Översättningar till svenska:

  • Mauretaniens flagga   

Exempel meningar med "Flag of Mauritania", översättning minne

add example
en This Agreement establishes the principles, rules and procedures for cooperation between the Community and Mauritania in the conservation and development of fishery resources and in the creation of added value directly or by processing and sets out the conditions for the fishing activities of vessels flying the flag of a Member State of the Community in the waters over which Mauritania has sovereignty or jurisdiction
sv I detta avtal fastställs de principer, regler och villkor för samarbete mellan gemenskapen och Mauretanien som skall gälla i fråga om bevarandet av och framhävandet av fiskeresurserna, direkt eller efter bearbetning, och anges samtliga villkor för det fiske som bedrivs av fartyg som för någon medlemsstat i gemenskapens flagg i vatten som lyder under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion
en In the event of suspicions regarding the activity of certain vessels, Mauritania shall officially inform the flag State and the Community thereof
sv Om det uppstår tvivel angående vissa fartygs verksamhet ska Mauretanien officiellt underrätta flaggmedlemsstaten och gemenskapen om detta
en We also urgently need to ensure that Mauritania requires that third countries with which it establishes other agreements should respect the same rules followed by vessels flying the EU flag, so preventing competitive inequalities that put the EU fleet at a disadvantage.
sv Vi måste även omgående se till att Mauretanien kräver att de tredjeländer som Mauretanien upprättar andra avtal med respekterar samma bestämmelser som EU-flaggade fartyg och på så sätt förhindra konkurrensmässiga orättvisor som försätter EU i en ofördelaktig situation.
en The current protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania expires on 31 July 2012 and needs to be renegotiated so that EU-flagged vessels can continue fishing in Mauritanian waters.
sv Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien löper ut den 31 juli 2012 och måste omförhandlas så att EU-flaggade fartyg kan fortsätta fiska i Mauretaniens farvatten.
en As such, Mauritania urgently needs to demand that third countries with which it also establishes partnership agreements respect these same rules that are observed by ships flying the EU flag.
sv Därför måste Mauretanien snarast kräva att tredjeland med vilka de också upprättar partnerskapsavtal respekterar samma regler som följs av fartyg som seglar under EU-flagga.
en having regard to the draft Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania
sv med beaktande av förslaget till partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
en Should these percentages exceed the authorized by-catches, penalties shall be imposed in accordance with Mauritanian law and may result in the definitive prohibition of the offenders, the masters and the vessels from all fishing activities in Mauritania
sv Om de tillåtna procentsatserna för bifångsterna överskrids, skall detta bestraffas i enlighet med lagstiftningen i Mauretanien och kan leda till slutgiltigt förbud för allt fiske i Mauretanien för lagöverträdarna, såväl kaptenen som fartygen
en We will encourage regional cooperation between Mali, Mauritania and Niger at an operational level so they can jointly and more effectively face the threat of al-Qaeda in the Islamic Maghreb, organised crime and domestic banditry.
sv Vi kommer att främja ett operativt regionalt samarbete mellan Mali, Mauretanien och Niger så att de gemensamt och mer effektivt kan ta itu med hotet från al-Qaida i islamiska Maghreb, den organiserade brottsligheten och den inhemska kriminaliteten.
en Within the framework of the agreements with various neighbouring States, particularly Senegal, Mauritania and Morocco, it also offers a partial alternative for the fisheries industry during the close seasons. It also, to some degree, offers an alternative to Moroccan waters.
sv Dessutom erbjuder det delvis en extra möjlighet för fisket under återhämtningsperioderna inom ramen för avtalen med olika grannstater, i synnerhet med Senegal, Mauretanien och Marocko, och det ger också till en viss grad ett alternativ till de marockanska vattnen.
en The next item is the report (A5-0426/2001) by Mr Gallagher, on behalf of the Committee on Fisheries, on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2001 to 31 July 2006 [COM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS)].
sv Nästa punkt på föredragningslistan är betänkande (A5-0426/2001) av Gallagher för fiskeriutskottet om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (KOM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS)).
en And now the Chinese have increased their fishing capacity to such an extraordinary extent that, whilst we are concerning ourselves with technical changes to the agreement with Mauritania, according to local fisherman - and by coincidence I have a home very close to that country - a Chinese fleet which must consist of dozens of vessels, whereas our fleet fishes in moderation, is decimating Mauritania's fisheries stocks.
sv Och i detta ögonblick har kineserna ökat sin fiskekapacitet på ett extraordinärt sätt, så till den grad att just nu, när vi bekymrar oss om någon teknisk ändring i avtalet med Islamiska Republiken Mauretanien, berättar fiskarna, för jag råkar bo mycket nära, att det finns en kinesisk fiskeflotta, och medan vi fiskar upp fisk för fisk lär det vara ett antal miljoner kineser som är ute och fiskar, för de sopar rent hela fiskebanken.
en Council Decision of ‧ April ‧ concerning the conclusion of consultations with the Islamic Republic of Mauritania under Article ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement
sv Rådets beslut av den ‧ april ‧ om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel ‧ i det ändrade AVS-EG-partnerskapsavtalet
