uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
   
  tacka nej
 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • deklinera   
   
  böja substantiv och adjektiv
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • böja     
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • fall     
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
move downwards
 
a fall or drop
 
ruin(ation)
 
A reduction or diminution of activity.
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
fall (down)
 
A weakening.
 
(market) decline
 
decline (of something)
 
go down (sun)
 
inflect
 
weaken
 
refuse
 
Downward movement, fall.
 
The act of abating or the state of being abated.
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
downward movement, fall
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
(to) decline
 
weakening
 
(intransitive) To become weaker or worse.
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
decline (stock market)

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")vara på retur ("vara på tillbakagång")
declinationdeclinació; deklination; missvisning; magnetisk deklination
Decline of the Roman EmpireRomerska imperiets fall
declinedse decline
declining industrial regionindustriregion på tillbakagång
declining yearsålderdom
magnetic declinationdeklination; missvisning; magnetisk deklination
population declineavfolkning

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
Reflecting the aim of withdrawing the fiscal stimulus in line with economic recovery by ‧, the envisaged consolidation falls predominantly on the expenditure side, driven by a decline in subsidies by ‧ percentage point of GDP between ‧ andTill följd av strävan att upphäva den finanspolitiska stimulansen till ‧, faller den planerade konsolideringen huvudsakligen på utgiftssidan, beroende på att bidragen minskat med ‧ procentenhet av BNP mellan ‧ och
In this regard, it was argued that import trends from Russia were declining over the period considered, while imports from China showed an increasing trendI detta sammanhang hävdades det att utvecklingen av importen från Ryssland var negativ under skadeundersökningsperioden, medan importen från Kina däremot visade en ökande trend
Ecofin has set the end of ‧ as the expiry date for the lower rate of ‧ % VAT applying to the traditional tailoring trade, a sector now in declineEkofinrådet har satt utgången av ‧ som gräns för bevarandet av den sänkta mervärdesskatten på åtta procent inom skräddarhantverkets och skräddarkonstens traditionella men krympande näringsgren
Generally, the greater and more rapid the decline in blood glucose, the more marked is the phenomenon of counter-regulation and its symptomsVanligen gäller att ju mer och snabbare blodsockret faller, desto mer tydlig blir motregleringen och dess symtom
In elderly patients, amlodipine clearance tends to decline, causing increases in the area under the curve (AUC) and elimination half-lifeHos äldre patienter tenderar amlodipins clearance att avta, vilket medför ökade värden för ytan under kurvan (AUC) och elimineringshalveringstiden
Amongst the losers I would certainly like to mention those who are affected by CJD, but I would also like to mention the farmers and all those who are dependent on them, and who have run great risks financially and who have seen their operating profits decline considerably over the past year as well.Till förlorarna vill jag nämna dem som konfronterats med Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, men jag vill också nämna alla lantbrukare och de som är beroende av det och som i finansiellt avseende har tagit stora risker och fått uppleva hur resultaten för deras företag gått kraftigt tillbaka.
An absolutely declining market is one in which the average annual growth rate of apparent consumption over the last five years is negativeEn absolut vikande marknad är en marknad där den årliga tillväxttakten för den synliga konsumtionen under de senaste fem åren varit negativ
This opinion is an addition to this strategic and policy-oriented body of work and assesses the positive contribution of tourism to the socio-economic recovery of areas in decline as a basic element of the European tourism modelDetta yttrande ingår i denna samling av strategiska och politiska dokument och syftet med det är att framhäva den positiva roll som turismen kan spela i samband med den sociala och ekonomiska återhämtningen i eftersatta regioner som ett grundläggande element i denna europeiska modell för turism
Declination, minusDeklination-‧, ‧ grader
The Commission observed that a visible, significant consequence of abolishing the aid to CELF on the market was a fall in its small orders turnover and a decline in the number of its small accountsKommissionen har kunnat konstatera att en synlig och betydande konsekvens på marknaden av att stödet till CELF avskaffades var att omsättningen från små beställningar minskade och de små kontona blev färre
The decline of economic output in various EU countries has led to a dramatic rise in unemployment and a growth in the debts of European countries.I en rad EU-länder har den avtagande ekonomiska produktionen utlöst en drastisk arbetslöshetsökning, och EU-ländernas skuldsättning har ökat.
