Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
sv fortsätta att utveckla framåtsyftande mekanismer som inriktas på sysselsättning och kompetens på nationell nivå och i hela Europa, identifiera potentiella underskott och brister i fråga om kompetens samt tillgodose de framtida behoven av färdigheter och kompetens (i både kvantitativa och kvalitativa termer) för ekonomin och företagen, särskilt små och medelstora företag, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den ‧–‧ mars ‧ och rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
sv Europaparlamentet understryker behovet av att öka utbildningen av kvinnor i ny teknik och öka deras deltagande i forsknings- och teknikprogram, något som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och minska rådande klyftor mellan könen när det gäller teknisk och forskningsmässig kompetens
en The missed forecasts and a relative lack of investment could also widen the development gap of the new Member States, which – if they do not receive adequate assistance to achieve growth and create new competitive, skilled jobs, could feed dangerous pockets of poverty and exclusion that the EU's economic and social system would find difficult to sustain
sv Bristande hänsyn till prognoserna och otillräckliga investeringar kan ytterligare bidra till och accentuera den försenade utvecklingen i EU:s nya medlemsstater, som om de inte får tillräckligt stöd vad gäller tillväxt och skapande av nya kvalitativa och konkurrenskraftiga arbetstillfällen skulle kunna generera riskområden med fattigdom och utslagning som skulle bli svåra att bära för unionens hela ekonomiska och sociala system
en In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.
sv För att de kommande generationerna ska kunna övervinna den nuvarande skillnaden mellan förvärvade kunskaper och marknadens behov anser jag att det är oumbärligt att förskoleutbildningen håller hög kvalitet och utgör ett instrument för tidigt förvärv av grundläggande kunskaper.
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
sv Ett konkret mål för att minska löneklyftan bör omgående införas i riktlinjerna för sysselsättning, bl. a. om tillgången till yrkesutbildning och ett erkännande av kvinnors kvalifikationer och kunskaper
en Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.
sv Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
en These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offending
sv De minderåriga bör bli föremål för grundliga specialiststudier på en rad områden i syfte att kartlägga dessa brister och fastställa vilka faktorer som kan minska riskerna för återfall
en In its communication the Commission proposes three strands of action to further improve operation of the labour markets: firstly removing skills barriers and tackling skills gaps, secondly removing barriers to mobility, and thirdly improving information and transparency.
sv I sitt meddelande föreslår kommissionen tre grupper av åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmarknadernas funktion: för det första att ta bort hinder för kompetens och ta itu med kompetensskillnader, för det andra att ta bort hindren för rörlighet, och för det tredje att förbättra informationen och öppenheten.
en Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and priorities
sv Forskningen kommer framför allt att inriktas på att avhjälpa resursbristerna genom att utveckla den teknik och de färdigheter som krävs för det särskilda uppdragsområdet och som fastställs genom en top-down-metod och dialog med slutanvändarna, i enlighet med målen och prioriteringarna
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
sv I syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor efter fas ‧, kommer ett återbesök att genomföras i mottagarstaterna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
en We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.
sv Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
en Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economy
sv Att förutse behov, underskott och brister i fråga om kompetens samt att kartlägga nya och framväxande krav på yrkesfärdigheter på såväl europeisk som nationell nivå är nödvändiga förutsättningar för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik som tillgodoser enskilda personers, samhällets och näringslivets behov
en In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essential
sv Inom ramen för rådets resolution av den ‧ november ‧ om Ny kompetens för nya arbetstillfällen kommer yrke att spela en viktig roll vid bedömning av behov och brister i fråga om kompetens på den europeiska arbetsmarknaden, och det kommer att vara av avgörande betydelse att det finns en harmoniserad metod för att klassificera yrken
en The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gap
sv Kommissionen kommer att lägga fram förslag om en förnyad social agenda i mitten av ‧, som ska bidra till att lösa problemen med kompetensbrist
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
sv Skillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
sv I syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor, ska kontaktpunkterna återvända till mottagarländerna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
en In business management, the skill gaps are found particularly in the areas of strategic business skills and innovation management
sv När det gäller bristen på kompetens inom ledningen kan man särskilt nämna strategisk affärsverksamhet och innovationsledning
en To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour markets
sv förutse kompetensbehov – och även luckor i kompetensen – som växer fram på de europeiska arbetsmarknaderna
en It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patient
sv Man kommer också att åtgärda utbildningsluckor för att se till att den kompetens som krävs för att omvandla forskningsresultat till konkreta fördelar för patienterna finns i Europa
en To conclude, the Committee on Culture believes - you can shake your head, Mr Bangemann, but this is what our committee believes - that the priority for the European Union should be to address the technology gap between itself and the USA, and to put in place not an umpteenth policy of protectionism, as some Member States are tempted to do, but a coordinated and dynamic European multimedia policy by stimulating a market centred on European products and services, facilitating their spread throughout the territory of the Union, in association with the most innovative small businesses - in short, by using European skills in this area to maximum advantage.
sv Sammanfattningsvis anser kulturutskottet - ni kan skaka på huvudet herr Bangemann, men det är vårt utskotts ståndpunkt - att Europeiska unionens prioritet är att ta hand om sin tekniska eftersläpning och inrätta inte ytterligare en protektionistisk politik, som vissa medlemsstater är frestade att göra, utan en samordnad och dynamisk europeisk multimediapolitik genom att stimulera en marknad kring europeiska produkter och tjänster, genom att göra det enklare att sprida dem inom hela unionens territorium, genom att införliva de mest innovativa små och medelstora företagen, kort sagt att på bästa sätt utnyttja de europeiska trumfkorten på området.
en bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sector
sv Att överbrygga kompetensbrister genom att starta utbildningar som täcker glappet mellan de anställdas utbildning och de kvalifikationer som krävs inom sektorn för läkemedelsforskning
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
sv Det förefaller ologiskt att kommissionen samtidigt som den förespråkar mer vetenskaplig forskning undviker att rekommendera någon som helst användning av vetenskaplig teknik för att fastställa exakt var kompetensbristerna finns och för att bidra till att utforma utbildningen så att den åtgärdar dessa brister
en Businesses will fill the legislators' gaps with their trade organisations, with their skills, with the rules that they have set themselves in order to create a dynamic and balanced market.
sv Företagen kommer att fylla lagstiftarnas luckor med sina handelsorganisationer, med sina kunskaper, med de regler som de själva har uppställt för att skapa en dynamisk och balanserad marknad.
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
sv En uppskattning av hur mycket kapitalbristen förvärras av det perifera läget och andra regionala särdrag, särskilt uppgifter om totalt investerat riskkapital, antalet fonder eller investeringsinstrument i området eller på nära håll, tillgången på kompetenta chefer, antalet transaktioner och transaktionernas genomsnittliga och minsta volym, om detta är känt
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 7,471 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.