Översättningar till svenska:

  • likriktare   
  • likriktning   

Andra betydelser:

 
something that rectifies
 
A circuit component that passes current flowing in one direction but stops current flowing in the other direction. Rectifiers are used to convert alternating current to direct current.
 
a device that converts alternating current into direct current; often a diode

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

rectifiable
uträtbar
rectified
se rectify
rectify
rena; rätta; destillera om; reglera; rätta till; avhjälpa; beriktiga; korrigera; likrikta; rektificera; undanröja; avlägsna

    Visa deklination

Exempel meningar med "rectifier", översättning minne

add example
en In its first reading of the review of the Fifth Environmental Action Programme therefore, the European Parliament decided to rectify the situation and adopted a number of amendments, all with the overriding aim of concretizing and tightening up the Commission's draft.
sv I sin första behandling av översynen av det femte miljöhandlingsprogrammet beslutade Europaparlamentet, att rätta till situationen och antog en rad ändringsförslag, som alla hade det överordnade målet att konkretisera och strama åt kommissionens förslag.
en Prepare three reference solutions containing, in addition to ‧ g of rectified concentrated must, ‧, ‧ and ‧ ml respectively of the solution containing ‧,‧ g/l of lead (paragraph
sv Bered tre referenslösningar som förutom ‧ g renad koncentrerad must innehåller ‧, ‧ resp. ‧ ml av en blylösning, ‧,‧ g/l (punkt
en This will have to be rectified.
sv Det måste rättas till.
en In the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, I welcome this report for its contribution to encouraging all Member States to fulfil their responsibilities for active inclusion by rectifying social inequality and marginalisation.
sv Under det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning välkomnar jag betänkandet eftersom det bidrar till att uppmuntra alla medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter för aktiv integration genom att komma till rätta med sociala klyftor och marginalisering.
en (DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
sv (DE) Fru talman! Jag skulle vilja använda blåkortet för att korrigera en detalj.
en If the Executive Director considers the appeal to be admissible and well founded, he/she shall rectify the decision
sv Om den verkställande direktören anser att överklagandet kan tas upp till prövning och är välgrundat, ska denne ändra beslutet
en However, the EDPS points out that these provisions do not exclude similar obligations arising from Regulation (EC) No ‧/‧, such as the obligation to provide information to the data subject pursuant to Article ‧ and in particular Article ‧- dealing with information to be supplied when the data have not been obtained from the data subject-, the obligation pursuant to Article ‧ to rectify without delay inaccurate or incomplete personal data and the obligation pursuant to Article ‧ to notify rectification or erasure of data- as in the case of de-listing- to third parties to whom data have been disclosed, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort
sv Europeiska datatillsynsmannen framhåller dock att dessa bestämmelser inte utesluter liknande skyldigheter som följer av förordning (EG) nr ‧/‧, t. ex. skyldigheten att informera den registrerade personen i enlighet med artikel ‧ och särskilt artikel ‧, som behandlar information som ska lämnas när uppgifterna inte har erhållits från den registrerade personen, skyldigheten enligt artikel ‧ att utan dröjsmål korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter samt skyldigheten enligt artikel ‧ att I likhet med vad som gäller vid avförande från förteckningen informera de tredjeparter till vilka uppgifterna har lämnats om att uppgifterna har korrigerats eller utplånats, om detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning
en whereas ships which are required to take corrective action must, where the deficiencies in compliance are clearly hazardous to safety, health or the environment, be detained until such time as the non-compliance has been rectified
sv I de fall bristerna utgör en klar säkerhets-, hälso-eller miljörisk måste de fartyg som åläggs att vidta rättelse hållas kvar tills icke-uppfyllelsen har rättats till
en The draft directive that is currently under discussion should rectify this situation without delay.
sv Förslaget till direktiv som nu är under diskussion bör rätta till denna situation utan dröjsmål.
en With your support, Madam President, matters will be rectified as quickly as possible.
sv Med ert stöd, fru talman, skall de åtgärdas så snabbt som möjligt.
en According to the data from the Court of Auditors of the European Union, at least 30% of the errors could have been detected and rectified by the national agencies prior to certifying them to the European Commission.
