uttal: IPA: /dəˈklɑɪn/ dɪˈklɑɪn        

Översättningar till svenska:

 • vägra     
  (Verbal  )
   
  tacka nej (till)
   
  To not want to do what is being asked.
 • avböja   
  (Verbal  )
   
  tacka nej
   
  tacka nej (till)
   
  tacka nej
 • tacka nej till   
   
  tacka nej (till)
 • deklinera   
   
  böja substantiv och adjektiv
 • medlut   
  (Noun  n)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • nedförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • utförsbacke   
  (Noun  c)
   
  sloping downward
   
  sloping downward
   
  sloping downward
 • neka   
 • avslå   
   
  tacka nej (till)
 • böja     
 • förfalla   
 • förjaga   
 • kräkas   
 • minska     
 • missbilliga   
 • sjunka     
 • sluttning   
 • spy   
 • betacka sig   
   
  tacka nej (till)
 • betacka sig för   
   
  tacka nej (till)
 • tacka nej   
   
  tacka nej (till)
 • undanbe sig   
   
  tacka nej (till)
 • avstå ifrån   
 • avta   
 • avtagande   
 • avvisa     
 • baisse   
 • böja ned   
 • böja sig ned   
 • börd   
  (Noun  )
 • dala   
 • fall     
 • falla       
 • fallande   
 • förfall       
 • försämra     
  (Verbal  )
 • gå ned   
 • gå tillbaka   
 • gå utför   
 • luta     
 • lutning   
 • minskning       
 • nalkas sitt slut   
 • nedgång       
 • nergång   
 • prisfall   
 • slutta   
 • slutta nedåt   
 • ta avstånd ifrån   
 • tillbakagång   

Andra betydelser:

 
move downwards
 
a fall or drop
 
ruin(ation)
 
A reduction or diminution of activity.
 
(intransitive) To move downwards, to fall, to drop.
 
fall (down)
 
A weakening.
 
(market) decline
 
decline (of something)
 
go down (sun)
 
inflect
 
weaken
 
refuse
 
Downward movement, fall.
 
The act of abating or the state of being abated.
 
(transitive) To refuse, forbear.
 
downward movement, fall
 
decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler’s belt)
 
(to) decline
 
weakening
 
(intransitive) To become weaker or worse.
 
(transitive, grammar) To list the inflected forms of a noun, pronoun (and in some languages adjective) for case and number.
 
A sloping downward, e.g. of a hill or road.
 
decline (stock market)

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (8)

be on the decline ("be diminishing")
vara på retur ("vara på tillbakagång")
declination
declinació; deklination; missvisning; magnetisk deklination; böjning; lutning; börd
Decline of the Roman Empire
Romerska imperiets fall
declined
se decline
declining industrial region
industriregion på tillbakagång
magnetic declination
deklination; missvisning; magnetisk deklination

