uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.
  • förestående   

Andra betydelser:

 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
begun but not completed
 
pending (e.g. legal case)
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
Present participle of pend.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

PendingVäntande
pending changeväntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
Pending requestsVäntande ansökningar
Another example is if use of the rights represented by a licence is deferred pending action on other components of the business planEtt annat exempel är om användande av en licens senareläggs i avvaktan på andra inslag i affärsplanen
however, pending further coordination of technical reserves, an amount equivalent to ‧ % of the difference between the amount of the reserve for outstanding risks calculated at a flat rate by the undertaking by application of a minimum percentage in relation to premiums and the amount that would have been obtained by calculating the reserve contract by contract where the national law gives an option between the two methods, can be taken into account in the solvency margin up to ‧ %i avvaktan på senare samordning av de tekniska reserverna kan emellertid ett belopp motsvarande ‧ % av skillnaden mellan reserven för utestående risker, beräknad av företaget som ett fast belopp med en minimiprocentsats av premierna, och det belopp som skulle ha erhållits vid beräkning av reserven
Pending the implementation of the Shift system, the official veterinarian responsible for checks in the border inspection post must have at his disposal in the designated central office at leastI väntan på att Shift-systemet införs skall följande uppgifter finnas tillgängliga på huvudkontoret för den officielle veterinär som ansvarar för kontrollerna vid gränskontrollstationen
CONSCIOUS of the need to lay down special provisions for enhanced dialogue between the Member States whose currency is the euro, pending the euro becoming the currency of all Member States of the UnionSOM ÄR MEDVETNA OM behovet av särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog mellan de medlemsstater som har euron som valuta i avvaktan på att euron blir valuta i alla unionens medlemsstater
Calls on the Romanian authorities to take due account of Parliament's opinion and to consequently resume without delay consideration of pending cases, in the best interests of the children, and to authorise international adoption where appropriateEuropaparlamentet uppmanar de rumänska myndigheterna att på allvar ta till sig Europaparlamentets synpunkter, att i barnens intresse genast ta upp dessa vilande ärenden på nytt och att tillåta internationella adoptioner där så är lämpligt
– The Austrian Presidency is beginning its term of office at a particularly critical time in the life of the EU, and with a number of important tasks pending, such as negotiations with Parliament on the financial perspective to ensure that it addresses the need for solidarity and economic and social cohesion; the rejection of proposals for directives on the liberalisation of ports, and of the notorious Bolkestein Directive on the creation of the internal market for services, which will undermine the rights of workers, consumers and service users; and a clear decision to reject the so-called European Constitution in light of the results of the French and Dutch referendums.– Det österrikiska ordförandeskapet inleder sin mandatperiod vid en särskilt kritisk tidpunkt i EU:s historia, och med ett antal viktiga uppgifter, till exempel förhandlingar med parlamentet om budgetplanen för att se till att den tillgodoser behovet av solidaritet och ekonomisk och social sammanhållning; avvisandet av förslagen till direktiv om liberalisering av hamnar och av det ökända Bolkesteindirektivet om att skapa en inre marknad för tjänster, som kommer att undergräva arbetstagarnas, konsumenternas och tjänsteanvändarnas rättigheter; och ett tydligt beslut att avvisa den så kallade europeiska konstitutionen mot bakgrund av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
Pending a decision by the Parties at their forthcoming Meetings, those exports should- at present- be declared as laboratory or analytical useI avvaktan på ett beslut från parterna vid deras kommande möten, ska sådan export deklareras som laboratorie- och analysverksamhet
Pending its entry into force, the Agreement shall be applied provisionally from the first day of the first month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the necessary procedures for this purposeI avvaktan på att avtalet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts
Pending the missing nominations by Slovenia, the representatives and the alternates already nominated should be appointed for a period of three yearsI väntan på att Slovenien ska inkomma med de nomineringar som saknas, bör de redan utsedda företrädarna och suppleanterna utnämnas för en treårsperiod
As this Decision was made knowing that several WTO Members already had their own anti-circumvention legislation, the European Community interprets it as permitting individual Members to adopt or maintain provisions in this respect, pending the adoption of multilaterally agreed rulesEftersom detta beslut fattades med full kännedom om att flera WTO-medlemmar redan hade en egen lagstiftning rörande kringgående, tolkar Europeiska gemenskapen detta som att enskilda medlemmar får anta eller bibehålla bestämmelser om kringgående i avvaktan på antagandet av multilaterala regler
