uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
 • nom                   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

EfternamnNom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
Fältet EFTERNAMN OCH FÖRNAMNRubrique NOM ET PRÉNOM
Mål C-‧/‧: Domstolens dom (första avdelningen) av den ‧ april ‧ (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Niebüll) – Standesamt Stadt Niebüll mot Stefan Grunkin och Dorothee Regina Paul (Begäran om förhandsavgörande – Bestämmande av ett barns efternamn – Förfarande för att överföra rätten att bestämma efternamnet till en av föräldrarna – Domstolen saknar behörighetAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du ‧ avril ‧ (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Niebüll)- Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Renvoi préjudiciel- Détermination du nom patronymique d'un enfant- Procédure visant à transférer le droit de détermination à l'un des parents- Incompétence de la Cour
Jag vill lugna Lindqvist, för även om jag bara har en av hörlurarna påsatt så hör jag er, och dessutom, med mitt efternamn kan jag inte göra mycket annat än att att lyssna.Je voudrais rassurer M. Lindqvist, car je l'écoute bien que je n'aie qu'un seul écouteur; de plus, vu le nom que je porte, je n'ai d'autre choix que d'écouter.
Efternamn och förnamn samt eventuella alias och titlarle nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels
efternamn och förnamnNom et prénom
I den kategori som avses i artikel ‧ f ska de ingående personuppgifterna endast omfatta för- och efternamn på de sakkunnigaEn ce qui concerne la catégorie visée à l'article ‧, point f), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux nom et prénom des experts
Jag heter Benes i efternamnJe m' appelle Benes
Slovakien har också rättat sig efter Europarådets rekommendationer när det gäller namn ( ungrarna behöver inte längre översätta sina efternamn till slovakiska ) och när det gäller att använda minoritetsspråket vid sidan av det slo vakiska på vägskyltar i de områden där minoriteterna utgör mer än 20 % av befolkningen .La Slovaquie s ' est également conformée aux recommandations du Conseil de l ' Europe sur les noms ( les Hongrois ne sont plus obligés de traduire en slovaque leurs noms de famille ) et sur l ' utilisation de la langue minoritaire à côté du slovaque sur les panneaux routiers dans les zones où les minorités représentent plus de 20 % de la population .
I syfte att fastställa identitet och hemvist för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel ‧ skall betalningsombudet bevara uppgifter om för och efternamn, adress och hemvist i enlighet med den liechtensteinska lagstiftningen om bekämpning av penningtvättPour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article ‧ et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation du Liechtenstein sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Vad är hans efternamn?Quel est son nom de famille?
Enligt administrativ praxis i Belgien är det möjligt att frångå den nyssnämnda regeln . Praxis medger dock inte att ett sådant undantag från regeln görs i ett fall som det förevarande där de berörda personerna önskar ändra på det fak tum att de bär olika efternamn till f öljd av att två olika medlemsstaters lagstiftning har tillämpats .La pratique administrative belge , qui admet des dérogations à cette dernière règle , refuse d ' envisager , parmi celles -ci , le cas de personnes se trouvant dans une situation telle que celle de l ' espèce au principal et qui cherchent à remédier à la diversité de leur nom de famille résultant de l ' application de la législation de deux États membres .
Expanderas till ditt efternamn, som det definieras av ägarens adress i den vanliga adressboken i & kdeS' étend à votre nom patronymique, comme défini par l' adresse du propriétaire dans votre carnet d' adresses & kde; standard
För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personenpour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant
För personer: efternamn, namn som ogift, förnamn, tidigare efternamn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet och könpour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe
Tyvärr så vet jag inte ditt efternamnJ' ignore votre nom de famille, Benjamin
För- och efternamn eller firmaNom et prénom ou raison sociale
Fullständigt namn (stryk under efternamnNom et prénoms (souligner le nom de famille
Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn och förnamn, medborgarskap samt titel eller befattning inom den sökande organisationen) (eller en försäkran om att inga förändringar skett av redan inlämnade handlingarliste des directeurs/membres du conseil d'administration (noms et prénoms, citoyenneté, titres ou fonctions au sein de la fondation candidate) (ou déclaration selon laquelle aucun changement n'a été apporté aux documents déjà transmis
till ... (för- och efternamnà ... [nom et prénom(s)]
Spanska medborgare som även innehar belgiskt medborgarskap nekas i likhet med belgiska medborgare normalt sett att byta efternamn med motiveringen att barn i Belgien bär faderns efternamn .De la même manière que les ressortissants belges , les ressortissants espagnols ayant par ailleurs la nationalité belge se voient habituellement refuser le droit de changer de nom de famille au motif que , en Belgique , les enfants portent le nom de leur père .
Efternamn och förnamn: KOUADIO, Djué Ngoran EugèneNom, prénoms: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène
En tjej förra terminen använde mitt efternamn i sängenJe suis sorti avec une fille qui disait mon nom au lit
Efternamn : Adress :Nom : Adresse :
För- och efternamn på den person som ansvarar för bevakningen av ansökanNom et prénom(s) de la personne en charge du suivi de la demande
Visar sida 1. Hittade 442 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,383 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.