Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
sv I syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor efter fas ‧, kommer ett återbesök att genomföras i mottagarstaterna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
en There is good provision in schools, but the equipment is underused and the teachers lack the necessary skills, so there are grave deficiencies here, not to mention the gap between North and South.
sv Utrustningen i skolorna är bra, men man är dålig på att utnyttja den eftersom lärarnas kunskaper inte räcker. Här finns med andra ord en stor brist, och därtill kommer skillnaderna mellan nord och syd.
en supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
sv stödja arbetssökande genom att förse dem med yrkesrådgivning och en individuell utbildningsplan som bör identifiera vilka kompetensmoduler som krävs för att flytta till nya jobb där kompetensbrister föreligger
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
sv Skillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
en These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offending
sv De minderåriga bör bli föremål för grundliga specialiststudier på en rad områden i syfte att kartlägga dessa brister och fastställa vilka faktorer som kan minska riskerna för återfall
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
sv fortsätta att utveckla framåtsyftande mekanismer som inriktas på sysselsättning och kompetens på nationell nivå och i hela Europa, identifiera potentiella underskott och brister i fråga om kompetens samt tillgodose de framtida behoven av färdigheter och kompetens (i både kvantitativa och kvalitativa termer) för ekonomin och företagen, särskilt små och medelstora företag, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den ‧–‧ mars ‧ och rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen
en highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member States
sv ReK understryker sammanhållningsrapportens konstaterande att regionernas konkurrenskraft också beror på hur framgångsrika de varit när det gäller att skapa varaktig tillgång till kvalificerad arbetskraft genom investeringar i humankapital, och noterar i detta sammanhang att kvalifikationsnivåskillnaderna är mycket större mellan regionerna än mellan EU:s medlemsstater
en In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essential
sv Inom ramen för rådets resolution av den ‧ november ‧ om Ny kompetens för nya arbetstillfällen kommer yrke att spela en viktig roll vid bedömning av behov och brister i fråga om kompetens på den europeiska arbetsmarknaden, och det kommer att vara av avgörande betydelse att det finns en harmoniserad metod för att klassificera yrken
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
sv Det förefaller ologiskt att kommissionen samtidigt som den förespråkar mer vetenskaplig forskning undviker att rekommendera någon som helst användning av vetenskaplig teknik för att fastställa exakt var kompetensbristerna finns och för att bidra till att utforma utbildningen så att den åtgärdar dessa brister
en Commissioner Frattini's proposals address one half of this problem, building on Ms Hennis-Plasschaert's ideas for a European Green Card to fill the skills gaps.
sv Kommissionsledamot Franco Frattinis förslag ger en lösning på halva problemet och bygger på Jeanine Hennis-Plasschaerts idé om ett europeiskt grönt kort för att åtgärda kompetensbristen.
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
sv En uppskattning av hur mycket kapitalbristen förvärras av det perifera läget och andra regionala särdrag, särskilt uppgifter om totalt investerat riskkapital, antalet fonder eller investeringsinstrument i området eller på nära håll, tillgången på kompetenta chefer, antalet transaktioner och transaktionernas genomsnittliga och minsta volym, om detta är känt
en I fully endorse the three priorities which you have set: first, the need to increase the rate of employment in relation to the Lisbon objectives, secondly, the question of the quality of work and, thirdly, the need to reduce inequalities on the job market, and here I would highlight the question of inequalities at numerous levels, the gaps on the job market, be they skills gaps, inequalities at regional level or inequalities between the two sexes.
sv Jag instämmer fullständigt i de tre prioriteringar ni har fastställt: för det första, behovet att öka sysselsättningsgraden i förhållande till Lissabonmålen, för det andra frågan om arbetskvalitet, och för det tredje, behovet att minska klyftorna på arbetsmarknaden, och här vill jag betona det faktum att det finns skillnader på många nivåer. Det finns skillnader på arbetsmarknaden, vare sig det är kunskapsklyftor, skillnader på regional nivå eller bristande jämställdhet mellan könen.
