Översättningar till svenska:

  • bilirubin   

Andra betydelser:

 
a bile pigment
 
A yellowish substance excreted by the liver.
 
(biochemistry) A bile pigment that is product of the breakdown of the heme portion of hemoglobin. This happens within macrophages as they digest red blood cells. Extremely high levels of bilirubin cause jaundice.

    Visa deklination

Exempel meningar med "bilirubin", översättning minne

add example
en Biochemistry Severe elevation of transaminases (< ‧ %) or bilirubin (< ‧ %) was seen in CML patients and was usually managed with dose reduction or interruption (the median duration of these episodes was approximately one week
sv Biokemi Kraftig förhöjning av transaminaser (< ‧ %) eller bilirubin (< ‧ %) sågs hos KML-patienterna och kunde vanligen åtgärdas genom dosreduktion eller behandlingsuppehåll (mediandurationen av dessa episoder var ungefär en vecka
en Observed changes in the laboratory parameters are: increased WBC count, basophils, eosinophils, monocytes and neutrophils, AST, ALT, LDH, total bilirubin and total protein; lowered RBC count and total protein
sv Följande förändrade laboratorievärden har observerats:Ökning av vita blodkroppar, basofiler, eosinofiler, monocyter och neutrofiler, ASAT, ALAT, LD, total bilirubin och total protein; reducering av röda blodkroppar och total protein
en There is insufficient experience of the use of topotecan in patients with severely impaired renal function (creatinine clearance < ‧ ml/min) or severely impaired hepatic function (serum bilirubin ‧ mg/dl) due to cirrhosis
sv Det finns inte tillräckligt med erfarenhet beträffande användning av topotecan till patienter med all-varligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < ‧ ml/min) eller allvarligt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin ≥ ‧ mg/dl) på grund av cirrhos
en Mild, transient increases in ALT and AST have been seen, these were not accompanied by a rise in bilirubin or clinical symptoms
sv Mild, övergående ökning av ALAT och ASAT har observerats; denna åtföljdes inte av bilirubinökning eller kliniska symtom
en Liver function tests Total bilirubin: = ‧ ULN AST: > ULN (can be normal or
sv Leverfunktionstest Totalbilirubin: = ‧, ‧ ULN ASAT: > ULN (kan vara normal eller < ULN om totalbilirubin är > ULN
en Elevated liver function tests (including ASAT, ALAT, alkaline phosphatase, GGT, LDH, bilirubin), blood creatinine increased
sv Förhöjda leverfunktionsvärden (inklusive ASAT, ALAT, alkaliskt fosfatas, GGT, LDH, bilirubin), förhöjda blodkreatinvärden
en Mangafodipir can cause transient increases of bilirubin and liver transaminases and transient decreases in plasma zinc
sv Mangafodipir kan orsaka en övergående ökning av bilirubin och lever transaminaser och övergående minskning av plasmaburen zink
en Hepatic transaminase elevations that occur with elevated bilirubin in patients receiving REYATAZ should be evaluated for alternative etiologies
sv Levertransaminasförhöjningar som inträffar tillsammans med förhöjt bilirubin hos patienter som får REYATAZ bör utvärderas för alternativa orsakssamband
en The most frequently adverse effects reported commonly (‧ to < ‧) with leflunomide are: mild increase in blood pressure, leucopenia, paraesthesia, headache, dizziness, diarrhoea, nausea, vomiting, oral mucosal disorders (e. g. aphthous stomatitis, mouth ulceration), abdominal pain, increased hair loss, eczema, rash (including maculo-papular rash), pruritus, dry skin, tenosynovitis, CPK increased, anorexia, weight loss (usually insignificant), asthenia, mild allergic reactions and elevation of liver parameters (transaminases (especially ALT), less often gamma-GT, alkaline phosphatise, bilirubin
sv De mest frekventa biverkningarna rapporterade som vanliga (≥‧, < ‧) för leflunomid är: lätt förhöjning av blodtryck, leukopeni, parestesi, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkning, påverkad munslemhinna (t ex aftös stomatit, munsår), buksmärta, ökat håravfall, eksem, utslag (inklusive makulopapulösa), klåda, torr hud, tenosynovit, förhöjt CK, anorexi, viktminskning (vanligen utan betydelse), asteni, milda allergiska reaktioner och förhöjda levervärden (transaminaser [ speciellt ALAT ], mindre ofta gamma-GT, alkaliska fosfataser, bilirubin
en Animal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterol
sv Djurstudier har visat vissa hematologiska och blodkemiska förändringar (minskning av blodplättar, erytrocyter och hemoglobin; ökning av neutrofiler, fibrinogen, bilirubin, triglycerid och kolesterol
en When the increase in ALT levels is progressive and clinically significant, despite dose reduction, or is accompanied by increased direct bilirubin, therapy should be discontinued (see sections ‧ and
sv Då ALAT nivåerna ökar progressivt och är kliniskt signifikanta trots dosreduktion, eller följs av en direkt ökning av bilirubin, ska behandlingen avbrytas (se avsnitt ‧. ‧ och
en Only patients with adequate renal and hepatic function have been investigated to date (serum creatinine ‧fold, transaminases ‧fold and bilirubin ‧fold the upper limit of normal
