Översättningar till svenska:

  • likriktare   
  • likriktning   

Andra betydelser:

 
something that rectifies
 
A circuit component that passes current flowing in one direction but stops current flowing in the other direction. Rectifiers are used to convert alternating current to direct current.
 
a device that converts alternating current into direct current; often a diode

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (3)

rectifiable
uträtbar
rectified
se rectify
rectify
rena; rätta; destillera om; reglera; rätta till; avhjälpa; beriktiga; korrigera; likrikta; rektificera

    Visa deklination

Exempel meningar med "rectifier", översättning minne

add example
en Therefore, the information provided in the appendix to the SH&E study cannot serve to rectify the incorrect information given in the appropriate section of Form CO of the notification
sv Därför kan inte de uppgifter som lämnas i bilagan till SH&E:s undersökning användas för att korrigera de oriktiga uppgifter som lämnats i det därför avsedda avsnittet i CO-formuläret
en I pointed this out during the discussions in the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs, but for some reason this error of translation has still not been rectified.
sv Jag riktade uppmärksamheten på detta redan under överläggningarna i utskottet, men av någon anledning har dessa översättningsfel fortfarande inte rättats till.
en The report contains unjustified remarks that have led me to table amendments in order to rectify the situation.
sv Betänkandet innehåller oberättigade kommentarer som har föranlett mig att lägga fram ändringsförslag för att klargöra situationen.
en I call on the Commission to rectify these problems and accept the proposals, so that the annual tradition of criticism from the Court of Auditors can be broken next year.
sv Jag uppmanar kommissionen att rätta till dessa problem och godkänna förslagen, så att den årliga traditionen med kritik från revisionsrätten kan brytas nästa år.
en For grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must, the following information shall also be provided
sv Vad gäller druvmust, koncentrerad druvmust eller rektifierad koncentrerad druvmust skall det även finnas uppgifter om
en There are thus disparate safety levels and this must be rectified
sv Vissa tunnlar har alltså en lägre säkerhet, som måste höjas
en We should like to thank the Commissioner for taking the initiative of calling on the Member States to rectify, without delay, the issue of non-compliance with the 1995 Directive, but, as he himself also said, the results up to now have been quite poor.
sv Vi vill tacka kommissionsledamoten för initiativet att uppmana medlemsstaterna att omgående rätta till det bristande iakttagandet av 1995 års direktiv, men, som han själv också sa, resultaten har hittills varit ganska dåliga.
en Exchange of information on requests to rectify or delete data entered by other Member States
sv Utbyte av information om ansökningar om rättelse eller radering av uppgifter som lagts in av andra medlemsstater
en The Commission takes note that significant progress has been made by the carrier following its inclusion in the Community list, and that the carrier, supported by its oversight authorities, confirmed that it has rectified safety deficiencies on part of its fleet
sv Kommissionen noterar dels att lufttrafikföretaget gjort betydande framsteg efter upptagandet i gemenskapsförteckningen, dels att företaget, med stöd av ansvariga tillsynsmyndigheter, bekräftat att säkerhetsbrister åtgärdats inom delar av flygplansflottan
en I hope that can be rectified.
sv Jag hoppas att det kan åtgärdas.
en It is wrong because it penalises cotton producers for the fall in international cotton prices over the last three years - despite the fact that they are not to blame and the Commission did nothing to rectify the situation.
sv Målsättningen är orättvis, eftersom den innebär att bomullsproducenterna straffas för den minskning av de internationella bomullspriserna som skett under de tre senaste åren. Bomullsproducenterna bär inte ansvaret för denna minskning, och kommissionen har inte gjort någonting för att ändra på situationen.
en On expenses we firmly believe that the European Parliament has an opportunity to rectify the longstanding anomalies by introducing a system of travel at cost.
sv I fråga om utgifter är vi fast övertygade om att Europaparlamentet har en möjlighet att rätta till mångåriga missförhållanden genom att införa ett system där resor ersätts efter kostnaderna.
en Secondly, the principles of a new global governance to rectify commercial, monetary and budgetary imbalances that are detrimental to the global community.
sv För det andra, principerna för en ny global styrning för att råda bot på kommersiella, monetära och budgetmässiga obalanser som skadar det globala samhället.
en That position, in which you do not know enough of what is happening to, and around, you is something this directive has attempted to rectify.
