uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.
  • förestående   
  • kvarstående   

Andra betydelser:

 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
begun but not completed
 
pending (e.g. legal case)
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
Present participle of pend.

Did you mean: Pending

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

be pending
stå på tur
Pending
Väntande
pending change
väntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
en It may be decided, in accordance with the procedure referred to in Article ‧, to stop the application of the grubbing-up scheme in a Member State if, taking into account the pending applications, continued grubbing-up would lead to a cumulated area grubbed-up of more than ‧ % of the Member State's total area planted with vines as referred to in Annex VIII
sv Det är tillåtet att, i enlighet med förfarandet i artikel ‧.‧, besluta att avbryta tillämpningen av systemet med röjning i en medlemsstat, om fortsatt röjning, med tanke på de ansökningar som ännu inte har avgjorts, skulle föra med sig en sammanlagd röjd areal på över ‧ procent av den sammanlagda areal i medlemsstaten som är planterad med vinstockar enligt bilaga VIII
en If such a method does not exist, an analytical method with appropriate performance characteristics may be used, pending the development of a validated method.ANNEX IIICorrelation table
sv Om det inte finns en sådan metod, får en analysmetod med lämpliga kvalitetskriterier användas i avvaktan på utarbetandet av en validerad metod.BILAGA IIIJämförelsetabell
en Pending the compilation of the list provided for in paragraph ‧ and the adoption of model certificates as referred to in paragraph ‧, Member States may maintain the controls provided for in Directive ‧/EC and certificates provided for under existing national rules
sv I väntan på att förteckningen enligt punkt ‧ skall upprättas och att de förlagor till intyg som avses i punkt ‧ skall antas, får medlemsstaterna behålla de kontroller som föreskrivs i direktiv ‧/EG och de intyg som föreskrivs enligt gällande nationella bestämmelser
en CONSCIOUS of the need to lay down special provisions for enhanced dialogue between the Member States whose currency is the euro, pending the euro becoming the currency of all Member States of the Union
sv SOM ÄR MEDVETNA OM behovet av särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog mellan de medlemsstater som har euron som valuta i avvaktan på att euron blir valuta i alla unionens medlemsstater
en However, that status may be provisionally suspended if the animal or animals are immediately destroyed or isolated, pending official confirmation of the disease or an official quashing of the suspicion of that disease
sv Om djuret eller djuren avlägsnas eller isoleras omedelbart, får dock statusen tillfälligt dras in, i avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomen eller ett officiellt undanröjande av misstanken om sjukdomen
en It is a three-pillar approach which includes: screening of pending legislation with a view to withdrawing proposals which do not meet the criteria; the simplification exercise; and the upgrading of methods for preparing new legislative proposals, including impact assessments.
sv Det är en strategi som bygger på tre pelare och som innefattar följande: kontroll av lagstiftning som ännu ej är antagen i avsikt att dra tillbaka förslag som inte uppfyller kriterierna, förenklingsarbete och uppgradering av metoder för att förbereda nya lagstiftningsförslag, inklusive konsekvensbedömningar.
en Let me just remind you that there are, at present, eighty cases pending in Austria alone, of which only two were decided by the Supreme Court.
sv Jag vill bara erinra om att vi nu enbart i Österrike har haft 80 förfaranden, av vilka bara två har avgjorts av högsta domstolen.
en I should just like to say a word about the pending research.
sv (EN) Jag vill bara säga några ord om den pågående forskningen.
en The Agreement shall be applied on a provisional basis as from the date of signature thereof, pending the completion of the procedures for its formal conclusion
sv Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats
en Where the results of analytical tests indicate the presence of residues of a substance for which MRPLs have been established in accordance with Decision ‧/‧/EC, and pending the implementation of Regulation (EC) No ‧/‧ on ‧ January ‧, it is appropriate to clarify the action to be taken, taking into consideration the seriousness of the threat which the consignment may represent to human health, and the provisions laid down in Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC and in Regulation (EC) No
sv När det i resultaten av analysen påvisas förekomst av restsubstanser för vilka lägsta funktionsgränser har fastställts i enlighet med kommissionens beslut ‧/‧/EG, bör det, tills förordning (EG) nr ‧/‧ skall börja tillämpas den ‧ januari ‧, klarläggas vilka åtgärder som skall vidtas, med hänsyn till hur allvarligt hot sändningen kan utgöra mot människors hälsa, och till bestämmelserna i direktiven ‧/‧/EG och ‧/‧/EG samt i förordning (EG) nr
en As to the question on the declaration, I am not in a position to withdraw the declaration, which I delivered on behalf of the European Commission, but I can assure you that the adoption of the new legal status – the vote on the conciliation text – will have an impact on the pending cases, which have been mentioned repeatedly.
sv När det gäller förklaringen är jag inte i stånd att dra tillbaka den, eftersom jag lade fram den på Europeiska kommissionens vägnar, men jag kan försäkra er om att antagandet av den nya rättsliga statusen – omröstningen om förlikningsutkastet – kommer att inverka på de oavgjorda mål som har nämnts upprepade gånger.
en Pending its entry into force, the Protocol shall be applied on a provisional basis from the date of accession
sv I avvaktan på att det skall träda ikraft skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen
