Översättningar till svenska:

  • Aladdin och rövarnas konung   

Exempel meningar med "Aladdin and the King of Thieves", översättning minne

add example
en Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧ in Case T-‧/‧ Reckitt Benckiser (España), SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Community trade mark- Opposition proceedings- Likelihood of confusion- Proof of use of earlier mark- Application for Community word mark ALADIN- Earlier national word mark ALADDIN- Articles ‧(b) andand of Regulation (EC) No
sv Förstainstansrättens dom den ‧ juli ‧ i mål T-‧/‧: Reckitt Benckiser (España) SL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Risk för förväxling – Bevis för att det äldre varumärket använts – Ansökan om registrering av ordmärket ALADIN som gemenskapsvarumärke – Äldre nationellt ordmärke ALADDIN – Artiklarna ‧.‧ b samt ‧.‧ och ‧.‧ i förordning (EG) nr
en (FR) Madam President, Mr Jouyet - we are sorry the minister responsible cannot be here - Commissioner, the Socialists are supporters of the market, but they know that, on any market, there are honest traders and there are thieves, meaning that a police force is needed.
sv (FR) Fru talman, herr Jouyet - vi beklagar att den ansvariga ministern inte kan vara här - herr kommissionsledamot! Socialdemokraterna är marknadsanhängare, men de vet att det på alla marknader finns både ärliga handlare och tjuvar, vilket betyder att det krävs ett polisväsende.
en Murderers, thieves and embezzlers are hiding within the interstices of European law.
sv Mördare, tjuvar och förskingrare gömmer sig i sprickorna i den europeiska lagstiftningen.
en It is true that God made 10 recommendations but especially in the case of the seventh commandment, he did not manage to put a stop to the large numbers of thieves and delinquents who crowd our planet.
sv Det är sant att Vår Herre gav 10 rekommendationer men att han, framför allt när det gäller sjunde budet, inte lyckades hejda det stora antalet tjuvar och brottslingar som översvämmar vår planet.
en Only through societies of authors, the collective management of those societies, can intellectual property rights and the creation of intellectual property be defended today, right now, against the real thieves in the form of broadcasting companies which use intellectual creativity for their own benefit.
sv Endast genom författarsällskap och den kollektiva förvaltningen av sådana organisationer, kan immateriella rättigheter och skapandet av immaterialrätt i dag försvaras, just nu, mot de verkliga tjuvarna i form av tv- och radioföretag som använder intellektuellt skapande för sitt eget bästa.
en The EU is persisting with its unacceptable policy of supporting the forces which have led Albania into its present predicament and is trying to salvage what it can from the autocratic, anti-democratic and thieving regime of Berisha whom the EU itself elevated and imposed on the Albanian people with disregard for the consequences.
sv EU fortsätter sin oacceptabla stödpolitik till de krafter som förde Albanien in i dagens situation och försöker rädda det de kan av den auktoritära, antidemokratiska och plundrande regimen Berisha, som densamma förde fram och gjorde gällande, likgiltig inför konsekvenserna av denna politik för det albanska folket.
en Bulgaria and Romania, our corrupt eastern European nests of thieves, absolutely do not meet the conditions for accession to the Schengen area.
sv Bulgarien och Rumänien, våra korrupta östeuropeiska tjuvnästen, uppfyller absolut inte villkoren för en anslutning till Schengenområdet.
en After all, the Belgian Government has, in appointing Mr Busquin, chosen a Commissioner-designate who was the President of that den of thieves, the Walloon Socialist Party, a party truly epitomising bribery scandals, financing by arms dealers, fraud, political appointments, squandering of the authorities' money and European subsidies.
sv Den belgiska regeringen har med herr Busquin utsett en kommissionskandidat som i flera år var ordförande för en association des malfaiteurs, för det wallonska Parti Socialiste, en förening som mer eller mindre kan stå som modell för mutskandaler, för finansiering genom vapenhandlare, för bedrägeri, för politiska utnämningar, för slöseri med statliga pengar och europeiska bidrag.
en Yes, they are thieving and corrupt, as are many French, Italians, Germans, British and Americans; but there, corruption has another dimension: it is corruption of the body, of freedom, of the law.
sv Tja, tjuvar och korrumperade på samma sätt som många franska, italienska, tyska, engelska och amerikanska ministrar. Men där är korruptionen något annat, det är en korruption av köttet, av friheten och rätten.
en That has been happening and we have been calling for these measures for decades, but thieving Rome - not that its inhabitants are thieves, because they are exceptional, honest people, but the old State's centralising halls of power are - expatiates as if in Byzantium on reforming the electoral system and allows this situation to deteriorate even further.
sv Det har pågått och vi har efterlyst dessa åtgärder i årtionden, men ”tjuvaktiga Rom” - inte för att dess invånare är tjuvar, de är exceptionella, ärliga människor, men den gamla statens centrala maktområden är det - breder ut sig som i Bysans när valsystemet reformerades och det gör att situationen förvärras ytterligare.
en The executive and legislative powers are thick as thieves, dodging the truth, like in the famous Vermeer painting, in view of the onlookers, European citizens.
