Översättningar till svenska:

 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus
 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
en Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific Ocean
sv Ett sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
en The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.
sv Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
en And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks
sv Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.
sv Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
en Removal of sharks' fins on board vessels
sv Avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg
en However, the amendment was defeated as it would have interfered with the catching of sharks by EU industry.
sv Ändringsförslaget röstades emellertid ned, eftersom det skulle ha utgjort ett hinder för EU-industrins hajfångst.
en We know sharks are attracted by blood and thrashing about
sv Vi vet att hajar dras till blod och plaskande rörelser
en It' s a shark, it' s a shark.Yeah
sv Det är en haj, det är en haj
en Sharks are good swimmers.
sv Hajar är goda simmare.
en That is behind Parliament's resolution concerning polar bears, elephants, tigers, big Asian cats and sharks.
sv Det ligger bakom parlamentets resolution om isbjörnar, elefanter, tigrar, stora asiatiska kattdjur och hajar.
en A shark gun, naturally
sv En hajpistol
en Fish belonging to the taxon Elasmobranchii, which includes sharks, skates, rays and similar species are generally very vulnerable to exploitation due to their life-cycle characteristics
sv Fiskar tillhörande underklassen Elasmobranchii, som inbegriper hajar, rockor och besläktade arter, är i allmänhet mycket sårbara för fiske beroende på särdragen i livscykeln
en Basking shark (Cetorhinus maximus
sv Brugd (Cetorhinus maximus
en You squeeze through there...... and tell me you' re not hungry enough to eat a carpet shark
sv Pressa dig igenom där...... och säg att du inte skulle kunna äta en haj sen
en You are like...This woman' s a shark
sv Denna kvinnan är en haj
en Calls on the Commission to put before the European Parliament and the Council within the next six months a proposal for amending Regulation (EC) No ‧/‧ in line with the majority of scientific analyses of shark fin to carcass ratios for Atlantic sharks, including the blue shark (Prionacea glauca), which conclude that a ‧% fin to dressed weight (approximately ‧,‧ % of live weight) ratio is an appropriate upper limit for mixed shark fisheries
sv Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom sex månader för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ som överensstämmer med slutsatserna från majoriteten av de vetenskapliga analyser som gjorts av förhållandet mellan fenvikt och kroppsvikt för atlantiska hajar, däribland blåhaj (Prionace glauca), enligt vilka ett förhållande mellan fenvikt och rensad vikt på ‧% (motsvarande ca ‧% färsk vikt) är en lämplig övre gräns för blandat hajfiske
en A shark did this?
sv Gjorde en haj det?
en I could go in a shark cage
sv Jag kan stå i en hajbur
en I' ve had some experience with sharks
sv Jag har en del erfarenhet av hajar
en We may have another shark problem
sv Vi kanske har ett nytt hajproblem
Visar sida 1. Hittade 2154 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 2,686 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.