uttal:  

Översättningar till svenska:

  • väntar   
     
    A state that refers to a resource in a failover cluster or server cluster when the resource is in the process of being brought online or taken offline.
  • förestående   

Andra betydelser:

 
while waiting for something; until
 
about to happen; imminent or impending
 
begun but not completed
 
pending (e.g. legal case)
 
awaiting a conclusion or a confirmation
 
Present participle of pend.

Did you mean: Pending

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (2)

Pending
Väntande
pending change
väntande ändring

    Visa deklination

Exempel meningar med "pending", översättning minne

add example
en Is of the opinion that all national judges should have access to databases containing pending references for preliminary rulings from all Member States; considers it equally useful for judgments of referring courts applying a preliminary ruling to be further publicised, as is already touched upon in the Court of Justice's information note on references from national courts for a preliminary ruling
sv Europaparlamentet anser att alla nationella domare bör ha tillgång till databaser över oavgjorda begäran om förhandsavgöranden från alla medlemsstater och att information om slutliga avgöranden från hänskjutande domstolar som tillämpar förfarandet för förhandsavgörande dessutom bör offentliggöras i större utsträckning, en fråga som redan har tagits upp i EG-domstolens informationsmeddelande om begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar
en The options are spending at least EUR 10 million a year on translations that practically nobody reads, or spending that same amount on more important and urgent translations pending.
sv Vi kan antingen lägga ut minst 10 miljoner euro per år på översättningar som praktiskt taget ingen läser eller satsa samma belopp på viktigare och mer brådskande översättningar som väntar.
en The sitting was suspended at ‧.‧ pending voting time and resumed at
sv Sammanträdet avbröts kl. ‧.‧, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl
en Storage of waste pending any of the operations numbered R ‧ to R ‧ (excluding temporary storage, pending collection, on the site where the waste is produced
sv Lagring av avfall före något av förfarandena R ‧–R ‧ (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit
en In Joined Cases C-‧/‧ and C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Bundesvergabeamt (Austria), made by decision of ‧ October ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings pending before that court between Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) and Österreichische Bundesbahnen- the Court (Second Chamber) composed of C.W.A. Timmermans (Rapporteur), President of the Chamber, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis and J. Klučka, Judges; P. Léger, Advocate General, R. Grass, Registrar, has given a judgment on ‧ June ‧, the operative part of which is as follows
sv I de förenade målen C-‧/‧ och C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Bundesvergabeamt (Österrike), genom beslut av den ‧ oktober ‧, som inkom till domstolen den ‧ november ‧, i målen Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) mot Österreichische Bundesbahnen, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R.Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis och J. Klučka; generaladvokat: P. Léger, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juni ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
en Pending the necessary amendments to this Directive in order to include vehicles not yet covered or to complete the administrative and technical provisions regarding type-approval of vehicles other than M‧ produced in small series, and to lay down harmonised administrative and technical provisions regarding the individual approval procedure, and pending expiry of the transitional periods provided for in Article ‧, Member States shall continue to grant national approvals for those vehicles, provided that such approvals are based on the harmonised technical requirements laid down in this Directive
sv Fram till dess att nödvändiga ändringar av detta direktiv görs för att inkludera fordon som ännu inte omfattas av det, eller för att fullborda de administrativa och tekniska bestämmelser som rör typgodkännande av fordon i andra kategorier än M‧ som tillverkas i små serier, och för att fastställa harmoniserade administrativa och tekniska bestämmelser för förfarandet vid enskilda godkännanden samt i avvaktan på att övergångsperioderna enligt artikel ‧ löper ut, skall medlemsstaterna fortsätta att bevilja nationella godkännanden för dessa fordon, förutsatt att dessa godkännanden grundar sig på de harmoniserade tekniska krav som anges i detta direktiv
