uttal:      

Översättningar till finska:

  • suomalainen   
  • suomenkielinen   

Liknande fraser i ordboken svenska finska. (15)

Finsk lapphundSuomenlapinkoira
finsk spetssuomenpystykorva
Finsk spetsSuomenpystykorva
finsk-ugriska språksuomalais-ugrilaiset kielet
finskasuomenkielinen; Suomi; suomen kieli; ankerias; nainen; suomalainen; suomi
Finska fortsättningskrigetJatkosota
Finska inbördeskrigetSuomen sisällissota
Finska krigetSuomen sota
Finska ortodoxa kyrkanSuomen ortodoksinen kirkko
Finska partietSuomalainen puolue
Finska Vetenskaps-SocietetenSuomen Tiedeseura
Finska vikenSuomenlahti
Finska vinterkrigetTalvisota
finsktsuomenkielinen; suomalainen
Finskt kallblodSuomenhevonen

    Visa deklination

Exempel meningar med "finsk", översättning minne

add example
Kampanjens avslutningskonferens kommer att organiseras i samarbete med det finska ordförandeskapet.Kampanjan päätöskonferenssi järjestetään yhteistyössä puheenjohtajamaa Suomen kanssa.
Detta protokoll är upprättat i Bryssel den trettioförsta mars tjugohundranio i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kinesiska, vilka alla texter är lika giltigaTämä pöytäkirja on laadittu Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen
Jag måste säga er att jag sällan har sett kammaren så fullsatt som i dag, och även detta är ett tecken på Europaparlamentets intresse för det arbete som det finska ordförandeskapet står inför.Voin sanoa teille, että olen harvoin nähnyt istuntosalin olevan niin täynnä kuin se on tänään, ja myös se on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti tekee kiinnostuneena yhteistyötä puheenjohtajavaltio Suomen kanssa.
Alla dessa ordförandeskap har gjort värdefulla insatser, men vi måste särskilt tacka det finska ordförandeskapet.Kunkin puheenjohtajavaltion panos on ollut arvokas, mutta Suomi ansaitsee erityiskiitokset.
Endast de danska, engelska, finska, franska, nederländska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och svenska texterna är giltigaAinoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia
Jag hoppas innerligt att det finska ordförandeskapet kommer att förse oss med det rätta ramverket inom vilket dessa beslut kan fattas.Toivon hartaasti, että puheenjohtajavaltio Suomi antaa meille oikean kehyksen näiden päätösten tekoa varten.
Vid fastställandet av rätten till förmåner och vid beräkningen av den finska folkpensionen enligt artiklarna ‧–‧, ska pensionsrätt som förvärvats enligt en annan medlemsstats lagstiftning behandlas på samma sätt som pension som förvärvats enligt finsk lagstiftningSuomen kansaneläkettä koskevan oikeuden määrittämiseksi ja määrän laskemiseksi ‧–‧ artiklan mukaisesti toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla hankittuja eläkkeitä kohdellaan samalla tavalla kuin Suomen lainsäädännön nojalla hankittuja eläkkeitä
Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighetTämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen
Det finska ordförandeskapet är tillfredsställt med de åtgärder som har vidtagits för att se till att ETA upphör med sin terrorverksamhet och för att åstadkomma en fredlig lösning inom ramen för Spaniens demokratiska regeringsorgan.Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen kaikkiin toteutettuihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa ETAn luopuminen terroristimenetelmistä ja saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Espanjan demokraattisten valtioelinten puitteissa.
Från och med ‧ kunde Vägverkets gamla produktionsenhet, som nu etablerats under namnet Vägaffärsverket, erbjuda sina tjänster på marknaden, till följd av reformen av den finska vägmarknaden, som detta beslut gällerVuodesta ‧ alkaen Tielaitoksen Tietuotanto, joka toimi nyt nimellä Tieliikelaitos, pystyi tarjoamaan palvelujaan markkinoilla tässä päätöksessä tarkasteltavana olevan Suomen tienpitomarkkinoiden uudistuksen ansiosta
På Europeiska folkpartiets finska delegations vägnar önskar jag att ni, herr ordförande, å parlamentets vägnar framförde kondoleanser och ert deltagande.Euroopan kansanpuolueen Suomen delegaation puolesta toivon, että Te, herra puhemies, esittäisitte parlamentin puolesta valittelut ja osanottonne.
Det finns inget som styrker att de finska myndigheterna under andra omständigheter ändå skulle ha övervägt att lägga ut de olika tjänsterna på entreprenad eller att det var den ekonomiskt mest gynnsamma lösningen för staten att tilldela Vägaffärsverket de olika kontraktenEi ole olemassa mitään näyttöä siitä, että Suomen viranomaiset olisivat muissa olosuhteissa edelleen harkinneet kyseisten palvelujen alihankintaa ja että valtiolle taloudellisesti edullisin ratkaisu oli antaa urakka (urakat) Tieliikelaitokselle
Rättegångsspråk: finskaOikeudenkäyntikieli: suomi
