Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
en In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereof
sv Om det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
en This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdiction
sv I detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
en We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.
sv Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
en The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.
sv Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
en As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.
sv Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
en Mr President, this afternoon Commissioner Marín said what needs to be said on the subject of Mauritania.
sv Herr ordförande! Kommissionär Marín har sagt allt som finns att säga om Mauretanien i eftermiddagens debatt.
en The importance of a democratic Mauritania cannot be underestimated in this fragile subregion of Africa, so a return to democracy and civil rule is paramount.
sv Vikten av ett demokratiskt Mauretanien i denna ömtåliga afrikanska underregion kan inte underskattas, så en återgång till demokrati och civilt styre är avgörande.
en On the question of setting the minimum size for octopus at 500 g, I need to make the point that we are dealing with a third country, a sovereign nation, Mauritania, and its own regulation specifies that the minimum size for octopus is 500 g.
sv När det gäller frågan om att fastställa minsta tillåtna storlek för bläckfisk till 500 gram, vill jag påminna om att vi här har att göra med ett tredjeland, den suveräna staten Mauretanien, och att det anges i landets egna bestämmelser att minsta tillåtna storlek för bläckfisk är 500 gram.
en One of the world' s poorest countries, Mauritania, has just entered into a fisheries agreement with the EU.
sv Ett av världens fattigaste länder, Mauretanien, har nyligen ingått ett fiskeavtal med EU.
en Help must also be given with the ongoing democratisation of Mauritania.
sv Hjälp måste också ges till den pågående demokratiseringen av Mauretanien.
en I hope that we will now give more attention to Mauritania, and not just because of the refugee situation, difficult though that indeed is, or because of the discontinuation of the fisheries agreement.
sv Jag hoppas att vi nu kommer att ägna större uppmärksamhet åt Mauretanien, och inte bara på grund av flyktingsituationen, hur svår den än är, eller på grund av att fiskeavtalet har upphört att gälla.
en I would like to plead the case of the Kazakh journalist Serguei Duvanov to this institution, as was the case here for Professor Baudajevski of Belarus or Mr Chbih Ould Cheikh Malainine of Mauritania. I would like the European Union to assess political and human rights developments in Kazakhstan.
sv Jag skulle vilja plädera här i vår institution för att fallet med den kazakiska journalisten Sergej Duvanov, liksom fallet med läraren Baudajevskij från Vitryssland eller Shbih Ould Cheikh Melainine från Mauretanien skall bedömas av Europeiska unionen inom ramen för den politiska utvecklingen och de mänskliga rättigheterna i Kazakstan.
en We also know only too well that this is affecting the entire sub-region as, in Mauritania, for example, large quantities of drugs have been discovered, even at the airport.
sv Vi känner också alltför väl till att detta påverkar hela underregionen - till exempel i Mauretanien har stora mängder narkotika upptäckts, till och med på flygplatsen.
en Aside from the intense feelings that these crimes arouse, we need to recognise the real threats concentrated in this region on Europe's doorstep, as the threat is not only from terrorism, even though the kidnappings and murders are the most dramatic manifestation of the deteriorating situation in Mauritania, Mali and Niger.
sv Bortsett från de intensiva känslor som dessa brott väcker måste vi även inse vilka påtagliga hot som föreligger i denna region, på tröskeln till Europa. Det rör sig inte bara om ett terrorhot, även om kidnappningar och mord är det mest dramatiska uttrycket för den försämrade situationen i Mauretanien, Mali och Niger.
en We very much regret these events because what we witnessed in Mauritania was a real desire on the part of the entire population, a desire that has been expressed throughout the past year, and what has happened now is a tragedy.
sv Vi beklagar djupt dessa händelser eftersom vad vi bevittnade i Mauretanien var en verklig önskan från hela befolkningens sida, en önskan som har uttryckts hela förra året, och det som nu hänt är en tragedi.
