Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdictionI detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereofOm det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
having regard to the communiqué at the consultative meeting on the situation in Mauritania attended by the League of Arab States, the United Nations, the Organisation of the Islamic Conference (OIC), the OIF, the EU and the AU on ‧ November ‧ in Addis Ababamed beaktande av kommunikén från samrådsmötet i Addis Abeba den ‧ november ‧ om situationen i Mauretanien där Arabförbundet, FN, Islamiska konferensen (OIC), OIF, EU och AU deltog
We very much regret these events because what we witnessed in Mauritania was a real desire on the part of the entire population, a desire that has been expressed throughout the past year, and what has happened now is a tragedy.Vi beklagar djupt dessa händelser eftersom vad vi bevittnade i Mauretanien var en verklig önskan från hela befolkningens sida, en önskan som har uttryckts hela förra året, och det som nu hänt är en tragedi.
In order to re-establish democracy and guarantee the organisation of free and fair elections in Mauritania, we are asking the Council and the Commission to enter into consultations with the government, in accordance with the procedure laid down in Article 96 of the Cotonou Agreement.I syfte att återupprätta demokrati och garantera att fria och rättvisa val anordnas i Mauretanien, uppmanar vi rådet och kommissionen att inleda diskussioner med regeringen, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 96 i Cotonouavtalet.
on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, Mauritania is a poor country.för UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Mauretanien är ett fattigt land.
(FI) Mr President, as we heard at the beginning of August, the first democratically elected President in Mauritania has been deposed and imprisoned along with the country's Prime Minister and Minister of Internal Affairs as a result of a military coup.(FI) Herr talman! Som vi fick höra i början av augusti har den förste demokratiskt valde presidenten i Mauretanien avsatts och fängslats tillsammans med landets premiärminister och inrikesminister, till följd av en militärkupp.
What I shall certainly do is embarrass the government of Mauritania at the ACP Conference to make sure this practice does not continue and the opposition is allowed to operate freely so that there is accountability of the ministers.Jag skall sannerligen genera Mauretaniens regering vid AVS-konferensen, för att se till att denna praxis inte fortsätter och att oppositionen får möjlighet att verka fritt, så att det råder ministeransvar.
Last year, in agreement with the Mauritania side, the Commission took the decision to split the payment of the sectoral support into two tranches.Förra året beslutade kommissionen i samförstånd med Mauretanien att dela upp utbetalningen av sektorsstödet i två delar.
Recalls that, on the basis of the decisions taken by the JPA Bureau in Edinburgh, and subject to the availability of funds, a joint ACP-EU mission will be sent to Ethiopia and Eritrea, and to Mauritania and Togo, during the first quarter ofEuropaparlamentet påminner om att det, mot bakgrund av de beslut som den gemensamma parlamentariska församlingens presidium fattade i Edinburgh, och under förutsättning att det finns tillräckliga budgetmedel, kommer att sändas en gemensam AVS-EG-delegation till Etiopien och Eritrea samt till Mauretanien och Togo under första kvartalet
In this respect, I will mention Mauritania, which I am familiar with since the European Union sent me there as the head of the election observation mission.I det sammanhanget vill jag nämna Mauretanien, som jag känner till eftersom EU skickade mig dit som chef för valobservatörsuppdraget.
The Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania must be considered a strategic document of understanding that is very important as far as relations between the EU and Africa are concerned.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Islamiska republiken Mauretanien måste betraktas som ett strategiskt samförståndsavtal som är mycket viktigt för förbindelserna mellan EU och Afrika.
