uttal:    

Översättningar till svenska:

 • möjliggöra   
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  to make able
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to make able
 • aktivera   
   
  To activate or turn on.
 • kraft       
  (Verb  c)
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
   
  to give strength or ability to; to make firm and strong
 • ursäkta     
  (Verb  )
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to allow a way out or excuse for an action
   
  to allow a way out or excuse for an action
 • göra det möjligt   
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something
 • tillåta     
   
  make something possible, give the opportunity to do something
   
  make something possible, give the opportunity to do something

Andra betydelser:

 
Make something possible or allow for something.
 
To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow.
 
(obsolete) To give strength or ability to; to make firm and strong.
 
To allow a way out or excuse for an action.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (13)

BitLocker enabled mode
BitLocker-aktiverat läge
browser-enabled form template
webbläsaraktiverad formulärmall
cache-enabled application
cacheaktiverat program
macro-enabled
makroaktiverad
mail-enabled object
e-postaktiverat objekt
mail-enabled universal distribution group
e-postaktiverad universell distributionslista
mail-enabled universal security group
e-postaktiverad universell säkerhetsgrupp
multicast-enabled network
nätverk med multicast-stöd
security-enabled workgroup
säkerhetsaktiverad arbetsgrupp
Web-enabled InfoPath form for mobile devices
InfoPath-webbformulär för mobila enheter
web-enabled mobile phone
mobiltelefon med webbfunktioner
workflow-enabled
som kan hantera arbetsflöden

