Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
  (  w, c)
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
   
  traditional buttermilk
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
cultured buttermilk
 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.

Picture dictionary

kärnmjölk
kärnmjölk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
en Addition of certain acid buttermilk may give considerably low figures, due to incomplete dissolving in the citrate solution
sv Tillsättning av viss kärnmjölk från syrad grädde kan leda till mycket låga värden på grund av ofullständig upplösning i citratlösningen
en The difference between the results of two determinations carried out within the shortest feasible time interval, by one operator using the same apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powder
sv Skillnaden mellan resultaten av två analyser som inom kortast möjliga tidsintervall utförts av samma kemist med användning av samma utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
en For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powder
sv Vid tillämpningen av denna artikel skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
en To determine the moisture content of acid buttermilk powder intended for animal feedingstuffs
sv Att fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i djurfoder
en Some products- in particular cream, buttermilk and whey- are in essence by-products resulting from the production of the primary dairy products such as drinking milk and cheese
sv Vissa produkter – särskilt grädde, kärnmjölk och vassla – är i grund och botten biprodukter från tillverkningen av de primära mjölkprodukterna, t.ex. dryckesmjölk och ost
en undertake to keep permanent records in the form determined by the competent body of each Member State, listing the supplier and origin of the raw materials, for butter the quantities of butter obtained and for milk powder the quantities of skimmed-milk powder, buttermilk and whey obtained and the packaging, identification and exit date of each production batch intended for public intervention
sv förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung; när det gäller smör ska det anges vilka kvantiteter som har erhållits och när det gäller mjölkpulver ska det anges vilka kvantiteter skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle som erhållits; vidare ska det anges paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som tillverkats för offentlig intervention
en Buttermilk in skimmed-milk powder shall be detected in accordance with the reference method laid down in Annex XIV
sv Kärnmjölk i skummjölkspulver ska påvisas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIV
en Detection of buttermilk
sv Påvisande av kärnmjölk
en Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruits, nuts or cocoa
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
en The method for detecting buttermilk in skimmed-milk powder is described in Annex
sv Metoden för att påvisa kärnmjölk i skummjölkspulver fastställs i bilaga
en The difference between the results of two determinations carried out by operators in different laboratories, using different apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powder
sv Skillnaden mellan resultaten av två analyser som utförts av kemister i olika laboratorier med användning av olika utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
en Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shaker
sv Lös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller sur kärnmjölk
en Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
en Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir
en The presence of acid buttermilk powder may give rise to false-positive results
sv Förekomsten av pulver från sur kärnmjölk kan ge felaktigt positiva resultat
en The notion of fresh dairy products includes fresh basic dairies (fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt), value added yoghurt and quark, fresh flavoured dairy drinks, fresh custard and porridge
sv Begreppet färska mjölkprodukter omfattar färska basmjölkprodukter (färsk mjölk, färsk kärnmjölk och naturell yoghurt), mervärdesyoghurt och kvarg, färska smaksatta mjölkdrycker, färsk kräm och gröt
en Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller k
en Moisture content in acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs shall be determined in accordance with the reference method laid down in Annex XIX
sv Fukthalten i syrat kärnmjölkspulver avsett för användning i foder ska bestämmas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIX
en The combined use of whey and buttermilk must not exceed ‧ litres per pig/per day
sv Högst ‧ liter får ges per svin och dag av vassla och kärnmjölk
en raw milk as defined in Article ‧ of Directive ‧/EEC, milk powder, skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk, buttermilk powder, whey, whey powder, whey powder low in sugar, whey protein powder (extracted by physical treatment), casein powder, lactose powder, curd and sour milk
sv Obehandlad mjölk (enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/EEG, mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk, kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysikalisk behandling), kaseinpulver, laktospulver, ostmassa och filmjölk
en The requirements for feedingstuffs in the first phase (up to ‧ kg weight) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, good-quality meat-and-bone meal as permitted under Community rules (up to ‧ % of the dry matter), fish-meal (up to ‧ % of the dry matter), buttermilk (up to a maximum ‧ litres per animal per day), lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matter), lysate protein (up to ‧ % of the dry matter), corn silage (up to ‧ % of the dry matter
sv Kraven för foder under den första fasen (upp till ‧ kg) är följande: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen), köttmjöl av god kvalitet enligt gemenskapens bestämmelser (högst ‧ % av torrsubstansen), fiskmjöl (högst ‧ % av torrsubstansen), kärnmjölk (högst ‧ liter per djur per dag), fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen), lysin (högst ‧ % av torrsubstansen), majsensilage (högst ‧ % av torrsubstansen
en The moisture content of acid buttermilk powder shall be determined using the method described in Annex
sv Vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver skall bestämmas med den metod som beskrivs i bilaga
en For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powder
sv Vid tillämpningen av denna artikel ska kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,635 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.