en Therefore, in order to afford optimal protection to animals used for testing cosmetic products pending implementation of the prohibition of animal tests for cosmetic products and the marketing of animal-tested cosmetic products in the Community, these provisions should be amended in order to provide for the systematic use of alternative methods, which reduce the number of animals used or reduce the suffering caused, in those cases where full replacement alternatives are not yet available, as provided by Article ‧) and of Directive ‧/EEC, when these methods offer consumers a level of protection equivalent to that of the conventional methods which they are intended to replace
sv För att djur som används för att testa kosmetika skall få största möjliga skydd fram till genomförandet av förbud mot djurförsök för att testa kosmetika och mot att kosmetiska produkter som har testats på djur släpps ut på marknaden i gemenskapen, bör därför dessa bestämmelser ändras så att det i dessa föreskrivs systematisk användning av alternativa metoder, vilka minskar antalet djur som används eller minskar deras lidande i de fall där det ännu inte finns några alternativ som helt ersätter tidigare metoder, enligt vad som föreskrivs i artikel ‧ och ‧ i direktiv ‧/EEG, när konsumenterna genom dessa metoder erbjuds en skyddsnivå som är jämförbar med den som erbjuds genom de konventionella metoder som de är avsedda att ersätta
en Pending the formal ratification process and guided by the agreed text of this Agreement, it is my personal commitment to ensure that existing and upcoming areas of co-operation between the EU and South Africa will be quickly and effectively strengthened and deepened.
sv I väntan på att den formella ratificeringsprocessen skall avslutas och vägledd av avtalstexten, är det min personliga skyldighet att se till att befintliga och tillkommande samarbetsområden mellan EU och Sydafrika snabbt och effektivt stärks och fördjupas.
en for a period of up to one year pending the introduction of a statutory provision or until such time as a bill brought before Parliament during that year has been rejected or has been adopted and has entered into force
sv I väntan på att en rättslig bestämmelse ska utarbetas, under maximalt ett år, eller till och med det att inom detta år ett lagförslag som lagts fram inför Staten-Generaal förkastats eller antagits som lag och trätt i kraft
en We will now proceed to a roll-call vote to close an issue that has been pending for almost 30 years.
sv Vi kommer nu att hålla en omröstning med namnupprop för att lösa en fråga som har förblivit olöst i nästan 30 år.
en If the said authorities decide to suspend the tariff preferences referred to in Article ‧ pending the results of the verification, they shall offer to release the products to the importer subject to any precautionary measures judged necessary
sv Om de berörda myndigheterna beslutar att tills vidare uppskjuta den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel ‧, i avvaktan på resultaten av kontrollen, skall de medge att varorna frigörs med beaktande av eventuella säkerhetsåtgärder som de anser nödvändiga
en The Protocol should be applied on a provisional basis as from its date of signature, pending completion of the relevant procedures for its formal conclusion
sv Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas
en Main insolvency proceedings and secondary proceedings can, however, contribute to the effective realisation of the total assets only if all the concurrent proceedings pending are coordinated
sv Huvudinsolvensförfaranden och sekundära förfaranden kan dock endast bidra till en effektiv avyttring av de tillgångar som finns om de förfaranden som pågår samtidigt samordnas
en Report on the outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator [‧/‧(INI)]- Committee on Constitutional Affairs
sv Betänkande om resultatet av genomgången av ännu inte färdigbehandlade förslag till rättsakter [‧/‧(INI)] – Utskottet för konstitutionella frågor
en To conclude, may I say, on behalf of the Commission, that, unfortunately, we are repeatedly having to instigate infringement proceedings against Member States in matters of environmental law, and there is a large number of infringement proceedings pending in this self-same sector.
sv Avslutningsvis vill jag från kommissionens sida säga följande: Vi måste ju tyvärr alltid inleda förfaranden mot medlemsstaterna när det gäller brott mot fördraget i fråga om miljörätten, och ett stort antal förfaranden beträffande brott mot fördraget är anhängiga just på detta område.
