Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
en This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdiction
sv I detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
en In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereof
sv Om det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
en The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.
sv Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
en As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.
sv Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
en We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.
sv Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
en I was recently in Mauritania and saw how, in a very small hospital in a desert area of that country, health workers were making contact with French doctors in order to have some consultation on diagnoses for patients.
sv Jag var nyligen i Mauretanien och såg hur sjukvårdspersonalen vid ett mycket litet sjukhus i ett av landets ökenområden kontaktade franska läkare för att rådgöra om diagnoser på patienterna.
en Mr President, on page 15 of the opinion of the Committee on Budgets we read that appropriations of EUR 86 million are being devoted to assistance for Mauritania: assistance for research, for fisheries, for developing statistics, for rescue services at sea, for fishing licences, for the costs of organising seminars and meetings, for the development of regional fishing; but I do not, Mr President, see any entry with the title 'assistance to the pensioners of Mauritania, assistance for speeding up the payment of contributions and for having occupational pensions for fishermen' .
sv På sidan 15 i yttrandet från budgetutskottet kan man läsa att 86 miljoner euro avsatts för hjälp till Mauretanien, för stöd till forskning och fiske, för framtagning av statistik, för sjöräddning, fiskelicenser, kostnader för att organisera seminarier och sammankomster samt för utveckling av det regionala fisket. Men jag ser ingen rubrik som lyder " Stöd till Mauretaniens pensionärer, bidrag för att underlätta betalning av pensioner och för att skapa tjänstepensioner för fiskarna" .
en In the light of the non-renewal of the agreement with Morocco, this agreement with Mauritania, as the rapporteur stated, is now of special importance for Portugal and Spain, but also for Italy and France, which are countries that also fish in these waters.
sv Genom att avtalet med Marocko inte förnyats får nu avtalet med Mauretanien, vilket föredraganden sade, en särskild betydelse för Portugal och Spanien, men även för Italien och Frankrike, länder som också fiskar i dessa vatten.
en Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania
sv partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
en Mr Ould Guelaye (Mauritania) thanked the Rwandan authorities, and, in particular, President Kagame and the Rwandan Parliament for their hospitality and for all their efforts in organising the ‧th session of the Joint Parliamentary Assembly in Kigali and the accompanying social events
sv Ould Guelaye (Mauretanien) tackade Rwandas myndigheter, särskilt president Kagame och Rwandas parlament för deras gästfrihet och alla ansträngningar i samband med organisationen av det fjortonde sammanträdet med den gemensamma parlamentariska församlingen i Kigali samt de åtföljande sociala evenemangen
en The financial contribution shall be paid into a single account held by the Islamic Republic of Mauritania's Public Treasury with the Central Bank of Mauritania, the references of which shall be communicated by the Ministry
sv Ersättningen ska betalas in till ett konto som innehas av Islamiska republiken Mauretaniens statskassa och som öppnats hos Mauretaniens centralbank; ministeriet ska lämna de nödvändiga bankuppgifterna
en The Community and the Islamic Republic of Mauritania have negotiated and initialled a Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement for the period ‧ August ‧ to ‧ July
sv Gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien har förhandlat fram och paraferat ett protokoll om fastställande för perioden ‧ augusti ‧–‧ juli ‧ av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet
en The two Parties shall also decide to set up a task force to identify obstacles to direct Community investment in the fisheries sector in Mauritania, and the opportunities for such direct investment or possibilities of supporting such investment, and the measures easing the conditions governing it
sv Parterna beslutar också att bilda en reflexionsgrupp som skall se på vilka hinder och möjligheter som finns för stöd för direkta gemenskapsinvesteringar i Mauretaniens fiskerinäring och vilka åtgärder som kan vidtas för att lätta på de villkor som gäller för sådana investeringar
en concerning the conclusion of consultations with the Islamic Republic of Mauritania under Article ‧ of the revised Cotonou Agreement
sv om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel ‧ i det ändrade Cotonouavtalet
en In Mauritania, catches of octopus have halved in the past four years and in Senegal two thirds of the country's export earnings are reliant on fish exported to Europe.