en having regard to its resolution of ‧ December ‧ on presumed use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners, which, as regards the inquiry pending at the Council of Europe, envisages the need for a temporary committee of the European Parliament to be set up to accompany such an enquiry, particularly as Member States are implicated
sv med beaktande av sin resolution av den ‧ december ‧ om CIA:s förmodade användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar där det, mot bakgrund av Europarådets pågående undersökning, fastställs att det behövs ett tillfälligt utskott inom Europaparlamentet för att åtfölja denna undersökning, särskilt vad gäller medlemsstaters inblandning
en While the procedure for the review of ISPM No ‧ is under way and pending the results of that review, the application of the Community requirement that wood packaging material imported from third countries be made from debarked round wood should be postponed temporarily
sv I avvaktan på resultatet av den pågående översynen av ISPM nr ‧ bör tillämpningen av gemenskapens krav på att träförpackningsmaterial importerat från tredjeländer skall vara tillverkat av barkat rundat trä skjutas upp tills vidare
en In April ‧, the FDA (Food and Drug Administration) and the EMEA requested that Pfizer voluntarily withdraw Bextra (valdecoxib) from the market and Pfizer agreed to suspend sale and marketing of Bextra worldwide pending further discussions on the unfavorable risk versus benefit due to data on serious skin reactions
sv Den ‧ april ‧ uppmanade FDA (Food and Drug Administration) och EMEA Pfizer att frivilligt ta bort Bextra (valdecoxib) från marknaden.Pfizer gick med på att tillsvidare upphöra med försäljning och marknadsföring av Bextra i hela världen i avvaktan på vidare diskussioner om det ofördelaktiga nytta/riskförhållandet till följd av uppgifter om allvarliga hudreaktioner
en As regards Turkey, we in the presidency welcomed the closure of the Orhan Pamuk case and made it clear, at the recent meeting of the troika in Vienna, that we expect the trials still pending under Article 301 of the Turkish Penal Code to be dealt with similarly, or, indeed, the law to be changed.
sv När det gäller Turkiet välkomnade vi i ordförandeskapet avslutningen av fallet Orhan Pamuk och gjorde vid det senaste trojkamötet i Wien klart att vi förväntar oss att de rättegångar som fortfarande pågår enligt artikel 301 i den turkiska strafflagen ska hanteras på liknande sätt eller, faktiskt, att lagen ändras.
en Therein lies, indeed, the material for constructing a framework right now, pending the advent of a new document.
sv Här finns verkligen material för att omedelbart bygga ett ramverk, i väntan på en ny text.
en The court issued a decision suspending this part of the debt pending a final ruling
sv Domstolen fattade beslut om anstånd med denna del av skulden i avvaktan på ett slutligt avgörande
en This Article shall not affect the right to bring a counter-claim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending
sv Dessa bestämmelser inskränker inte rätten att väcka genkäromål vid den domstol där huvudkäromålet, enligt bestämmelserna i detta avsnitt, är anhängigt
en The Protocol should be applied on a provisional basis from ‧ January ‧, pending completion of the relevant procedures for its formal conclusion
sv Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med den ‧ januari ‧ i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas
en This is why it is important that we move from debate to action, by making the Solidarity Fund more flexible in response to emergencies, and that we start up this European civil protection force, which is still pending, and which is what could really make a difference in the future when we are faced with these emergencies, which recur every summer as a result of climate change and global warming.
sv Det är därför det är så viktigt att vi går från debatt till handling, genom att göra solidaritetsfonden till ett mer flexibelt svar på olyckor och att vi startar den här europeiska civilskyddsstyrkan. Den har fortfarande inte kommit igång, men skulle verkligen kunna spela en roll i framtiden när vi ställs inför dessa olyckor som återkommer varje sommar som ett resultat av klimatförändring och global uppvärmning.
en For this reason, I have decided to abstain on this own-initiative report, pending the Commission's proposal for a regulation on this matter.
sv Därför har jag beslutat mig för att lägga ned min röst om detta initiativbetänkande, i väntan på kommissionens förslag till en förordning.
en The sitting was suspended at ‧.‧ pending voting time and resumed at
sv Sammanträdet avbröts kl. ‧.‧, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl
en Pending the complete phasing-out of duties under the Common Customs Tariff in accordance with paragraph ‧, for each marketing year a zero-rated global tariff quota shall be opened for products corresponding to tariff heading ‧ originating in least developed countries
sv För produkter enligt HS-nummer ‧ med ursprung i LDC-länderna skall det, till dess att tullarna enligt Gemensamma tulltaxan helt har avskaffats i enlighet med punkt ‧, för varje regleringsår öppnas en övergripande tullkvot med nolltullsats
en Is of the opinion that all national judges should have access to databases containing pending references for preliminary rulings from all Member States; considers it equally useful for judgments of referring courts applying a preliminary ruling to be further publicised, as is already touched upon in the Court of Justice's information note on references from national courts for a preliminary ruling
sv Europaparlamentet anser att alla nationella domare bör ha tillgång till databaser över oavgjorda begäran om förhandsavgöranden från alla medlemsstater och att information om slutliga avgöranden från hänskjutande domstolar som tillämpar förfarandet för förhandsavgörande dessutom bör offentliggöras i större utsträckning, en fråga som redan har tagits upp i EG-domstolens informationsmeddelande om begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 1,282 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.