uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • avböja   
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
   
  tacka nej
 • vägra     
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • deklinera   
   
  böja substantiv och adjektiv
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • böja     
 • förfalla   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • avta   
 • avtagande   
 • baisse   
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • dala   
 • fall     
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • förjaga   
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • kräkas   
 • luta     
 • minska     
 • minskning       
 • missbilliga   
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • neka   
 • prisfall   
 • sjunka     
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • sluttning   
 • spy   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
move downwards
 
a fall or drop
 
ruin(ation)
 
A reduction or diminution of activity.
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
fall (down)
 
A weakening.
 
(market) decline
 
decline (of something)
 
go down (sun)
 
inflect
 
weaken
 
refuse
 
Downward movement, fall.
 
The act of abating or the state of being abated.
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
downward movement, fall
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
(to) decline
 
weakening
 
(intransitive) To become weaker or worse.
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
decline (stock market)

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")
vara på retur ("vara på tillbakagång")
declination
declinació; deklination; missvisning; magnetisk deklination
Decline of the Roman Empire
Romerska imperiets fall
declined
se decline
declining industrial region
industriregion på tillbakagång
magnetic declination
deklination; missvisning; magnetisk deklination

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
en The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
sv På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
en Countries outside the EU now have an increasing influence over authorisation practices within the EU, with the result being an ongoing decline in the health and environmental safety levels of authorised GMOs.
sv Utomeuropeiska länder har nu ett större inflytande på tillståndsrutinerna inom EU, med resultatet att de hälso- och miljörelaterade säkerhetsnivåerna för tillåtna genmodifierade organismer nu sänks.
en A typical example is the agricultural economy: not only does the Community budget do nothing to reverse the decline in income of poor average farmers, who are being driven from the land in droves, but the system of prices and subsidies guarantees cheap raw materials and higher profits for the tobacco and other industries which process their products.
sv Ett typiskt exempel på detta är jordbruksekonomin: gemenskapen gör ingenting i sin budget för att motverka fattiga jordbrukares minskande inkomster, som drivs från sina ägor i skockar, men systemet för priser och bidrag garanterar billigt råmaterial och högre vinster för tobaksodlare och andra industrier som förädlar sina produkter.
en The biggest decline in the Community producer's market share was between ‧ and
sv Gemenskapstillverkarnas marknadsandel minskade som mest mellan ‧ och
en To that extent, the perceptible decline in aid between 1997 and 1999 is to be welcomed - and that is the period under consideration, the period covered by the Commission's ninth aid report.
sv Därför kan också tillbakagången i stöd under åren 1997-1999 välkomnas - och det är det som det handlar om, det är tidsperioden för kommissionens nionde stödrapport.
en I welcome the adoption of paragraph 42, which 'calls on all the Member States and the Commission to reverse the worrying decline in funding for sexual and reproductive health and rights in developing countries, and to support policies on voluntary family planning, safe abortion, treatment of sexually transmitted infections and the provision of reproductive health supplies consisting of life-saving drugs and contraceptives, including condoms'.
sv Jag välkomnar godkännandet av punkt 42 som ”uppmanar alla medlemsstater och kommissionen att vända den oroande nedgången av finansieringen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i anslutning till denna i utvecklingsländerna och att stödja en politik för frivillig familjeplanering, säker abort, behandling av sexuellt överförbara infektionssjukdomar och tillhandahållande av produkter för reproduktiv hälsa såsom livräddande läkemedel och preventivmedel, inklusive kondomer”.
en Employment growth was positive in ‧ and the unemployment rate declined to ‧,‧ %
sv Sysselsättningen ökade under ‧ och arbetslösheten minskade till ‧,‧ %
en Special adjustment measures are required when entire branches of production (e.g. sugar, milk, tobacco) in certain traditional producer regions are faced with economic decline
sv När hela produktionsgrenar (t.ex. socker, mjölk, tobak) i vissa traditionella produktionsregioner riskerar att under ekonomiskt, krävs det särskilda anpassningsåtgärder
en However, this method is only applicable if prices remain stable over the period under consideration or if the prices and quantities stocked increase or decline at a constant rate during the accounting period
sv Denna metod kan endast användas om priserna är konstanta under perioden eller när priser och lagrade kvantiteter ökar respektive minskar regelbundet under räkenskapsåret
en The decline of the substantial Russian market has produced the very serious problems which the pigmeat sector is currently facing, and I therefore welcome the fact that the European Parliament has made a statement on the subject.
sv På grund av bortfallet av den viktiga avsättningsmarknaden Ryssland är de aktuella problemen på grisköttsmarknaden mycket allvarliga. Det har nämnts.
en The Commission also examined the decline in exports by the Community producers over the five-year period
sv Kommissionen undersökte även minskningen av gemenskapsproducenternas export under femårsperioden
en Without the compensation, the standard of the public service obligations entrusted to the companies would have declined; either by the application of higher fares or by reduced frequency of the services
