Översättningar till svenska:

  • bulkorder   
     
    An order for a large quantity of products or services. The minimum quantity that qualifies as a bulk order is set by individual companies.

Exempel meningar med "bulk order", översättning minne

add example
en Solidarity requires us to direct the bulk of the Funds to the new Member States, but we must also remember that certain regions of the old Member States still need to gain the benefit of the leverage effect produced by the Structural Funds in order to implement projects of structural importance and to consolidate the progress they have made in their development.
sv EU måste visa solidaritet. Vi får inte fastna i våra egenintressen, för det skulle inte gagna allmänheten i de femton gamla medlemsstaterna heller, och alldeles bortsett från stöd ur fonder och strukturfonder bör vi också ge tillträde till våra länder och se till att inga regioner utesluts.
en Reference has been made to the Court of Justice of the European Communities by order of the High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), dated ‧ August ‧, which was received at the Court Registry on ‧ September ‧, for a preliminary ruling in the case of The Queen on the application of ‧) Teleos plc ‧) Unique Distribution Ltd ‧) Synectiv Ltd ‧) New Communications Ltd ‧) Quest Trading Company Ltd‧) Phones Interntional Ltd ‧) AGM Associates Ltd ‧) DVD Components Ltd ‧) Fonecomp Ltd ‧) Bulk GSM ‧) Libratech Ltd ‧) Rapid Marketing Services Ltd ‧) Earthshine Ltd ‧) Stardex (UK) Ltd and Commissioners of Customs and Excise on the following questions
sv High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) begär genom beslut av den ‧ augusti ‧, vilket inkom till domstolens kansli den ‧ september ‧, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan å ena sidan The Queen, på ansökan av: ‧) Teleos plc; ‧) Unique Distribution Limited; ‧) Synectiv Limited; ‧) New Communications Limited; ‧) Quest Trading Company Limited; ‧) Phones International Limited; ‧) AGM Associates Limited; ‧) DVD Components Limited; ‧) Fonecomp Limited; ‧) Bulk GSM; ‧) Libratech Limited; ‧) Rapid Marketing Services Limited; ‧) Earthshine Limited samt ‧) Stardex (UK) Limited och å andra sidan Commissioners of Customs and Excise beträffande följande frågor
en In order to ensure that efficacy of the product is reproducible from batch to batch and to demonstrate conformity with specifications, potency tests based upon in vitro or in vivo methods, including appropriate reference materials whenever available, shall be carried out on each final bulk or each batch of finished product, with appropriate confidence limits
sv För att säkerställa att produktens effekt inte varierar mellan tillverkningssatserna och för att styrka att produkten motsvarar specifikationerna skall styrketester, som bygger på in vitro-eller in vivo-metoder och utnyttjar lämpligt referensmaterial om sådant finns tillgängligt, utföras på varje färdigt parti eller varje sats av den färdiga produkten, varvid lämpliga säkerhetsmarginaler skall tillämpas
en Is the Council aware of the fact that, precisely because of that, there is an agreement between the US and SWIFT that stations SWIFT personnel in the Treasury Department in order to ensure that the bulk data the Treasury gets does not get searched in a bulk manner?
sv Vet rådet om att det just av detta skäl finns ett avtal mellan Förenta staterna och Swift om att personal från Swift ska finnas på finansdepartementet för att se till att de datamängder som inkommer till departementet inte genomsöks klumpvis?
en A large supplier of mechanical metallurgical plant building has a large number of customers accounting for the bulk of the firm's orders and is not therefore highly dependent on individual customers
sv En storleverantör på området för uppförande av mekaniska metallverk har ett stort antal kunder till vilka huvuddelen av leverantörens anbud går, varför beroendet av enskilda kunder inte är så stort
en Declare that, by not adopting the legislative and administrative measures necessary in order to implement Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council of ‧ December ‧ establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers, or at any rate by not informing the Commission thereof, the Kingdom of Belgium has failed to fulfil its obligations under that directive
sv fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ december ‧ om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder
en Several reduced samples may be taken from a bulk or composite sample in order to check the conformity of the lot against different criteria
sv Flera reducerade prov kan tas från ett samlingsprov eller sammansatt prov för att kontrollera partiets överensstämmelse med olika kriterier
en Heavy equipment which is often used in these operations must be handled with caution, and, in the event of a disagreement between the two parties, the dock personnel and the crew on board, the competent authority must be able to intervene to suspend the operations in order to prevent possible damage to the structure of the bulk carriers.