sv Den verkställande och den lagstiftande makten hänger ihop som ler och långhalm, slingrar sig undan sanningen som på Vermeers berömda målning, i åskådarnas, de europeiska medborgarnas ögon.
en If I had to mention just two points in our resolution, I would point out, firstly, that Iran holds the world record for the highest number of executions of young people, bread or bicycle thieves and homosexuals.
sv Om jag måste välja två punkter i vår resolution skulle jag först och främst lyfta fram att Iran har världsrekordet i antalet avrättningar av ungdomar, bröd- och cykeltjuvar samt homosexuella.
en The sacking of the National Archaeological Museum in Baghdad and other museum buildings in Iraq as well as the devastation of the country's libraries and historical archives by vandals, but also and above all by professional thieves clearly in the pay of Western antique dealers, began in Baghdad on the night of ‧ April ‧ and after a pause started again on a vast scale in other cities and at archaeological sites in Iraq between ‧/‧ April
sv Plundringen av det nationella arkeologiska museet i Bagdad och av andra museer i Irak liksom stölder från och förstörelse av bibliotek och historiska arkiv som utförts av vandaler men framförallt av professionella tjuvar, uppenbarligen på uppdrag av aktörer i västvärlden verksamma inom antikvitetsbranschen, tog sin början i Bagdad på natten den ‧ april i år och efter ett kort avbrott mellan den ‧ och ‧ april har de återupptagits i stor omfattning i de andra irakiska städerna och på de irakiska arkeologiska fyndplatserna
en These are the parties that constitute the three-party coalition in Bulgaria: godless individuals who bombed churches to make an impression on the Comintern, such as the Bulgarian Socialist Party (BSP) is; a party compiled around the heir of Boris III who involved Bulgaria in World War II and did not miss kissing with Hitler - these are the thieves from the Simeon II National Movement (SNM) - and, finally, the anti-constitutional Muslim party of the Movement for Rights and Freedoms (MRF) which consists of terrorists who blew up railway carriages for mothers with children just about twenty years ago.
sv Bulgariska socialistpartiet (BSP) består av gudlösa individer som bombade kyrkor för att imponera på Komintern. Sedan har vi tjuvarna i Nationella rörelsen Simeon II (SNM), ett parti som skapades av arvtagare till Boris III, som fick Bulgarien att gå med i andra världskriget samtidigt som han fjäskade för Hitler, och slutligen det antikonstitutionella muslimska partiet Rörelsen för rättigheter och friheter (MRF), vars medlemmar är de terrorister som sprängde järnvägsvagnar med mödrar och barn i för bara tjugo år sedan.
en This seems to be a version of 'honour amongst thieves' in that it is the countries involved in the arms industry which will make the decisions, and countries which have an ethical position as regards arms exports will have no say.
sv Detta syns mig vara en version av " tjuvarnas hederskodex" på så sätt att de länder som är inblandade i vapenindustrin kommer att fatta besluten, och de länder som har en etisk inställning vad gäller vapenexporten inte kommer att ha det.
en On this occasion, the Italian police insisted on the removal of a banner bearing a phrase from the Gospel: 'My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves', while the same police force put up posters that were homophobic and against common-law couples.
sv Vid detta tillfälle krävde den italienska polisen att en banderoll med ett Bibelcitat - ”Mitt hus ska kallas ett bönehus, men ni gör det till en rövarkula” - skulle tas ned, samtidigt som samma polisstyrka satte upp homofobiska affischer mot sedvanerättsliga par.
en Nor can I erase from my mind's eye what I saw on the television five minutes ago; a nation which has not only been bombed for days on end, but which has been driven to the very extreme of indignity, with looting, thieving and everything else that we are seeing on our televisions.
sv Jag kan heller inte få bort det jag såg på TV för fem minuter sedan från näthinnan, det vill säga ett folk som inte bara har bombarderats i dagar utan som även har drivits till de lägsta nivåerna av förödmjukelse, plundring och stölder av varandra - och allt detta sitter vi och följer på TV!
en – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, so the spotlight finally shines on the hypocrisy that reigns in the area of international trade on this planet, the dialogue between the cheats, the liars and the thieves.
sv – Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Nu har strålkastarljuset alltså till sist fallit på det hyckleri som härskar på området för internationell handel på den här planeten, dialogen mellan fuskare, lögnare och tjuvar.
en This provides us with some degree of protection against the constant insinuations we have heard over the last few days that Members are a pack of thieves who exploit their assistants and use phantom posts to line their own pockets.
sv Det skyddar oss någorlunda mot det förtal som på nytt florerar, även under de senaste dagarna, om att ledamöterna av detta parlament är en sorts rövarband som suger ut sina medarbetare och stoppar pengarna i egen ficka med skenarbetsförhållanden.
en The market of thieves, the market of people who have divested producers and creators of their intellectual property by using new means of communication?
sv Tjuvarnas marknad, marknaden med personer som har berövat producenter och skapare sina immateriella rättigheter genom att använda nya kommunikationsmedel?
Visar sida 1. Hittade 4245309 meningar matchning fras Aladdin and the King of Thieves.Hittade i 688,457 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.