    Visa deklination

Exempel meningar med "enable", översättning minne

add example
en whereas authors play a fundamental part in the activities of the cultural industries and should therefore be provided with an economic, legal and social environment that will enable the development of their creative potential
sv Upphovsmännen utgör grunden för kulturindustrins verksamhet, och det är följaktligen lämpligt att ge dem en ekonomisk, rättslig och social ram som kan säkra utvecklingen av deras kreativa potential
en Urgency is also the only way to enable the President-in-Office, Mr Cunningham, to conclude the commendable inquiry that has been conducted in a difficult climate and to give producers a positive and definite answer.
sv Ett beslut om brådskande förhandling är dessutom det enda sättet att tillåta ordföranden, minister Cunningham, att avsluta det beundransvärda pedagogiska arbete som har påbörjats och som på sista tiden inte har varit lätt, och att ge ett positivt svar till vissa tillverkare.
en I would like to thank the shadows for their constructive cooperative approach, which enabled us to create a broad consensus.
sv Jag vill tacka skuggföredragandena för deras konstruktiva samarbete, som gjorde att vi kunde skapa ett brett samförstånd.
en The size of the sample for inspection shall be as such as to enable at least the detection of ‧ % level of infestation with a level of confidence of ‧ %
sv Antalet prov vid undersökningen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på ‧ % med en konfidensnivå på ‧ %
en Mr President, I am grateful to the three rapporteurs for their support for these series of measures, which are going to enable us to speed up the implementation of the projects on the ground.
sv Jag vill tacka de tre föredragandena för deras stöd till dessa olika åtgärder som kommer att göra det möjligt att påskynda det praktiska genomförandet av projekten.
en The discussions at Chantilly, in which Parliament took part through your committee chairman Mr Andersson, enabled us to reaffirm a number of common values which we all share, and it is precisely these that define Europe's ambitions for social policy.
sv Diskussionerna i Chantilly, där parlamentet representerades av utskottsordföranden Jan Andersson, gjorde det möjligt för oss att på nytt bekräfta ett antal gemensamma värderingar som vi alla delar, och det är just dessa som anger ramen för EU:s ambitioner för socialpolitik.
en are placed on the market only if they enable interoperability to be achieved within the rail system while at the same time meeting the essential requirements
sv endast släpps ut på marknaden om de medger att driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet uppnås och de uppfyller de väsentliga kraven
en The fact that the discretion enjoyed by the national authorities as regards the establishment of an absence of nutritional need is subject to only limited review by the courts is compatible with Community law, on condition that the national procedure for judicial review of the decisions in that regard taken by those authorities enables the court or tribunal seised of an application for annulment of such a decision effectively to apply the relevant principles and rules of Community law when reviewing its legality
sv Det är förenligt med gemenskapsrätten att det endast sker en begränsad domstolskontroll av de nationella myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning vid fastställandet av att det saknas ett näringsmässigt behov, under förutsättning att det nationella förfarandet för domstolskontroll av de beslut som fattats på detta område av de behöriga myndigheterna ger den domstol till vilken ett sådant beslut har överklagats möjlighet att vid legalitetsprövningen av beslutet faktiskt tillämpa de relevanta gemenskapsrättsliga principerna och reglerna
en The functions performed by these common offices could be based on a system of deputising between Member States, which would enable the following proposals to be put into practice
sv Syftet med de gemensamma kontoren skulle vara att komplettera medlemsstaternas arbete, och konkret avse följande
en In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, importers and Union producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (‧ October ‧ – ‧ September
sv För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprov skulle behöva göras och i så fall göra ett urval ombads alla exporterande tillverkare, importörer och unionstillverkare att ge sig till känna för kommissionen och att, såsom angavs i tillkännagivandet om inledande av undersökningen, lämna grundläggande uppgifter om sin verksamhet med anknytning till den berörda produkten under undersökningsperioden (‧ oktober ‧ – ‧ september
en But we also need strong leadership, in theory enabled by the Lisbon Treaty, to forge a lasting vision for Europe's diplomacy in the world.
sv Vi behöver också ett starkt ledarskap, vilket i teorin möjliggörs av Lissabonfördraget, för att mejsla ut en hållbar vision för EU:s diplomati i världen.
en That is why we believe that the Citizens' Initiative must get going as soon as possible, because it will be evidence of the political will of the Member States, of Parliament and of the Union's institutions to give the public a voice and enable citizens to participate in the life of the Union.
sv Därför anser vi att medborgarinitiativet måste komma i gång snarast möjligt, då det kommer att vara ett uttryck för medlemsstaternas, parlamentets och unionens politiska vilja att ge allmänheten en röst och göra det möjligt för medborgarna att delta i unionens verksamhet.
en This enables the trees to take root better without significantly disturbing oxygen or water profiles
sv Detta innebär att träden rotar sig bättre utan att störa syre- eller vattenprofilerna i någon nämnvärd grad
en Calls on the Member States to adopt appropriate legislative and/or administrative measures to support elected representatives in the reconciliation of their family and public responsibilities and, in particular, encourage parliaments and local and regional authorities to ensure that their timetables and working methods enable elected representatives of both sexes to reconcile their work and family life
sv Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder för att hjälpa valda representanter att förena familjeansvaret med de offentliga plikterna och särskilt att uppmuntra parlament och lokala och regionala myndigheter att se till att deras arbetstider och arbetsmetoder gör det möjligt för valda representanter av båda könen att förena yrkes- och familjelivet
