Översättningar till finska:

  • kieli   
    (Noun  )
  • vieras   
    (Noun  )
  • vieras kieli   

Exempel meningar med "främmande språk", översättning minne

add example
Finansiering är också möjlig i det nyligen skapade transversala avsnittet i programmet för livslångt lärande, särskilt genom nyckelåtgärden - främmande språk - där finansiering föreslås av projekt och nätverk som inrättas i syfte att främja undervisning i främmande språk och språklig mångfald.Rahoitusta on mahdollista saada myös elinikäistä oppimista koskevan ohjelman hiljattain luodusta poikittaisesta osiosta, erityisesti vieraisiin kieliin liittyvä avaintoimen kautta. Siinä tarjotaan rahoitusta sellaisille hankkeille ja verkostolle, joiden tarkoituksena on edistää vieraiden kielten oppimista ja kielellistä moninaisuutta.
En inrikespolitik som undergräver den språkliga mångfalden i undervisningen av främmande språk – det vill säga att man i verkligheten endast har ett obligatoriskt främmande språk, nämligen engelska – dominerar både inom den Europeiska unionen och i anslutningsländerna.Sellainen kansallinen politiikka, jolla heikennetään kielellistä monimuotoisuutta vieraiden kielten opetuksessa – käytännössä tämä tarkoittaa pakkoa opetella vain yhtä vierasta kieltä eli englantia – on vallalla niin Euroopan unionissa kuin siihen liittyvissäkin maissa.
Jag skall nämna tre: att märkbart stärka de finansiella resurserna, och redan nu peka ut en miniminivå av gemenskapsbudgeten; att snabbt göra tillgången till ny teknik tillgänglig för alla, från småskolan; en modig språkpolitik - detta är mycket viktigt - som innebär undervisning, från grundläggande nivå, av två främmande språk, ett europeiskt språk som kan bli ett gemensamt språk för kommunikation mellan alla medborgare, vilket stärks på högre stadium med ännu ett språk, utan att glömma att man alltmer talar icke-europeiska språk inom Europa.Tuon esiin kolme: taloudellisten voimavarojen tuntuva lisääminen siten, että koulutukseen osoitetaan välittömästi tietty vähimmäisosuus yhteisön talousarviosta; uusien teknologioiden käyttöönoton nopea yleistyminen alkeisopetuksesta lähtien; määrätietoinen kielipolitiikka - tämä on hyvin tärkeää - joka mahdollistaa kahden vieraan kielen opetuksen ala-asteelta lähtien siten, että toinen on jokin sellainen Euroopan kieli, joka on omiaan toimimaan kaikkien kansalaisten välisen viestinnän yhteisenä kielenä, ja toinen on yläasteella alkava kieli, eikä ole syytä myöskään unohtaa, että muitakin kuin eurooppalaisia kieliä puhutaan yhä enemmän Euroopan rajojen sisällä.
Vi har erfarenheter av hur man vid två tillfällen bestämt att två olika främmande språk skulle vara landets officiella språk, först i början av förra århundradet fick vi vårt eget språk som ett officiellt språk.Meillä on kokemusta siitä, miten maamme viralliseksi kieleksi on määrätty kaksi kertaa kaksi eri vierasta kieltä, vasta viime vuosisadan alussa saimme oman kielemme viralliseksi kieleksi.
Föredraganden betonar vikten av att hjälpa till med inlärningen av främmande språk för medborgare som vill lära sig på egen hand, samtidigt som han noterar vikten av att äldre människor lär sig främmande språk.Esittelijä korostaa, että on tärkeää tarjota apua vieraiden kielten oppimisessa kansalaisille, jotka haluavat oppia itse, ja tuo samalla esiin vanhempien ihmisten vieraiden kielten oppimisen merkityksen.
Att uppmuntra människor att lära sig främmande språk, dvs. ett andra eller ytterligare ett främmande språkkannustaa vieraiden kielten ja erityisesti toisen tai useamman vieraan kielen opiskeluun
I detta program ingår också programmet för främmande språk, Lingua, för förvärvande av kunskaper i främmande språk.Tähän ohjelmaan sisältyy myös vieraiden kielten ohjelma Lingua vieraiden kielten oppimiseksi.