I anpassning c skall orden esilämmityskulutus ‧ C: een, på finska (FI), Energiförbrukning vid uppvärmning till ‧ oC, på svenska (S), vakiokulutus (yhden tunnin aikana ‧ oC: ssa), på finska (FI), Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på ‧ oC i en timme), på svenska (S), KOKONAISKULUTUS, på finska (FI) och TOTALT, på svenska (S) utgåPoistetaan mukautuksesta c ilmaisut esilämmityskulutus ‧ oC: een, suomeksi (FI), Energiförbrukning vid uppvärmning till ‧ oC, ruotsiksi (S), vakiokulutus (yhden tunnin aikana ‧ oC: ssa), suomeksi (FI), Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på ‧ oC i en timme), ruotsiksi (S), KOKONAISKULUTUS, suomeksi (FI) ja TOTALT, ruotsiksi (S
Finland har upplevt påtryckningar från Ryssland i form av tullar på timmer, men den finska regeringen har inte förbundit denna fråga med projektet för en gasledning, åtminstone inte ännu.Suomi on kokenut Venäjän taholta painostusta puutullien muodossa, mutta ainakaan toistaiseksi Suomen hallitus ei ole sitonut asiaa kaasuputkihankkeeseen.
De enda ambassaderna inom Europeiska unionen som har tagit ställning i denna fråga är den nederländska och den finska ambassaden.Euroopan unionin suurlähetystöistä vain Alankomaiden ja Suomen lähetystöt ovat ottaneet kantaa tähän asiaan.
Direktiv ‧/‧/EEG ger Finland rätt att till och med den ‧ december ‧ på privatpersoners import av öl tillämpa en begränsning på som lägst ‧ liter per person, på grund av de allvarliga ekonomiska svårigheterna för den finska detaljhandeln i gränsområdet samt det stora inkomstbortfallet för staten till följd av den ökade importen av öl från tredjeländerDirektiivin ‧/‧/ETY nojalla Suomi saa rajoittaa ‧ päivään joulukuuta ‧ asti luonnollisten henkilöiden maahantuoman olutmäärän vähintään kuuteen litraan henkeä kohden Suomen vähittäiskaupalle raja-alueella aiheutuvien vakavien taloudellisten vaikeuksien ja kolmansista maista tuotavan oluen tuonnin lisääntymisen aiheuttamien huomattavien tulojen menetysten vuoksi
Därför applåderar jag starkt det finska ordförandeskapets ambition att skapa ett EU som stöder samarbete inom EU-institutionerna och kommunicerar mer effektivt med sina medborgare.Olen siksi erittäin tyytyväinen, että puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii toteuttamaan sellaisen EU:n, joka tukee toimielinten yhteistyötä ja kommunikoi aiempaa tehokkaammin kansalaistensa kanssa.
Fytosanitära inspektörer eller veterinärer vid den finska myndigheten för livsmedelssäkerhet Evira ska meddelas i förväg om sändningar som kräver fytosanitär eller veterinär kontrollSuomen elintarvikeviranomaisen Eviran kasvinsuojelutarkastajille tai eläinlääkintäviranomaisille on ilmoitettava ennakkoon lähetyksistä, jotka edellyttävät kasvinsuojelullista tai eläinlääkinnällistä tarkastusta
José Manuel Barroso gav oss sitt svar genom att uppmana det nya finska ordförandeskapet att utforma ett EU som visar resultat.Barroso antoi meille vastauksen kehottamalla puheenjohtajavaltioksi juuri siirtynyttä Suomea käsittelemään tulosten Eurooppaa.
Detta har de finska myndigheterna inte heller bestriditSuomen viranomaiset eivät ole kiistäneet tätä seikkaa
Till slut har hela järnvägspaketet, som vi gav grönt ljus åt under hela år 2000 och detta år början av 2001-, en märkbart fransk ton, på grund av de stora milstolpar som antagits, onekligen med vissa finska nyanser, eftersom även det finländska ordförandeskapet spelade en viktig roll.Lopuksi koko rautatieliikennepaketti, johon olemme suhtautuneet myönteisesti vuoden 2000 ja vuoden 2001 alkupuolen aikana, on selkeästi ranskalaisväritteinen, mikä johtuu saavuttamistamme suurista tavoitteista, mutta siinä on epäilemättä joukossa suomalaisia sävyjä, sillä myös puheenjohtajavaltio Suomen rooli oli merkittävä.
Tio unga människor mördades senare av denna beväpnade galning i en skola i den finska staden Kauhajoki.Myöhemmin tämä asetta kantava sekopää murhasi kymmenen nuorta suomalaisessa Kauhajoen kaupungissa sijaitsevassa koulussa.
Den finska regeringen har gjort gällande att personalöverföring mellan Vägaffärsverket och den offentliga förvaltningen endast var möjlig om tjänster inom förvaltningen blev lediga och annonserades utSuomen valtion mukaan Tieliikelaitoksen ja hallinnon välillä siirrettiin henkilöstöä vain silloin, kun jokin hallinnon toimi tuli avoimeksi ja se julkaistiin haettavaksi
Nästa punkt på föredragningslistan är uttalandet av rådets ordförande om det finska ordförandeskapets verksamhetsprogram, den ekonomiska och sociala återuppbyggnaden i Kosovo, förslaget till en stabilitetspakt för sydöstra Europa samt dödsdomen mot Öcalan.Esityslistalla on seuraavana neuvoston puheenjohtajan julkilausuma puheenjohtajavaltio Suomen toimintaohjelmasta, Kosovon taloudellisesta ja sosiaalisesta jälleenrakentamisesta ja luonnoksesta Kaakkois-Euroopan vakaussopimukseksi sekä Öcalanin tuomitsemisesta kuolemaan.
Visar sida 1. Hittade 1632 meningar matchning fras finsk.Hittade i 0,597 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.