Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
& kde; provides a complete desktop environment, including a web browser, a file manager, a window manager, a help system, a configuration system, uncountable tools and utilities, and an ever increasing number of applications, including but not limited to mail and news clients, drawing programs, a & PostScript; and a & DVI; viewer and so forth& kde; tillhandahåller en fullständig skrivbordsmiljö, inklusive en webbläsare, en filhanterare, en fönsterhanterare, ett hjälpsystem, ett inställningssystem, oräkneliga verktyg, och ett ständigt ökande antal program, som innefattar bland annat e-postprogram och diskussionsgruppsläsare, ritprogram, en & PostScript;-och en & DVI;-visare och så vidare
KWallet is not available. It is strongly recommended to use KWallet for managing your passwords. However, the password can be stored in the configuration file instead. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained. Do you want to store the password for server '%‧ ' in the configuration file?Plånboken är inte tillgänglig. Du rekommenderas starkt att använda plånboken för att hantera lösenord. Dock kan lösenorden istället lagras i inställningsfilen. Lösenordet lagras med ett fördunklat format, men kan inte anses säkert för dekrypteringsförsök om åtkomst till konfigurationsfilen erhålls. Vill du lagra lösenordet till servern ' % ‧ ' i inställningsfilen?
* The following guidelines should be followed to configure power settings for computer displays (adjusting no other power management settings* Följande riktlinjer bör följas för konfiguration av ströminställningarna för datorbildskärmar (utan att inställningarna för andra energisparfunktioner ändras
A configuration tool for managing which programs start up with KDEEtt inställningsverktyg för att hantera vilka program som startas tillsammans med KDE. Name
As with all new Window Manager installs, it is recommended that you back up all your X‧-specific configuration files before you begin the installSom vid alla installationer av nya fönsterhanterare, rekommenderas du att säkerhetskopiera alla dina X‧-specifika konfigurationsfiler innan du börjar installera
A minimal but configurable window managerMinimal men anpassningsbar fönsterhanterareName
Engines of different bore and stroke, different configuration, different air management systems, different fuel systems can be considered as equivalent in respect to emissions deterioration characteristics if there is a reasonable technical basis for such determinationMotorer som skiljer sig ifråga om cylinderdiameter och slaglängd, konfiguration, luftsystem och bränslesystem kan anses vara likvärdiga i fråga om utsläppsförsämringsegenskaper, om det finns rimliga tekniska skäl för detta
The product must be configured as shipped and recommended for use, particularly for key parameters such as power-management default delay times, print quality, and resolutionProdukten ska ha samma konfiguration som vid leverans och som tillverkaren rekommenderar för användningen, särskilt i fråga om nyckelparametrar såsom standardfördröjningar för övergång till annat driftsläge, utskriftskvalitet och resolution
Using this module, you can configure the & kde; graphical login manager, & kdm;. You can change how the login screen looks, who has access using the login manager and who can shutdown the computerMed den här modulen kan du ställa in & kde;: s grafiska inloggningshanterare & kdm;. Du kan ändra hur inloggningsskärmen ser ut, vem som har tillgång till datorn med inloggningshanteraren och vem som kan stänga av datorn
Configure the session manager and logout settingsAnpassa sessionshanteraren och utloggningsinställningarName
Konqueror Browser Here you can configure Konqueror 's browser functionality. Please note that the file manager functionality has to be configured using the " File Manager " configuration module. You can make some settings how Konqueror should handle the HTML code in the web pages it loads. It is usually not necessary to change anything hereWebbläsaren Konqueror Här kan du anpassa Konquerors webbläsarfunktioner. Observera att filhanteringsfunktionerna måste anpassas med inställningsmodulen " Filhanterare ". Du kan göra vissa inställningar om hur Konqueror ska hantera HTML-koden i webbsidorna som den laddar. Vanligtvis är det inte nödvändigt att ändra någonting här
