Översättningar till svenska:

  • bilirubin   

Andra betydelser:

 
a bile pigment
 
A yellowish substance excreted by the liver.
 
(biochemistry) A bile pigment that is product of the breakdown of the heme portion of hemoglobin. This happens within macrophages as they digest red blood cells. Extremely high levels of bilirubin cause jaundice.

    Visa deklination

Exempel meningar med "bilirubin", översättning minne

add example
en Increased activated partial thromboplastin time, decreased haemoglobin, decreased platelets, increased sodium, increased potassium, increased calcium, increased bilirubin, increased SGPT/ALT, increased SGOT/AST, increased total cholesterol, increased amylase, increased uric acid, decreased sodium, decreased potassium, decreased calcium, decreased neutrophils
sv Ökad aktiverad partiell tromboplastintid, minskat hemoglobin, minskat antal blodplättar, förhöjt natrium, förhöjt kalium, förhöjt kalcium, bilirubinstegring, förhöjt SGPT/ALT, förhöjt SGOT/AST, förhöjt totalt kolesterol, förhöjt amylas, förhöjd urinsyra, minskat natrium, minskat kalium, minskat kalcium, minskat antal neutrofila
en Other uncommon side effects are: high or low blood pressure abnormal heart rate or lack of blood flow to the heart discolouration or widening of the veins abnormally high or low levels of potassium in the blood high levels of sugar in the blood or sugar in the urine low levels of calcium in the blood high levels of the pigment bilirubin in the blood high levels of certain liver enzymes elevated moods or feelings of anxiousness sleepiness or trouble sleeping decrease or loss of appetite weakness, tiredness, fever or flu like symptoms numbness, burning, prickling or tingling sensations on the skin itchy skin rash impaired vision or eye irritation motion sickness ringing in the ear hiccups, flatulence, dry mouth or indigestion, abdominal (stomach) pain difficulty urinating joint pain electrocardiogram abnormalities (QT prolongation
sv Andra mindre vanliga biverkningar är: högt eller lågt blodtryck onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat missfärgning eller utvidgning av venerna onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen låg kalciumhalt i blodet höga halter av pigmentet bilirubin i blodet höga halter av vissa leverenzymer upprymdhet eller ångestkänslor sömnighet eller sömnlöshet aptitminskning eller aptitförlust svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden hudutslag med klåda nedsatt syn eller ögonirritation rörelsesjuka öronsusningar hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär magsmärta urineringssvårigheter ledvärk EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall
en Animal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterol
sv Djurstudier har visat vissa hematologiska och blodkemiska förändringar (minskning av blodplättar, erytrocyter och hemoglobin; ökning av neutrofiler, fibrinogen, bilirubin, triglycerid och kolesterol
en In a population pharmacokinetic analysis, the oral clearance was shown to be decreased as a function of increasing bilirubin levels
sv I en populationsfarmakokinetisk analys visade sig oralt clearance minska som en följd av ökande bilirubinnivåer
en Biochemistry Severe elevation of transaminases (< ‧ %) or bilirubin (< ‧ %) was seen in CML patients and was usually managed with dose reduction or interruption (the median duration of these episodes was approximately one week
sv Biokemi Kraftig förhöjning av transaminaser (< ‧ %) eller bilirubin (< ‧ %) sågs hos KML-patienterna och kunde vanligen åtgärdas genom dosreduktion eller behandlingsuppehåll (mediandurationen av dessa episoder var ungefär en vecka
en When the increase in ALT levels is progressive and clinically significant, despite dose reduction, or is accompanied by increased direct bilirubin, therapy should be discontinued (see sections ‧ and
sv Då ALAT nivåerna ökar progressivt och är kliniskt signifikanta trots dosreduktion, eller följs av en direkt ökning av bilirubin, ska behandlingen avbrytas (se avsnitt ‧. ‧ och
en Bilirubin peaks approximately a week after onset and resolves approximately two weeks after onset
sv Bilirubin når en topp ca en vecka efter anslag och återgår till normalvärden ca två veckor efter anslag
en The most common side effects with Yondelis (seen in more than ‧ patient in ‧) are increased blood levels of creatine phosphokinase (marker of muscle breakdown) and of creatinine (a marker of kidney problems), decreased blood levels of albumin (a marker of liver problems), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low levels of platelets in the blood), anaemia (low levels of red blood cells), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), headache, vomiting, nausea (feeling sick), constipation, anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness), hyperbilirubinaemia (high levels of bilirubin in the blood) and increased levels of liver enzymes in the blood (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase
sv De vanligaste biverkningarna för Yondelis (uppträder hos mer än ‧ patient av ‧) är förhöjt blodkreatinfosfokinas (tecken på muskelnedbrytning) samt förhöjt blodkreatinin (tecken på njurpåverkan), sänkt blodalbumin (tecken på leverpåverkan), neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, ett slags vita blodkroppar), trombocytemi (låga trombocytnivåer i blodet), anemi (låga nivåer av röda blodkroppar), leukopeni (låga nivåer av leukocyter, ett slags vita blodkroppar), huvudvärk, kräkningar, illamående, förstoppning, anorexi (aptitförlust), utmattning (trötthet), asteni (svaghet), hyperbilirubinemi (höga nivåer av bilirubin i blodet) samt förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet (alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, alkalisk fosfatas och gammaglutamyltransferas
en IU/l ALT ‧ x baseline value; and bilirubin > ‧ x ULN
sv IU/l ALAT ≥‧ x utgångsvärdet och bilirubin > ‧ x ULN
en Bilirubin elevation was below ‧ %
sv Förhöjning av bilirubin var under ‧ %
en Baseline elevations of several liver function tests (especially elevated bilirubin) should preclude the use of riluzole (see section
sv Förhöjda värden av flera leverfunktionstester (särskilt förhöjt bilirubin) utesluter användandet av riluzole (se avsnitt
en Transient elevations in aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH), bilirubin and white blood cell count may occur with sevoflurane, as with the use of other halogenated anaesthetic agents
sv Kortvarig förhöjning av aspartataminotransferas (ASAT), alaninaminotransferas (ALAT), laktatdehydrogenas (LD), bilirubin och leukocyter kan uppstå med sevofluran liksom vid användning av andra halogenerade anestetiska ämnen
en Other baseline factors in co-infected patients that may be associated with a higher risk of hepatic decompensation include treatment with didanosine and elevated bilirubin serum concentrations
sv Andra baseline-faktorer hos patienter med samtidig infektion, som kan vara förenat med en högre risk för leverdekompensation inkluderar behandling med didanosin och ökad serumkoncentration av bilirubin
en Decrease in haemoglobin, decrease in haematocrit, neutropenia, thrombocytopenia, increase of serum potassium, elevation of liver function values including increase of serum bilirubin, renal failure and impairment, elevation of serum creatinine, angioedema, myalgia, vasculitis, hypersensitivity including serum sickness
sv Valsartan Minskning av hemoglobin, minskning av hematokrit, neutropeni, trombocytopeni, Ingen känd förhöjt serumkalium, förhöjda leverfunktionsvärden inkluderande ökning av frekvens serumbilirubin, njursvikt och nedsatt njurfunktion, förhöjt serumkreatinin, angioödem, myalgi, vaskulit, överkänslighet inklusive serumsjuka
en High creatine phosphokinase Increased total bilirubin
sv Hög kreatinfosfokinasnivå Ökad total bilirubinnivå
en Patient management should include laboratory evaluation of hepatic function (particularly liver function tests and bilirubin
sv Omhändertagandet av patienter bör omfatta laboratorieutvärdering av leverfunktion (framför allt leverfunktionstester och bilirubin
en However, the magnitude of effect of bilirubin is modest (compared to the typical patient with a bilirubin of ‧ mg/dl, a patient with an elevated bilirubin of ‧ mg/dl would have approximately ‧ % lower oral clearance of ambrisentan
sv Betydelsen av effekten av bilirubin är dock ringa (jämfört med den typiska patienten med ett bilirubinvärde på ‧, ‧ mg/dl skulle en patient med förhöjt bilirubin på ‧, ‧ mg/dl ha cirka ‧ % lägre oralt clearance av ambrisentan
en For Grade ‧ bilirubin elevations, doses should be reduced to ‧ mg once daily or interrupted
sv Vid förhöjda bilirubinvärden grad ‧, skall dosen minskas till ‧ mg en gång dagligen eller avbrytas
en Elevated liver function tests (including ASAT, ALAT, alkaline phosphatase, GGT, LDH, bilirubin), blood creatinine increased
sv Förhöjda leverfunktionsvärden (inklusive ASAT, ALAT, alkaliskt fosfatas, GGT, LDH, bilirubin), förhöjda blodkreatinvärden
en elevation of liver parameters (transaminases [ especially ALT ], less often gamma-GT, alkaline phosphatase, bilirubin
sv förhöjda levervärden (transaminaser [ speciellt ALAT ], mindre ofta gamma-GT, alkaliska fosfataser, bilirubin
en Instances of abnormal hepatic function with elevated hepatic enzymes accompanied by elevated bilirubin have been reported
sv Tillfällen med onormal leverfunktion med förhöjda leverenzymer följt av förhöjt bilirubin har rapporterats
en Hepatic enzymes and/or bilirubin conjugated increased
sv Ökning av leverenzymer och/eller konjugerat bilirubin
en elevations in CK (‧ X ULN), total bilirubin, reductions in phosphorus and platelet counts (see below
sv stegringar av CK (≥‧ X ULN), totalbilirubin, sänkningar av fosfatvärden och antalet blodplättar (se nedan
en Blood bilirubin increased, Gamma-glutamyl-transferase increased, Hepatitis
sv lymfsystemet Leukopeni Aanafylaktiska Immunsystemet reaktioner Hypertyroidism, Endokrina systemet Hypotyroidism, Sköldkörtel-rubbning Förhöjda Metabolism och triglycerider i nutrition blodet, Anorexi Psykiska störningar
en weight loss, increased bilirubin, hormone level altered, lab test abnormal
sv Minskad glukostolerans, viktökning, viktminskning, ökat bilirubin, förändrade hormonnivåer, onormala laboratorie tester
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,384 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.