en Such assistance will provide crucial bridge support pending a settlement of Kosovo’s status
sv Stödet från gemenskapen kommer att spela en viktig roll under övergångsperioden fram till dess att Kosovos slutliga status är avgjord, och kommer att behandlas oberoende av denna fråga, som fortfarande är under förhandling
en Regrettably, the Commission is currently unable to disclose anything about the outcome of its investigation, since it is still pending
sv Tyvärr kan kommissionen för närvarande inte lämna ut någon information om resultaten av undersökningen eftersom den fortfarande pågår
en pending a mutually satisfactory solution, the Commission shall, as a general rule, request the supplier country concerned to limit exports of the products in the category concerned to the Community, for a provisional period of three months from the date on which the request for consultations is made
sv I avvaktan på en ömsesidigt tillfredsställande lösning skall kommissionen i princip begära att det berörda leverantörslandet begränsar exporten till gemenskapen av produkterna i den berörda kategorin under en period på tre månader från den tidpunkt då begäran om samråd gjordes
en Some parties argued further that the rejection of the pending price undertaking offers and the withdrawal of the existing price undertakings is not in line with Article ‧ of the WTO Anti-Dumping Agreement which obliges WTO members to give regard to the special situation of developing countries
sv Vissa parter hävdade vidare att avvisandet av de erbjudanden om prisåtagande som det ännu inte fattats beslut om och återkallandet av de gällande prisåtagandena strider mot artikel ‧ i WTO:s antidumpningsavtal, som ålägger WTO-medlemmarna att ta särskild hänsyn till utvecklingsländernas speciella förhållanden
en The Italian authorities had forwarded a request that the parliamentary immunity of Antonio Di Pietro be waived in a case pending before the Rome Civil Court, concerning events that had occurred when he was a Member of the European Parliament
sv De behöriga italienska myndigheterna hade inkommit med en begäran om att Antonio Di Pietros parlamentariska immunitet skulle hävas inom ramen för en rättsprocess inför Roms civildomstol, angående händelser som inträffade under hans tid som ledamot av Europaparlamentet
en I therefore believe that we have a debate pending on the consolidation of this social state.
sv Jag anser därför att vi även måste diskutera konsolideringen av denna välfärdsstat.
en It is for the national court to carry out the examinations of fact necessary to determine whether that is so in the case pending before it
sv Det ankommer på den nationella domstolen att göra den prövning av de faktiska omständigheterna som krävs för att avgöra huruvida så är fallet i det mål som är anhängigt vid den
en In order to gain experience for the definitive division of tasks to be undertaken, it is appropriate that certain provisions on inspection and control, to be carried out in cooperation between the Member States and the Commission, be applied for a limited period pending a decision on the definitive regime
sv I syfte att uppnå erfarenhet inför den slutgiltiga fördelning av uppgifterna som skall genomföras är det lämpligt att vissa bestämmelser om inspektion och kontroll som skall genomföras i samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen tillämpas under en begränsad period i väntan på ett beslut om den slutgiltiga ordningen
en The Public Prosecutor of the Republic of Poland had written to the President requesting the waiver of the immunity of Krzysztof Lisek in connection with a case pending before the Koszalin district prosecutor's office
sv Republiken Polens överåklagare hade till talmannen riktat en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Krzysztof Lisek med anledning av ett domstolsärende som handläggs av distriktsåklagarmyndigheten i Koszalin
en However, I note with concern that the General Court in 2009 showed a decrease in the number of cases decided and an increase in the duration of the proceedings and that consequently, although the number of new cases in 2009 was lower (568 new cases compared to 629 in 2008), the backlog of pending cases continued to increase (from 1178 in 2008 to 1191 in 2009).
sv Men jag konstaterar med oro att tribunalen under 2009 uppvisade en minskning i antalet avgjorda mål och en ökning av handläggningstiden vilket, trots att antalet nya mål under 2009 var lägre, (568 nya mål jämfört med 629 under 2008), ledde till att antalet anhängiga mål fortsatte att öka (från 1 178 under 2008 till 1 191 under 2009).
Visar sida 1. Hittade 3359 meningar matchning fras pending.Hittade i 2,417 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.