en The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gaps
sv I rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen betonas att det är nödvändigt att förutse framtida kompetensbehov för att göra människor rustade för nya arbeten inom kunskapssamhället, genom åtgärder som syftar till att matcha kunskaper, färdigheter och kompetensnivå med näringslivets behov och att förhindra potentiella brister
en Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labour
sv En flykt av företag och arbetskraft i riktning mot städerna och en bristfällig (transport)infrastruktur är liksom tidigare en belastning på arbetsmarknadens struktur, och det finns en utpräglad lönemässig skevhet mellan Österrike och de nya EU-staterna, samtidigt som prognoser pekar på en brist på utbildad arbetskraft
en All in all, we are supporting adaptability in enterprise and we want to see greater employability and to reduce the skills gap which is the main structural deficit in the Union at the present time.
sv På det hela taget så stöder vi anpassningsbarhet i företagsamheten och vill se en ökad anställningsbarhet och minska den färdighetslucka som utgör den största strukturella bristen i unionen för närvarande.
en Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.
sv Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
en Bets-practices suggest that the new Member States should focus on setting up systems to monitor skills gaps; developing policies to address bankruptcy and competition laws; adapting SMEs friendly taxation systems; using impact assessments for developing better regulation and fostering innovation and technological capacities.
sv Enligt bästa praxis bör de nya medlemsstaterna fokusera på system för kontroll av kunskapsklyftor, utveckla riktlinjer för att ta itu med konkurser och konkurrenslagstiftning, tillämpa gynnsamma skattesystem för små och medelstora företag, använda konsekvensbedömningar för att utveckla bättre regleringar och främja innovation och teknisk kapacitet.
en Businesses will fill the legislators' gaps with their trade organisations, with their skills, with the rules that they have set themselves in order to create a dynamic and balanced market.
sv Företagen kommer att fylla lagstiftarnas luckor med sina handelsorganisationer, med sina kunskaper, med de regler som de själva har uppställt för att skapa en dynamisk och balanserad marknad.
en the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gaps
sv genomföra åtgärder som syftar till en anpassning efter identifierade kompetensbehov och till att fylla potentiella brister
en A third area that I wish to focus on is the risk of creating new illiterates or new gaps between those people who have computer and electronic skills and those who do not.
sv Ett tredje område som jag skulle vilja rikta fokus mot är risken för att vi skapar nya analfabeter eller nya klyftor mellan de personer som har datakunskaper och kunskaper inom det elektroniska området och de som inte har det.
en The first is that there is the need to address the skills gap and the strategy for education and training that is required to fill and plug that skills gap.
sv Det första är att man behöver åtgärda kunskapsgapen och strategin för den utbildning och yrkesutbildning som krävs för att fylla och överbrygga det kunskapsgapet.
en The missed forecasts and a relative lack of investment could also widen the development gap of the new Member States, which – if they do not receive adequate assistance to achieve growth and create new competitive, skilled jobs, could feed dangerous pockets of poverty and exclusion that the EU's economic and social system would find difficult to sustain
sv Bristande hänsyn till prognoserna och otillräckliga investeringar kan ytterligare bidra till och accentuera den försenade utvecklingen i EU:s nya medlemsstater, som om de inte får tillräckligt stöd vad gäller tillväxt och skapande av nya kvalitativa och konkurrenskraftiga arbetstillfällen skulle kunna generera riskområden med fattigdom och utslagning som skulle bli svåra att bära för unionens hela ekonomiska och sociala system
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
sv Europaparlamentet understryker behovet av att öka utbildningen av kvinnor i ny teknik och öka deras deltagande i forsknings- och teknikprogram, något som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och minska rådande klyftor mellan könen när det gäller teknisk och forskningsmässig kompetens
en Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and priorities
sv Forskningen kommer framför allt att inriktas på att avhjälpa resursbristerna genom att utveckla den teknik och de färdigheter som krävs för det särskilda uppdragsområdet och som fastställs genom en top-down-metod och dialog med slutanvändarna, i enlighet med målen och prioriteringarna
en The pressure of globalisation and new technologies has clearly highlighted a number of gaps in a range of key skills, which make it more difficult for workers to adapt to increasingly flexible labour markets.
sv Trycket från globaliseringen och den tekniska utvecklingen har satt ljuset på ett antal luckor inom flera olika nyckelkompetenser, som gör det svårare för arbetstagarna att anpassa sig till alltmer flexibla arbetsmarknader.
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 8,525 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.