sv Endast patienter utan signifikant njur-och leverfunktionsnedsättning har studerats hittills (serumkreatinin ≤ ‧, ‧ gånger, transaminaser ≤ ‧ gånger och bilirubin ≤ ‧, ‧ gånger den övre gränsen för normalvärdena
en If Zeffix is discontinued, patients should be periodically monitored both clinically and by assessment of serum liver function tests (ALT and bilirubin levels), for at least four months, and then as clinically indicated
sv Om Zeffix-behandlingen avbryts bör patienterna regelbundet följas upp såväl kliniskt som laboratoriemässigt med analys av leverprover i serum (ALAT och bilirubin) under minst fyra månader och därefter så länge det bedöms kliniskt motiverat
en Although less common, elevations in bilirubin appeared to be more persistent
sv Förekomst av förhöjt bilirubin är mindre vanlig men verkade vara mer ihållande
en High creatine phosphokinase Increased total bilirubin
sv Hög kreatinfosfokinasnivå Ökad total bilirubinnivå
en In vitro studies have shown that ceftriaxone can displace bilirubin from its binding to serum albumin and bilirubin encephalopathy can possibly develop in these patients
sv In vitro studier har visat att ceftriaxon kan tränga bort bilirubin från dess bindning till serumalbumin och bilirubin encefalopati kan eventuellt utvecklas hos dessa patienter
en Abnormal blood fibrinogen, increased heart rate, increased alanine aminotransferase, increased aspartate aminotransferase, increased blood bilirubin, abnormal liver function test, increased blood triglycerides
sv Anasarka, asteni, tryckkänsla över bröstet, obehag i bröstet Abnorm fibrinogenhalt i blodet, förhöjd hjärtfrekvens, förhöjt alaninamino-transferas, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjd bilirubinhalt i blodet, abnormt leverfunktionstest, förhöjda triglyceridhalter i blodet
en G‧ Blood bilirubin increased (< ‧ %); G‧ Blood alkaline phosphatase increased (< ‧ %
sv G‧ bilirubin stegring (< ‧, ‧ %); G‧ stegring av alkaliska fosfataser (< ‧, ‧ %
en Riluzole should be prescribed with care in patients with a history of abnormal liver function, or in patients with slightly elevated serum transaminases (ALT/SGPT; AST/SGOT up to ‧ times the upper limit of the normal range (ULN)), bilirubin and/or gamma-glutamyl transferase (GGT) levels
sv Riluzole skall förskrivas med försiktighet till patienter med en anamnes på onormal leverfunktion och till patienter med lätt förhöjda serumtransaminaser (ALAT/SGPT; ASAT/SGOT upp till ‧ gånger den övre normalvärdesgränsen), bilirubin-och/eller gamma-glutamyltransferas-(GGT)-nivåer i serum
en Other baseline factors in co-infected patients that may be associated with a higher risk of hepatic decompensation include treatment with didanosine and elevated bilirubin serum concentration
sv Andra baseline-faktorer hos patienter med samtidig infektion, som kan vara förenat med en högre risk för leverdekompensation inkluderar behandling med didanosin och ökad serumkoncentration av bilirubin
en Increased activated partial thromboplastin time, decreased haemoglobin, decreased platelets, increased sodium, increased potassium, increased calcium, increased bilirubin, increased SGPT/ALT, increased SGOT/AST, increased total cholesterol, increased amylase, increased uric acid, decreased sodium, decreased potassium, decreased calcium, decreased neutrophils
sv Ökad aktiverad partiell tromboplastintid, minskat hemoglobin, minskat antal blodplättar, förhöjt natrium, förhöjt kalium, förhöjt kalcium, bilirubinstegring, förhöjt SGPT/ALT, förhöjt SGOT/AST, förhöjt totalt kolesterol, förhöjt amylas, förhöjd urinsyra, minskat natrium, minskat kalium, minskat kalcium, minskat antal neutrofila
en Hepatic impairment: no clinical trials were conducted with SPRYCEL in patients with moderate to severe hepatic impairment (trials excluded patients with ALT and/or AST > ‧ times the upper limit of the normal range and/or total bilirubin > ‧ times the upper limit of the normal range
sv Nedsatt leverfunktion: inga kliniska studier har genomförts med SPRYCEL hos patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (studierna exkluderade patienter med ALAT och/eller ASAT > ‧, ‧ gånger övre normalvärdesgränsen och/eller totalbilirubin > ‧ gånger övre normalvärdesgränsen
en Since liver dysfunction (increases in transaminases and bilirubin) may occur (especially after doses of above ‧ mg/m‧ dexrazoxane), it is recommended that routine liver function tests are performed before each administration of dexrazoxane in patients with known liver function disorders
sv Eftersom leverdysfunktion (förhöjda transaminas-och bilirubinvärden) kan förekomma (särskilt efter doser över ‧ mg/m‧ dexrazoxan) rekommenderas att leverfunktionstester utförs rutinmässigt före varje administrering av dexrazoxan hos patienter med kända leverfunktionsstörningar
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,93 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.