uttal:      

Översättningar till finska:

  • suomalainen   
  • suomenkielinen   

Liknande fraser i ordboken svenska finska. (15)

Finsk lapphundSuomenlapinkoira
finsk spetssuomenpystykorva
Finsk spetsSuomenpystykorva
finsk-ugriska språksuomalais-ugrilaiset kielet
finskasuomenkielinen; Suomi; suomen kieli; ankerias; nainen; suomalainen; suomi
Finska fortsättningskrigetJatkosota
Finska inbördeskrigetSuomen sisällissota
Finska krigetSuomen sota
Finska ortodoxa kyrkanSuomen ortodoksinen kirkko
Finska partietSuomalainen puolue
Finska Vetenskaps-SocietetenSuomen Tiedeseura
Finska vikenSuomenlahti
Finska vinterkrigetTalvisota
finsktsuomenkielinen; suomalainen
Finskt kallblodSuomenhevonen

    Visa deklination

Exempel meningar med "finsk", översättning minne

add example
Jag inte tala finsk aMä en puhu suomea
Utan euron hade den finska marken och den finska ekonomin inte sett så bra ut som den gör i dag.Ilman euroa ei Suomen markka eikä Suomen talous näyttäisi niin hyvältä kuin se näyttää tänään.
Det finska nätverket med nio Carrefourkontor var väl företrätt i montern och var till ovärderlig hjälp för kommissionens personal .Myös Suomen yhdeksän maaseudun EU tietokeskusta olivat hyvin edustettuina osastolla , ja ne antoivat korvaamatonta apua komission henkilös tölle .
Alla debatter i parlamentet och i utskotten sker med hjälp av simultantolkning på unionens elva officiella språk : spanska , danska , tyska , grekiska , engelska , franska , italienska , nederländska , portugisiska , finska och svenska .Kaikki parlamentin ja sen valiokuntien keskustelut käydään simultaanitulkkauksen ansiosta unionin yhdellätoista virallisella kielellä , jotka ovat englanti , espanja , hollanti , italia , kreikka , portugali , ranska , ruotsi , saksa , suomi ja tanska .
I det expertutlåtande som lämnades in av de finska myndigheterna sammanfattades de möjliga fördelarna och nackdelarna för Vägaffärsverket under övergångsperioden på följande överskådliga sättSuomen viranomaisten toimittamassa asiantuntijalausunnossa on havainnollisesti esitetty alla oleva yhteenveto Tieliikelaitoksen mahdollisista etuuksista ja haitoista siirtymäkauden aikana
I det avseendet bör vissa finska politiker och lobbyister sluta drömma, läsa direktivet och hålla sig till den konkreta texten.Siinä mielessä joidenkin suomalaisten poliitikkojen ja suomalaisten lobbareiden pitäisi lopettaa uneksiminen, lukea direktiivi ja pysyä itse tekstissä.
Herr talman, angående år 1999 kan jag bara säga följande helt kort: Efter den finska kylan är Portugals solsken hjärtligt välkommet.Arvoisa puhemies, voin vain sanoa vuodesta 1999 lyhyesti seuraavaa: Suomen kylmyyden jälkeen Portugalin aurinko on sydämellisesti tervetullut.
Generalsekreteraren slopade till exempel den finländska tjänsten där, vilket innebär att besökstjänsten inte har någon betjäning på finska.Pääsihteeri otti esimerkiksi sieltä suomenkielisen viran pois eli vierailupalvelussa ei ole suomenkielistä palvelua.
" De officiella språken och arbetsspråken för gemenskapens institutioner skall vara danska , nederländska , engelska , finska , franska , tyska , grekiska , italienska , portugisiska , spanska och svenska . " ( artikel 1 ) ." Yhteisön toimielinten viralliset kielet ja työkielet ovat englannin , espanjan , hollannin , italian , kreikan , portugalin , ranskan , ruotsin , saksan , suomen ja tanskan kieli . " ( 1 artikla ) .
Liikanen har precis kommit, säkert med finsk tid, vilken inte är densamma som vår.Herra Liikanen on juuri saapunut varmastikin Suomen ajan mukaisesti, joka ei ole täsmälleen sama kuin meidän aikamme.
( Endast de engels ka , finska , franska , grekiska , italienska , texterna giltiga )( Ainoastaan englannin , espanjan- , hollannin- , italian , kreikan- , portugalin- , ranskan , ruotsin- , saksan- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset )
Redan Vägaffärsverkets föregångare, det finska Vägverket, hade tillgång till samma marksubstans- och stenmaterialtillgångarOn totta, että täysin samat maa- ja sora-alueet olivat jo Tieliikelaitoksen edeltäjän Tielaitoksen (joka oli valtion virasto) omistuksessa
för-UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Jag är glad över att få möjlighet att tala efter den förra finska presidenten, eftersom vi debatterar ett betänkande av den nuvarande finska utrikesministern, Alexander Stubb, som fram till nyligen var parlamentsledamot.UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, ilokseni minulla on tilaisuus käyttää puheenvuoro Suomen entisen pääministerin jälkeen, kun käsittelemme mietintöä, jonka on laatinut Suomen nykyinen ulkoministeri Alexander Stubb, joka vielä jokin aika sitten oli Euroopan parlamentin jäsen.
Detta fördrag, upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka texter är lika giltiga på alla språken, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstaterTämä sopimus, joka on laadittu yhtenä kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille
Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska skall medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilagaJos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, slovakia, slovenia, suomi, tanska, tšekki, unkari, viro, sen on laadittava kuljettajan ammattipätevyyskortti kaksikielisenä käyttäen myös jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen muiden säännösten soveltamista
Som framgår ovan i denna dom erhöll de finska myndigheterna genom handlingen av den 20 maj 1997 i förevarande fall fullständig kännedom om kommissionens förbehåll och om de korrigeringar som sannolikt skulle komma att vidtas avseende bidraget i fräga .Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi omaksua suhteissaan komissioon puhtaan muodollista kantaa , kun asiaan liittyvistä olosuhteista käy ilmi , että niiden oikeuksia on täysin suojattu .
Det finska fraktfartyget Linda seglade från Rotterdam till Sankt Petersburg och då den passerade färjelinjer som trafikeras av polska och svenska fartyg tappade det tre containrar innehållande 8,3 ton ämnen som klassats som miljöfarliga, 7 ton produkter som är skadliga för havslevande varelser och 5,5 ton eldfarliga ämnen.Suomalainen rahtialus Linda matkasi Rotterdamista Pietariin. Ylittäessään puolalaisten ja ruotsalaisten alusten käyttämää laivareittiä alukselta putosi kolme konttia, jotka sisälsivät 8,3 tonnia ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, 7 tonnia meren eliöstölle vaarallisia tuotteita ja 5,5 tonnia helposti syttyviä aineita.
Jag ser fram emot att göra just detta under de närmaste sex månaderna tillsammans med det finska ordförandeskapet och med statsminister Matti Vanhanen.Odotan, että pääministeri Vanhasen kanssa tehdään juuri näin Suomen toimiessa puheenjohtajana seuraavien kuuden kuukauden ajan.
Ett lufttrafikföretag som ämnar upphöra med den regelbundna lufttrafiken på denna flyglinje ska meddela detta till de finska luftfartsmyndigheterna senast sex månader innan lufttrafiken upphörLentoliikenteen harjoittajien, jotka aikovat lopettaa säännöllisten lentoliikennepalvelujen tarjoamisen tällä reitillä, on ilmoitettava tästä Suomen ilmailuviranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen lentoliikenteen lopettamista
Den 18 februari besökte generalsekreteraren vid det finska justitieministeriet Kirsti Rissanen ombudsmannen .Suomen oikeusministeriön valtiosihteeri Kirsti Rissanen vieraili 18. helmikuuta oikeusasiamiehen luona .
Eftersom det var fråga om det första beslutet enligt artikel 82 i EG fördraget som gällde kostnaderna för tillträde till flygplatsinfrastrukturer och med beaktande av att det finska luftfartsverket slutade tillämpa en del av rabattsystemet och minskade skillnaden mellan avgifterna för inrikesflyg och flygningar inom gemenskapen efter det att ärendet började undersökas , utdömde kommissionen inga böter .Koska kyse on ensimmäisestä EY : n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla tehdystä lentoasemainfrastruktuurien käyttöä koskevasta päätöksestä ja koska Ilmailulaitos on asia a tutkittaessa jo poistanut osa n alennuksista ja pienentä nyt kotimaanlentojen ja yhteisön sisäisten lentojen laskeutumismaksujen välistä hintaeroa , komissio ei määrännyt sille sakkoja .
Denna översättning görs av externa översättare . Det språk som en talare har använt anges av två bokstäver direkt efter talarens namn : ( DA ) = danska , ( EN ) = engelska , ( Fl ) = finska , ( FR ) - franska , ( EL ) - grekiska , ( ¡ T ) = italienska , ( NL ) - nederländska , ( PT ) - portugisiska , ( ES ) = spanska och ( DE ) = tyska .Kirjaimet puhujan nimen perässä viittaavat puhujan käyttämään kieleen : ( DA ) tanskaan , ( DE ) saksaan , ( EL ) kreikkaan , ( EN ) englantiin , ( ES ) espanj aan , ( FI ) suomeen . ( FR ) ranskaan , ( IT ) italiaan , ( NL ) hollantiin , ( PT ) portugaliin ja ( SV ) ruotsin kieleen .
Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltigaainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tanskan, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia
Det finska ordförandeskapet uppmanar oss att sköta den här frågan som en del av debatten om framtiden för området med frihet, säkerhet och rättvisa, som ska hållas under den andra sammanträdesperioden i september.Puheenjohtajavaltio Suomi pyytää meitä käsittelemään tätä aihetta vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen tulevaisuutta koskevassa keskustelussa, joka on määrä käydä syyskuun II istuntojaksolla.
Endast de finska och svenska texterna är giltigaAinoastaan suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset
Visar sida 1. Hittade 2436 meningar matchning fras finsk.Hittade i 1,171 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.