ANAC informed that Mauritania Airways is currently the only air carrier certified in Mauritania and that the AOC of this carrier was renewed on ‧ July ‧ for a limited period of ‧ months, expiring on ‧ December ‧. ANAC, however, failed to provide evidence of the verifications made before the renewal together with details of any action plans mandated to ensure the safety deficiencies identified are being effectively remedied in a sustainable mannerANAC informerade att Mauritania Airways för närvarande är det enda lufttrafikföretag som är certifierat i Mauretanien och att dess driftstillstånd förnyades den ‧ juli ‧ på begränsad tid (‧ månader) fram till och med den ‧ december ‧. ANAC kunde dock inte bevisa att man utfört kontroller före det att driftstillståndet förnyades eller att någon handlingsplan antagits för att säkerställa att de brister som konstaterats åtgärdas på ett effektivt och hållbart sätt
Mr President, at the risk of repeating what others before me have said, I too should like, on behalf my group, to stress the importance of what is currently taking place in Mauritania and to point out that since the coup d’état, about which several Members have spoken in this House, Parliament has never focused on the situation in this country, which has been somewhat abandoned by us all.Med risk för att upprepa det som andra redan sagt vill jag också, på min grupps vägnar, betona vikten av det som för närvarande äger rum i Mauretanien, och påpeka att alltsedan statskuppen, vilket flera ledamöter har talat om här i kammaren, har parlamentet aldrig fokuserat på situationen i landet, som på något vis har övergetts av oss alla.
by transfer to one of the foreign accounts of the Central Bank of Mauritania payable to the surveillance authorityGenom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för övervakningen
(FR) Mr President, the fisheries agreement between Europe and Mauritania, about which our fellow Member and friend Mrs Fraga Estévez has written a report, covers one of the richest regions of the world in terms of fish stocks.(FR) Herr talman! De fiskeavtal mellan EU och Mauretanien som vår parlamentskollega och vän Carmen Fraga Estévez har skrivit ett betänkande om, omfattar ett av världens rikaste områden i fråga om fiskbestånd.
I wonder how you can talk about common values when, in a country like Mauritania, there is no religious freedom to speak of because, there, Islam has been dominant for well over a thousand years.Jag undrar om man kan tala om gemensamma värderingar när det inte finns någon religionsfrihet att tala om i länder som Mauretanien, för där har islam dominerat i mer än tusen år.
The fishing opportunities referred to in Article ‧ of this Protocol may be increased by mutual agreement provided that the conclusions of the Joint Scientific Committee referred to in Article ‧ of the Agreement confirm that such an increase will not endanger the sustainable management of Mauritania's resourcesDe fiskemöjligheter som avses i artikel ‧ i detta protokoll kan ökas genom ett gemensamt beslut under förutsättning att ökningen, enligt slutsatserna från det sammanträde i gemensamma vetenskapliga kommittén som avses i artikel ‧.‧ i avtalet, inte strider mot en hållbar förvaltning av Mauretaniens resurser
However, it must also be noted that two thirds of the members of Mauritania's Parliament signed a declaration of support for the coup leader and his fellow generals. Last Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.Man måste dock också notera att två tredjedelar av ledamöterna av Mauretaniens parlament har undertecknat en förklaring där de stöder kuppledaren och hans generalskolleger I söndags bildade generalerna en egen regering, som enligt min mening måste betraktas som illegitim.
Help must also be given with the ongoing democratisation of Mauritania.Hjälp måste också ges till den pågående demokratiseringen av Mauretanien.
Lastly, urgent clarification is needed of Mauritania's use of the Protocol's monitoring provisions as regards its preference for methods other than the vessel monitoring system (VMS), and also its varying standards on ship arrests.Slutligen behövs ett brådskande förtydligande av Mauretaniens tillämpning av protokollets övervakningsbestämmelser eftersom landet ger företräde åt metoder som inte omfattas av det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, samt med tanke på dess varierande standarder i samband med kvarstad på fartyg.
(ES) Mr President, the term of the agreement with Mauritania will expire in one year's time and we are already making preparations for a new agreement.(ES) Herr talman! Avtalet med Mauretanien löper ut om ett år och vi håller redan på med förberedelser för ett nytt avtal.
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 831,922 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.