Commission communication: Screening of the legislative proposals pending before the LegislatorMeddelande från kommissionen: Resultatet av översynen av pågående lagstiftningsarbete
That is why I believe we should find ways of preventing damage pending a final decision by the European Court, where a petition has been referred to it.Det är därför som jag anser att vi bör finna ett sätt att förebygga skador i avvaktan på EG-domstolens slutliga dom i de fall då en framställning har hänvisat till detta.
Pending further harmonisation, Member States may maintain or lay down national rules concerning the use of phosphates in detergentsI väntan på ytterligare harmonisering får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser för användning av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel
indicate the current status of the case (e.g. case pending, under appeal, still under investigation); andden aktuella situationen för ärendet (t.ex. pågående mål, under överklagande eller fortfarande under utredning) anges, och
When the malfunction is no longer detected (i.e., the pending code is erased through self-clearing or through a scan tool command), incrementing of all corresponding numerators and denominators shall resume within ‧ secondsNär felfunktionen inte längre föreligger (dvs. den vilande koden har raderats genom automatisk rensning eller på begäran av ett avsökningsverktyg) ska uppräkning av alla berörda täljare och nämnare återupptas inom ‧ s
Accordingly, pending future harmonisation of Community legislation, it is necessary to provide for derogations during the additional transitional period laid down in this RegulationI avvaktan på en framtida harmonisering av gemenskapslagstiftningen bör det därför fastställas undantag som ska gälla under den ytterligare övergångsperiod som fastställs i denna förordning
Pending completion of the process of appointment of Judges to the two posts remaining to be filled, in accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, Mr Mihalis VILARAS and Mr Valeriu CIUCĂ, appointed as Judges on ‧ September ‧ and ‧ January ‧ respectively, remained in office after ‧ AugustI avvaktan på att utnämningsprocessen för domare till de två tjänster som återstår att tillsätta avslutas, i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Mihalis VILARAS och Valeriu CIUCĂ, utnämnda till domare från och med den ‧ september ‧ respektive den ‧ januari ‧, kvarstått i tjänst efter den ‧ augusti
In order to ensure that the agreement may be fully applied as from ‧ September ‧ and pending the amendment of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ on the common organisation of the market in rice, the Commission should be authorised to adopt temporary derogations from that Regulation and to adopt the necessary implementing measuresFör att avtalet skall kunna tillämpas fullt ut från och med den ‧ september ‧, och i avvaktan på ändringen av rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ september ‧ om den gemensamma organisationen av marknaden för ris, bör kommissionen bemyndigas att anta tillfälliga undantag från den förordningen samt att anta genomförandeåtgärder
You will mention our meeting and your pending assignment to no oneNämn inte vårt möte eller uppdrag för nån
If the said authorities decide to suspend the tariff preferences referred to in Article ‧ pending the results of the verification, they shall offer to release the products to the importer subject to any precautionary measures judged necessaryOm de berörda myndigheterna beslutar att tills vidare uppskjuta den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel ‧, i avvaktan på resultaten av kontrollen, skall de medge att varorna frigörs med beaktande av eventuella säkerhetsåtgärder som de anser nödvändiga
Let me just remind you that there are, at present, eighty cases pending in Austria alone, of which only two were decided by the Supreme Court.Jag vill bara erinra om att vi nu enbart i Österrike har haft 80 förfaranden, av vilka bara två har avgjorts av högsta domstolen.
& korganizer; is an easy to use personal information manager (PIM). You can write journal entries, schedule appointments, events, and to-dos. & korganizer; will remind you about pending tasks, and help you keep your schedule& korganizer; är en lättanvänd filofax. Du kan skriva journalanteckningar, schemalägga möten, händelser och uppgifter. & korganizer; påminner dig om förestående aktiviteter och hjälper dig hålla ditt schema
I feel that, at a time when enlargement is pending, when we have budgetary problems and we need to be constantly seeking new resources, this system is wholly inappropriate: the Member States not only deny us those expenditure ceilings which were laid down in Edinburgh and confirmed in the Financial Perspective but they also want to take back funds which could be redirected and used to good effect, as happens in any other State budgetary system, where funds are not returned to the citizens, I regret to say, but put to another use.Jag tycker att i ett ögonblick när vi skall genomföra utvidgningen, när vi har budgetproblem, när vi hela tiden måste skaffa fram nya resurser, så är detta verkligen inget bra system. Ett system där medlemsstaterna inte bara inte godkänner de utgiftstak som godkändes i Edinburgh och som bekräftats i budgetförordningarna, utan som dessutom innebär att man vill ta tillbaka de pengar som i stället kunde komma till god användning på annat håll, vilket sker i vissa statsbudgetar.
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 1,305 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.