Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
en Often the skill gaps are not in areas where skills are measurable
sv Bristerna i kompetens finns i många fall inte på områden med mätbar kunskap
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
sv I syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor efter fas ‧, kommer ett återbesök att genomföras i mottagarstaterna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
en In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditions
sv Fattigdom bland förvärvsarbetande hänger samman med låg lön, könsskillnader när det gäller lön och pension, låg utbildning, begränsade möjligheter till yrkesutbildning, behovet av att kombinera arbete och familjeliv, osäkra anställnings- och arbetsförhållanden, och även med svåra hemförhållanden
en The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gaps
sv I rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen betonades nödvändigheten av att förutse framtida kompetensbehov för att göra människor rustade för nya arbeten inom kunskapssamhället genom åtgärder som syftar till att matcha kunskaper, färdigheter och kompetensnivå med näringslivets behov och att förebygga potentiella brister
en The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gap
sv Kommissionen kommer att lägga fram förslag om en förnyad social agenda i mitten av ‧, som ska bidra till att lösa problemen med kompetensbrist
en the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
sv medlemsstaterna och kommissionen i rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen, uppmanas att förbereda arbetstagarna på de nya jobben i kunskapssamhället genom att tillhandahålla yrkesrådgivning som gör det möjligt för de arbetssökande att identifiera vilka kompetenssteg som krävs för tillträde till nya arbeten i sektorer med kompetensbrist
en To conclude, the Committee on Culture believes - you can shake your head, Mr Bangemann, but this is what our committee believes - that the priority for the European Union should be to address the technology gap between itself and the USA, and to put in place not an umpteenth policy of protectionism, as some Member States are tempted to do, but a coordinated and dynamic European multimedia policy by stimulating a market centred on European products and services, facilitating their spread throughout the territory of the Union, in association with the most innovative small businesses - in short, by using European skills in this area to maximum advantage.
sv Sammanfattningsvis anser kulturutskottet - ni kan skaka på huvudet herr Bangemann, men det är vårt utskotts ståndpunkt - att Europeiska unionens prioritet är att ta hand om sin tekniska eftersläpning och inrätta inte ytterligare en protektionistisk politik, som vissa medlemsstater är frestade att göra, utan en samordnad och dynamisk europeisk multimediapolitik genom att stimulera en marknad kring europeiska produkter och tjänster, genom att göra det enklare att sprida dem inom hela unionens territorium, genom att införliva de mest innovativa små och medelstora företagen, kort sagt att på bästa sätt utnyttja de europeiska trumfkorten på området.
en There is good provision in schools, but the equipment is underused and the teachers lack the necessary skills, so there are grave deficiencies here, not to mention the gap between North and South.
sv Utrustningen i skolorna är bra, men man är dålig på att utnyttja den eftersom lärarnas kunskaper inte räcker. Här finns med andra ord en stor brist, och därtill kommer skillnaderna mellan nord och syd.
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
sv Ett konkret mål för att minska löneklyftan bör omgående införas i riktlinjerna för sysselsättning, bl. a. om tillgången till yrkesutbildning och ett erkännande av kvinnors kvalifikationer och kunskaper
en The first is that there is the need to address the skills gap and the strategy for education and training that is required to fill and plug that skills gap.
sv Det första är att man behöver åtgärda kunskapsgapen och strategin för den utbildning och yrkesutbildning som krävs för att fylla och överbrygga det kunskapsgapet.
en Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.
sv Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
en Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labour
sv En flykt av företag och arbetskraft i riktning mot städerna och en bristfällig (transport)infrastruktur är liksom tidigare en belastning på arbetsmarknadens struktur, och det finns en utpräglad lönemässig skevhet mellan Österrike och de nya EU-staterna, samtidigt som prognoser pekar på en brist på utbildad arbetskraft
en We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.
sv Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
en supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
sv stödja arbetssökande genom att förse dem med yrkesrådgivning och en individuell utbildningsplan som bör identifiera vilka kompetensmoduler som krävs för att flytta till nya jobb där kompetensbrister föreligger
en We are in a long war against unemployment and we have to bridge the skills gap if we are to win the struggle.
sv Kampen mot arbetslösheten kommer att vara länge, och vi måste överbrygga kunskapsklyftorna om vi skall kunna vinna kampen.
en highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member States
sv ReK understryker sammanhållningsrapportens konstaterande att regionernas konkurrenskraft också beror på hur framgångsrika de varit när det gäller att skapa varaktig tillgång till kvalificerad arbetskraft genom investeringar i humankapital, och noterar i detta sammanhang att kvalifikationsnivåskillnaderna är mycket större mellan regionerna än mellan EU:s medlemsstater
en Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutions
sv EESK anser samtidigt att ansvaret för att skapa förutsättningar för personer över ‧ år att komplettera grundläggande färdigheter med nya metoder och ny teknik bör vila hos medlemsstaterna, med aktivt deltagande av nationella och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och utbildningsinstitutioner
en Our unemployed have four weeks in which to show up and take jobs free from the competition of foreign workers. However, given that our unemployed are not always willing or capable, the effect of an ageing population and the related skills gap means that restricting legal migration risks jeopardising our economic health.
sv Med tanke på att våra arbetslösa inte alltid är beredda eller har förmåga att göra det, innebär effekterna av en åldrande befolkning och kunskapsklyftan till följd av den att en begränsning av den lagliga in- och utvandringen riskerar att äventyra vår ekonomiska hälsa.
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
sv Skillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
en To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour markets
sv förutse kompetensbehov – och även luckor i kompetensen – som växer fram på de europeiska arbetsmarknaderna
en That is what has to be tackled if we are going to plug the skills gap that is bedevilling the whole labour market of Europe.
sv Det är det vi måste ta itu med om vi ska kunna fylla den färdighetslucka som anfäktar hela arbetsmarknaden i Europa.
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
sv En uppskattning av hur mycket kapitalbristen förvärras av det perifera läget och andra regionala särdrag, särskilt uppgifter om totalt investerat riskkapital, antalet fonder eller investeringsinstrument i området eller på nära håll, tillgången på kompetenta chefer, antalet transaktioner och transaktionernas genomsnittliga och minsta volym, om detta är känt
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
sv fortsätta att utveckla framåtsyftande mekanismer som inriktas på sysselsättning och kompetens på nationell nivå och i hela Europa, identifiera potentiella underskott och brister i fråga om kompetens samt tillgodose de framtida behoven av färdigheter och kompetens (i både kvantitativa och kvalitativa termer) för ekonomin och företagen, särskilt små och medelstora företag, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den ‧–‧ mars ‧ och rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen
en It is important to give young people who do not have adequate basic training the opportunity to catch up on their knowledge and close skill gaps (second chance
sv För unga människor som inte har en tillräcklig grundutbildning är det viktigt att de kan ta igen de kunskaper och färdigheter som de saknar (en andra chans
en the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gaps
sv genomföra åtgärder som syftar till en anpassning efter identifierade kompetensbehov och till att fylla potentiella brister
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 20,587 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.