uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.
  • förestående   

Andra betydelser:

 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
begun but not completed
 
pending (e.g. legal case)
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
Present participle of pend.

Did you mean: Pending

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

Pending
Väntande
pending change
väntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
en Article 13 of the proposal for a directive provides for safeguards as to the conditions of stay pending the return of all persons covered by the directive.
sv I artikel 13 i förslaget till direktiv föreskrivs garantier om vistelsevillkoren i väntan på återvändande för alla personer som omfattas av direktivet.
en Pending the adoption of Community rules in the light of this advice, Member States may maintain or adopt national rules that are stricter than those envisaged in this Regulation, provided that such rules comply with other applicable Community legislation
sv I avvaktan på att gemenskapsregler antas mot bakgrund av dessa utlåtanden, får medlemsstaterna behålla eller anta nationella regler som är strängare än de som återfinns i denna förordning om dessa regler överensstämmer med annan tillämplig gemenskapslagstiftning
en Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator (debate
sv Resultat av genomgången av ännu inte färdigbehandlade förslag till rättsakter (debatt
en Pending its entry into force, the Protocol is to be applied on a provisional basis as from the date of entry into force of the Partnership and Cooperation Agreement with the Republic of Tajikistan
sv Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för ikraftträdandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet med Republiken Tadzjikistan, i avvaktan på att det träder i kraft
en having regard to the request by Jannis Sakellariou for defence of his immunity in connection with legal proceedings pending before a Greek court submitted on ‧ June ‧, announced in plenary sitting on ‧ June
sv med beaktande av Jannis Sakellarious begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av att en talan väckts mot honom vid en grekisk domstol, daterad den ‧ juni ‧ och tillkännagiven i kammaren den ‧ juni
en Pending DTC means a DTC that is stored by the OBD system because a monitor has detected a situation where a malfunction may be present during the current or last completed operating sequence
sv vilande DTC: en diagnosfelkod (DTC) som lagras av OBD-systemet när en övervakare har upptäckt ett läge där en felfunktion kan föreligga under den pågående eller senast fullbordade driftsekvensen
en the child has been sentenced to a term of imprisonment totalling three years and three months for aggravated robbery and drug offences, the sentence has not been suspended (even at a later date) and the whole of the sentence has been served by offsetting the period spent on remand pending trial?
sv på grund av grovt rån och narkotikabrott döms till fängelse i sammanlagt tre år och tre månader utan att villkorlig frigivning medges och då straffet avtjänas med avräkning av den tid då han har suttit häktad?
en Moreover, there are still some pending statistical issues with Eurostat (the estimation of surpluses of social security funds and of local governments) which might lead to an upward revision of deficit figures until ‧, with possible carry-over effects in ‧ and beyond, while the one-offs planned for ‧ are still pending of Eurostat's classification as deficit-reducing
sv Det finns vidare vissa olösta statistiska problem med Eurostat (uppskattningen av överskotten i socialförsäkringssektorn och i lokala förvaltningar) som skulle kunna medföra en uppjustering av underskottssiffrorna fram till ‧ med möjliga övervältringseffekter för ‧ och påföljande år, samtidigt som engångsåtgärder som planeras för ‧ fortfarande avhänger av huruvida Eurostat klassificerar dem som underskottsminskande
en Mr President, the Commission is making carefully-worded proposals to reform the common organisation of the market in sugar, pending a more drastic reform in 2003.
sv Herr talman! Kommissionen kommer med försiktiga förslag om att omarbeta den gemensamma organisationen av marknaden för socker, med siktet inställt på en omfattande reform år 2003.
en Pending such a decision by the Commission, and without prejudice thereto, Member States may assess whether the requirements are adequate
sv I avvaktan på ett sådant beslut från kommissionen, och utan att det påverkar detta beslut, får medlemsstaterna bedöma huruvida kraven är tillräckliga
en The effects of reorganisation measures or winding-up proceedings on a lawsuit pending should be governed by the law of the Member States in which the lawsuit is pending concerning an asset or a right of which the insurance undertaking has been divested as an exception to the application of the law of the home Member State
sv Verkan av rekonstruktionsåtgärder eller likvidationsförfaranden på en pågående rättegång bör regleras av lagen i den medlemsstat där rättegången pågår med avseende på en tillgång eller en rättighet som försäkringsföretaget inte längre förfogar över, vilket utgör ett undantag från tillämpningen av hemlandets lag
en in those cases where proceedings in relation to parental responsibility are still pending on the date referred to in (a), a judgment in these proceedings has become final
sv eller, om ett förfarande om föräldraansvar ännu inte har avgjorts vid den tidpunkt som avses i a, så snart en dom om föräldraansvar har vunnit laga kraft
en Adopt the pending basic classifications (e.g. NACE, CPA, Prodcom, etc.) by SIS and by all public institutions of the Turkish statistical system
