Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
  (  w, c)
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
   
  traditional buttermilk
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • filmjölk   

Andra betydelser:

 
cultured buttermilk
 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.

Picture dictionary

kärnmjölk
kärnmjölk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
Addition of buttermilk may lead to somewhat low figures, due to the fact that only the non-fat portion is determinedTillsättning av kärnmjölk kan leda till något låga värden på grund av att endast den fettfria delen analyseras
The presence of acid buttermilk powder may give rise to false-positive resultsFörekomsten av pulver från sur kärnmjölk kan ge felaktigt positiva resultat
To determine the moisture content of acid buttermilk powder intended for animal feedingstuffsAtt fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i djurfoder
The moisture content of acid buttermilk powder shall be determined using the method described in AnnexVattenhalten i syrat kärnmjölkspulver skall bestämmas med den metod som beskrivs i bilaga
That' s my buttermilk workingDet är för mitt bad
The feedingstuffs permitted in the second phase (fattening) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, dehydrated potato (up to ‧ % of the dry matter), manioc (up to ‧ % of the dry matter), compressed beet pulp silage (up to ‧ % of the dry matter), linseed cake (up to ‧ % of the dry matter), dried beet pulp (up to ‧ % of the dry matter), apple and pear residue, grape and tomato skin used as bulk for supplements (up to ‧ % of the dry matter), whey, buttermilk, dehydrated alfalfa meal, molasses (up to ‧ % of the dry matter), soya, sunflower or sesame extract meal (from ‧ % to ‧ % of the dry matter), coconut, maize germ, field pea and/or other legume seeds (up to ‧ % of the dry matter), brewer’s yeast and/or torula yeast, lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matterDe foder som är tillåtna under den andra fasen (gödning) är: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen, torkad potatis (högst ‧ % av torrsubstansen), maniok (högst ‧ % av torrsubstansen), komprimerat betmasseensilage (högst ‧ % av torrsubstansen), linfrökakor (högst ‧ % av torrsubstansen), torkad betmassa (högst ‧ % av torrsubstansen), äppel- och päronrester, vindruve- och tomatskal som transportämnen (högst ‧ % av torrsubstansen), vassle, kärnmjölk, torkat alfalfamjöl, melass (högst ‧ % av torrsubstansen), soja-, solros- eller sesammjöl (‧–‧ % av torrsubstansen), kokosnöt, majsutsäde, foderärter och/eller annat utsäde av baljväxter (högst ‧ % av torrsubstansen), öljäst och/eller torulajäst, fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen
Buttermilk in skimmed-milk powder shall be detected in accordance with the reference method laid down in Annex XIVKärnmjölk i skummjölkspulver ska påvisas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIV
Raw milks as defined in Article ‧ of Directive ‧/EEC, milk powder, skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk, buttermilk powder, whey, whey powder, whey powder low in sugar, whey protein powder (extracted by physical treatment), casein powder and lactose powderObehandlad mjölk (enligt definitionen i direktiv ‧/EEG), mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk, kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysisk behandling), kaseinpulver och laktospulver
The checks must establish that, except authorised raw materials used for protein adjustment as referred to in Annex I(b) to Council Directive ‧/‧/EC the skimmed milk powder does not contain other products, in particular buttermilk or whey, as defined in Annex I to this RegulationGenom kontrollerna ska det fastställas att skummjölkspulvret inte innehåller några andra produkter, särskilt inte kärnmjölk och vassle enligt definitionen i bilaga I till denna förordning, utöver sådana tillåtna råvaror som används för proteinjustering enligt bilaga ‧.‧ b i rådets direktiv ‧/‧/EG
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and creamKärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powderVid tillämpningen av denna artikel skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
Some products- in particular cream, buttermilk and whey- are in essence by-products resulting from the production of the primary dairy products such as drinking milk and cheeseVissa produkter – särskilt grädde, kärnmjölk och vassla – är i grund och botten biprodukter från tillverkningen av de primära mjölkprodukterna, t.ex. dryckesmjölk och ost
DETERMINATION OF MOISTURE IN ACID BUTTERMILK POWDERBESTÄMNING AV VATTENHALT I SYRAT KÄRNMJÖLKSPULVER
Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shakerLös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller sur kärnmjölk
large quantities of buttermilk and/or of certain non-milk proteins may lead to interferencesFörekomsten av stora kvantiteter kärnmjölk eller av vissa andra proteiner än mjölkproteiner kan leda till interferenser
Moisture content of acid buttermilk powderVattenhalten i syrat kärnmjölkspulver
The difference between the results of two determinations carried out within the shortest feasible time interval, by one operator using the same apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powderSkillnaden mellan resultaten av två analyser som inom kortast möjliga tidsintervall utförts av samma kemist med användning av samma utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
In the draft Decision, the Commission has come to the conclusion that the commitments as submitted on ‧ November ‧ ensure that the proposed merger would not significantly impede effective competition in the markets for sales of fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt; sales of branded non-health fresh dairy drinks separated according to distribution channel in retail and OOH; sales of value-added yoghurts and quark in the OOH segment; sales of fresh custard and porridge (together with all aforementioned markets fresh dairy); sales of long-life dairy drinks; sales of Dutch-type cheese to specialized wholesalers and to modern types of retail; and therefore also for procurement of raw milkI beslutsutkastet var kommissionens slutsats den att de åtaganden som gjordes den ‧ november ‧ innebär att den planerade koncentrationen inte påtagligt hämmar effektiv konkurrens på marknaderna för försäljning av färsk mjölk, färsk kärnmjöl och naturell yoghurt, försäljning av färska mjölkdrycker med externa varumärken sålda utan hälsopåståenden, uppdelade efter distributionskanal i detaljhandel och i segmentet restauranger och storhushåll, försäljning av mervärdesyoghurtar och kvarg i segmentet restauranger och storhushåll, försäljning av färsk kräm och gröt (tillsammans med alla ovan nämnda marknader färska mjölkprodukter), försäljning av hållbarhetsbehandlade mjölkdrycker, försäljning av ost av holländsk typ till specialiserade grossister och till moderna detaljhandelstyper och därför också för uppköp av obehandlad mjölk
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powderVid tillämpningen av denna artikel ska kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
From time to time, Piet was able to appreciate a meal consisting of a little more than a cheese roll and a mug of buttermilk.Piet satte då och då stort värde på en måltid bestående av litet mer än en smörgås med ost och ett glas kärnmjölk.
Yep.Got a buttermilk stack for $‧. ‧. French toast for $‧ if you' re into thatJa, vi har mjölk och fattiga riddare om du gillar sånt
Cottage cheese and buttermilkVad sägs om keso och kärnmjölk?
The method for determining the moisture content of acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs is described in AnnexMetoden för att fastställa vattenhalten i syrat kärnmjölkspulver avsett att användas i foderblandningar fastställs i bilaga
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,726 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.