en The Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania applies for the period ‧ August ‧ to ‧ July
sv Protokollet om fastställande för perioden ‧ augusti ‧–‧ juli ‧ av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i samarbetsavtalet om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien är tillämpligt från och med den ‧ augusti ‧ till och med den ‧ juli
en There is verified evidence of serious safety deficiencies on the part of the air carrier Mauritania Airways certified in Mauritania
sv Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget Mauritania Airways, som certifierats i Mauretanien
en For the first year of application of this Protocol, the allocation by Mauritania of the financial support referred to in Article ‧ of this Protocol shall be notified to the European Community at the time when the guidelines, objectives, criteria and evaluation indicators are approved within the Joint Committee
sv Under protokollets första giltighetsår skall Europeiska gemenskapen underrättas om hur Mauretanien avser utnyttja stödet enligt artikel ‧.‧ i detta protokoll, så snart riktlinjerna, målen samt kriterierna och indikatorerna för utvärdering godkänts i den gemensamma kommittén
en However, it must also be noted that two thirds of the members of Mauritania's Parliament signed a declaration of support for the coup leader and his fellow generals. Last Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.
sv Man måste dock också notera att två tredjedelar av ledamöterna av Mauretaniens parlament har undertecknat en förklaring där de stöder kuppledaren och hans generalskolleger I söndags bildade generalerna en egen regering, som enligt min mening måste betraktas som illegitim.
en European Parliament resolution of ‧ September ‧ on the coup in Mauritania
sv Europaparlamentets resolution av den ‧ september ‧ om statskuppen i Mauretanien
en Speakers: Audy, Bounkoulou (Republic of Congo), Toga (Ethiopia), Hutchinson, Baldeh (Gambia), Assarid (Mali), Jouye de Grandmaison, Alma (Niger), Mauro, Straker (Saint Vincent and the Grenadines), Lehideux, Guelaye (Mauritania) and Baum (European Commission
sv Följande yttrade sig: Audy, Bounkoulou (Kongo), Toga (Etiopien), Hutchinson, Baldeh (Gambia), Assarid (Mali), Jouye de Grandmaison, Alma (Niger), Mauro, Straker (Saint Vincent och Grenadinern), Lehideux, Guelaye (Mauritanien) och Baum (kommissionen
en The next item is the report (A5-0426/2001) by Mr Gallagher, on behalf of the Committee on Fisheries, on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2001 to 31 July 2006 [COM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS)].
sv Nästa punkt på föredragningslistan är betänkande (A5-0426/2001) av Gallagher för fiskeriutskottet om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (KOM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS)).
en Urges the Council Presidency to continue to monitor the political situation in Mauritania in close collaboration with the AU, and to ensure the safety of citizens of the European Union
sv Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att fortsatt följa den politiska situationen i landet på nära håll, i nära samarbete med Afrikanska unionen, och att garantera säkerheten för EU-medborgare
en The fishing opportunities referred to in Article ‧ of this Protocol may be increased by mutual agreement provided that the conclusions of the Joint Scientific Committee referred to in Article ‧ of the Agreement confirm that such an increase will not endanger the sustainable management of Mauritania's resources
sv De fiskemöjligheter som avses i artikel ‧ i detta protokoll kan ökas genom ett gemensamt beslut under förutsättning att ökningen, enligt slutsatserna från det sammanträde i gemensamma vetenskapliga kommittén som avses i artikel ‧.‧ i avtalet, inte strider mot en hållbar förvaltning av Mauretaniens resurser
en the need for a comprehensive and detailed evaluation of the reasons for the inadequate achievement of the objectives regarding development cooperation and the various lines of support for the fisheries sector in Mauritania.
sv att det är nödvändigt att genomföra en omfattande och detaljerad utvärdering av skälen till att målen inte uppfyllts i tillräckligt stor utsträckning när det gäller utvecklingssamarbetet samt de olika formerna av stöd till fiskerisektorn i Mauretanien.
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 270,661 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.