sv Utan ersättningen skulle standarden på de tjänster som ingick i företagens allmänna trafikplikt ha försämrats, antingen genom högre taxor eller genom minskad turtäthet
en The authors concluded that: currently, the quantity of substrate required to induce a significant pH decline makes this additive type uneconomic
sv Författarna kom till slutsatsen att ... den mängd substrat (näringsämnen) som krävs för att framkalla en betydande pH-sänkning gör att användning av detta slags tillsats är oekonomisk i dagsläget
en After all, the Commission's macroeconomic policy affects the daily lives of millions of Europeans whose purchasing power, I would point out, is threatened by stagnating salaries and by an increase in the cost of living and whose working conditions continue to decline, while social protection is also dwindling.
sv Kommissionens makroekonomiska politik påverkar faktiskt vardagen för miljoner EU-medborgare vars köpkraft - det vill jag framhålla - hotas av stagnerande löner och ökade levnadskostnader, och deras arbetsförhållanden fortsätter att försämras samtidigt som deras sociala skydd krymper.
en I would issue a word of warning: unless adequate funding is forthcoming, exchanges between Western European countries will decline, without there really being any fresh impetus for exchanges with Central and Eastern Europe.
sv Jag varnar för det. Om projektet inte finansieras i tillräcklig grad, kommer utbytet mellan de västeuropeiska staterna att avta, utan att det finns verkligt nya impulser till utbytet med Central- och Östeuropa.
en Only then can it hope to qualify for much-needed international assistance that will enable this desperate country to halt its ruinous economic decline.
sv Först då kan landet hoppas på att bli berättigat till det internationella bistånd som det är i så stort behov av, och som kan göra det möjligt för detta förtvivlade land att sätta stopp för sin förödande ekonomiska nedgång.
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, when the decision was taken to lift restrictions on air transport, very many of us predicted what, unfortunately, is happening today: the decline in safety and the appearance of high-risk carriers, a kind of equivalent to the system of flags of convenience in the maritime transport sector.
sv – Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! När beslutet om att upphäva restriktionerna för lufttransporten fattades förutsade många av oss det som tyvärr sker i dag: minskad säkerhet och uppkomsten av högriskbolag, ett slags motsvarigheter till systemet med bekvämlighetsflagg inom sjötransportsektorn.
en This development is forcing the larger express service providers to expand their operational capacities, while existing airport capacities continue to decline, and night flight restrictions are rising
sv Den här utvecklingen tvingar större leverantörer av expresstjänster att utöka sin operativa kapacitet, samtidigt som den befintliga flygplatskapaciteten minskar och begränsningarna vad gäller nattflygningar tilltar
en Racial harmony is in decline and xenophobia, sometimes encouraged by government policies and institutional structures, is on the increase.
sv Den rasmässiga harmonin håller på att försämras och främlingsfientligheten, vilken ibland uppmuntras av nationell politik och institutionella strukturer, håller på att växa till.
en This fishery has been closed since 2005, and the fleet has declined from 391 vessels in 2005 to 239 vessels in 2009, directly affecting more than 2 500 families.
sv Detta fiske har varit stängt sedan 2005 och flottan har minskat från 391 fartyg år 2005 till 239 fartyg under 2009, vilket direkt har påverkat mer än 2 500 familjer.
en granting financial aid to large families, with a view to helping arrest population decline, as well as aid for single parents raising one child or more, together with measures to facilitate their entry into or return to the labour market, recalling that this situation is more and more widespread and that the difficulties facing parents in such circumstances are far greater than those facing two-parent families
sv Att tillhandahålla ekonomiskt stöd till stora barnfamiljer för att stoppa befolkningsminskningen, och till ensamstående föräldrar med ett eller flera barn, samt vidta åtgärder som gör det lättare för dem att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden, med tanke på att antalet familjer med en förälder blir allt fler och att de konfronteras med större problem än familjer med två föräldrar
en On the other hand, unemployment in the region is declining, falling from ‧1⁄2 % in ‧ to ‧ % in
sv Å andra sidan minskade arbetslösheten i regionen, från ‧1⁄2 % ‧ till ‧ %
en whereas HIV/AIDS is also contributing to the slowing of economic growth and activity and the decline in agricultural production in the worst affected countries, as productive human resources are falling prey to the infection
sv Hiv/aids bidrar också till att bromsa ekonomisk tillväxt och aktivitet och till lägre jordbruksproduktion i de svårast drabbade länderna, eftersom produktiva mänskliga resurser drabbas av infektionen
en whereas, given that the share of public transport in new Member States, although on the decline, is still higher than in the old Member States, measures need to be considered that would be able to halt a further decline in the use of public transport
sv Mot bakgrund av att kollektivtrafikens andel i de nya medlemsstaterna fortfarande är högre än i de gamla medlemsstaterna, även om den minskar, bör det övervägas åtgärder som kan hejda en ytterligare tillbakagång för kollektivtrafiken
en According to the Commission services’ spring ‧ forecast, the deficit ratio is projected to decline but remain above the threshold over the forecast horizon, at ‧,‧ % of GDP in ‧ and, under the customary no-policy-change assumption, ‧,‧ % of GDP in
sv Enligt kommissionens vårprognos ‧ väntas underskottet minska men under hela prognosperioden ligga över tröskelvärdet, i det att det väntas uppgå till ‧,‧ % av BNP ‧ och, vid det sedvanliga antagandet om oförändrad politik, ‧,‧ % av BNP
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 2,466 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.