This is where you would configure options related to the behavior of & kde; 's window manager, & kwin;. & kwin; is extremely configurable and has advanced features such as focus stealing prevention and different focus policies such as focus follows mouse. You can also configure what actions you would like to bind to certain keys and mouse eventsHär kan du ställa in alternativ som rör beteendet hos & kde;: s fönsterhanterare, & kwin;. & kwin; är ytterst anpassningsbar och har avancerade funktioner som att förhindra att fokus ändras och olika fokusprinciper som att fokus följer musen. Du kan också ställa in vilka åtgärder du vill koppla till vissa tangenter och mushändelser
One year later, the window and file managers, the terminal emulator, the help system and the display configuration tool were released for Alpha and Beta testing and proved to be relatively stableEtt år senare, släpptes fönster-och filhanteraren, terminalemulatorn, hjälpsystemet och skärminställningsverktyget för alfa-och betatester och visade sig vara relativt stabila
Printer management: basic support to add/remove/configure a printer, compatible with & RedHat;-‧. x systems (printtool + rhs-printfilers packagesSkrivarhantering: grundläggande funktioner för att lägga till/ta bort/anpassa en skrivare. Fungerar med & RedHat;-‧. x system (paketen printtool + rhs-printfilters
There is USENET group comp. software. config-mgmt dedicated to configuration management in general. & CVS; is only marginally a topic in this group, but nevertheless it may be interesting for discussing merits of various revision control systems compared to & CVSDet finns en Usenet-grupp som heter comp. software. config-mgmt, tillägnad konfigurationshantering i allmänhet. & CVS; är bara en marginell del av ämnet för den här gruppen, men den kan ändå vara intressant eftersom den diskuterar fördelar med olika versionshanteringssystem i förhållande till & CVS
Printer management is supported: add, remove, modify, configure, test, disable, enableSkrivarhantering stöds: lägga till, ta bort, ändra, anpassa, testa, inaktivera, aktivera
Configure the login manager (KDMAnpassa inloggningshanteraren (KDM) Name
KWallet is not available. It is strongly recommended to use KWallet for managing your passwords. However, KMail can store the password in its configuration file instead. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained. Do you want to store the password for account '%‧ ' in the configuration file?Kwallet är inte tillgängligt. Du rekommenderas starkt att använda Kwallet för att hantera lösenord. Kmail kan dock lagra lösenordet i sin inställningsfil istället. Lösenordet lagras i en förvanskad form, men kan inte anses säkert för dekryptering om tillgång till inställningsfilen erhålls. Vill du lagra lösenordet för kontot " % ‧ " i inställningsfilen?
Here you can configure the way KGpg looks to you. Possible settings are the colors that reflect the different levels of key trust in the key manager and the font settings for the editorHär kan du ställa in hur Kgpg ser ut. Möjliga inställningar är färger som motsvarar de olika nivåerna av pålitlighet hos nycklar i nyckelhanteringen, och inställningar av teckensnitt för editorn
The Lightweight Window Manager. A non-configurable, bare window managerDen lättviktiga fönsterhanteraren. En enkel fönsterhanterare utan anpassningsmöjligheterName
This sections covers the settings related to specific system settings such as configuration of the login managerDen här avdelningen täcker inställningar som gäller specifika systeminställningar, som att anpassa inloggningshanteraren
The possibility of intervention by private individuals - with interests often politically controlled - in the configuration and management of security policies is unsettling.Möjligheten att privata individer griper in - ofta med politiskt styrda intressen - i utformningen och förvaltningen av säkerhetspolitiken är oroande.
You can configure Konqueror 's file manager mode hereAnpassa Konquerors filhanteringslägeName
Cannot find the ICC color-space profile file. ICC profiles path seems to be invalid. No color transform will be applied. Please check the color management configuration in digiKam 's setup to verify the ICC pathKan inte hitta filen med ICC-färgrymdsprofilen. Sökvägen till ICC-profiler verkar vara ogiltig. Någon färgtransform görs inte. Kontrollera inställningen av färghantering i Digikams inställningar för att verifiera ICC-sökvägen
Visar sida 1. Hittade 70076 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 32,439 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.