uttal:    

Översättningar till svenska:

 • möjliggöra   
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  to make able
 • aktivera   
   
  To activate or turn on.
 • kraft       
  (Verb  c)
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
 • ursäkta     
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to allow a way out or excuse for an action
 • göra det möjligt   
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • tillåta     
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something

Andra betydelser:

 
Make something possible or allow for something.
 
To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow.
 
(obsolete) To give strength or ability to; to make firm and strong.
 
To allow a way out or excuse for an action.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (13)

BitLocker enabled mode
BitLocker-aktiverat läge
browser-enabled form template
webbläsaraktiverad formulärmall
cache-enabled application
cacheaktiverat program
macro-enabled
makroaktiverad
mail-enabled object
e-postaktiverat objekt
mail-enabled universal distribution group
e-postaktiverad universell distributionslista
mail-enabled universal security group
e-postaktiverad universell säkerhetsgrupp
multicast-enabled network
nätverk med multicast-stöd
security-enabled workgroup
säkerhetsaktiverad arbetsgrupp
Web-enabled InfoPath form for mobile devices
InfoPath-webbformulär för mobila enheter
web-enabled mobile phone
mobiltelefon med webbfunktioner
workflow-enabled
som kan hantera arbetsflöden

    Visa deklination

Exempel meningar med "enable", översättning minne

add example
en Mrs Aelvoet herself has also undertaken the work necessary in connection with the Amsterdam Treaty and the Lomé Convention to enable us to make democracy and human rights a criterion for cooperation in general.
sv På detta område har kollegan Aelvoet i anslutning till Amsterdamfördraget och Loméavtalet presterat motsvarande arbete, vilket fått oss att generellt betrakta demokrati och mänskliga rättigheter som ett kriterium för samarbete.
en Access to GMOs should enable the scientists working in Europe to follow up new developments in this area
sv Tillgång till genmanipulerade organismer bör hjälpa forskare som är verksamma i Europa att följa ny utveckling på detta område
en This would lead to the situation which people have called for this morning with a positive list being established, but first we must get the accurate information to enable us to do so.
sv Detta skulle ge det resultat som man efterlyst denna förmiddag, i och med att det sker ett upprättande av en positiv lista -men först måste vi få den lämpliga information som gör det möjligt för oss att göra detta.
en Finally, we need to ensure there is a strategy to enable all Member States to produce antiviral drugs in sufficient quantities, with the direct involvement of pharmaceutical companies, and to devote our available resources also to that end.
sv Slutligen behöver vi se till att det finns en strategi för att göra det möjligt för alla medlemsstater att tillverka antivirala läkemedel i tillräckliga mängder med direkt engagemang av läkemedelsindustrin, och använda våra tillgängliga resurser till detta.
en Moreover, making women visible on the ground would enable us to make populations more aware of the inhumane nature of the use of rape as a weapon of war, and perhaps to put an end to the impunity enjoyed by perpetrators of such violence.
sv Att göra kvinnor synligare på fältet skulle också göra det möjligt för oss att göra folk mer medvetna om det inhumana i att använda våldtäkt som ett vapen i krig, och kanske få ett slut på straffriheten för förövare av detta slags våld.
en Having this option enabled is recommended even for the most experienced players, as it helps to see the actual game board constraints
sv Att ha alternativet aktiverat rekommenderas också för de mest erfarna spelarna, eftersom det hjälper till att se spelplanens verkliga begränsningar
en The other thing is that however small these initiatives may be, there are a number of things in them which enable us to promote bilateral and trilateral projects.
sv En annan sak är att hur små dessa initiativ än tycks vara finns det flera saker i dem som gör det möjligt för oss att stödja bilaterala och trilaterala projekt.
en We must remain firmly committed to implementing measures at national level, meanwhile, that enable us to deal more effectively with the problems arising out of demographic change, the quality of public finance and its long-term sustainability, the labour market, employment, social cohesion, the internal market, competitiveness, research and innovation, energy and climate change and education and training.
sv Samtidigt måste vi fortsätta att beslutsamt genomföra åtgärder på nationell nivå som gör att vi mer effektivt kan hantera de problem som uppstår till följd av demografiska förändringar, de offentliga finansernas kvalitet och långsiktiga hållbarhet, arbetsmarknaden, sysselsättningen, den sociala sammanhållningen, den inre marknaden, konkurrenskraft, forskning och innovation, energi och klimatförändring samt utbildning.
en From now on, one million European citizens, that is to say just 0.2% of the EU population, can ask the Commission to put forward proposals in certain areas: an important step towards participatory democracy, which should enable and encourage cross-border debates in Europe as the initiative must be brought by citizens residing in various Member States; a significant step forward in bringing together the citizens of Europe, in the hope that this new instrument will actually be used by European citizens, that it will be effective and that the European Commission will be able to follow the proposals put forward by citizens.
sv Detta är ett viktigt steg mot en deltagandedemokrati, som bör möjliggöra och främja gränsöverskridande diskussioner i EU eftersom initiativet måste läggas fram av medborgare som bor i flera olika medlemsstater. Det är ett viktigt steg för att föra samman Europas folk, och förhoppningen är att detta nya instrument faktiskt kommer att användas av EU-medborgarna, att det ska vara verkningsfullt och att Europeiska kommissionen ska kunna följa de förslag som medborgarna lägger fram.
en Finally, the Commission and the Council have found a form of words which has enabled the British objection to be got round, or overcome, or whatever words you like to use.
sv Slutligen har kommissionen och rådet hittat en formulering som har gjort att man kan kringgå, eller om ni föredrar få bukt med, den brittiska invändningen.