en This can be accomplished only if the powers of its President are limited, if the records of voters and residents are improved, and if truly democratic elections can be held with all Mauritania’s people participating in them on an equal footing.
sv Detta kan bara uppnås om presidentens makt begränsas, om registreringen av väljare och invånare förbättras, och om verkligt demokratiska val kan hållas där alla Mauretaniens medborgare deltar på lika villkor.
en Any transhipment of catches not covered by points ‧ to ‧ shall be prohibited in Mauritania
sv Varje omlastning av fångster som inte avses i punkterna ‧ är förbjuden inom Mauretaniens fiskezon
en Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Protocol amending the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period ‧ August ‧ to ‧ July
sv Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av protokollet om fastställande för perioden ‧ augusti ‧–‧ juli ‧ av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
en The exploitation of oil, which will not last forever, must not be done in a manner that is detrimental to marine and coastal biodiversity, but must protect the Banc d’Argouin, for example, from all forms of pollution and ensure that the fishery resource, which is so important to the people of Mauritania, is managed in a sustainable way.
sv Exploateringen av oljan, som inte kommer att vara för evigt, får inte göras på ett sätt som skadar den marina och kustnära biologiska mångfalden, utan måste skydda till exempel Banc d’Argouin från alla typer av föroreningar och garantera att fiskeresurserna, som är så viktiga för Mauretaniens folk, behandlas på ett hållbart sätt.
en However, in this case it has not been based on averages but on the period between late 2007 and early 2008, when the situation engendered by the disputes with Mauritania, due to the use of certain technical measures, led to a large part of the European fleet being reluctant to conclude this Agreement, due to the fear of boarding, as happened in the first quarter of 2008.
sv Denna gång har man emellertid inte utgått från ett medeltal, utan från perioden mellan slutet av 2007 och början av 2008, då den situation som uppstod till följd av tvisterna med Mauretanien om tillämpningen av vissa tekniska åtgärder medförde att stora delar av den europeiska fiskeflottan var ovillig att ingå detta avtal, på grund av att man fruktade bordningar av den typ som inträffade under första kvartalet 2008.
en Following the non-renewal of the fisheries agreement with Morocco, this new protocol with Mauritania is obviously of key significance.
sv Eftersom fiskeavtalet med Marocko inte förnyades är det uppenbart att det nya protokollet med Mauretanien spelar en avgörande roll.
en Finally, Baroness Ashton, I would like you to give your assessment of the anti-terrorist centre created by Algeria 2 000 km south of Algiers, in which Mali, Mauritania and Niger are participating, and to tell me if you share the interpretation that the aim of this anti-terrorist centre is to prevent the European Union and the United States from being present in order to guarantee security in the area.
sv Slutligen skulle jag vilja höra din bedömning av det centrum för terrorbekämpning som Algeriet har inrättat 2 000 km söder om Alger, och som Mali, Mauretanien och Niger deltar i. Jag undrar också om du delar tolkningen att syftet med detta centrum för terrorbekämpning är att hindra EU och Förenta Staterna att närvara för att garantera säkerheten i området.
en Now that we have completed the Article 96 process with Mauritania, I would like to see us making aid fully available again, but we do have to take care that income from the oil reserves, which were plundered as a result of a contract with an Australian firm, appears as income in the country’s budget, so that the resources it possesses really can be made available to the people.
sv När vi nu har avslutat förfarandet enligt artikel 96 med Mauretanien, vill jag se att vi lämnar fullständigt bistånd igen, men vi måste se till att intäkter från oljereserverna, som plundrades som resultat av ett kontrakt med ett australiensiskt företag, tas upp som intäkter i landets budget, så att de resurser som landet har verkligen kan komma befolkningen till del.
en Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
sv För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
en on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period ‧ August ‧ to ‧ July
sv om ingående av protokollet om fastställande för perioden ‧ augusti ‧–‧ juli ‧ av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
en whereas on ‧ August ‧ a military junta led by General Mohamed Ould Abdel Aziz ousted the President of the Islamic Republic of Mauritania, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi
sv Den ‧ augusti ‧ tog en militärjunta under ledning av general Mohamed Ould Abdel Aziz makten från Islamiska republiken Mauretaniens president Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi
en The Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania must be considered a strategic document of understanding that is very important as far as relations between the EU and Africa are concerned.
sv Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Islamiska republiken Mauretanien måste betraktas som ett strategiskt samförståndsavtal som är mycket viktigt för förbindelserna mellan EU och Afrika.
en The procedure will also allow us to produce a draft resolution setting out our concerns on the agreement in issue - in this case, Mauritania - with the request that they be taken on board by the negotiators and ultimately become part of the final Protocol.
sv Förfarandet kommer också att göra det möjligt för oss att utarbeta ett förslag till resolution där vi fastställer våra intressen i det aktuella avtalet - i det här fallet Mauretanien - med en begäran om att de ska tas upp av förhandlarna och till sist bli en del av det slutliga protokollet.
Visar sida 1. Hittade 2708330 meningar matchning fras Flag of Mauritania.Hittade i 373,974 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.