Översättningar till svenska:

  • likriktare   
  • likriktning   

Andra betydelser:

 
something that rectifies
 
A circuit component that passes current flowing in one direction but stops current flowing in the other direction. Rectifiers are used to convert alternating current to direct current.
 
a device that converts alternating current into direct current; often a diode

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

rectifiable
uträtbar
rectified
se rectify
rectify
rena; rätta; destillera om; reglera; rätta till; avhjälpa; beriktiga; korrigera; likrikta; rektificera

    Visa deklination

Exempel meningar med "rectifier", översättning minne

add example
en The Community takes note of the South African position on the use of sucrose, concentrated grape must or rectified grape must but has to reaffirm its right to amend the present system on an autonomous basis
sv Gemenskapen noterar Sydafrikas ståndpunkt beträffande användningen av sackaros, koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust men önskar ånyo trycka på sin rätt att autonomt ändra den nuvarande ordningen
en Would you please rectify this?
sv Skulle ni kunna rätta till den saken?
en I hope that this can still be rectified in Laeken, but I would nevertheless wish the Council Presidency every success at this stage.
sv Jag hoppas att detta kan rättas till i Laeken, men jag önskar rådets ordförandeskap lycka till så länge.
en Article ‧(e) concerns the right of access to, and the right to rectify the data
sv Artikel ‧.‧ e rör rätten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör den personen
en This could encourage some Member States to rectify the current charging system for their own postal services to that effect.
sv Detta skulle kunna få vissa medlemsstater att rätta till det nuvarande systemet för de egna posttjänsterna.
en If the competent authority establishes that one or more of those requirements is no longer satisfied, it may set one of the following time limits for the undertaking to rectify the situation
sv Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett eller flera av dessa krav inte längre är uppfyllda, får den bevilja företaget en av följande tidsfrister för att åtgärda situationen
en We now have a chance to rectify this.
sv Det har vi chans att rätta till nu.
en Declaration by South Africa on the use of sucrose, concentrated grape must or rectified concentrated grape must referred to in Annex I, point ‧), to the Agreement
sv Förklaring av Sydafrika om användningen av sackaros, koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust enligt punkt ‧ i bilaga I till avtalet
en I would like to ask the Commission to monitor the situation closely and utilise all the tools that it has at its disposal to rectify matters.
sv Jag vill be kommissionen att följa situationen noga och använda alla verktyg i dess makt för att åtgärda denna situation.
en That is why I make this urgent request: let us rectify this, the most dangerous point, as it continues to be in the amended Commission proposal.
sv Därför ber jag absolut om att vi på denna punkt, som är den farligaste, gör en ändring, även i kommissionens ändrade förslag.
en The modalities of the expulsion should allow the situation to be rectified within a reasonable time period
sv De närmare bestämmelserna om utvisningen bör göra det möjligt att rätta till förhållandena inom en rimlig tidsperiod
en The Commission has therefore further modified its proposal in order to rectify the matter
sv Kommissionen har därför ändrat sitt förslag ytterligare för att rätta till förhållandet
en We did note your presence and the matter will be rectified.
sv Vi noterade att ni var där, så det skall rättas till.
en The ship is detained if its deficiencies are sufficiently serious to merit an inspector returning to satisfy himself that they have been rectified before the ship sails
sv Fartyget ska kvarhållas om bristerna är av så allvarlig natur att inspektören måste göra en avsyning för att försäkra sig om att bristerna har rättats innan fartyget får gå till sjöss
en The Member State shall be requested to rectify the errors noted and then to re-submit the complete set of three data sets for that quarter (not just the records that were in error
sv Medlemsstaten skall uppmanas att rätta felen och sedan ytterligare en gång överlämna samtliga tre uppsättningar för det kvartalet (inte bara de felaktiga posterna
en The following sections of the claim form must be completed and/or rectified as stated below
sv Följande delar av ansökningsformuläret måste kompletteras och/eller rättas
en We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.
sv Vi korrigerade med rätta detta i förhandlingarna och i trepartssamtalet den 2 april.
en In addition, Article ‧ of the EEA Agreement mentions the need to integrate protection of the environment into the EFTA States’ other policies and it states that environment policy is to be based on the principles of prevention, rectifying pollution at source and that the polluter should pay
sv I artikel ‧.‧ i EES-avtalet nämns behovet av att miljöskyddet integreras i Eftaländernas politik på alla övriga områden och anges det att miljöpolitiken ska bygga på principerna om att förebyggande åtgärder vidtas, att miljöförstöring hejdas vid källan och att förorenaren betalar
en For rectified concentrated musts, use the solution with a sugar concentration of ‧ % by mass (‧ ° Brix) prepared as described in the chapter
sv För renad koncentrerad must används en lösning med en sockerhalt av ‧ % (m/m) (‧ °Brix) som bereds enligt anvisningarna i kapitlet
en We hope that the 2008 – 2009 review will create an opportunity to rectify this.
sv Vi hoppas att översynen 2008–2009 kommer att innebära en möjlighet att rätta till detta.
en Such measures or steps should be reasonable and of the minimum severity and duration necessary to rectify or mitigate the non-compliance
sv Sådana åtgärder bör vara rimliga och ha den minsta följdverkan och varaktighet som krävs för att åtgärda eller undanröja bristen
en grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must
sv druvmust, koncentrerad druvmust och rektifierad koncentrerad druvmust
en If you will allow me to say this, I believe the Commission has backed down, or if I may put it another way, the wise are ready to rectify.
sv Jag anser att kommissionen, om ni tillåter mig, har tagit reson, eller med andra ord, det är mänskligt att fela.
en This is also one of the problems we have tried to rectify with our new ideas.
sv Detta är också ett av de problem som vi har försökt att rätta till med våra nya idéer.
en When, after an inspection referred to in paragraph ‧, deficiencies to be rectified at the next port of call have been recorded in the inspection database, the competent authority of such next port may decide not to carry out the verifications referred to in paragraph ‧(a) and (c
sv Om de brister som ska åtgärdas i nästa anlöpshamn har registrerats i inspektionsdatabasen efter en sådan inspektion som avses i punkt ‧, får den behöriga myndigheten i denna hamn besluta att inte genomföra de kontroller som avses i punkt ‧ a och c
Visar sida 1. Hittade 1317 meningar matchning fras rectifier.Hittade i 1,794 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.