Översättningar till svenska:

 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus
 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks
sv Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
en Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific Ocean
sv Ett sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
en Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.
sv Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.
sv Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
en These companies are like predatory sharks and they should be stopped.
sv Dessa företag är som rovgiriga hajar och måste stoppas.
en Current scientific knowledge, generally based on the examination of catch rates, indicates that many stocks of sharks are seriously under threat
sv Nuvarande vetenskaplig kunskap, som i allmänhet baserar sig på undersökningar av fångster, tyder på att många hajbestånd är allvarligt hotade
en It welcomes an Australian proposal to list the great white shark in Appendix II of CITES with a zero quota on precautionary principle grounds.
sv Den välkomnar ett förslag från Australien att lista vithajen i bilaga II till CITES med nollkvot på grund av försiktighetsprincipen.
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ establishing a prohibition of fishing for deep-sea sharks in Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of V, VI, VII, ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Spain
sv Kommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ november ‧ om förbud mot fiske efter djuphavshaj i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, ‧ och ‧ med fartyg som för spansk flagg
en The regulation is designed to prevent shark finning, where shark carcasses are thrown overboard after high-value shark fins have been removed.
sv Förordningen syftar till att förhindra att hajfenor avlägsnas, det vill säga att hajkropparna slängs överbord efter det att de värdefulla hajfenorna har avlägsnats.
en The shark does all the work, but the remora gets the spoils
sv Hajen gör allt jobb, men remoran får allt byte
en The quantity of sharks retained on board by any vessel using the gear type described in point ‧.‧(b) shall be no more than ‧ % by live-weight of the total quantity of marine organisms retained on board
sv Antalet hajar som behålls ombord av något fartyg som använder det redskap som beskrivs i punkt ‧.‧ b får vara högst ‧ % i levande vikt av den totala kvantiteten marina organismer som behålls ombord
en I think the strong international market for shark fins, mostly as we have just heard for the Asian shark fin soup market, coupled with the relatively low value of shark meat, has motivated Spain and Portugal to support this drastic amendment.
sv Jag anser att den starka internationella marknaden för hajfenor, som vi just hörde framför allt den asiatiska marknaden för hajfensoppa, tillsammans med det ganska låga värdet på hajkött, har fått Spanien och Portugal att stödja detta drastiska ändringsförslag.
en That' s one small step for man, one giant leap for the Metropolis Sharks
sv Det är ett litet steg för mannen, och ett gigantiskt hopp för Metropolis Sharks
en Creighton has no water or sharks
sv Creighton har inget vatten eller hajar
en whereas the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals has listed the Great White Shark in Appendices I and ‧ of that convention, whereas Australia listed the species in CITES Appendix ‧ in ‧, with reservations from Norway and Japan, and whereas the World Conservation Union (IUCN) has listed the species as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species since
sv I konventionen om bevarande av migrerande arter av vilda djur har vithajen införts i bilagorna I och ‧ i den konvention, ‧ införde Australien arten i CITES-bilaga III, med reservationer från Norge och Japan, och IUCN (Internationella naturvårdsunionen) har sedan ‧ infört arten som sårbar i sin rödlista över utrotningshotade arter
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No ‧/‧, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier
sv Rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ vad gäller fiskemöjligheter i grönländska, färöiska och isländska vatten och fiske efter torsk i Nordsjön, och ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ vad gäller möjligheter till fiske efter djuphavshaj och skoläst
en I feel that the Members of the European Parliament would be a choice morsel for terrorist sharks and, if you ask me, I will be able to tell you what, in my opinion, is lacking in terms of security for us Members.
sv Jag anser att Europaparlamentets ledamöter skulle vara en riktig godbit att sätta tänderna i för fula fiskar som terrorister, och om ni frågar mig kan jag tala om vad jag anser saknas i säkerhetsväg för oss ledamöter.
en You' re going to need these and the shark gun on the way back
sv Du behöver de här på tillbakavägen
en It shall be prohibited to purchase, offer for sale or sell shark fins which have been removed on board, retained on board, transhipped or landed in contravention of this Regulation
sv Det skall vara förbjudet att köpa, sälja eller till försäljning utbjuda hajfenor som har avlägsnats ombord, behållits ombord, lastats om till annat fartyg eller landats i strid med denna förordning
en The problem exists because the industry can now land the fins and the sharks at different ports.
sv Problemet finns eftersom industrin nu kan landa fenorna och hajarna i olika hamnar.
en Lenny, where I come from, fish don' t like to get grabbed by sharks
sv Därifrån jag kommer gillar inte fiskar att bli fasthållna av hajar.-Förlåt
Visar sida 1. Hittade 2154 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 2,506 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.