    Visa deklination

Exempel meningar med "decline", översättning minne

add example
en I expect Euro-scepticism to decline if we adopt a successful budget for 2010, and I ask for support now and later on in the autumn.
sv Jag tror att EU-skepsisen kommer att minska om vi antar en framgångsrik budget för 2010, och jag ber om ert stöd nu och senare i höst.
en Nor is it acceptable that EU-wide women only occupy 3 % of top jobs, and the rate is declining.
sv Det får inte heller vara så att kvinnor över hela EU bara innehar 3 procent av de ledande posterna, och att tendensen är avtagande.
en A significant or prolonged decline in the fair value of an investment in an equity instrument below its cost is also objective evidence of impairment
sv En betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i ett egetkapitalinstrument under dess anskaffningsvärde är också objektiva belägg för ett nedskrivningsbehov
en Point ‧.‧ of the MSF ‧ provides that, in the absence of sufficient data on capacity utilisation, the Commission will use the figures on apparent consumption in order to determine whether the investment is taking place in a declining market
sv I brist på tillräckliga uppgifter om kapacitetsutnyttjande stödjer sig kommissionen i enlighet med punkt ‧.‧ i rambestämmelserna från ‧ på uppgifter om den synliga konsumtionen för att fastställa om investeringen sker på en vikande marknad
en The Moldovan economy has been severely affected by the international financial crisis, with dramatically declining output, a deteriorating fiscal position and rising external financing needs
sv Moldaviens ekonomi har drabbats hårt av den internationella finanskrisen med dramatiskt minskad produktion, försämrade offentliga finanser och ökade externa finansieringsbehov
en One of the major contributory factors to this decline is industrial fishing and the way in which by-catches are handled.
sv En av de största bidragande faktorerna till denna nedgång är industrifisket och hanteringen av bifångster.
en The decision to tackle the issue of rail was made on the basis of the ongoing decline of rail as a means of transport in Europe.
sv Beslutet att ta itu med frågan om järnvägarna fattades på grundval av att järnvägarna utnyttjas allt mindre för transporter i Europa.
en If renal function declines during maintenance therapy, reduce SIFROL daily dose by the same percentage as the decline in creatinine clearance, i. e. if creatinine clearance declines by ‧ %, then reduce the SIFROL daily dose by ‧ %
sv Om njurfunktionen försämras hos patienter som underhållsbehandlas, bör den dagliga dosen SIFROL reduceras med samma procenttal som försämringen i kreatininclearance, dvs. om kreatininclearance försämras med ‧ % ska dygnsdosen SIFROL minskas med ‧ %
en If a Member State declines the assistance of the Lead State, it will be in charge of providing assistance to its nationals and to other potential beneficiaries of its consular assistance
sv Om en medlemsstat inte vill ha denna hjälp ska den själv ta ansvaret för att skydda sina medborgare och andra personer som eventuellt åtnjuter konsulärt bistånd
en Taking into account the risks to the debt projections, the debt ratio seems to be sufficiently diminishing towards the reference value in a medium-term perspective, although increasing slightly in the short term according to the Commission forecast, bearing in mind the significant decline in the ratio during the period
sv Med hänsyn tagen till riskerna för skuldberäkningarna, förefaller skuldkvoten att minska i tillräcklig takt i riktning mot referensvärdet på medellång sikt, även om den på kort sikt ökar något enligt kommissionens prognos, med tanke på den betydande minskningen av skuldkvoten under ‧–
en And last but not least, we need a separate, specific programme of measures for the new Member States, which have yet to reach the level of development of Europe's financial markets, but are threatened by the indirect consequences of the crisis: falling investments, the rising cost of credit and declining exports.
sv Och sist men inte minst behöver vi ett separat, specifikt åtgärdsprogram för de nya medlemsstaterna, som ännu inte nått samma utvecklingsnivå som EU:s finansmarknader men hotas av de indirekta följderna av krisen: sjunkande investeringar, stigande kreditkostnader och minskande export.
en Since the early ‧s both EU fleet and the number of EU seafarers have declined significantly
sv Sedan det tidiga ‧-talet har både den sammanlagda EU-flottan och antalet EU-anställda inom sjöfarten minskat betydligt
en I believe that the case of freight transport is extremely significant: the use of the railways is continuing to decline, despite all the good intentions expressed.
sv Jag tror i stället att just varutransporterna är extremt viktiga: användningen av järnvägen fortsätter att minska, trots all den goda vilja som kommer till uttryck.