Accordingly, the expenditure ratio for the gross fixed capital formation component is increasing, broadly offset after ‧ by a decline in other expenditures (which in the programme includes part of consumption expenditure) by ‧ percentage points in ‧ and in social transfers by ‧ percentage points inPå motsvarande sätt ökar utgiftskvoten för den fasta bruttoinvesteringskomponenten, vilket efter ‧ i stort sett uppvägs av en minskning av övriga utgifter (som i programmet inbegriper en del offentlig konsumtion) med ‧,‧ procentenhet ‧ och av sociala transfereringar med ‧,‧ procentenhet senast
In terms of both content and policy, an opinion of this kind could, as the letter points out, be helpful to the Council and the Commission as they pursue the objective of halting biodiversity decline byI skrivelsen framhålls att ett sådant yttrande skulle kunna erbjuda rådet och kommissionen innehållsmässigt och politiskt stöd när det gäller att uppnå målet att fram till ‧ hejda förlusten av biologisk mångfald
However this reduction in costs of raw materials was not enough to prevent a decline in the profitability of the Community industry, from ‧,‧ % to – ‧,‧ % over the period consideredDe lägre råvarukostnaderna räckte dock inte för att förhindra en minskning av gemenskapens lönsamhet från ‧,‧ % till –‧,‧ % under skadeundersökningsperioden
Yet despite political commitments and policy statements of every kind, despite the signing of the Convention on Biological Diversity, which has been ratified by all ‧ EU Member States and by the EU, and despite sensible nature protection provisions adopted at EU level- including the ‧ Birds Directive and the ‧ directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (Habitats Directive)- biodiversity continues to declineTrots alla politiska trosbekännelser och deklarationer, trots undertecknandet av konventionen om biologisk mångfald, som alla ‧ EU-medlemsstater och EU-institutionerna har ratificerat, trots lämpliga miljöskyddsbestämmelser på EU-nivå som t.ex. fågeldirektivet från ‧ och livsmiljödirektivet från ‧, kan emellertid en fortsatt minskning av den biologiska mångfalden konstateras
As British conservatives we share the concern expressed throughout this House that the high level of unemployment in the EU as a whole is indeed a major problem and that a significant decline has to be the aim.Som brittiska konservativa instämmer vi i den åsikt som har uttryckts från alla sidor i kammaren, att den höga arbetslöshetsnivån i EU som helhet verkligen är ett stort problem och att en betydande minskning måste vara vår målsättning.
Furthermore, also on the basis of the Commission services’ autumn ‧ forecast, the planned excess over the reference value cannot be considered temporary, since the general government deficit is projected to increase from ‧,‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % of GDP in ‧ before it declines slightly to ‧,‧ % of GDP in ‧ based on the usual no-policy change assumptionVidare kan överskridandet av referensvärdet, också på grundval av kommissionens höstprognos ‧, inte betraktas som övergående, eftersom det offentliga underskottet på grundval av det sedvanliga antagandet om oförändrad politik beräknas öka från ‧,‧ % av BNP under ‧ till ‧,‧ % av BNP år ‧ innan det minskar något till ‧,‧ % av BNP år
(DE) Mr President, we are currently facing an explosive mix of social decline, cultural conflicts, increasing democratic deficits, the threat of supply bottlenecks, inflation, imported security risks and a speculation bubble which could burst at any moment.(DE) Herr talman! Vi står för närvarande inför en explosiv blandning av socialt förfall, kulturella konflikter, ökat demokratiskt underskott, hotet från flaskhalsar i försörjningen, inflation, importerade säkerhetsrisker och en spekulationsbubbla som kan brista i vilket ögonblick som helst.
Moreover, production capacity declined due to the aforementioned environmental requirementsVidare minskade produktionskapaciteten till följd av ovannämnda miljökrav
As mentioned in recital ‧, the reason for the decline in the Community consumption was the general economic downturn worldwideSåsom nämnts i skäl ‧ berodde den minskade förbrukningen i gemenskapen på den allmänna världsomfattande ekonomiska nedgången
In such a hypothesis, the difference in growth between ‧,‧ % and ‧,‧ % is not more than ‧ % which, according to point ‧.‧ of the MSF ‧, should lead to the conclusion that this relevant market is not in declineUnder ett sådant antagande är skillnaden i tillväxt mellan ‧,‧ % och ‧,‧ % inte mer än ‧ % vilket, enligt punkt ‧.‧ i de sektorsövergripande Rambestämmelserna från ‧, bör leda till slutsatsen att denna relevanta marknad inte är på tillbakagång
Overall experience with IVF indicates that in general the treatment success rate remains stable during the first four attempts and gradually declines thereafterErfarenheten med IVF visar att frekvensen för lyckat resultat vanligtvis är stabilt under de fyra första försöken och sedan gradvis minskar
The trend may be declining, but not in a straight line.Tendensen är alltså fallande, men minskningen är inte linjär.
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 5,078 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.