uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
 • nom                   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

EfternamnNom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
Mål C-‧/‧: Domstolens dom (stora avdelningen) av den ‧ oktober ‧ (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Flensburg – Tyskland) i ett förfarande som anhängiggjorts av Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Internationell privaträtt inom området för efternamn – Vid lagvalet är medborgarskapet det enda anknytningsmomentet – Minderårigt barn som är fött och bosatt i en medlemsstat och medborgare i en annan medlemsstat – Beslut att i den medlemsstat där barnet är medborgare inte erkänna det namn som barnet har fått i den medlemsstat där det är fött och bosattAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Flensburg- Allemagne)- Procédure engagée par Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres- Droit international privé en matière de nom patronymique- Rattachement, pour la détermination de la loi applicable, à la seule nationalité- Enfant mineur né et résidant dans un État membre et possédant la nationalité d'un autre État membre- Non-reconnaissance dans l'État membre dont il est ressortissant du nom acquis dans l'État membre de naissance et de résidence
till ... (för- och efternamnà ... [nom et prénom(s)]
Avtalsparternas efternamn, förnamn och adresserle nom et l'adresse des parties contractantes
För- och efternamnNom et prénom(s): ...
Stödmottagarens förnamn och efternamn, om det är fråga om en fysisk personle prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques
Kortinnehavarens för- och efternamnle nom et le prénom du titulaire de la carte
Kontaktens efternamn och förnamnNom et prénom du contact
Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokumentles renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et- si possible- lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage
Här anges det första ordet under efternamn och därefter det första ordet under förnamn i viseringsinnehavarens resehandling i angiven ordningOn indiquera, dans l’ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique nom/s et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique prénom/s sur le document de voyage du titulaire du visa
Efternamn, förnamn på personer med rätt att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll över den juridiska personenNom et prénom de la (des) personne(s) ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de l'entité légale
Herr ordförande, jag heter González som andra efternamn.Monsieur le Président, mon deuxième nom est González.
Innehavarens efternamnle nom du titulaire
Fullständigt namn (förnamn och alla efternamnNom complet (prénoms et tous les noms
En situation som har förvärrats på ett absurt sätt av personer med konkreta förnamn och efternamn den 29 september förra året på Tempelplatsen i Jerusalem.Situation aggravée de manière absurde, par des gens dont on connaît les noms et prénoms, le 29 septembre dernier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
För den person som utfärdar inbjudan: för- och efternamn samt adresspour la personne invitante: nom, prénom et adresse
Med hänsyn till detta välkomnar europeiska datatillsynsmannen den princip som fastställs i punkt ‧, enligt vilken namnen och efternamnen på den fysiska personens föräldrar kan inbegripas i bilagan när de i ett specifikt fall uteslutande är nödvändiga för att kontrollera den i förteckningen uppförda fysiska personens identitetDans ce cadre, le CEPD salue le principe défini au paragraphe ‧, selon lequel le nom et les prénoms des parents de la personne physique peuvent figurer à l'annexe lorsqu'ils sont nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste
Innehavarens efternamnle nom de famille du titulaire
Herr talman! Vi är för en strykning av den italienska presidentens för- och efternamn.au nom du groupe S&D. - (IT) Monsieur Président, nous sommes en faveur de la suppression des nom et prénom du président italien.
Efternamn (som ogift): ...Votre nom (de naissance): ...
Din barflicka som har blivit så hypnotiserad-- att hon inte kommer ihåg sitt efternamn vet att ingen går dit utan ett löfteVotre criarde de barmaid, qui a été tellement hypnotisée qu' elle ne se rappelle pas de son propre nom, sait que personne ne va jamais en bas avec une serpillière
Olivodlarens efternamn, förnamn och adressles nom, prénoms et adresse de l
Efternamn och förnamn, eventuellt separat registrering av aliasles nom et prénoms, les alias éventuellement enregistrés séparément
För- och efternamnNom et prénom
För- och efternamn: ...Nom et prénom(s): ...
Jag har ett muntligt ändringsförslag. Vi kommer därför att behålla alla ändringsförslag och föreslå att vi helt enkelt stryker den italienska presidentens för- och efternamn.J'ai un amendement oral, nous allons donc conserver tous les amendements et proposer de simplement supprimer les nom et prénom du président de la République italienne.
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,521 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.