Översättningar till svenska:

  • backsvala   

Did you mean: sand martin

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

sand martin
backsvala

Exempel meningar med "Sand Martin", översättning minne

add example
en Instead, Denmark decided to tax persons on board sand dredgers according to the general rules and subsequently to refund the tax to the vessel owners once the conditions for this are met
sv Danmark har i stället beslutat att beskatta personer ombord på sandsugare i enlighet med allmänna bestämmelser och att sedan betala tillbaka skatten till fartygsägarna när villkoren för detta väl är uppfyllda
en An interface exists between annex H (and Annex B(C‧)) of this TSI on one hand, and subsection ‧.‧.‧ (compatibility with track-side Train Detection Systems) and § ‧.‧ of appendix ‧ of Annex A (as quoted in subsection ‧.‧.‧.‧) of the CR CCS TSI on the other hand, in respect to the use of sanding
sv Ett gränssnitt finns mellan å ena sidan bilaga H (och bilaga B(C‧)) i denna TSD och å andra sidan avsnitt ‧.‧.‧ (Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem) och punkt ‧.‧ i tillägg ‧ till bilaga A (som refereras till i avsnitt ‧.‧.‧.‧) i TSD för konventionella tåg – Trafikstyrning och signalering, i fråga om användning av sandningsutrustning
en Podsolic or pseudopodsolic soils formed on sand, clay and marginal deposits in the average and low valuation classes which are ideal for the cultivation of apple orchards predominate in these areas
sv I dessa områden dominerar podsol eller pseudopodsol, bildad på sand- och leravlagringar och randbildningar, i genomsnittliga och lägre värderingsklasser – jord som är idealisk för äppelodling
en Eighteen years have passed since the courageous Westminster MP Bobbie Sands and 10 other Irish political prisoners staged a hunger strike to death.
sv 18 år har gått sedan den tappre Westminsterledamoten Bobbie Sands och tio andra irländska politiska fångar hungerstrejkade sig till döds.
en The gods left a shovel full of sand to keep us up
sv Gud har kastat en skoveI sand under köIen
en Sand dredgers therefore cannot meet the basic conditions for applying for the DIS regime
sv Sandsugare kan därför inte uppfylla grundvillkoren för att få ansöka om att omfattas av DIS-ordningen
en Natural sands
sv Naturlig sand
en Silica sand of hardness ‧ on the Mohr scale, with a grain size between ‧ and ‧,‧ mm and an almost normal distribution, with an angular factor of ‧,‧ to
sv kiselsand med hårdheten ‧ på Mohr-skalan, med en kornstorlek mellan ‧ och ‧,‧ mm och i det närmaste normalfördelad, med en vinkelfaktor av ‧,‧ till
en To maintain, as Mrs Kauppi does, that there is no diesel fuel tourism is, in actual fact, to put one’s head in the sand – or possibly in the tank – and not see what is actually going on.
sv Att hävda att det inte finns dieselturism, som Kauppi gör, är faktiskt att köra huvudet i sanden – eller möjligen i tanken – och inte se den verklighet som finns.
en Those telling us today that this will be a mere formality are the same people who were burying their heads in the sand before the recent referendum.
sv De människor som i dag säger till oss att allt detta kommer att vara en enkel formalitet är samma människor som var i djup sömn före den aktuella folkomröstningen.
en My name is Sheldon Jeffrey Sands
sv Jag heter Jeffrey Sands
en NACE ‧.‧: Operation of gravel and sand pits
sv NACE ‧.‧: Utvinning av sand, grus och berg
en The agreement must not jeopardise the Union's ability to review the Fuel Quality Directive and to refuse to import oil extracted from oil sands, the exploitation of which generates more carbon dioxide than the conventional oil extraction method, thereby entailing a major harmful environmental impact.
sv Avtalet får inte äventyra EU:s möjligheter att se över direktivet om bränslekvalitet och vägra att importera olja som har utvunnits ur oljesand, en utvinning som ger mer koldioxidutsläpp än den konventionella utvinningsmetoden och därmed innebär allvarliga skador på miljön.
en The glucose can be ground to a powder with clean quartz sand (‧ g sand/kg dry weight soil) and homogeneously mixed with the soil
sv Glukosen kan malas till pulver med ren kvartssand (‧ g sand/kg torrvikt jord) och blandas sedan homogent in i jorden
en We should have crossed the Sand River today
sv Vi borde ha gått över Sand- floden i dag
en Owing to the high catch rates with the target species in the sand eel fishery, the annual catch is in the order of one million tonnes.
sv På grund av de stora fångstmängderna i tobisfisket av de eftersökta arterna uppgår den årliga fångsten till uppåt en miljon ton.
en Welcome to crapola sands
sv Välkommen till " Crapola Sands "
en Releasing the sand turns back time
sv Att frigöra sanden,.. det skickar en tillbaka i tiden
en Yea, we use it to play sand hockey in the desert
sv Ja, vi använder den...... för att spela sandhockey i öknen
en parts by weight of silica sand with a particle size of ‧-‧ μm
sv viktdelar kiselsand med en kornstorlek av ‧–‧ μm
en Dust/Sand Swirls
sv Stoft/sandvirvlar
Visar sida 1. Hittade 3758 meningar matchning fras Sand Martin.Hittade i 2,653 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.