Översättningar till svenska:

  • backsvala   

Did you mean: sand martin

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

sand martin
backsvala

Exempel meningar med "Sand Martin", översättning minne

add example
en A rock.You are mud, sand, and dust
sv Ni är lera, sand och stoft!
en All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies only
sv All jord bör karakteriseras minst med avseende på textur (% sand, % silt, % clay) (enligt FAO- och USDA-klassificering ), pH, katjonbyteskapacitet, organiskt kol, bulktäthet, vattenretentionsegenskaper och mikrobiell biomassa (endast vid aeroba undersökningar
en soil, sand, clay including dredging spoils
sv Jord, sand, lera inklusive muddermassor
en NACE ‧.‧: Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
sv NACE ‧.‧: Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
en It could essentially expand if further resources can be opened up economically in the future, especially non-conventional oil resources like oil sand
sv Den kan bli betydligt längre om ytterligare resurser utnyttjas lönsamt i framtiden, särskilt icke-traditionella oljeresurser som oljesand
en Water of hardness not exceeding ‧ g/m‧ for a mixture comprising ‧ g of sand per litre of water
sv vatten med en hårdhet som är högst ‧ g/m‧, i en blandning bestående av ‧ g sand per liter vatten
en Instead, Denmark decided to tax persons working on board sand dredgers according to the taxation general rules and subsequently to refund the tax to the vessel owners once the conditions for this are met
sv Danmark har i stället beslutat att beskatta personer ombord på sandsugare i enlighet med allmänna bestämmelser och sedan betala tillbaka skatten till fartygsägarna när villkoren för detta är uppfyllda
en Natural sands
sv Naturlig sand
en Keep this in mind" Be it a grain of sand or rock, in water they sink as the same "
sv Kom ihåg; i vatten faller både små och stora stenar till botten
en Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding ‧ mm
sv Trä, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än ‧ mm
en There is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.
sv Det finns inget förnuftigt skäl till att ett grunt sandbrott ska vara föremål för samma rättsliga krav som en stor, djup gruva som producerar farligt avfall.
en What about the fact that Hank was buried in the sand like the buried treasure in the song?
sv Eller att Hank begravdes i sanden som skatten i låten
en It does not help to bury one's head, ostrich-like, in the sand and say that we have not noticed anything and that we do not wish to change anything.
sv Det hjälper inte att som strutsen sticka huvudet i sanden och säga att vi inte har märkt någonting och att vi inte vill ändra på någonting.
en There was a delay and we know the reason for this was because there was an internal debate in the Commission about whether to give a separate value to tar sands.
sv Det blev försenat och vi vet att det berodde på en intern debatt i kommissionen om huruvida man skulle ange ett särskilt värde för tjärsand.
en Sand dredgers therefore cannot meet the basic conditions for applying for the DIS regime
sv Sandsugare kan därför inte uppfylla grundvillkoren för att få ansöka om att omfattas av DIS-ordningen
en Triethylamine catalyst for setting foundry sands
sv Trietylaminkatalysator för härdning av gjutsand
en Then we' il just pluck her up.We' il bring it to the sand pit and empty it out
sv Vi rycker loss automaten, tar den till sandgropen och tömmer den
en Having listened to what Mrs Hedegaard said, I assume that will happen, but I hope that she will also more vehemently oppose the exploitation of the tar sands in Canada and in other parts of the world.
sv Efter att ha lyssnat på Connie Hedegaards anförande förmodar jag att det kommer att bli så. Men jag hoppas också att hon på ett mer kraftfullt sätt kommer att motsätta sig utvinningen av tjärsand i Kanada och i andra delar av världen.
en I don' t work for Sands anymore
sv Jag jobbar inte för Sands längre
en Exceedances attributable to winter-sanding or-salting of roads
sv Överskridanden beroende på sandning eller saltning av vägar under vintern
en Those telling us today that this will be a mere formality are the same people who were burying their heads in the sand before the recent referendum.
sv De människor som i dag säger till oss att allt detta kommer att vara en enkel formalitet är samma människor som var i djup sömn före den aktuella folkomröstningen.
en Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding ‧ mm
sv Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst ‧ mm
Visar sida 1. Hittade 3758 meningar matchning fras Sand Martin.Hittade i 1,701 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.