Översättningar till svenska:

  • Konfigurationshanteraren   
     
    An administrative tool included in Duet Settings Manager. Users with Administrator privileges on the Duet client computer can use this tool to set and modify the configuration settings for the Duet client components.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för Övervakningsserver
PerformancePoint Monitoring Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Övervakningsserver
PerformancePoint Planning Server Configuration ManagerKonfigurationshanterare för PerformancePoint Planning Server

Exempel meningar med "Configuration Manager", översättning minne

add example
& kplayer; features a KPart, which is an applet that can be embedded into other programs and used to watch video or play audio. You can configure programs like & konqueror; File Manager and & kmldonkey; to embed the & kplayer; 's KPart and play files with it. & konqueror; Web Browser can also be configured to use the & kplayer; KPart to display multimedia objects embedded in web pages& kplayer; innehåller ett delprogram (Kpart), som är ett miniprogram som kan inbäddas i andra program och användas för att visa video eller spela ljud. Du kan anpassa program som & konqueror; s filhanterare och & kmldonkey; för att inbädda & kplayer; s delprogram och spela upp filer med det. & konqueror; s webbläsare kan också anpassas att använda & kplayer; s delprogram för att visa multimediaobjekt inbäddade i webbsidor
* The following guidelines should be followed to configure power settings for computer displays (adjusting no other power management settings* Följande riktlinjer bör följas för konfiguration av ströminställningarna för datorbildskärmar (utan att inställningarna för andra energisparfunktioner ändras
The specific details of the configuration management processes are to be formalised through specifications to be incorporated in the list of specifications included under Annex A to this TSIDe särskilda detaljerna rörande konfigurationsstyrningsprocesserna skall formaliseras genom specifikationer som skall införlivas med listan över specifikationer i bilaga A till denna TSD
The configuration management plan should describe the set of standards and procedures for change management encompassing notablyPlanen för konfigurationsstyrning bör beskriva uppsättningen standarder och förfaranden för förändringshantering och bland annat innehålla
This is where you would configure options related to the behavior of & kde; 's window manager, & kwin;. & kwin; is extremely configurable and has advanced features such as focus stealing prevention and different focus policies such as focus follows mouse. You can also configure what actions you would like to bind to certain keys and mouse eventsHär kan du ställa in alternativ som rör beteendet hos & kde;: s fönsterhanterare, & kwin;. & kwin; är ytterst anpassningsbar och har avancerade funktioner som att förhindra att fokus ändras och olika fokusprinciper som att fokus följer musen. Du kan också ställa in vilka åtgärder du vill koppla till vissa tangenter och mushändelser
Here you can configure the way KGpg looks to you. Possible settings are the colors that reflect the different levels of key trust in the key manager and the font settings for the editorHär kan du ställa in hur Kgpg ser ut. Möjliga inställningar är färger som motsvarar de olika nivåerna av pålitlighet hos nycklar i nyckelhanteringen, och inställningar av teckensnitt för editorn
Here you can configure the behavior of & konqueror; in file manager mode. Among the options are fonts and font sizes, previews over various network protocols and context menus. & konqueror; is an extremely powerful and configurable file management tool with a plethora of options. For more information, consult the & konqueror; handbookHär kan du anpassa beteendet hos & konqueror; i filhanteringsläge. Bland alternativen finns teckensnitt och teckenstorlekar, förhandsgranskning över diverse nätverksprotokoll och sammanhangsberoende menyer. & konqueror; är ett mycket kraftfullt och anpassningsbart filhanteringsverktyg med ett överflöd av alternativ. För mer information, konsultera & konqueror; s handbok
Window-specific Settings Here you can customize window settings specifically only for some windows. Please note that this configuration will not take effect if you do not use KWin as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behaviorFönsterspecifika inställningar Här kan du anpassa fönsterinställningar specifikt för vissa fönster. Observera att inställningarna får ingen effekt om du inte använder Kwin som fönsterhanterare. Om du använder en annan fönsterhanterare, se dess dokumentation om hur fönsterbeteende kan anpassas
You can configure how Konqueror behaves as a file manager hereAnpassa hur Konqueror beter sig som filhanterareName
You can view the & kdmrc; file currently in use on your system, and you can configure & kdm; by editing this file. Alternatively, you can use the graphical configuration tool provided by the & kcontrolcenter; (under System Administration Login ManagerDu kan titta på den aktuella & kdmrc;-filen på ditt system, och du kan anpassa inloggningshanteraren genom att redigera den här filen. Som ett alternativ kan du använda det grafiska inställningsverktyget som tillhandahålls av inställningscentralen (under Systemadministration Inloggningshanterare
