uttal:      

Översättningar till finska:

  • suomalainen   
  • suomenkielinen   

Liknande fraser i ordboken svenska finska. (15)

Finsk lapphundSuomenlapinkoira
finsk spetssuomenpystykorva
Finsk spetsSuomenpystykorva
finsk-ugriska språksuomalais-ugrilaiset kielet
finskasuomenkielinen; Suomi; suomen kieli; ankerias; nainen; suomalainen; suomi
Finska fortsättningskrigetJatkosota
Finska inbördeskrigetSuomen sisällissota
Finska krigetSuomen sota
Finska ortodoxa kyrkanSuomen ortodoksinen kirkko
Finska partietSuomalainen puolue
Finska Vetenskaps-SocietetenSuomen Tiedeseura
Finska vikenSuomenlahti
Finska vinterkrigetTalvisota
finsktsuomenkielinen; suomalainen
Finskt kallblodSuomenhevonen

    Visa deklination

Exempel meningar med "finsk", översättning minne

add example
Kampanjens avslutningskonferens kommer att organiseras i samarbete med det finska ordförandeskapet.Kampanjan päätöskonferenssi järjestetään yhteistyössä puheenjohtajamaa Suomen kanssa.
Detta protokoll är upprättat i Bryssel den trettioförsta mars tjugohundranio i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kinesiska, vilka alla texter är lika giltigaTämä pöytäkirja on laadittu Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen
Det finska nätverket med nio Carrefourkontor var väl företrätt i montern och var till ovärderlig hjälp för kommissionens personal .Myös Suomen yhdeksän maaseudun EU tietokeskusta olivat hyvin edustettuina osastolla , ja ne antoivat korvaamatonta apua komission henkilös tölle .
Jag måste säga er att jag sällan har sett kammaren så fullsatt som i dag, och även detta är ett tecken på Europaparlamentets intresse för det arbete som det finska ordförandeskapet står inför.Voin sanoa teille, että olen harvoin nähnyt istuntosalin olevan niin täynnä kuin se on tänään, ja myös se on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti tekee kiinnostuneena yhteistyötä puheenjohtajavaltio Suomen kanssa.
Alla debatter i parlamentet och i utskotten sker med hjälp av simultantolkning på unionens elva officiella språk : spanska , danska , tyska , grekiska , engelska , franska , italienska , nederländska , portugisiska , finska och svenska .Kaikki parlamentin ja sen valiokuntien keskustelut käydään simultaanitulkkauksen ansiosta unionin yhdellätoista virallisella kielellä , jotka ovat englanti , espanja , hollanti , italia , kreikka , portugali , ranska , ruotsi , saksa , suomi ja tanska .
Alla dessa ordförandeskap har gjort värdefulla insatser, men vi måste särskilt tacka det finska ordförandeskapet.Kunkin puheenjohtajavaltion panos on ollut arvokas, mutta Suomi ansaitsee erityiskiitokset.
Endast de danska, engelska, finska, franska, nederländska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och svenska texterna är giltigaAinoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia
" De officiella språken och arbetsspråken för gemenskapens institutioner skall vara danska , nederländska , engelska , finska , franska , tyska , grekiska , italienska , portugisiska , spanska och svenska . " ( artikel 1 ) ." Yhteisön toimielinten viralliset kielet ja työkielet ovat englannin , espanjan , hollannin , italian , kreikan , portugalin , ranskan , ruotsin , saksan , suomen ja tanskan kieli . " ( 1 artikla ) .
Jag hoppas innerligt att det finska ordförandeskapet kommer att förse oss med det rätta ramverket inom vilket dessa beslut kan fattas.Toivon hartaasti, että puheenjohtajavaltio Suomi antaa meille oikean kehyksen näiden päätösten tekoa varten.
Vid fastställandet av rätten till förmåner och vid beräkningen av den finska folkpensionen enligt artiklarna ‧–‧, ska pensionsrätt som förvärvats enligt en annan medlemsstats lagstiftning behandlas på samma sätt som pension som förvärvats enligt finsk lagstiftningSuomen kansaneläkettä koskevan oikeuden määrittämiseksi ja määrän laskemiseksi ‧–‧ artiklan mukaisesti toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla hankittuja eläkkeitä kohdellaan samalla tavalla kuin Suomen lainsäädännön nojalla hankittuja eläkkeitä
( Endast de engels ka , finska , franska , grekiska , italienska , texterna giltiga )( Ainoastaan englannin , espanjan- , hollannin- , italian , kreikan- , portugalin- , ranskan , ruotsin- , saksan- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset )
Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighetTämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen
Det finska ordförandeskapet är tillfredsställt med de åtgärder som har vidtagits för att se till att ETA upphör med sin terrorverksamhet och för att åstadkomma en fredlig lösning inom ramen för Spaniens demokratiska regeringsorgan.Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen kaikkiin toteutettuihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa ETAn luopuminen terroristimenetelmistä ja saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Espanjan demokraattisten valtioelinten puitteissa.