Om vi verkligen vill undanröja ett av de största hindren för utbildningsrörlighet och uppnå målet att alla EU-medborgare ska tala minst två främmande EU-språk, rekommenderar kommittén att man undersöker möjligheterna att införa ett obligatoriskt utlandsår för språklärare vid alla institutioner för högre utbildning och att man uppmanar medlemsstaterna att i utbildningspolitiken satsa mycket mer på att uppnå målet att alla EU-medborgare ska tala minst två främmande EU-språkJos todella halutaan poistaa yksi oppimisliikkuvuutta haittaavista suurimmista esteistä sekä saavuttaa tavoite, jonka mukaan EU:n kaikkien kansalaisten olisi puhuttava äidinkielensä lisäksi ainakin kahta muuta EU:ssa puhuttavaa kieltä, komitea kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta, että kaikille korkea-asteen oppilaitoksissa toimiville kieltenopettajille tehtäisiin pakolliseksi vuoden oleskelu ulkomailla ja että jäsenvaltioita kehotettaisiin tehostamaan selvästi koulutuspoliittisia toimenpiteitään kahden kielen hallitsemista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi
Jag anser att främjandet och försvarandet av samt kunskapen om denna språkliga mångfald måste utvecklas och stödjas av medlemsstaterna genom en aktiv politik för att främja och försvara språk inom utbildningen och på det mer sociala området, däribland medierna, och för att gynna inlärningen av minst två främmande språk, för att underlätta kunskap om andra kulturer, främja rörlighet och öka medvetenheten bland europeiska medborgare.Mielestäni jäsenvaltioiden on tuettava tämän kielellisen monimuotoisuuden edistämistä ja puolustamista ja tietämystä siitä aktiivisella politiikalla, jolla edistetään ja puolustetaan kielten asemaa opetuksessa ja tiedotusvälineissä ja muussa yhteiskunnan toiminnassa, sekä tukemalla vähintään kahden vieraan kielen oppimista, jotta tutustuminen muihin kulttuureihin helpottuisi, liikkuvuus lisääntyisi ja EU:n kansalaisista tulisi valveutuneempia.
Med språkundervisning avses i detta sammanhang undervisning i och inlärming av-som främmande språk-alla officiella gemenskapsspråk samt iriska (ett av de språk på vilka fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna är avfattade) och letzeburgesch (det språk som talas i hela LuxemburgVieraiden kielten opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisön kaikkien virallisten kielten sekä iirin (yksi niistä kielistä, joilla Euroopan yhteisöjen perustamissopimus on laadittu) ja letzeburgeschin (koko Luxemburgin alueella puhuttu kieli) opettamista ja opiskelua vieraana kielenä
särskilt uppmärksamma språklärarnas vidarebildning och stärka språkkunskaperna hos andra lärare i allmänhet för att främja undervisning på främmande språk i icke-språkliga ämnen (språk- och innehållsintegrerad inlärningkiinnittämään erityistä huomiota kieltenopettajien jatkokoulutukseen ja yleisesti opettajien kielitaidon vahvistamiseen, jotta muitakin oppiaineita kuin kieliä voitaisiin opettaa vierailla kielillä (sisällön ja kielen integroitu opettaminen, CLIL-menetelmä
Språkundervisningen har en särskilt viktig roll när det gäller att lära känna andra kulturer, eftersom kontakten med ett främmande språk alltid innebär en kontakt med främmande kultur, filosofi, litteratur, konstuppfattning osvkatsoo, että kielten opetuksella on keskeinen rooli muiden kulttuurien tuntemuksessa, koska yhteys toisien kulttuurien kanssa merkitsee aina yhteyttä muiden kulttuuri-, kirjallisuus-, taide- jne. maailmojen kanssa
När denna person börjar om sitt liv från början i en främmande kultur och med hjälp av ett främmande språk arbetar han eller hon till gagn för ett annat samhälle.Samainen henkilö aloittaa elämän alusta vieraassa kulttuurissa, vieraalla kielellä. Hänen panoksestaan hyötyy toinen yhteiskunta.
När det gäller de främmande språk som ska testas beslutade rådet att den europeiska indikatorn för språkkunskaper ska gälla EU:s officiella språk.Testattavista vieraista kielistä neuvosto päätti, että eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista päätetään Euroopan unionin virallisten kielten osalta.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja flerspråkighet genom att erbjuda undervisning i fler språk än de som lärs ut i dag och att införa undervisning i åtminstone två främmande språk på ett tidigt stadium i skolornakehottaa jäsenvaltioita tukemaan monikielisyyden lisäämistä politiikalla, jonka mukaan opetettavia kieliä on nykyistä enemmän, ja järjestämään opetussuunnitelmansa niin, että vähintään kahden vieraan kielen opetus aloitetaan hyvin varhaisessa iässä
Inom globaliseringspolitiken måste vi ta hänsyn till följande faktorer: den viktiga roll som forskare med internationell erfarenhet spelar, verkliga möjligheter i språkligt hänseende, god kvalitet, information om studie- och forskningsmöjligheter utomlands och behovet av att erbjuda alla studenter som ämnar bli morgondagens forskare möjligheten att läsa kurser i främmande språk, oavsett specialisering.Globalisaatiopolitiikassa on otettava huomioon seuraavat tekijät: kansainvälistä kokemusta saaneiden tutkijoiden keskeinen merkitys; todelliset kielelliset mahdollisuudet; tarve tarjota kaikille tutkijaksi aikoville opiskelijoille mahdollisuus saada opintosuorituksia useista vieraista kielistä erikoisalasta riippumatta; hyvä laatu sekä tiedotus mahdollisuudesta ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun ja tutkimukseen.