sv Enligt uppgifterna från Europeiska unionens revisionsrätt skulle minst 30 procent av dessa fel ha kunnat upptäckas och korrigeras av de nationella organen innan uppgifterna anmäldes till kommissionen.
en For rectified concentrated musts, multiply by
sv För rektifierad koncentrerad must multipliceras absorbansen med
en That is a cardinal sin, but we have then gone on to commit the truly deadly sin of not rectifying it; in other words, we have failed to give the Commission the responsibility and the resources to make proposals on areas such as the internal market and the single currency.
sv Det är en dödssynd, men vi har sedan fortsatt att begå den verkliga dödssynden att inte åtgärda den. Vi har med andra ord misslyckats att ge kommissionen det ansvar och de resurser som de behöver för att lägga fram förslag på områden som den inre marknaden och den gemensamma valutan.
en However, ladies and gentlemen, I wish to underline as forcefully as possible the concern caused by the growing number of natural disasters of this kind and by the absence of measures to rectify certain of the developed world's industrial activities, which threaten the environment and cause climate change, in the face of the lack of action on the part of those who are obliged to adopt more effective preventive measures.
sv Men, ärade ledamöter, jag vill med största rättframhet peka på den oro som det ökade antalet naturkatastrofer som denna framkallar och bristen på åtgärder för att rätta till viss industriell verksamhet i den utvecklade världen som hotar miljön, och orsakar klimatförändringar, detta inför en passivitet från de som måste vidta effektivare förebyggande åtgärder.
en technical maintenance of the workplace and of the equipment and devices, and in particular those referred to in Annexes I and II, is carried out and any faults found which are liable to affect the safety and health of workers are rectified as quickly as possible
sv att tekniskt underhåll görs på arbetsplatsen samt på installationer och anordningar, i synnerhet sådana som nämns i bilaga ‧ och ‧, och att konstaterade fel,som kan äventyra arbetstagarnas säkerhet och hälsa, rättas till så fort som möjligt
en Immediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
sv Så fort vi är klara med röjningsarbetet och skadebegränsningen måste vi arbeta tillsammans för att rätta till dessa misstag.
en Heating and ventilation systems should be equipped with monitoring devices and alarms to ensure that any faults can be quickly identified and promptly rectified
sv Värme- och ventilationssystem bör vara försedda med övervakningsutrustning och larm som säkerställer att alla brister kan identifieras och åtgärdas snabbt
en The processing of grape must into concentrated grape must and rectified concentrated grape must reduces the volume of product in storage and consequently brings down storage costs
sv Bearbetning av koncentrerad druvmust och rektifierad koncentrerad druvmust leder till en minskning av de lagrade produkternas volym och därmed också till lägre lagringskostnader
en When submitting his aid application, the farmer shall declare that this data is correct and complete or he shall rectify any incorrect or add missing data
sv När stödansökan lämnas in skall jordbrukaren deklarera att dessa uppgifter är korrekta och fullständiga eller, i förekommande fall, ändra felaktigheter eller komplettera ofullständiga uppgifter
en Furthermore, it is Parliament that gets the blame very often, although it is of course the Member States, the national governments, who have the power to rectify this situation.
sv Dessutom är det mycket ofta parlamentet som får skulden, trots att det naturligtvis är medlemsstaterna, de nationella regeringarna, som har makten att åtgärda situationen.
en rectified concentrated grape musts
sv rektifierad koncentrerad druvmust
en grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must
sv druvmust, koncentrerad druvmust och rektifierad koncentrerad druvmust
en The hydroxymethylfurfural concentration in rectified concentrated musts is expressed in milligrams per kilogram of total sugars
sv Halten av hydroximetylfurfural i renad koncentrerad must anges i mg/kg av den totala sockerhalten
en Addition of grape must or rectified concentrated grape must for sweetening of wine
sv Tillsats av druvmust eller renad koncentrerad druvmust för sötning av vin
en It is necessary to rectify some calculating errors occurred when allocating the quotas to Member States for certain species
sv Det är nödvändigt att korrigera ett par räknefel som inträffade när kvoterna för vissa arter fördelades på medlemsstaterna
Visar sida 1. Hittade 1317 meningar matchning fras rectifier.Hittade i 1,214 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.