en Aid programmes are governed under the EU Joint Aid for Trade strategy which, among other objectives, claims to enable developing countries to benefit from the GSP.
sv Stödprogrammen styrs av EU:s gemensamma ”Aid for Trade”-strategi, vars syfte bland annat är att göra det möjligt för utvecklingsländerna att gynnas av Allmänna preferenssystemet.
en Given the emergence of air carriers operating air services at low cost, airports served by these carriers should be enabled to apply charges corresponding to the infrastructure and/or the level of service provided, as air carriers have a legitimate interest in requiring services from an airport that correspond to the price/quality ratio
sv Mot bakgrund av uppkomsten av lufttrafikföretag som bedriver lågkostnadstrafik bör de flygplatser som dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på den infrastruktur och/eller de tjänster som tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen har ett legitimt intresse av att kräva att kvaliteten på de tjänster som flygplatsen tillhandahåller ‖ avspeglas i priset
en In particular, this shall enable the parent company to approve the annual financial plan, or any equivalent instrument, of the distribution system operator and to set global limits on the levels of indebtedness of its subsidiary
sv Detta ska särskilt göra det möjligt för moderbolaget att godkänna den årliga finansieringsplan eller det motsvarande instrument som upprättas av den systemansvarige för distributionssystemet och att fastställa övergripande gränser för dess dotterbolags skuldsättningsnivåer
en That would enable the pan-American integration process to surmount one of the most difficult obstacles and, consequently, to make significant progress
sv En sådan situation skulle göra det möjligt att avlägsna ett av det panamerikanska integrationsprojektets mest svårövervinnerliga hinder och följaktligen åstadkomma betydliga framsteg
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in paragraph ‧(b)(i) and in the formats indicated in paragraph ‧ of this notice
sv För att kommissionen skall kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla importörer, eller företrädare som handlar på deras vägnar, att inom den tidsfrist som anges i punkt ‧ b i och i den form som anges i punkt ‧ i detta tillkännagivande ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag
en This would very much contradict the main goal of the programme, which is to enable as many old people as possible to continue living at home for as long as possible.
sv Det skulle i hög grad strida mot programmets huvudmål, nämligen att se till att så många gamla människor som möjligt kan bo kvar hemma så länge som möjligt.
en properly packed and the packaging made recognisable with a marking, enabling the identification of the registered nursery and the variety
sv De skall vara ordentligt förpackade och emballaget skall vara märkt så att den registrerade plantskolan och sorten i fråga går att identifiera
en Development and adoption in national languages of national legislation necessary to enable states to comply with their obligations under IAEA safeguards agreements and additional protocols
sv Den nationella lagstiftning som är nödvändig för att staterna skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt IAEA:s avtal om kärnämneskontroll och tilläggsprotokoll utarbetas och antas (på de nationella språken
en In order to enable the compliance function to discharge its responsibilities properly and independently, a credit rating agency shall ensure that the following conditions are satisfied
sv För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter korrekt och på ett oberoende sätt ska kreditvärderingsinstitutet säkerställa att följande villkor är uppfyllda
en In case of an emergency, such as the finding of an imported parasite or disease agent, sufficient disinfectant must be available to enable treatment of the entire facility
sv I nödsituationer, exempelvis om en införd parasit eller sjukdomsalstrande organism påträffas, skall desinfektionsmedel finnas i tillräcklig mängd för att hela anläggningen skall kunna behandlas
en I also think it is important to recognise informal learning acquired by workers, in order to enable them to change jobs more easily.
sv Jag anser också att det är viktigt att erkänna informellt lärande från arbetstagarnas sida, för att göra det lättare för dem att byta jobb.
en In particular, there is a need for skills and competences that enable people to embrace change as an opportunity, to remain receptive to new ideas and to respect and appreciate the values of others
sv I synnerhet finns det behov av färdigheter och kompetenser som gör det möjligt för människor att ta emot förändringar som en möjlighet, förbli mottagliga för nya idéer och respektera och uppskatta andras värderingar
en The present directions reflect, explain and complement provisions in the Court's Rules of Procedure and are designed to enable lawyers and agents to allow for the constraints under which the Court operates, and particularly those attributable to translation requirements and the electronic processing of procedural documentation
sv Dessa anvisningar återger, förklarar och kompletterar vissa bestämmelser i förstainstansrättens rättegångsregler och skall göra det möjligt för parternas ombud att ta hänsyn till de begränsningar som rätten underkastas bland annat på grund av nödvändigheten av översättning och elektronisk hantering av inlagor
en This has obviously been a step forward, enabling us to determine in exactly which areas the European Union is really competitive, and where we lag a little behind our main international competitors.
sv Alltså, tillämpade konkurrensnivåer som etablerats i olika industrier, och detta har uppenbarligen varit ett framsteg som har tjänat till att konstatera just de områden där Europeiska unionen är verkligt konkurrenskraftiga, och där det finns en viss eftersläpning i förhållande till våra främsta internationella konkurrenter.
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, at a time when euro-federalists are citing the need for a political Europe, which in their view would enable European integration to become more democratic, in other words, would give fewer powers to the European Commission, what do we see happening?
sv Fru talman, herr kommissionär, kära kolleger! Samtidigt som EU-federalisterna hävdar att det krävs ett politiskt Europa, som de menar skall göra det möjligt att styra det europeiska bygget mot ökad demokrati, vilket innebär att Europeiska kommissionen ges mindre makt, vad tror ni då dyker upp?
Visar sida 1. Hittade 22129 meningar matchning fras enable.Hittade i 3,507 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.