Configure file manager settingsAnpassa filhanteringsinställningarGenericName
file is evaluated like this: if FILE starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, & kdm;, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcVäljaren fil utvärderas så här: om fil börjar med ett/, anses den vara ett absolut filnamn. Annars antas den vara namnet på en global & kde; konfigurationsfil. För att till exempel ställa in K inloggningshanteraren, kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
This module allows you to configure the & kde; login manager, & kdm;. & kdm; is a powerful login manager with a large range of options. It supports user switching, remote graphical logins and has a fully customizable appearance. For more information, see the & kdm; handbookDen här modulen låter dig ställa in & kde;: s inloggningshanterare, & kdm;. & kdm; är en kraftfull inloggningshanterare med en stor mängd alternativ. Den stöder byte av användare, grafisk fjärrinloggning och har ett fullständigt anpassningsbart utseende. För mer information, se handboken för & kdm
KDE Configuration ManagerKDE: s inställningshantering
Engines of different bore and stroke, different configuration, different air management systems, different fuel systems can be considered as equivalent in respect to emissions deterioration characteristics if there is a reasonable technical basis for such determinationMotorer som skiljer sig ifråga om cylinderdiameter och slaglängd, konfiguration, luftsystem och bränslesystem kan anses vara likvärdiga i fråga om utsläppsförsämringsegenskaper, om det finns rimliga tekniska skäl för detta
ensure that the manuals referred to in point (a) are accessible and kept up to date and that their update and distribution are subject to appropriate quality and documentation configuration managementse till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning
Whether & okular; should obey DRM (Digital Rights Management) restrictions. DRM limitations are used to make it impossible to perform certain actions with & PDF; documents, such as copying content to the clipboard. Note that in some configurations of & okular;, this option is not availableOm & okular; ska lyda begränsningar enligt DRM (Digital Rights Management). DRM-begränsningar används för att göra det omöjligt att utföra vissa åtgärder med & PDF;-dokument, som att kopiera innehållet till klippbordet. Observera att i vissa versioner av & okular; är alternativet inte tillgängligt
Finally, note that the session types can be modified, and new types created, by using the configuration dialog, reached from the Settings Manage Profiles... menu entryTill sist, observera att sessionstyper kan ändras, och nya typer kan skapas, genom att använda inställningsdialogrutan, som nås med menyalternativet Inställningar Hantera profiler
file is evaluated like this: if file starts with a/, it is taken as an absolute filename. Otherwise, it is taken as the name of a global & kde; configuration file. For example: to configure the K display manager, kdm, you could issue kdesu-c kdmconfig-f kdmrcfil utvärderas så här: om fil börjar med/, tolkas den som ett absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet på en global & kde;-inställningsfil. För att till exempel ställa in KDE: s inloggningshanterare kdm, skulle du kunna skriva kdesu-c kdmconfig-f kdmrc
a description of the tools to be used for configuration management and the process to be applied when using these toolsen beskrivning av de verktyg som skall användas för konfigurationsstyrning och de förfaranden som skall tillämpas när dessa verktyg används
Here you can modify settings to do with the size, orientation and refresh rate of your display, and whether you would like these settings to be applied on & kde; startup. On the Power Control tab, you can configure your power management options for this screen such as blankingHär kan du ändra inställningar som har att göra med skärmens storlek, orientering och uppdateringshastighet, och om du vill att inställningarna ska användas när & kde; startas. Under fliken Strömsparfunktion kan du ställa in strömhanteringsfunktioner för skärmen som vänteläge
Cannot find the ICC color-space profile file. ICC profiles path seems to be invalid. No color transform will be applied. Please check the color management configuration in digiKam 's setup to verify the ICC pathKan inte hitta filen med ICC-färgrymdsprofilen. Sökvägen till ICC-profiler verkar vara ogiltig. Någon färgtransform görs inte. Kontrollera inställningen av färghantering i Digikams inställningar för att verifiera ICC-sökvägen
There are two pages in this module: Theme and Advanced. Theme manages the icon themes while Advanced lets you configure how icons will be used in & kdeDet finns två sidor i modulen: Tema och Avancerat. Tema hanterar ikonteman, medan Avancerat låter dig anpassa hur ikoner används i & kde
ensures that the manuals referred to in point (a) are accessible and kept up to date and that their update and distribution are subject to appropriate quality and documentation configuration managementser till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning
Visar sida 1. Hittade 70076 meningar matchning fras Configuration Manager.Hittade i 18,458 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.