Översättningar till svenska:

 • kärnmjölk   
  (Noun  w, c)
   
  Den syrliga vätska som blir kvar efter att smör har avskiljts från grädde.
   
  The sour liquid remaining after butter has been separated from cream.
   
  traditional buttermilk
   
  traditional buttermilk
 • filmjölk   
 • det som återstår av grädden sedan man kärnat smör av den   
 • surmjölk   

Andra betydelser:

 
cultured buttermilk
 
The liquid left over after producing butter from full cream milk by the churning process, also called traditional buttermilk.
 
Cultured buttermilk, a fermented dairy product produced from cow's milk, with a characteristically sour taste.

Picture dictionary

kärnmjölk
kärnmjölk

    Visa deklination

Exempel meningar med "buttermilk", översättning minne

add example
en The difference between the results of two determinations carried out within the shortest feasible time interval, by one operator using the same apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powder
sv Skillnaden mellan resultaten av två analyser som inom kortast möjliga tidsintervall utförts av samma kemist med användning av samma utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
en Detection of buttermilk
sv Påvisande av kärnmjölk
en Buttermilk biscuit.Hey, lan
sv Du skulle se den andra
en Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, not flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
en In relation to the relevant geographic market, it has been concluded that such market is national for the upstream market of (organic and non-organic) fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt
sv Vad gäller den relevanta geografiska marknaden, blev slutsatsen att denna är nationell i fråga om marknaden i föregående led för (organisk och icke-organisk) färsk mjölk, färsk kärnmjölk och naturell yoghurt
en Addition of buttermilk may lead to somewhat low figures, due to the fact that only the non-fat portion is determined
sv Tillsättning av kärnmjölk kan leda till något låga värden på grund av att endast den fettfria delen analyseras
en For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powder
sv Vid tillämpningen av denna artikel skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
en Addition of certain acid buttermilk may give considerably low figures, due to incomplete dissolving in the citrate solution
sv Tillsättning av viss kärnmjölk från syrad grädde kan leda till mycket låga värden på grund av ofullständig upplösning i citratlösningen
en The difference between the results of two determinations carried out by operators in different laboratories, using different apparatus on identical test material shall not exceed ‧ g water/‧ g acid buttermilk powder
sv Skillnaden mellan resultaten av två analyser som utförts av kemister i olika laboratorier med användning av olika utrustning på identiskt lika prover får inte överstiga ‧ g vatten/‧ g syrat kärnmjölkspulver
en natural unflavoured buttermilk (excluding sterilized buttermilk
sv naturlig, ej smaksatt kärnmjölk (med undantag av steriliserad kärnmjölk
en The method describes a procedure for the quantitative determination of phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) in skimmed-milk powder (SMP) and is suitable for detecting buttermilk solids in SMP
sv Metoden omfattar bestämning av fosfatidylserin (FS) och fosfatidyletanolamin (FE) i skummjölkspulver och gör det möjligt att påvisa kärnmjölk
en The requirements for feedingstuffs in the first phase (up to ‧ kg weight) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, good-quality meat-and-bone meal as permitted under Community rules (up to ‧ % of the dry matter), fish-meal (up to ‧ % of the dry matter), buttermilk (up to a maximum ‧ litres per animal per day), lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matter), lysate protein (up to ‧ % of the dry matter), corn silage (up to ‧ % of the dry matter
sv Kraven för foder under den första fasen (upp till ‧ kg) är följande: spannmål (minst ‧ % av torrsubstansen), köttmjöl av god kvalitet enligt gemenskapens bestämmelser (högst ‧ % av torrsubstansen), fiskmjöl (högst ‧ % av torrsubstansen), kärnmjölk (högst ‧ liter per djur per dag), fetter med en smältpunkt över ‧ °C (högst ‧ % av torrsubstansen), lysin (högst ‧ % av torrsubstansen), majsensilage (högst ‧ % av torrsubstansen
en Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream
sv Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde
en Dissolve the powder by shaking for five minutes or ‧ minutes in the case of acid buttermilk using a mechanical shaker
sv Lös pulvret genom att skaka det i mekanisk skakapparat i ‧ minuter eller i ‧ minuter om det gäller sur kärnmjölk
en The presence of acid buttermilk powder may give rise to false-positive results using the method described in Annex XII
sv Förekomsten av pulver från syrad kärnmjölk kan ge falskt positiva resultat om den metod som beskrivs i bilaga ‧ används
en undertake to keep permanent records in the form determined by the competent body of each Member State, listing the supplier and origin of the raw materials, for butter the quantities of butter obtained and for milk powder the quantities of skimmed-milk powder, buttermilk and whey obtained and the packaging, identification and exit date of each production batch intended for public intervention
sv förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung; när det gäller smör ska det anges vilka kvantiteter som har erhållits och när det gäller mjölkpulver ska det anges vilka kvantiteter skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle som erhållits; vidare ska det anges paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som tillverkats för offentlig intervention
en For the purposes of applying this Regulation, buttermilk and buttermilk powder shall be treated as skimmed milk and skimmed-milk powder, respectively
sv Vid tillämpningen av denna förordning skall kärnmjölk och kärnmjölkspulver betraktas som skummjölk och skummjölkspulver
en raw milk as defined in Article ‧ of Directive ‧/EEC, milk powder, skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk, buttermilk powder, whey, whey powder, whey powder low in sugar, whey protein powder (extracted by physical treatment), casein powder, lactose powder, curd and sour milk
sv Obehandlad mjölk (enligt definitionen i artikel ‧ i direktiv ‧/EEG, mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk, kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysikalisk behandling), kaseinpulver, laktospulver, ostmassa och filmjölk
en Whey and buttermilk must not total more than ‧ litres/head/day
sv Ett svin får högst utfodras med ‧ liter vassle och kärnmjölk per dag
en fresh basic dairy products separated into fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt
sv Färska basmjölkprodukter som delats in i färsk mjölk, färsk kärnmjölk och vanlig yoghurt
en Moisture content in acid buttermilk powder intended for use in feedingstuffs shall be determined in accordance with the reference method laid down in Annex XIX
sv Fukthalten i syrat kärnmjölkspulver avsett för användning i foder ska bestämmas i enlighet med den referensmetod som anges i bilaga XIX
en Whey and buttermilk, by-products respectively of the processing of curds and butter, together should not exceed ‧ litres per animal per day
sv Mängden vassle och kärnmjölk (biprodukter vid framställning av vassle och smör) ska tillsammans inte överstiga ‧ liter per djur per dag
Visar sida 1. Hittade 93 meningar matchning fras buttermilk.Hittade i 0,407 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.