en In addition they must ensure that every examiner is monitored once every five years when conducting driving tests for a total minimum period of half a day, thus enabling several driving tests to be monitored
sv Dessutom skall medlemsstaterna se till att varje förarprövare vart femte år skall observeras i sitt arbete under minst en halv dag, så att flera förarprov kan observeras
en Member States shall ensure that in each Member State a national reference laboratory is designated, with facilities and expert personnel enabling it to show at all times, and especially when the disease in question first appears, the type, sub-type and variant of the relevant pathogen and to confirm results obtained by regional diagnostic laboratories
sv Medlemsstaterna skall se till att det utses ett nationellt referenslaboratorium i varje medlemsstat med resurser och sakkunnig personal som vid alla tidpunkter och särskilt när sjukdomen i fråga första gången bryter ut kan bestämma patogenets art, underart eller variant och bekräfta resultat från regionala diagnoslaboratorier
en EU support for meeting the cost of these requirements will go a long way in enabling the laboratories in the targeted countries to improve their technical competence significantly and to improve the quality and accuracy of chemical analysis
sv EU-stöd för att bestrida de kostnader som dessa krav medför kommer att ge laboratorierna i målländerna goda möjligheter att förbättra sin tekniska kompetens betydligt och förbättra kvaliteten på och exaktheten i de kemiska analyserna
en For the purpose of facilitating the recovery of gains resulting from irregularities, as defined in point ‧ of the first paragraph of Article ‧, institutions and persons, as referred to in Article ‧a of Directive ‧/‧/EEC, shall provide the competent authorities of the Member States, upon request and in accordance with paragraph ‧, with all relevant financial information enabling those authorities to apply the measures provided for in Article
sv Med syftet att underlätta återkrav av vinning som har sin grund i oegentligheter enligt definitionen i artikel ‧ första stycket punkt ‧, skall de institut och personer som avses i artikel ‧a i direktiv ‧/‧/EEG på begäran och i enlighet med punkt ‧ förse medlemsstaternas behöriga myndigheter med all relevant ekonomisk information som kan göra det möjligt för dessa myndigheter att tillämpa de åtgärder som nämns i artikel
en I would like to thank Mr Clegg for having enabled us to come to an agreement with the Council on a joint regulation protecting our airlines against subsidisation and unfair pricing practices.
sv Jag vill tacka Nicholas Clegg för att han har gjort det möjligt för oss att nå fram till en uppgörelse med rådet om en gemensam förordning som skyddar våra flyglinjer mot subventionering och illojal prissättning.
en The technical documentation must enable the design, manufacture, installation and operation of the subsystem to be understood, and shall enable conformity with the requirements of the TSI to be assessed
sv Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att förstå delsystemets konstruktion, tillverkning, installation och funktion, samt bedöma överensstämmelsen med kraven i TSD
en The Animal Health Code of the IOE/OIE recommends that bovine meat and meat products from countries or zones classified as having a high incidence of BSE should be eligible for trade only under certain strict conditions, such as an effective feed ban, a permanent system for the identification of cattle enabling animals to be traced back to the herd and dam of origin, the removal of specified risk materials and the slaughter and complete destruction of certain higher risk animals, such as offspring and birth cohorts of BSE cases
sv I de allmänna regler för djurhälsa som utfärdas av IOE/OIE rekommenderas att handel med nötkött och nötköttsprodukter från länder eller områden där incidensen för BSE klassificerats som hög endast får ske på vissa stränga villkor, bland annat ett effektivt utfodringsförbud, ett permanent system för märkning av boskap varigenom det blir möjligt att identifiera ursprungsbesättning och moderdjur, avlägsnande av specificerat riskmaterial samt slakt och fullständig destruering av vissa högriskdjur, t.ex. avkomma från BSE-djur och djur från samma födelsekohort som BSE-djur
en Draws attention to the value of finding solutions, for instance based on a voluntary labelling system, that will enable the consumer to identify products that have been manufactured in compliance with basic employment rights as defined by the WTO and with respect for the environment
sv Europaparlamentet framhåller värdet av att finna ut system, till exempel på grundval av frivillig märkning, som gör det möjligt för konsumenten att identifiera de varor som tillverkats med respekt för grundläggande arbetsrättigheter, i enlighet med ILO:s definition, och med respekt för miljön
en Today's vote will enable European agricultural tractor manufacturers to deal with the more stringent exhaust emission limits imposed by the entry into force of Stage III B of Directive 2000/25/EC.
sv Dagens omröstning kommer att göra det möjligt för Europas tillverkare av jordbrukstraktorer att hantera de strängare utsläppsbegränsningarna som kommer att tillämpas när steg III B i direktiv 2000/25/EG träder i kraft.
en These financial perspectives may not reflect all the ambitions of one party or another, but they will nevertheless enable the EU to take action in the interests of competitiveness, employment, economic and social cohesion, better protection of the environment and internal security and in favour of a more active international role.
sv Denna budgetplan kanske inte återspeglar alla ambitioner hos den ena eller andra parten, men den kommer ändå att göra det möjligt för EU att vidta åtgärder till förmån för konkurrenskraft, sysselsättning, ekonomisk och social sammanhållning, bättre miljöskydd, inre säkerhet och för en mer aktiv internationell roll.
en Re-Enable All & quot; Donapos; t Ask Againquot; Warnings
sv Aktivera alla varningar med & quot; Fråga inte igenquot
Visar sida 1. Hittade 22129 meningar matchning fras enable.Hittade i 3,033 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.