Översättningar till svenska:

  • analys av kompetens   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Exempel meningar med "skill gap analysis", översättning minne

add example
en Often the skill gaps are not in areas where skills are measurable
sv Bristerna i kompetens finns i många fall inte på områden med mätbar kunskap
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
sv Det förefaller ologiskt att kommissionen samtidigt som den förespråkar mer vetenskaplig forskning undviker att rekommendera någon som helst användning av vetenskaplig teknik för att fastställa exakt var kompetensbristerna finns och för att bidra till att utforma utbildningen så att den åtgärdar dessa brister
en The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gap
sv Kommissionen kommer att lägga fram förslag om en förnyad social agenda i mitten av ‧, som ska bidra till att lösa problemen med kompetensbrist
en whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizens
sv I mars ‧ efterlyste Europeiska rådet i Barcelona att det skulle införas en indikator för språkkunskaper för att överbrygga den rådande informationsklyftan när det gäller EU-medborgarnas faktiska språkkunskaper och kommunikationsförmåga
en We are in a long war against unemployment and we have to bridge the skills gap if we are to win the struggle.
sv Kampen mot arbetslösheten kommer att vara länge, och vi måste överbrygga kunskapsklyftorna om vi skall kunna vinna kampen.
en A third area that I wish to focus on is the risk of creating new illiterates or new gaps between those people who have computer and electronic skills and those who do not.
sv Ett tredje område som jag skulle vilja rikta fokus mot är risken för att vi skapar nya analfabeter eller nya klyftor mellan de personer som har datakunskaper och kunskaper inom det elektroniska området och de som inte har det.
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
sv Skillnaden i prestanda mellan EU och dess globala konkurrenter beror på faktorer som låga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, ett otillräckligt antal yrkesutbildade arbetstagare och inbyggda hinder i EU:s patentregler
en Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutions
sv EESK anser samtidigt att ansvaret för att skapa förutsättningar för personer över ‧ år att komplettera grundläggande färdigheter med nya metoder och ny teknik bör vila hos medlemsstaterna, med aktivt deltagande av nationella och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och utbildningsinstitutioner
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
sv Ett konkret mål för att minska löneklyftan bör omgående införas i riktlinjerna för sysselsättning, bl. a. om tillgången till yrkesutbildning och ett erkännande av kvinnors kvalifikationer och kunskaper
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
sv I syfte att konsolidera de förvärvade kunskaperna och/eller fylla återstående luckor, ska kontaktpunkterna återvända till mottagarländerna för att bedöma hur deltagarna använder sig av vad de lärde sig under utbildningen i samband med fas
en Establish close cooperation between business, the educational sector and government agencies in order to close the IT skills gap.
sv Införa ett nära samarbete mellan näringslivet, utbildningssektorn och statsmakterna för att överbrygga den informationstekniska kunskapsklyftan.
en We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.
sv Vi kommer att uppmuntra och stödja bättre samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen genom att skapa kunskapsallianser med syfte att utveckla nya kursplaner inriktade på brister i innovationskunskaper.
en Bets-practices suggest that the new Member States should focus on setting up systems to monitor skills gaps; developing policies to address bankruptcy and competition laws; adapting SMEs friendly taxation systems; using impact assessments for developing better regulation and fostering innovation and technological capacities.
sv Enligt bästa praxis bör de nya medlemsstaterna fokusera på system för kontroll av kunskapsklyftor, utveckla riktlinjer för att ta itu med konkurser och konkurrenslagstiftning, tillämpa gynnsamma skattesystem för små och medelstora företag, använda konsekvensbedömningar för att utveckla bättre regleringar och främja innovation och teknisk kapacitet.
en That is what has to be tackled if we are going to plug the skills gap that is bedevilling the whole labour market of Europe.
sv Det är det vi måste ta itu med om vi ska kunna fylla den färdighetslucka som anfäktar hela arbetsmarknaden i Europa.