sv Den tunga utrustning som mycket ofta används vid sådana operationer måste hanteras med försiktighet, och om de båda parterna inte är överens, dvs. personalen på kajen och besättningen ombord, måste en behörig ledare kunna ingripa för att avbryta operationerna, för att se till att bulkfartyget förblir intakt.
en Declare that, by not adopting the legislative and administrative measures necessary in order to implement Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council of ‧ December ‧ establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers, or at any rate by not informing the Commission thereof, the Kingdom of the Netherlands has failed to fulfil its obligations under that directive
sv fastställa att Konungariket Nederländerna underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ december ‧ om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i varje fall genom att inte underrätta kommissionen om dessa bestämmelser, och
en This method was used in order to take into account the differences in internal transport costs in market and non-market economy countries incurred in particular for a bulk product such as the product under consideration, for which transport costs account for a very high proportion of the selling price
sv Denna metod användes för att man ville ta hänsyn till skillnaderna i interna transportkostnader mellan länder med marknadsekonomi och länder utan marknadsekonomi. Sådana skillnader uppstår särskilt i fråga om bulkprodukter som den berörda produkten, eftersom en mycket stor del av försäljningspriset utgörs av transportkostnader
en Handling dry bulk cargoes safely and correctly including their stowage and trimming, sequence of loading of the cargo holds of the vessel in conjunction with de-ballasting in order not to unduly stress the vessel are important for the safety of the ship
sv Med tanke på fartygets säkerhet är det viktigt att torr bulklast hanteras på ett säkert och korrekt sätt, vilket även gäller stuvningen och stabiliseringen av lasten, samt att lastningen av lastutrymmena sker parallellt med avlägsnandet av barlast så att fartyget inte påfrestas i onödan
en It was therefore vital, in order to achieve the Lisbon and Gothenburg objectives, for the European Union to fit the bulk of its assistance into the framework of harmonious, consistent territorial development.
sv För att uppnå Lissabon- och Göteborgsmålen var det därför nödvändigt för EU att infoga merparten av sitt stöd i en ram för en harmoniserad och enhetlig territoriell utveckling.
en In order to ensure that producer organisations genuinely represent a minimum number of producers, Member States should take steps to ensure that a minority of members who may account for the bulk of production in the producer organisation do not unduly dominate its management and operation
sv För att säkerställa att producentorganisationerna faktiskt representerar ett lägsta antal producenter bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att undvika att en minoritet av medlemmarna, som eventuellt svarar för den största delen av den aktuella producentorganisationens produktion, på ett otillbörligt sätt dominerar förvaltningen och driften av organisationen
en In order to determine the aid to be granted for carrying out contracts for the private storage of virgin olive oil in bulk, the Commission may, in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, open invitations to tender for a limited period
sv I syfte att fastställa det stöd som skall beviljas för att genomföra avtal om privat lagring av otappad jungfruolja får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧, inleda tidsbegränsade anbudsförfaranden
en In order to determine the aid to be granted for carrying out contracts for the private storage of virgin olive oil in bulk, the Commission may, up to ‧ October ‧ acting in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, open invitations to tender for a limited period
sv I syfte att fastställa det stöd som skall beviljas för att genomföra avtal om privat lagring av jungfruolja i lös vikt får kommissionen fram till den ‧ oktober ‧ och i enlighet med förfarandet i artikel ‧ i förordning nr ‧/EEG inleda tidsbegränsade anbudsförfaranden
en This demand has led to a record of new orders, in the segments of oil tankers, bulk carriers and containerships
sv Denna efterfrågan har lett till att antalet nya order har nått rekordnivåer i marknadssegmenten för oljetankfartyg, bulkfartyg och containerfartyg
en The Small Business Act must draw a clear distinction between, on the one hand, small family-run or craft-based local companies – which make up the vast bulk of SMEs and for the most part do not want to expand in order to retain control – and, on the other, medium-sized or small companies with strong development potential that could be referred to as precursors
sv I rättsakten för småföretag bör det göras en tydlig distinktion mellan å ena sidan små familjeföretag och hantverksföretag med en lokal marknad, som utgör den stora merparten av de små och medelstora företagen och varav de allra flesta inte vill expandera för att kunna behålla kontrollen över företaget, och å andra sidan medelstora eller små företag med stor utvecklingspotential som kan sägas vara pionjärer
en whereas in order that the scheme may have greater effect on the market at the level of producers and to make monitoring easier, the aid should be granted primarily for the bulk storage of virgin olive oil
sv För att kunna öka stödordningens inverkan på marknaden på producentnivån och för att underlätta kontrollen av den bör stödet koncentreras till lagring av jungfruolja i lös vikt
en Although current regulations ought to be sufficiently flexible to adapt to local situations, there is no justification for jeopardising the general system in order to comply with local practice which is far removed from areas where the bulk of the Community's production of fruit and vegetables is concentrated.