Inte heller i det nuvarande ordförandeskapets presentation på Internet, som är på engelska, franska och tjeckiska, tar man hänsyn till det faktum att tyskan, med 18 procent av modersmålstalarna i EU, är det språk som har flest infödda talare i unionen, samtidigt som ytterligare 14 procent av EU:s medborgare talar det som främmande språk.Jopa nykyisen puheenjohtajavaltion verkkosivuilla, jotka on laadittu englanniksi, ranskaksi ja tšekiksi, ei oteta mitenkään huomioon sitä, että saksan kieli - jota puhuu äidinkielenään 18 prosenttia EU:n kansalaisista - on eniten puhuttu äidinkieli unionissa ja että sen lisäksi 14 prosenttia EU:n kansalaisista hallitsee sitä vieraana kielenä.
Jag applåderar detta initiativ och vill även uppmärksamma Marielle De Sarnez' förslag att det ska vara prioriterat att lära sig minst två främmande språk: språk är faktiskt det viktigaste hjälpmedlet för kulturell integration.Kannatan tätä aloitetta, ja haluaisin kiinnittää huomiota myös Marielle De Sarnezin ehdotukseen, jonka mukaan vähintään kahden vieraan kielen oppimisesta olisi tehtävä painopistealue. Kielet ovat itse asiassa ensisijainen kulttuurisen yhdentymisen väline.
Det är en stor tragedi att Duncan Ban MacIntyres och Robert Burns språk har blivit mer eller mindre främmande språk för barnen i både Argyllshire och Ayrshire, och i andra delar av Skottland.On valtavan surullista, että Duncan Ban MacIntyren ja Robert Burnsin kielistä on tullut enemmän tai vähemmän vieraita kieliä Argyllshiren ja Ayrshiren lapsille, kuten myös muualla Skotlannissa asuville lapsille.
Programaktiviteter för att främja kunskaper i främmande språk, dvs. östväst-dialogen genom användning av de aktuella officiella språken i EU, vilket kommissionen föreskriver i sina förslag till genomförande av programmen för utbildning och vidareutbildning skall och måste påskyndas och främjas.Ohjelmien toimet vieraiden kielten taidon edistämiseksi eli itä-länsivuoropuhelun tukemiseksi käyttäen EU: n virallisia kieliä, kuten komissio on suunnitellut ehdotuksissaan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien toimeenpanemiseksi, on vietävä eteenpäin ja tuettava.
Kommittén ställer sig bakom målet att man ska öka takten i de framsteg som gjorts för att lära ut minst två främmande språk från och med en mycket tidig ålder och godkänner således riktmärket för språkyhtyy tavoitteeseen tehostaa kahden vieraan kielen hyvin nuorena oppimisen alalla saavutettua edistystä ja siten hyväksyy vertailuarvon Kielet
Den språkliga aspekten verkar vara grundläggande för att stärka den europeiska dimensionen eftersom kunskaper i främmande språk är en del av de grundläggande färdigheterna hos en vanlig europeisk medborgare som bor, studerar, arbetar och rör sig inom Europeiska unionenkatsoo, että kielellisellä osa-alueella näyttää olevan ratkaiseva merkitys eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamisessa, sillä vieraiden kielten taito kuuluu Euroopan unionissa asuvan, opiskelevan, työskentelevän ja yleensä liikkuvan Euroopan kansalaisen perustaitoihin
Europaparlamentet uppmuntrar och stöder införandet av minoritetsspråk, inhemska språk och främmande språk som valmöjlighet i skolornas studieplan och/eller i studieverksamhet öppen för allakannustaa ja tukee äidinkielenä puhuttavien vähemmistö-, alkuperäis- ja vieraiden kielten sisällyttämistä vapaaehtoisena koulutusohjelmiin ja/tai kaikille avoimeen vapaa-ajan kieltenopiskeluun
Vi behöver dessa språkkurser så att invandrare kan lära sig språket i sitt värdland, men vi behöver också språkkurser så att vuxna kan lära sig grannländernas språk eller andra främmande språk, något som vi alltid har förespråkat.Kielikursseja tarvitaan, jotta maahanmuuttajat voivat oppia asuinmaansa kielen, mutta kielikursseja tarvitaan myös, jotta aikuiset voivat oppia naapurimaansa kielen tai jonkin muun vieraan kielen, mitä olemme aina kannustaneet.
Ett sätt att uppnå detta mål skulle vara att vi som andra främmande språk lärde oss språk som inte är internationella.Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi opiskella toisena vieraana kielenä muita kuin kansainvälisiä kieliä.
Visar sida 1. Hittade 10815 meningar matchning fras främmande språk.Hittade i 3,585 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.