Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
en I also had a fairly substantial telephone conversation yesterday with the Japanese Prime Minister, who thanked the European Union for its actions.
sv Under gårdagen hade jag också ett ganska omfattande telefonsamtal med den japanske premiärministern, som tackade EU för våra insatser.
en Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.
sv Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
en On Sunday, a trick was played in the course of a telephone conversation.
sv På söndagen konspirerar man under ett telefonsamtal.
en Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.
sv Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
en I have so far not been convinced by the arguments for developing extensive systems for storing data, telephone conversations, e-mails and text messages.
sv Argumenten för att bygga upp stora system för lagring av datatrafik, telefonsamtal, e-postmeddelanden och sms har hittills inte övertygat mig.
en Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.
sv Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
en I recently had an interesting telephone conversation with Mr Barroso.
sv Nyligen hade jag ett intressant telefonsamtal med José Manuel Barroso.
en Specifically, additional access was requested to any notes of telephone conversations that had taken place between Commission officials and Chisso between September ‧ and the end of April
sv Närmare bestämt begärde företaget ytterligare tillgång till alla anteckningar från de telefonsamtal som ägt rum mellan kommissionstjänstemän och Chisso mellan september ‧ och slutet av april
en He has also, through telephone conversations with the leader of the Conservatives/Christian Democrats, Mr Poettering, reached an agreement to the effect that no unduly indiscreet and controversial questions should be asked at the hearings.
sv Han har också i telefonsamtal med ordföranden för de konservativa/kristdemokraterna, Poettering, nått en uppgörelse så att inte alltför närgångna och kontroversiella frågor skulle ställas vid utfrågningarna.
en I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessible
sv Jag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
en In a telephone conversation on ‧ May ‧, the Polish authorities informed the Commission that Poland intended to restart the privatisation process of Gdynia Shipyard by way of a public tender
sv Vid ett telefonsamtal den ‧ maj ‧ underrättade de polska myndigheterna kommissionen om att Polen hade för avsikt att återuppta privatiseringsprocessen för Gdynia-varvet genom ett offentligt anbudsförfarande
en A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.
sv Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
en Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Economic and monetary policy- Regulation (EC) No ‧/‧- Introduction of the euro- Conversion of national currency units to the euro unit- Rounding of monetary amounts to be paid or accounted for after conversion- Contract concluded in the telecommunications sector- Meaning of ‘monetary amounts to be paid or accounted for’- Per-minute tariffs for telephone calls
sv Domstolens dom (stora avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV mot O‧ (Germany) GmbH & Co. OHG (Ekonomisk och monetär politik – Förordning (EG) nr ‧/‧ – Införande av euron – Omräkning av de nationella valutaenheterna till enheten euro – Avrundning efter omräkningen av penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Avtal som ingåtts på telekommunikationsområdet – Begreppet penningbelopp som skall betalas eller redovisas – Minuttaxa för telekommunikation
en It is evident, by the way, that the celebrated telephone conversations between Brussels and Berlin have been ineffective and that the Chancellor’s phone call to Mr Prodi has obviously availed him nothing.
sv Det är förresten uppenbart att de omtalade telefonsamtalen mellan Bryssel och Berlin har varit ineffektiva och att kanslerns telefonsamtal till Prodi inte ledde till någonting.
en Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
sv Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
en In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.
sv När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
en I have received letters, emails and representations from people who fear that governments will be able to listen to their telephone conversations and read their emails!
sv Jag har tagit emot brev, e-postmeddelanden och företrädare för människor som fruktar att regeringar kommer att kunna lyssna till deras telefonsamtal och läsa deras e-postmeddelanden!
en According to the Zimbabwean law, the army, the intelligence services, the police and even the office of the President will be able to control and intercept electronic mail, listen to telephone conversations and censor the Internet, all without the need for a legal mandate.
sv Enligt lagen i Zimbabwe kommer armén, underrättelsetjänsten, polisen och till och med presidentämbetet att kunna kontrollera och fånga upp elektronisk post, lyssna på telefonsamtal och censurera Internet, allt utan något krav på rättslig fullmakt.
en Other colleagues of mine and I too have repeatedly requested from this platform that when voting is in progress, telephone conversations should not be taking place on mobile phones.
sv Såväl jag själv som flera av mina kollegor har här ifrån ordförandestolen vid upprepade tillfällen undanbett samtal med mobiltelefon, medan vi håller omröstning.
en A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.
sv Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
en whereas, during the period in which he was a member of the European Parliament, the French judicial authorities intercepted various telephone conversations between Jean-Charles Marchiani and others
sv Under den period som Marchiani var ledamot av Europaparlamentet lät det franska rättsväsendet avlyssna några av Jean-Charles Marchianis telefonsamtal
en If a product’s electrical power comes from Mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses) must be used for qualification
sv Om en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström) användas för att avgöra om produkten kan bli Energy Star-godkänd
en ECHELON has, of course, the capacity to intercept communications such as e-mails, faxes and telephone conversations between individuals.
sv Echelon har ju kapacitet att avlyssna kommunikation som e-post, fax och telefon mellan enskilda.
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 5,04 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.