Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration Manager
Konfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration Manager
Konfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration Manager
Konfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
en Depending on your configuration of the & X-Window;, Ctrl; Alt; Backspace; might also do the trick by killing the X server, but its use prevents session management and cannot be recommended
sv Beroende på din inställning av & X-Window;, Ctrl; Alt; Backspace; kan också göra susen genom att avsluta X-servern, men att använda det förhindrar sessionshantering och kan inte rekommenderas
en In particular, one competitor of the parties (Microsoft) advanced the argument that the merged entity would have the ability and the incentive to foreclose its competitors on the markets (or market segments) for Integrated Development Environments (IDEs) software, Software Change and Configuration Management (SCCM) tools, and Application Server Software Platforms (ASSP
sv Särskilt en av parternas konkurrenter (Microsoft) hävdade att den sammanslagna enheten skulle ha förmåga och motivation att utestänga sina konkurrenter på marknaderna (eller marknadssegmenten) för programvara för integrerade utvecklingsmiljöer (Integrated Development Environments – IDEs), verktyg för hantering av programvaruutbyte och konfigurationshantering (Software Change and Configuration Management – SCCM) samt programvaruplattformar för tillämpningsservrar (ASSP
en * The following guidelines should be followed to configure power settings for computer displays (adjusting no other power management settings
sv * Följande riktlinjer bör följas för konfiguration av ströminställningarna för datorbildskärmar (utan att inställningarna för andra energisparfunktioner ändras
en & cervisia; offers an integrated front-end to manage all your repository locations, the Configure Access to Repositories dialog. To display it, select the Repository Repositories... menu item
sv & cervisia; erbjuder ett integrerat gränssnitt för att hantera alla dina arkivplatser, dialogrutan Anpassa tillgång till arkiv. För att visa den, välj menyalternativet Arkivering Arkiv
en Configure the login manager (KDM
sv Anpassa inloggningshanteraren (KDM) Name
en software configuration management in compliance with the requirements set out in Annex II, Part C
sv konfigureringshanteringen för programvaran (configuration management) överensstämmer med kraven i bilaga II, del C
en Engines of different bore and stroke, different configuration, different air management systems, different fuel systems can be considered as equivalent in respect to emissions deterioration characteristics if there is a reasonable technical basis for such determination
sv Motorer som skiljer sig ifråga om cylinderdiameter och slaglängd, konfiguration, luftsystem och bränslesystem kan anses vara likvärdiga i fråga om utsläppsförsämringsegenskaper, om det finns rimliga tekniska skäl för detta
en One year later, the window and file managers, the terminal emulator, the help system and the display configuration tool were released for Alpha and Beta testing and proved to be relatively stable
sv Ett år senare, släpptes fönster-och filhanteraren, terminalemulatorn, hjälpsystemet och skärminställningsverktyget för alfa-och betatester och visade sig vara relativt stabila
en You can configure how Konqueror looks as a file manager here
sv Anpassa hur Konqueror ser ut som filhanterareComment
en This sections covers the settings related to specific system settings such as configuration of the login manager
sv Den här avdelningen täcker inställningar som gäller specifika systeminställningar, som att anpassa inloggningshanteraren
en This is where you would configure options related to the behavior of & kde; 's window manager, & kwin;. & kwin; is extremely configurable and has advanced features such as focus stealing prevention and different focus policies such as focus follows mouse. You can also configure what actions you would like to bind to certain keys and mouse events
sv Här kan du ställa in alternativ som rör beteendet hos & kde;: s fönsterhanterare, & kwin;. & kwin; är ytterst anpassningsbar och har avancerade funktioner som att förhindra att fokus ändras och olika fokusprinciper som att fokus följer musen. Du kan också ställa in vilka åtgärder du vill koppla till vissa tangenter och mushändelser
en The Domain Name System tab enables management of the system DNS configuration
sv Fliken Domännamnsystem gör det möjligt att hantera systemets inställning av domännamnservrar
en ksmserver is & kde; 's session manager. On startup the session manager launches auto-start applications and restores applications from the previous session. The applications to auto-start are indicated by. desktop files in the $ KDEDIR/share/autostart directory. Whether or not to auto-start an application can be made conditional upon some configuration entry determined by the X-KDE-autostart-condition entry in the. desktop file
sv & kde;: s sessionshanterare är ksmserver. Vid start kör sessionshanteraren program som ska startas automatiskt och återställer program från föregående session. Programmen som ska startas automatiskt anges av. desktop-filer i katalogen $ KDEDIR/share/autostart. Om ett program ska startas automatiskt eller inte kan göras villkorligt beroende på någon inställningspost som avgörs av posten X-KDE-autostart-condition i. desktop-filen