en Globalisation and technological change risk increasing inequality, opening up the gap between the skilled and the unskilled and between rich and poor nations
sv Globaliseringen och den tekniska utvecklingen riskerar att öka orättvisorna genom att klyftan växer mellan välutbildade och lågutbildade samt mellan rika och fattiga nationer
en Commissioner Frattini's proposals address one half of this problem, building on Ms Hennis-Plasschaert's ideas for a European Green Card to fill the skills gaps.
sv Kommissionsledamot Franco Frattinis förslag ger en lösning på halva problemet och bygger på Jeanine Hennis-Plasschaerts idé om ett europeiskt grönt kort för att åtgärda kompetensbristen.
en To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour markets
sv förutse kompetensbehov – och även luckor i kompetensen – som växer fram på de europeiska arbetsmarknaderna
en highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member States
sv ReK understryker sammanhållningsrapportens konstaterande att regionernas konkurrenskraft också beror på hur framgångsrika de varit när det gäller att skapa varaktig tillgång till kvalificerad arbetskraft genom investeringar i humankapital, och noterar i detta sammanhang att kvalifikationsnivåskillnaderna är mycket större mellan regionerna än mellan EU:s medlemsstater
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
sv Europaparlamentet understryker behovet av att öka utbildningen av kvinnor i ny teknik och öka deras deltagande i forsknings- och teknikprogram, något som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och minska rådande klyftor mellan könen när det gäller teknisk och forskningsmässig kompetens
en Businesses will fill the legislators' gaps with their trade organisations, with their skills, with the rules that they have set themselves in order to create a dynamic and balanced market.
sv Företagen kommer att fylla lagstiftarnas luckor med sina handelsorganisationer, med sina kunskaper, med de regler som de själva har uppställt för att skapa en dynamisk och balanserad marknad.
en The pressure of globalisation and new technologies has clearly highlighted a number of gaps in a range of key skills, which make it more difficult for workers to adapt to increasingly flexible labour markets.
sv Trycket från globaliseringen och den tekniska utvecklingen har satt ljuset på ett antal luckor inom flera olika nyckelkompetenser, som gör det svårare för arbetstagarna att anpassa sig till alltmer flexibla arbetsmarknader.
en In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essential
sv Inom ramen för rådets resolution av den ‧ november ‧ om Ny kompetens för nya arbetstillfällen kommer yrke att spela en viktig roll vid bedömning av behov och brister i fråga om kompetens på den europeiska arbetsmarknaden, och det kommer att vara av avgörande betydelse att det finns en harmoniserad metod för att klassificera yrken
en In its communication the Commission proposes three strands of action to further improve operation of the labour markets: firstly removing skills barriers and tackling skills gaps, secondly removing barriers to mobility, and thirdly improving information and transparency.
sv I sitt meddelande föreslår kommissionen tre grupper av åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmarknadernas funktion: för det första att ta bort hinder för kompetens och ta itu med kompetensskillnader, för det andra att ta bort hindren för rörlighet, och för det tredje att förbättra informationen och öppenheten.
en In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.
sv För att de kommande generationerna ska kunna övervinna den nuvarande skillnaden mellan förvärvade kunskaper och marknadens behov anser jag att det är oumbärligt att förskoleutbildningen håller hög kvalitet och utgör ett instrument för tidigt förvärv av grundläggande kunskaper.
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
sv fortsätta att utveckla framåtsyftande mekanismer som inriktas på sysselsättning och kompetens på nationell nivå och i hela Europa, identifiera potentiella underskott och brister i fråga om kompetens samt tillgodose de framtida behoven av färdigheter och kompetens (i både kvantitativa och kvalitativa termer) för ekonomin och företagen, särskilt små och medelstora företag, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den ‧–‧ mars ‧ och rådets resolution av den ‧ november ‧ om ny kompetens för nya arbetstillfällen
Visar sida 1. Hittade 27804 meningar matchning fras skill gap analysis.Hittade i 7,388 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.