sv Även om gällande lagstiftning bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till lokala situationer, så är det inte försvarbart att sätta det allmänna systemet i fara enbart för att tillfredsställa lokala seder och bruk, fjärran från de områden där gemenskapens största koncentration av frukt- och grönsaksproduktion finns.
en In order to combat excessive price fluctuations, the bulk of the hop crop in the EU is sold by means of multiannual supply contracts.
sv För att motverka extrema prisutslag är den övervägande delen av den skördemängd som produceras i Europeiska unionen fastställd genom fleråriga leveransavtal.
en Packaging is required to take place within the defined area in order to safeguard the quality of the product (which deteriorates when transported unpacked), because of the greatly increased risk of the bulk product being exposed to the ambient air, which results in contamination by undesirable micro-organisms that diminish its organoleptic characteristics and considerably reduce its, already limited, shelf-life (maximum of six months after production
sv Packningen måste ske i det avgränsade området för att säkerställa produktens kvalitet (som försämras om den transporteras oförpackad), till följd av den kraftigt ökade risken att bulkprodukten exponeras för den omgivande luften, vilket leder till att den smittas med oönskade mikroorganismer som försämrar dess organoleptiska egenskaper och kraftigt minskar dess redan begränsade hållbarhet (högst sex månader efter produktion
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling by the High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), by order of that court dated ‧ August ‧, in the case of The Queen on the application of ‧) Teleos plc ‧) Unique Distribution Ltd ‧) Synectiv Ltd ‧) New Communications Ltd ‧) Quest Trading Company Ltd ‧) Phones Interntional Ltd ‧) AGM Associates Ltd ‧) DVD Components Ltd ‧) Fonecomp Ltd ‧) Bulk GSM ‧) Libratech Ltd ‧) Rapid Marketing Services Ltd ‧) Earthshine Ltd ‧) Stardex (UK) Ltd against Commissioners of Customs and Excise
sv mål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) av den ‧ augusti ‧ i målet mellan å ena sidan The Queen, på ansökan av: ‧) Teleos plc; ‧) Unique Distribution Limited; ‧) Synectiv Limited; ‧) New Communications Limited; ‧) Quest Trading Company Limited; ‧) Phones International Limited; ‧) AGM Associates Limited; ‧) DVD Components Limited; ‧) Fonecomp Limited; ‧) Bulk GSM; ‧) Libratech Limited; ‧) Rapid Marketing Services Limited; ‧) Earthshine Limited, samt ‧) Stardex (UK) Limited och å andra sidan Commissioners of Customs and Excise
en Reference for a preliminary ruling by the High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), by order of that court dated ‧ August ‧, in the case of The Queen on the application of ‧) Teleos plc ‧) Unique Distribution Ltd ‧) Synectiv Ltd ‧) New Communications Ltd ‧) Quest Trading Company Ltd ‧) Phones Interntional Ltd ‧) AGM Associates Ltd ‧) DVD Components Ltd ‧) Fonecomp Ltd ‧) Bulk GSM ‧) Libratech Ltd ‧) Rapid Marketing Services Ltd ‧) Earthshine Ltd ‧) Stardex (UK) Ltd against Commissioners of Customs and Excise
sv Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) av den ‧ augusti ‧ i målet mellan å ena sidan The Queen, på ansökan av: ‧) Teleos plc; ‧) Unique Distribution Limited; ‧) Synectiv Limited; ‧) New Communications Limited; ‧) Quest Trading Company Limited; ‧) Phones International Limited; ‧) AGM Associates Limited; ‧) DVD Components Limited; ‧) Fonecomp Limited; ‧) Bulk GSM; ‧) Libratech Limited; ‧) Rapid Marketing Services Limited; ‧) Earthshine Limited, samt ‧) Stardex (UK) Limited och å andra sidan Commissioners of Customs and Excise
en Intermediate bulk container, paper, multi-wall
sv Låda, av metall, med pall (case, with pallet base, metal
en Intermediate bulk container, woven plastic, with liner
sv Plankor, i bunt (planks, in bundle/bunch/truss
Visar sida 1. Hittade 104674 meningar matchning fras bulk order.Hittade i 12,336 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.