en I cite as evidence the continuous decline in the number of agricultural holdings in Belgium and the staggering decrease in the number of jobs (down 56% in 30 years).
sv Som bevis kan jag hänvisa till den fortsatta minskningen av jordbruksföretag i Belgien och den häpnadsväckande minskningen av arbetstillfällen - en minskning med 56 procent på trettio år.
en They argued that since the local currencies (CNY and KRW respectively) declined against the Euro during the IP, an equivalent adjustment on the invoiced amount for the export sales to the Community denominated in Euro should be made
sv De hävdade att eftersom de lokala valutorna (den kinesiska yuan renminbi och den sydkoreanska won) försvagades gentemot euron under undersökningsperioden, borde man göra en motsvarande justering på det fakturerade beloppet för den exportförsäljning till gemenskapen som skett i euro
en In terms of indices, the market share grew by ‧ % in ‧, but then declined by ‧ percentage points in ‧ and by a further ‧ percentage points in the IP
sv När det gäller indextalen ökade marknadsandelen med ‧ % ‧, men minskade sedan med ‧ procentenheter ‧ och med ytterligare ‧ procentenheter under undersökningsperioden
en It means that fishing ports are in terminal decline, so structural funds are poured in.
sv Det innebär att det ständigt går utför med fiskehamnar, och man häller in medel från strukturfonder.
en In specific terms, piracy entails a shrinkage of the legal music market and results in a decline in legal sales; it therefore affects the viability of the national music recording industry.
sv Mer specifikt medför piratkopiering att den lagliga musikmarknaden minskar och att den lagliga försäljningen sjunker och påverkar därför livskraften hos den nationella musikinspelningsindustrin.
en The fact that the Court of Auditors has established that error rates are in decline is therefore praise for the work of the previous Commission in external aid, in development cooperation and in enlargement policy.
sv Att revisionsrätten har konstaterat att felfrekvensen sjunker är därför ett beröm till den föregående kommissionens arbete med biståndet till tredjeländer, inom utvecklingssamarbetet och utvidgningspolitiken.
en With regret, I must decline
sv Jag är ledsen, men jag måste avstå
en If we do not want our rural areas to continue to decline and the numbers of farmers to continue to reduce, posing a serious threat to the self-sufficiency of the EU Member States, then it is high time we stopped paying agricultural subsidies to the big agricultural concerns and instead gave the money to those who really need it in order to survive - in other words, to small farmers.
sv Om vi inte vill att vår landsbygd ska fortsätta backa och att antalet bönder ska fortsätta minska, vilket utgör ett allvarligt hot mot självförsörjningen i EU:s medlemsstater, då är det hög tid att sluta betala ut jordbrukssubventioner till de stora jordbruksföretagen och i stället ge pengarna till dem som verkligen behöver stödet för att överleva - med andra ord, småbrukarna.
en In its comments to the initiation of the formal investigation procedure the competitor that wished to remain anonymous points out that the German construction and roofing market has been declining in recent years
sv I sina kommentarer till inledandet av det formella granskningsförfarandet påpekar en konkurrent som vill förbli anonym att byggnadsverksamheten i Tyskland och marknaden för taktäckningsmaterial gått tillbaka på senare år
en However, this was at the expense of market share, which suffered a further decline
sv Detta skedde emellertid på bekostnad av dess marknadsandelar, vilka minskade ytterligare
en The Community industry suffered a dramatic decline in profitability (– ‧ percentage points), cash flow (– ‧,‧ % of turnover) and return on investments (– ‧ percentage points
sv Gemenskapsindustrin drabbades också av en dramatisk försämring av lönsamheten (– ‧ procentenheter), kassaflödet (– ‧,‧ % av omsättningen) och räntabiliteten (– ‧ procentenheter
en (SK) The financial crisis brought on by the US financial sector grew very quickly into an economic crisis which immediately affected all areas of economic life. The inevitable consequences were a rapid decline in consumer spending power, a decline in output, higher unemployment, lower fiscal revenues and less money to finance state budgets.
sv (SK) Finanskrisen som uppstod i Förenta staternas finanssektor växte snabbt till en ekonomisk kris som påverkade alla ekonomiska områden och fick oundvikliga konsekvenser, exempelvis snabb nedgång i konsumenternas köpkraft, minskad tillverkning, högre arbetslöshet, lägre skatteintäkter och mindre pengar för att finansiera statsbudgetarna.
Visar sida 1. Hittade 3913 meningar matchning fras decline.Hittade i 2,052 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.