sv Se till att SIS och alla offentliga institutioner inom Turkiets statistiksystem antar de grundläggande klassificeringar (t.ex. Nace, CPA och Prodcom) som ännu inte genomförts
en Pending receipt of additional information it still awaits a decision
sv Denna begäran har ännu inte avgjorts, eftersom man avvaktar ytterligare uppgifter
en This structural change is pending, while our government is confining itself mainly to privatisation.
sv Se där är en strukturförändring som väntar på att genomföras, medan vår regering inskränker sig mest till privatiseringar.
en Those observers shall take part in the proceedings of Parliament pending the entry into force of the Treaty of Accession, and shall have the right to speak in committees and political groups.
sv Dessa observatörer ska delta i parlamentets arbete i avvaktan på anslutningsfördragets ikraftträdande. Observatörerna ska också ha rätt att yttra sig i utskott och politiska grupper.
en The Spanish authorities maintained that the credit operation endorsed by the Asturias regional government consisted in advancing to Chupa Chups the amounts corresponding to pending subsidies to which it was already entitled
sv De spanska myndigheterna hävdade att den kredit som Asturiens regionala regering hade gått i borgen för bestod i att till Chupa Chups förskottera de utlovade bidragsbelopp som företaget hade rätt till
en Pending its entry into force in accordance with paragraph ‧, the Parties shall apply this Agreement from the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the necessary internal procedures to that effect
sv I avvaktan på att detta avtal träder i kraft enligt punkt ‧ skall parterna tillämpa detta från och med första dagen i den månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de avslutat de nödvändiga interna förfarandena för detta syfte
en However, even Mr Brok’s report conceded that an increased role for the EU was pending the entry into force of the new Constitutional Treaty.
sv Till och med i Elmar Broks betänkande medgavs emellertid att en ökad roll för EU var beroende av det nya konstitutionsfördragets ikraftträdande. Konstitutionen är död.
en Following an action of annulment and demand for interim measures brought by France against certain provisions of this Regulation, by Order of ‧ September ‧ of the Judge hearing the application for interim measures, the Court suspended the application of the contested provisions pending delivery of a final judgment in the main action
sv Efter en talan om ogiltigförklaring och en begäran från Frankrike om interimistiska åtgärder mot vissa bestämmelser i förordning (EG) nr ‧/‧, uppsköt rätten genom ett beslut som fattades den ‧ september ‧ av domaren som behandlade begäran om interimistiska åtgärder tillämpningen av de omtvistade bestämmelserna tills dom hade avkunnats i huvudmålet
en Member States may adopt or maintain national rules restricting the use of organic fertilizers and soil improvers further than envisaged in this Regulation pending the adoption of Community rules for their use in accordance with Article
sv Medlemsstaterna får anta eller bibehålla nationella bestämmelser som i större utsträckning än denna förordning begränsar användningen av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel i väntan på att gemenskapsregler skall antas för användningen av dessa medel, i enlighet med artikel
en The Commission, following the procedure set out in Article ‧, shall examine this draft and decide whether it may constitute a reference system pending the adoption of TSIs
sv Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel ‧.‧ granska förslaget och besluta om detta kan utgöra ett referenssystem i avvaktan på att TSD antas
en Pending the necessary amendments to this Directive in order to include vehicles not yet covered or to complete the administrative and technical provisions regarding type-approval of vehicles other than M‧ produced in small series, and to lay down harmonised administrative and technical provisions regarding the individual approval procedure, and pending expiry of the transitional periods provided for in Article ‧, Member States shall continue to grant national approvals for those vehicles, provided that such approvals are based on the harmonised technical requirements laid down in this Directive
sv Fram till dess att nödvändiga ändringar av detta direktiv görs för att inkludera fordon som ännu inte omfattas av det, eller för att fullborda de administrativa och tekniska bestämmelser som rör typgodkännande av fordon i andra kategorier än M‧ som tillverkas i små serier, och för att fastställa harmoniserade administrativa och tekniska bestämmelser för förfarandet vid enskilda godkännanden samt i avvaktan på att övergångsperioderna enligt artikel ‧ löper ut, skall medlemsstaterna fortsätta att bevilja nationella godkännanden för dessa fordon, förutsatt att dessa godkännanden grundar sig på de harmoniserade tekniska krav som anges i detta direktiv
en the final adoption of the Commission proposal for a Directive on Intermodal Loading Units is still pending
sv Det slutliga antagandet av kommissionens förslag till direktiv om intermodala lastenheter återstår fortfarande
en Pending the harmonisation at Community level of those higher TVB-N limits, Member States should be allowed to apply national limits for certain species, provided that the fish still meet the freshness criteria
sv I väntan på en harmonisering på gemenskapsnivå av de högre gränsvärdena för TVB-N bör medlemsstaterna tillåtas att tillämpa nationella gränsvärden för vissa arter, förutsatt att fisken fortfarande uppfyller kriterierna på färskhet
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 3,522 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.