sv Den situationen, där man inte vet tillräckligt mycket om vad som händer med och kring en, är vad detta direktiv har sökt komma till rätta med.
en For that reason, Commissioner, I cannot urge strongly enough that we should bring this matter to a conclusion and see that the necessary action is taken, so that we can all honestly say that we have rectified the mistakes and the shortcomings, as well as the procedures which are necessary to enable the Commission to live up to its responsibilities.
sv Därför, herr kommissionär, kan jag inte kraftfullt nog uppmana till att vi avslutar denna sak och att vi vidtar nödvändiga åtgärder, så att vi alla ärligt kan gå ut och säga att man nu rättat till felen och bristerna, samt de förfaranden som är nödvändiga för att kommissionen skall kunna ta sitt ansvar.
en What a government fails to do today with a bad policy will be difficult to rectify later.
sv Det en regering misslyckas med att göra i dag på grund av sin dåliga politik blir svårt att rätta till senare.
en with concentrated grape must, or rectified concentrated grape must or grape must, provided that the total alcoholic strength by volume of the table wine in question is not raised by more than ‧ % vol., if the products mentioned under (a) have not undergone one of the processes mentioned in paragraph ‧ of point D
sv de produkter som avses i a inte har undergått någon av de behandlingar som anges i punkt D ‧, får endast ske genom tillsats av koncentrerad druvmust, rektifierad koncentrerad druvmust eller druvmust, förutsatt att den totala alkoholhalten i volymprocent i bordsvinet i fråga inte höjs med mer än ‧ vol. %
en Like the Universal Declaration, a large part of the Schaffner report is given over to the latter: it states that poverty and exclusion have no place in wealthy and democratic societies and calls on the European institutions to rectify such anomalies.
sv Precis som den allmänna förklaringen ägnar Schaffnerbetänkandet ett stort utrymme åt de senare, eftersom fattigdomen och utslagningen enligt betänkandet inte är värdiga demokratiska och välmående demokratiska samhällen, och därför uppmanar man här de europeiska institutionerna att råda bot på detta.
en It has to be clear to us, though, that a number of points remain to be rectified.
sv Vi måste dock ha klart för oss att det återstår ett antal punkter att reda ut.
en Infineon GmbH & Co KG: development, production and distribution of bipolar high power semiconductors (high power rectifiers/diodes, high power thyristors
sv Infineon GmbH & Co KG: Utveckling, produktion och distribution av bipolära högeffektshalvledare (högeffektslikriktare/dioder, högeffektstyristorer
en That is something that we now need to rectify as a matter of urgency.
sv Det är något som vi nu måste åtgärda omedelbart.
en workers and/or any workers' representatives in the undertaking or establishment are informed as quickly as possible of abnormal exposures, including those referred to in Article ‧, of the causes thereof and of the measures taken or to be taken to rectify the situation
sv Arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten skall så snart som möjligt bli informerade om onormal exponering, även sådan som nämns i artikel ‧, samt om orsakerna till den samt om de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med situationen
en Whereas experience in the application of Regulation (EEC) No ‧ has brought to light certain deficiencies which result in problems of application and enforcement and which should be rectified, notably by reducing the number of different specifications concerning mesh-sizes, by deleting the concept of protected species and by restricting the number of different mesh-sizes that may be kept on board
sv Vid tillämpningen av förordning (EEG) nr ‧ har vissa brister uppdagats som leder till problem vid tillämpning och genomförande och som bör avhjälpas, särskilt genom att antalet olika föreskrifter om maskstorlekar minskas, genom att begreppet skyddade arter tas bort och genom att det antal olika maskstorlekar som får medföras ombord begränsas
en All three together may have an historic dimension; however, they may also jeopardise the political project called Europe if we fail to answer the question of where overstretching may mark the end of political union and when the incapacity to act cannot be rectified.
sv Alla dessa tre saker tillsammans kan ha en historisk dimension, men de kan också äventyra det politiska projektet Europa, om vi inte finner ett svar på frågan om vilken grad av overstretching som kan innebära ett slut för den politiska unionen, eller om bristen på legitimitet inte kan undanröjas.
en Thus, ironically, what is actually a critical report by Parliament becomes the best tool for rectifying the shortcomings of this new treaty.
sv Därför, fru ordförande, är det en ödets ironi att det som i verkligheten är ett kritiskt betänkande från parlamentet blir det bästa instrumentet för att råda bot på bristerna i det nya fördraget.
Visar sida 1. Hittade 1317 meningar matchning fras rectifier.Hittade i 1,519 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.