Översättningar till latin:

  • Felicitas   
    (Interjection  )
  • bona fortuna   
    (Interjection  )

Andra betydelser:

 
önskar någon lycka

Exempel meningar med "lycka till", översättning minne

add example
Hon är lycklig.Laeta est.
Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter , som uttalas i denna förklaring , utan åtskillnad av något slag , såsom ras , hudfärg , kön , språk , religion , politisk eller annan uppfattning , nationellt eller socialt ursprung , egendom , börd eller ställning i övrigt .Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska , juridiska eller internationella ställning , som intages av det land eller område , till vilket en person hör , vare sig detta land eller område är oberoende , står under förvaltarskap , är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet .Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .
Vad ska du med pengarna till?Cur pecunia eges?
Envar har rätt till en levnadsstandard , som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande , däri inbegripet föda , kläder , bostad , hälsovård och nödvändiga sociala förmåner , vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet , sjukdom , invaliditet , makes död , ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter , över vilka han icke kunnat råda .Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
Envar har rätt till vila och fritid , innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön .Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar , som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral , allmän ordning och allmän välfärd .In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
Envar har rätt till liv , frihet och personlig säkerhet .Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad .Omnes jus habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc Declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen .
Envar , som arbetar , har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning , so m tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som , där så är nödvändigt , kompletteras med andra medel för socialt skydd .Quiscumque laborat , jus habet aequae remunerationi idoneaeque quae sibi familiaeque confirmat vitam consentaneam humanae dignitati et , si oportet , completae omnibus ceteribus rationibus sociae tutelae .
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat , grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling , som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter .Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .
Envar har rätt till en social och internationell ordning , i vilken de fri- och rättigheter , som uttalas i denna förklaring , till fullo kunna förverkligas .Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .
Envar har rätt till tankefrihet , samvetsfrihet och religionsfrihet . Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning , andaktsövningar , gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor .Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott .Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
Jag åker till Hiroshima tre gånger i månaden.Hirosimam ter in mense eo.
Det är dags att gå till skolan.Tempus est ad scholam ire.
Envar har rätt att lämna varje land , inbegripet sitt eget , och att återvända till sitt eget land .Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten .Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
Envar har rätt till en nationalitet .Omnis jus habet nationis esse .
Mor går till sjukhuset på morgonen.Mater mane ad nosocomium it.
Åker han buss till skolan?Vehiturne ad scholam curru publico?
Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter , som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet , förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser .Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen .Omnis homo cum aliis hominibus consociationes condere et consociationibus socios sibi adjungere ad commoda defendenda jus habet .
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet . Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka , mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser .Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar , som kränka de grundläggande rättigheter , vilka tillkomma honom genom lag eller författning .Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
Visar sida 1. Hittade 38 meningar matchning fras lycka till.Hittade i 1,744 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.