Översättningar till svenska:

  • backsvala   

Did you mean: sand martin

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

sand martin
backsvala

Exempel meningar med "Sand Martin", översättning minne

add example
en Secondly, idealistic political changes instituted by the political elites which do not have the broad support of the people will be like structures built on sand.
sv För det andra kommer idealistiska politiska förändringar som instiftas av den politiska eliten och som inte har brett stöd från folket att bli strukturer som byggs på sand.
en According to the information received by the Commission, catches of sand eel in the waters of ICES division IIa, Skagerrak, Kattegat, North Sea (EC waters) by vessels flying the flag of a Member State or registered in a Member State other than Denmark or the United Kingdom, have exhausted the quota for
sv Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av tobisfiskar i farvattnen i ICES-område ‧ a, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (EG-vatten) som gjorts av fartyg under någon medlemsstats flagg eller som är registrerade i någon medlemsstat, utom Danmark och Förenade kungariket, medfört att den kvot som medlemsstaterna tilldelats för år ‧ är uppfiskad
en sand content: not less than ‧ % and not greater than ‧ %
sv Sandhalt: minst ‧ % och högst ‧ %
en A rock.You are mud, sand, and dust
sv Ni är lera, sand och stoft!
en Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar mechanical appliances except for use in agriculture
sv Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster-och sandblästerapparater och liknande apparater, utom för jordbruksändamål
en COASTAL SAND DUNES AND INLAND DUNES
sv KUSTNÄRA SANDDYNER OCH INLANDSSANDDYNER
en In early drafts from the Commission, however, we saw there was a separate value for tar sands in the consultation papers, but in a later draft that value had disappeared.
sv I tidiga förslag från kommissionen såg vi emellertid att det fanns ett särskilt värde för tjärsand i samrådspappren, men i ett senare förslag hade detta värde försvunnit.
en Soda... coppers, boiler... sand and soap
sv Soda, kittel, kokare... sand och tvål
en We' re Sand Pebbles
sv Vi är sandkornen
en We cannot pursue this head-in-the-sand policy.
sv Vi kan inte fortsätta med den här köra-huvudet-i-sanden-politiken.
en Look at the alternatives that are available: NMP has been available for 11 years, but only now is found to be reprotoxic; there are flammable solvents that can cause glue-sniffing problems; there are date-rape drug substances that are seen as safe alternatives; there is DBE, about which not much is known; and there are the more basic blowlamps and sanding methods that can be used, although dust and other problems arise there.
sv Titta på alternativen som finns: NMP har funnits i 11 år men har först nu visat sig vara reproduktionstoxiskt. Det finns brännbara lösningsmedel som kan orsaka problem med limsniffning.
en for Wellmann: construction, recycling of building materials and mining of sand and gravel
sv Wellmann: Byggverksamhet, återanvändning av byggnadsmateriel samt brytning av sand och grus
en ladle skulls (except from sand casting
sv Skänkslagg (utom vid sandgjutning
en Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation (France)- Interpretation of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on waste (OJ ‧ L ‧, p. ‧), as amended by Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and of Category Q‧ of Annex ‧ and of Article ‧(b) and (c) and Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on waste (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Definition of waste- Inclusion of hydrocarbons and heavy fuel oil, by itself or mixed with water and sand?- Responsibility of the producer and/or holder of the waste where it is transported by a third party
sv Begäran om förhandsavgörande – Cour de cassation – Tolkning av artikel ‧ i rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ juli ‧ om avfall (EGT L ‧, s. ‧; svensk specialutgåva, område ‧, volym ‧, s. ‧), rubrik Q‧ i bilaga I samt artiklarna ‧ b, ‧ c och ‧ i Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april ‧ om avfall (EUT L ‧, s. ‧) – Begreppet avfall – Huruvida kolväten och tung eldningsolja i sig eller blandande med vatten eller sand ingår i begreppet avfall? – Ansvaret för producent eller innehavare av avfallet när avfallet transporteras av tredje man
en Hiding our heads in the sand and pretending that the funding problem does not exist is not a response worthy of the times, the problem and our expectations.
sv Att sticka huvudet i busken och låtsas att finansieringsproblemet inte existerar är inte ett svar som är värdigt de rådande tiderna, problemet eller våra förhoppningar.
en Recent scientific advice indicates that quantities of sand eels within an area off the northeast coast of England and the east coast of Scotland are currently insufficient to support both fisheries upon them and the requirements of various species for which sand eels are a major component of their diet and that a closure of fisheries for sandeels in this area is therefore required
sv Enligt de senaste vetenskapliga uppgifterna är kvantiteterna av tobisfisk inom ett område utanför Englands nordöstra kust och Skottlands östra kust för närvarande otillräckliga för att bära både fisket där och behoven hos olika arter för vilka tobisfisk utgör en väsentlig del av födan. Därför är det nödvändigt att fisket efter tobisfisk inom detta område upphör
en Further covering using rocks, sandstone powder, sand and/or planks is permitted
sv Man kan också täcka den med sten, sandstenspulver, sand och/eller brädor
en Stones, sand and fragments of straw shall be considered extraneous matter
sv Stenar, sand och delar av halmstrån ska betraktas som främmande beståndsdelar
en The application of sand is an effective way of improving the adhesion of wheels to the rail, to aid braking and starting away especially in conditions of inclement weather
sv Sandning är ett effektivt sätt att förbättra adhesionen mellan hjul och räl, för att underlätta bromsning samt start från stillastående, särskilt vid ogynnsamma väderförhållanden
en We should have crossed the Sand River today
sv Vi borde ha gått över Sand- foden i dag
en Unless otherwise specified, or as a consequence of consultations or agreements between the Community and Norway, those conditions are also applicable to third country vessels authorised to fish for sand eel in EC waters of ICES zone IV
sv Samma villkor skall tillämpas på fartyg från tredjeländer med tillstånd att fiska efter tobisfiskar i EG-vatten i ICES-område ‧ om inte annat anges, eller följer av samråd eller avtal mellan gemenskapen och Norge
en Using tweezers or a horn spatula, extract from the matter retained by the sieve with slotted perforations of ‧,‧ mm stones, sand, fragments of straw and other extraneous matter
sv Från de beståndsdelar som kvarhålls av sikten med ‧,‧ mm slitsbredd avlägsnas med hjälp av en pincett eller en hornspatel stenar, sand, delar av halmstrån och andra främmande beståndsdelar
en The aim is not only to increase exploration success and deposit recovery rates but also to allow the exploitation of unconventional resources (ultra-deep offshore, extra-heavy crudes, asphalt sands, etc
sv Det handlar inte bara om att förbättra träffsäkerheten i prospekteringen och öka utvinningsgraden ur fyndigheter utan även att möjliggöra utnyttjande av icke-konventionella resurser (ultradjuphavsborrningar, extratung råolja, oljesand osv
en Something to remember White Sands by
sv Använd den som nyckelring.Ett minne från White Sands
en filling and emptying (water, WC, sand, etc
sv Fyllning och tömning (vatten, WC, sand, etc
Visar sida 1. Hittade 3758 meningar matchning fras Sand Martin.Hittade i 4,788 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.