Som framgår ovan i denna dom erhöll de finska myndigheterna genom handlingen av den 20 maj 1997 i förevarande fall fullständig kännedom om kommissionens förbehåll och om de korrigeringar som sannolikt skulle komma att vidtas avseende bidraget i fräga .Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi omaksua suhteissaan komissioon puhtaan muodollista kantaa , kun asiaan liittyvistä olosuhteista käy ilmi , että niiden oikeuksia on täysin suojattu .
Från och med ‧ kunde Vägverkets gamla produktionsenhet, som nu etablerats under namnet Vägaffärsverket, erbjuda sina tjänster på marknaden, till följd av reformen av den finska vägmarknaden, som detta beslut gällerVuodesta ‧ alkaen Tielaitoksen Tietuotanto, joka toimi nyt nimellä Tieliikelaitos, pystyi tarjoamaan palvelujaan markkinoilla tässä päätöksessä tarkasteltavana olevan Suomen tienpitomarkkinoiden uudistuksen ansiosta
På Europeiska folkpartiets finska delegations vägnar önskar jag att ni, herr ordförande, å parlamentets vägnar framförde kondoleanser och ert deltagande.Euroopan kansanpuolueen Suomen delegaation puolesta toivon, että Te, herra puhemies, esittäisitte parlamentin puolesta valittelut ja osanottonne.
Den 18 februari besökte generalsekreteraren vid det finska justitieministeriet Kirsti Rissanen ombudsmannen .Suomen oikeusministeriön valtiosihteeri Kirsti Rissanen vieraili 18. helmikuuta oikeusasiamiehen luona .
Det finns inget som styrker att de finska myndigheterna under andra omständigheter ändå skulle ha övervägt att lägga ut de olika tjänsterna på entreprenad eller att det var den ekonomiskt mest gynnsamma lösningen för staten att tilldela Vägaffärsverket de olika kontraktenEi ole olemassa mitään näyttöä siitä, että Suomen viranomaiset olisivat muissa olosuhteissa edelleen harkinneet kyseisten palvelujen alihankintaa ja että valtiolle taloudellisesti edullisin ratkaisu oli antaa urakka (urakat) Tieliikelaitokselle
Rättegångsspråk: finskaOikeudenkäyntikieli: suomi
Eftersom det var fråga om det första beslutet enligt artikel 82 i EG fördraget som gällde kostnaderna för tillträde till flygplatsinfrastrukturer och med beaktande av att det finska luftfartsverket slutade tillämpa en del av rabattsystemet och minskade skillnaden mellan avgifterna för inrikesflyg och flygningar inom gemenskapen efter det att ärendet började undersökas , utdömde kommissionen inga böter .Koska kyse on ensimmäisestä EY : n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla tehdystä lentoasemainfrastruktuurien käyttöä koskevasta päätöksestä ja koska Ilmailulaitos on asia a tutkittaessa jo poistanut osa n alennuksista ja pienentä nyt kotimaanlentojen ja yhteisön sisäisten lentojen laskeutumismaksujen välistä hintaeroa , komissio ei määrännyt sille sakkoja .
Denna översättning görs av externa översättare . Det språk som en talare har använt anges av två bokstäver direkt efter talarens namn : ( DA ) = danska , ( EN ) = engelska , ( Fl ) = finska , ( FR ) - franska , ( EL ) - grekiska , ( ¡ T ) = italienska , ( NL ) - nederländska , ( PT ) - portugisiska , ( ES ) = spanska och ( DE ) = tyska .Kirjaimet puhujan nimen perässä viittaavat puhujan käyttämään kieleen : ( DA ) tanskaan , ( DE ) saksaan , ( EL ) kreikkaan , ( EN ) englantiin , ( ES ) espanj aan , ( FI ) suomeen . ( FR ) ranskaan , ( IT ) italiaan , ( NL ) hollantiin , ( PT ) portugaliin ja ( SV ) ruotsin kieleen .
I anpassning c skall orden esilämmityskulutus ‧ C: een, på finska (FI), Energiförbrukning vid uppvärmning till ‧ oC, på svenska (S), vakiokulutus (yhden tunnin aikana ‧ oC: ssa), på finska (FI), Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på ‧ oC i en timme), på svenska (S), KOKONAISKULUTUS, på finska (FI) och TOTALT, på svenska (S) utgåPoistetaan mukautuksesta c ilmaisut esilämmityskulutus ‧ oC: een, suomeksi (FI), Energiförbrukning vid uppvärmning till ‧ oC, ruotsiksi (S), vakiokulutus (yhden tunnin aikana ‧ oC: ssa), suomeksi (FI), Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på ‧ oC i en timme), ruotsiksi (S), KOKONAISKULUTUS, suomeksi (FI) ja TOTALT, ruotsiksi (S
Alla finska ordinarie ledamöter och suppleanter är antingen direkt valda eller politiskt ansvariga inför en direktvald kommunfullmäktigeförsamling .Kaikki Suomen valtuuskuntaan kuuluvat komitean varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat joko suorilla vaaleilla valittuja tai poliittisesti vastuussa suorilla vaaleilla valitulle kunnanvaltuustolle .
Republiken Finland ( på finska Suomi ) ligger i Nordeuropa och gränsar i norr till Norge och i nordväst till Sverige .Suomen tasavalta sijaitsee Pohjois-Euroopassa . Se rajoittuu pohjoisessa Norjaan ja luoteessa Ruotsiin .
Finland har upplevt påtryckningar från Ryssland i form av tullar på timmer, men den finska regeringen har inte förbundit denna fråga med projektet för en gasledning, åtminstone inte ännu.Suomi on kokenut Venäjän taholta painostusta puutullien muodossa, mutta ainakaan toistaiseksi Suomen hallitus ei ole sitonut asiaa kaasuputkihankkeeseen.
Visar sida 1. Hittade 2436 meningar matchning fras finsk.Hittade i 1,418 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.