandeskapet kommer rådets arbete att öppnas i hög grad, eftersom debatten om lagstiftningsfrågor som omfattas av medbeslutandeförfarandet kommer att vara öppen.Suomen puheenjohtajakaudella neuvoston työskentelyä avataan merkittävästi, kun yhteispäätösmenettelyssä olevien lainsäädäntöasioiden käsittelystä tulee avointa.
Vid fastställandet av rätten till förmåner och vid beräkningen av den finska folkpensionen enligt artiklarna ‧–‧ i denna förordning ska pensionsrätt som förvärvats enligt en annan medlemsstats lagstiftning behandlas på samma sätt som pension som förvärvats enligt finsk lagstiftningSuomen kansaneläkettä koskevan oikeuden määrittämiseksi ja määrän laskemiseksi tämän asetuksen ‧–‧ artiklan mukaisesti toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ansaittuja eläkkeitä käsitellään samalla tavalla kuin Suomen lainsäädännön nojalla ansaittuja eläkkeitä
Från och med ‧ kunde Vägverkets gamla produktionsenhet, som nu etablerats under namnet Vägaffärsverket, erbjuda sina tjänster på marknaden, till följd av reformen av den finska vägmarknaden, som detta beslut gällerVuodesta ‧ alkaen Tielaitoksen Tietuotanto, joka toimi nyt nimellä Tieliikelaitos, pystyi tarjoamaan palvelujaan markkinoilla tässä päätöksessä tarkasteltavana olevan Suomen tienpitomarkkinoiden uudistuksen ansiosta
finska: asetuksen (EY) N:o ‧/‧ mukainen todistushakemussuomeksi: asetuksen (EY) N:o ‧/‧ mukainen todistushakemus
skriftlig. - (FR) Jag röstade för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen avseende genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2006 på grundval av betänkandet av Christofer Fjellner, som i själva verket tog över det mycket goda arbete som utförts av Alexander Stubb, som har utsetts till minister i den finska regeringen, med en rekommendation om att Europaparlamentet ska bevilja ansvarsfrihet.kirjallinen. - (FR) Tuin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä komissiolle kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006. Puoltava ääneni perustui mietintöön, jossa parlamentille suositeltiin vastuuvapauden myöntämistä ja jonka Christofer Fjellner on laatinut.
(FI) Herr minister! EU har stridsstyrkor, för närvarande med tyska, finska och nederländska trupper i reserven.(FI) Arvoisa ministeri, Euroopan unionilla on taistelujoukot, joissa päivystävät tänä päivänä saksalaiset, suomalaiset ja hollantilaiset joukot.
finsk text: EYVL:n erityispainos ‧, alue ‧, ssuomenkielinen teksti: EYVL:n erityispainos ‧, alue ‧, s
finska: Asetuksen (EY) N:o ‧/‧ – ‧ artiklasuomeksi: Asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artikla
Visar sida 1. Hittade 1632 meningar matchning fras finsk.Hittade i 1,099 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.