Översättningar till svenska:

 • årfenshaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus
 • vitfenad oceanhaj   
  (Noun  c)
   
  Carcharhinus longimanus
   
  Carcharhinus longimanus

Andra betydelser:

 
a large pelagic shark, taxonomic name Carcharhinus longimanus, characterized by the white tips on the fin, often prone to attack humans.
 
A large pelagic shark inhabiting tropical and warm temperate seas, having long, white-tipped, rounded fins.

    Visa deklination

Exempel meningar med "oceanic whitetip shark", översättning minne

add example
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet ska fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en The great white shark is the ocean's top predator, the lion of the seas.
sv Vithajen är havens främsta rovdjur, havens lejon.
en Sharks are being wiped out in the oceans in order to satisfy the Asian whim of making soup from their fins, and that is not a good thing.
sv Hajarna i haven utrotas för att tillfredsställa den asiatiska ingivelsen att göra soppa på deras fenor. Detta är inte bra.
en And then Nemo' s dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks
sv Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar
en Such protocol should seek to identify the condition, in spatial and time frames, of the stock, probing into its composition and biological features, and exploring its habitats, in order to increase the knowledge of the Parties, considering also the potential impacts of the fishery on its ecosystem components, associated or dependent species and the requirements for mitigation of the environmental impacts and adverse effects on birds, turtles and sharks, as well as the food chains and the physical environment of the South Eastern Pacific Ocean
sv Ett sådant protokoll bör försöka identifiera beståndens tillstånd med hänsyn till fysiska och tidsmässiga ramar, undersöka dess sammansättning och biologiska egenskaper, och utforska dess livsmiljöer för att öka parternas kunskap, och samtidigt överväga fiskets potentiella effekter på dess ekosystemkomponenter, associerade eller beroende arter och behoven av att begränsa miljöpåverkan och de negativa effekterna för fåglar, sköldpaddor och hajar samt det sydöstra Stilla havets näringskedja och fysiska miljö
en In the Eastern, Western and Central Pacific Ocean purse seine vessels shall promptly release unharmed, to the extent practicable, all sea turtles, sharks, billfishes, rays, dorado, and other non-target species
sv I östra, västra och centrala Stilla havet skall fartyg som fiskar med snörpvad genast släppa oskadad, i den mån detta är möjligt, all havssköldpadda, haj, segelfisk, rocka, guldmakrill och andra icke-målarter
en He' s a shark hunter
sv Han är haj- jägare
en That being said, does the European Union have any information or studies enabling it to assess the situation of the sharks in the Mediterranean?
sv Har EU mot bakgrund av detta någon information eller några studier som gör att unionen kan bedöma situationen för hajarna i Medelhavet?
en Come on, there could be sharks out here
sv Det kan finnas hajar här!
en The problem exists because the industry can now land the fins and the sharks at different ports.
sv Problemet finns eftersom industrin nu kan landa fenorna och hajarna i olika hamnar.
en Madam President, cutting the fins off sharks is barbaric.
sv (EN) Fru talman! Att skära fenorna av hajar är barbariskt.
en Miniaturized sharks
sv Miniatyrhajar
en They pay a guy like you to watch sharks?
sv Du är betald för att titta på hajar?
en Concurs with the analysis that overfishing is a common problem worldwide, resulting in depleted fish stocks, threats to species such as other fish, sharks, birds, marine mammals and turtles, damage to the marine habitat and threats to jobs linked to, or deriving from, fishing
sv Europaparlamentet instämmer i kommissionens analys som visar att överfiske är ett vanligt problem i hela världen, vilket leder till utfiskning av kommersiellt värdefulla bestånd, hot mot övriga arter som andra fiskar, hajar, fåglar, marina däggdjur och sköldpaddor, samt skador på den marina livsmiljön
en Considers that the impact of fishing upon non-commercial species of all kinds (fish, sharks, turtles, birds, marine mammals) must be investigated as a priority, in conjunction with research into alterations to fishing gears and practices to decrease such catches
sv Europaparlamentet kräver att prioritet ges åt att undersöka konsekvenserna av fiske efter ickekommersiella arter av alla slag (fisk, haj, sköldpaddor, fåglar, havsdäggdjur), tillsammans med forskning om anpassningar av fiskeredskap och fiskemetoder för att minska sådana fångster
en Is it a shark bite or isn' t it?
sv Är det ett hajbett eller inte?
en Sharks, turtles and dolphins run the risk of being circled and caught.
sv Hajar, sköldpaddor och delfiner riskerar att ringas in och fångas.
en Controversy swirls around the six- point Shark underdogs
sv Kontroverserna är många kring Sharks
en However, considering the importance of the work to be done, the necessary collection of information, reflection and consultation and assessment of possible measures, it would not be realistic to set the finalisation date of any comprehensive Commission proposal for a plan of action for sharks within the time limit indicated in Amendment 8.
sv Men med tanke på vikten av det arbete som ska utföras, det nödvändiga insamlandet av information, samråd om och övervägande och bedömning av tänkbara åtgärder, skulle det inte vara realistiskt att fastställa ett slutdatum för ett omfattande förslag från kommissionen om en handlingsplan för hajar inom den tidsgräns som anges i ändringsförslag 8.
en I am committed to advances in the area of shark conservation and other aspects of marine biodiversity, and will inform you in due time of the progress made.
sv Jag är för framsteg inom området bevarande av hajar och andra aspekter av marin biologisk mångfald, och kommer att i sinom tid informera er om de framsteg som görs.
en Paragraph 3 of the report incorrectly implies that ICES and ICCAT support an increase in fin- to live-weight ratio for the blue shark.
sv I punkt 3 i betänkandet påstås felaktigt att ICES och ICCAT stödjer en ökning av förhållandet mellan fenor och färsk vikt för blåhajen.
en The shark does all the work, but the remora gets the spoils
sv Hajen gör allt jobb, men remoran får allt byte
en Subject: Shark fishing in the EU
sv Angående: Hajfiske i EU
Visar sida 1. Hittade 2154 meningar matchning fras oceanic whitetip shark.Hittade i 5,238 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.