en This specifies a program which is run (as root) when an & XDMCP; DirectQuery or BroadcastQuery is received and this host is configured to offer & XDMCP; display management. The output of this program may be displayed in a chooser window. If no program is specified, the string Willing to manage is sent
sv Det här anger ett program som körs (som root) när en & XDMCP; DirectQuery eller BroadcastQuery tas emot och värddatorn är inställd för att erbjuda & XDMCP; skärmhantering. Utmatningen från programmet kan visas i ett urvalsfönster. Om inget program anges, skickas strängen Willing to manage
en & kplayer; features a KPart, which is an applet that can be embedded into other programs and used to watch video or play audio. You can configure programs like & konqueror; File Manager and & kmldonkey; to embed the & kplayer; 's KPart and play files with it. & konqueror; Web Browser can also be configured to use the & kplayer; KPart to display multimedia objects embedded in web pages
sv & kplayer; innehåller ett delprogram (Kpart), som är ett miniprogram som kan inbäddas i andra program och användas för att visa video eller spela ljud. Du kan anpassa program som & konqueror; s filhanterare och & kmldonkey; för att inbädda & kplayer; s delprogram och spela upp filer med det. & konqueror; s webbläsare kan också anpassas att använda & kplayer; s delprogram för att visa multimediaobjekt inbäddade i webbsidor
en Developing an application for & qte; with & kdevelop; is not very different from developing a program for the X‧ version of & Qt;. In fact, you can use the same codebase for both versions. If you use the autoproject project management, you switch to the embedded version by passing the argument--enable-embedded to the configure script. You can set this in the Project Project Options... dialog under Configure Options. With the option--with-qt-dir=DIR you set the directory in which & qte; is installed
sv Att utveckla ett program för & qte; med & kdevelop; skiljer sig inte mycket från att utveckla ett program för X‧-versionen av & Qt;. I själva verket kan du använda samma grundkod för båda versionerna. Om du använder projekthantering med autoprojekt, kan du byta till den inbäddade versionen genom att skicka väljaren--enable-embedded till configure-skriptet. Du kan ställa in det i dialogrutan Projekt Projektinställningar... under Inställning av configure. Med väljaren--with-qt-dir=KATALOG, kan du ställa in katalogen där & qte; är installerad
en Using this module, you can configure the & kde; graphical login manager, & kdm;. You can change how the login screen looks, who has access using the login manager and who can shutdown the computer
sv Med den här modulen kan du ställa in & kde;: s grafiska inloggningshanterare & kdm;. Du kan ändra hur inloggningsskärmen ser ut, vem som har tillgång till datorn med inloggningshanteraren och vem som kan stänga av datorn
en Here you can configure the way KGpg looks to you. Possible settings are the colors that reflect the different levels of key trust in the key manager and the font settings for the editor
sv Här kan du ställa in hur Kgpg ser ut. Möjliga inställningar är färger som motsvarar de olika nivåerna av pålitlighet hos nycklar i nyckelhanteringen, och inställningar av teckensnitt för editorn
en a description of the tools to be used for configuration management and the process to be applied when using these tools
sv en beskrivning av de verktyg som skall användas för konfigurationsstyrning och de förfaranden som skall tillämpas när dessa verktyg används
en This module is a configuration tool for managing what programs start up with & kde;. It allows you to add programs or scripts so they automatically start during the startup of & kde; and to manage them
sv Den här modulen är ett inställningsverktyg för att hantera vilka program som startas tillsammans med & kde;. Den låter dig lägga till och hantera program eller skript så att de automatiskt startas när & kde; startas
en for the assets of undertaking Sanmina SCI: construction, configuration and assembly of personal computers and servers and the provision of related management, manufacturing, logistics and order fulfilment services
sv Tillgångar i företaget Sanmina SCI: Konstruktion, konfiguration och montering av persondatorer och servrar samt tillhandahållande av tillhörande tjänster inom underhåll, tillverkning, logistik och ordereffektuering
en file is evaluated like this: if FILE starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, & kdm;, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
sv Väljaren fil utvärderas så här: om fil börjar med ett/, anses den vara ett absolut filnamn. Annars antas den vara namnet på en global & kde; konfigurationsfil. För att till exempel ställa in K inloggningshanteraren, kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
en Managing & krdc; configuration
sv Hantera inställning av Fjärranslutning till skrivbord
en Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configuration
sv Här kan du anpassa vad filhanteraren Konqueror ska göra när du klickar på en fil som tillhör den här gruppen. Konqueror kan visa filen i en inbäddad visare eller starta ett separat program. Du kan ändra den här inställningen för en specifik filtyp under fliken " Inbäddning " i filtypsinställningen
en You can configure Konqueror 's file manager mode here
sv Anpassa Konquerors filhanteringslägeName
Visar sida 1. Hittade 70076 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 12,277 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.