sv I Mauretanien har fångsterna av bläckfisk halverats under de senaste fyra åren, och i Senegal är två tredjedelar av landets exportinkomster beroende av fisk som exporteras till Europa.
en I admired Mauritania for that, because the ability of a Muslim country to adopt an even-handed approach to a conflict such as that in the Middle East seemed to me to indicate intelligence and a desire to avoid exposing the country’s political life to fundamentalism or excesses of any kind.
sv Jag beundrade Mauretanien för det, eftersom ett muslimskt lands förmåga att ha en opartisk syn på en konflikt som den i Mellanöstern verkade tyda på intelligens och en önskan att undvika att utsätta landets politiska liv för fundamentalism eller våldsamheter av något slag.
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
sv Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Moçambique, Madagaskar, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sydafrika, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
en In the last few months the question of pressure on resources in the waters under Mauritanian jurisdiction has been raised several times, notably at meetings of scientific experts in Mauritania in June
sv När det gäller trycket på fiskeresurserna i Mauretaniens fiskevatten vill kommissionen påpeka att den tagit upp frågan flera gånger de senaste månaderna, bland annat vid möten med vetenskapliga experter i Mauretanien i juni
en Finally, the revenue from oil exploitation must be used for education, health care and the development of the peoples of Mauritania.
sv Slutligen måste oljeintäkterna användas för utbildning, hälsovård och utveckling för folket i Mauretanien.
en Unfortunately, the EU seems to excel in poverty creation in pursuit of its own agenda: for example, paying cash to Mauritania, Angola and Mozambique for the right to fish out their coastal waters and impoverish their fishermen; or economic partnership agreements under which the European Union tries to buy poor nations’ acquiescence to its protectionist policies.
sv Exempelvis betalades pengar ut till Mauretanien, Angola och Moçambique för rätten att fiska ut deras kustfarvatten och göra fiskarna i dessa länder utfattiga. Vidare sluts ekonomiska partnerskapsavtal med vars hjälp EU försöker köpa sig fattiga nationers medgivande till sina protektionistiska åtgärder.
en Mauritania Airways was heard by the Air Safety Committee on ‧ November ‧ and informed that the air carrier initiated a series of corrective actions to address the deficiencies identified in the course of the SAFA ramp inspections as well as the internal investigation following the accident of their aircraft in July
sv Mauritania Airways framförde sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén den ‧ november ‧ och meddelade att företaget inlett ett antal avhjälpande åtgärder för att ta itu med de brister som konstaterats vid Safa-rampinspektionerna och vid internutredningen till följd av olyckan med dess luftfartyg i juli
en The importance of a democratic Mauritania cannot be underestimated in this fragile subregion of Africa, so a return to democracy and civil rule is paramount.
sv Vikten av ett demokratiskt Mauretanien i denna ömtåliga afrikanska underregion kan inte underskattas, så en återgång till demokrati och civilt styre är avgörande.
en Thierry Cornillet, Marios Matsakis and Renate Weber, on behalf of the ALDE Group, on the coup in Mauritania (B
sv Thierry Cornillet, Marios Matsakis och Renate Weber för ALDE-gruppen, om statskuppen i Mauretanien (B
en The Commission has also adopted a package of measures to help Mauritania in its efforts to contain the flow of illegal migrants to the Canary Islands under the Rapid Reaction Mechanism.
sv Kommissionen har också antagit ett åtgärdspaket för att hjälpa Mauretanien i dess ansträngningar att hindra strömmen av olagliga invandrare till Kanarieöarna i enlighet med mekanismen för akuta ingripanden.
en What I shall certainly do is embarrass the government of Mauritania at the ACP Conference to make sure this practice does not continue and the opposition is allowed to operate freely so that there is accountability of the ministers.
sv Jag skall sannerligen genera Mauretaniens regering vid AVS-konferensen, för att se till att denna praxis inte fortsätter och att oppositionen får möjlighet att verka fritt, så att det råder ministeransvar.
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 339,334 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.