Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
en The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.
sv Europadomstolen för mänskliga rättigheter fattade för en tid sedan ett beslut i vilket de sade att "avlyssning och andra former av övervakning av telefonsamtal utgör ett allvarligt intrång i privatlivet och den privata korrespondensen och måste följaktligen grunda sig på en lagstiftning som är särskild exakt.
en Articles appearing in the highly reputable 'Vima' newspaper of 5 and 7 December 2004 reveal the discovery of a telephone tapping network set up by the Italian authorities and used to eavesdrop on mobile and fixed telephone conversations by Greek citizens in Greece.
sv Enligt uppgifter i den välrenommerade tidningen Vima den 5 och 7 december 2004 har det avslöjats att italienska myndigheter haft ett nätverk för avlyssning av samtal från mobiltelefoner och fasta telefoner tillhörande grekiska medborgare i Grekland.
en ECHELON has, of course, the capacity to intercept communications such as e-mails, faxes and telephone conversations between individuals.
sv Echelon har ju kapacitet att avlyssna kommunikation som e-post, fax och telefon mellan enskilda.
en The secret services permanently monitor the telephone conversations of the current government's political opponents.
sv Säkerhetstjänsten övervakar ständigt telefonsamtalen från den nuvarande regeringens politiska motståndare.
en Submit all documentation in your possession relating to or directly connected with the facts set out in the complaint (for example, texts of agreements, minutes of negotiations or meetings, terms of transactions, business documents, circulars, correspondence, notes of telephone conversations
sv Ge in alla handlingar i er besittning som direkt eller indirekt har samband med de i klagomålet angivna sakförhållandena (till exempel avtalstexter, protokoll från förhandlingar eller möten, transaktionsvillkor, affärshandlingar, rundskrivelser, skriftväxling, anteckningar från telefonsamtal o.dyl
en In yesterday's telephone conversation, the President of the EU General Affairs and External Relations Council, the Slovenian Foreign Minister, Dr Rupel, and the Minister for Foreign Affairs of the Peoples' Republic of China, Mr Yang Jeichi, discussed among other topics the situation of the Tibetan community.
sv Vid gårdagens telefonsamtal diskuterade ordföranden för EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser, den slovenske utrikesministern Dimitrij Rupel, och Kinas utrikesminister Yang Jeichi, bland annat situationen i Tibet.
en A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.
sv Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
en In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.
sv När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
en Can tap a telephone conversation in Russia, China, anywhere on Earth
sv Kan avlyssna telefonsamtal i Ryssland, Kina, var som helst
en First, the conditions under which telephone conversations can be recorded have now been stipulated unambiguously.
sv För det första: Förutsättningarna, under vilka telefonsamtal kan registreras, är nu för tiden otvetydigt fastställda.
en That does not, however, mean that we should give the green light to the extensive and systematic retention of both telephone conversations and e-mails.
sv Men det innebär inte att vi skall ge klartecken till en omfattande och systematisk lagring av både telefonsamtal och emails.
en On 5 March, after a telephone conversation between Presidents Hraoui and Hafez el Assad, 121 prisoners were freed at Masna, on the Syrian-Lebanese border.
sv Den 5 mars, efter ett telefonsamtal mellan president Hraoui och Hafez el Assad, återvände 121 personer till Masnaha vid den syrisk-libanesiska gränsen.
en I have received letters, emails and representations from people who fear that governments will be able to listen to their telephone conversations and read their emails!
sv Jag har tagit emot brev, e-postmeddelanden och företrädare för människor som fruktar att regeringar kommer att kunna lyssna till deras telefonsamtal och läsa deras e-postmeddelanden!
en This article records revenue from reimbursements (private telephone conversations etc
sv Detta anslag är avsett att täcka inkomster från återbetalning av småutgifter (privata telefonsamtal m.m
en It is undoubtedly the case that information about telephone conversations can be of value in various criminal investigations.
sv Tveklöst är det så att uppgifter om telefonsamtal kan vara av värde i olika brottsutredningar.
en Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.
sv Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
en A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.
sv Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
en On Sunday, a trick was played in the course of a telephone conversation.
sv På söndagen konspirerar man under ett telefonsamtal.
en If a product’s electrical power comes from the mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, the telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses, as specified in the OM test procedure) must be used for qualification
sv Om en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet, eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström i enlighet med driftslägestestet) användas för att avgöra om produkten kan bli ENERGY STAR-godkänd
en Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
sv Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
en I explained that notes of telephone conversations between parties and Commission officials are internal documents of the Commission and thus, in principle, non-accessible
sv Jag förklarade att anteckningar från telefonsamtal mellan parter och kommissionstjänstemän utgör interna kommissionshandlingar, varför de i princip inte lämnas ut
en I also had a fairly substantial telephone conversation yesterday with the Japanese Prime Minister, who thanked the European Union for its actions.
sv Under gårdagen hade jag också ett ganska omfattande telefonsamtal med den japanske premiärministern, som tackade EU för våra insatser.
en Information obtained by listening in on telephone conversations under dubious conditions is not ending up with the relevant bodies, but is appearing in various media.
sv Uppgifter som skaffas fram genom att telefonsamtal avlyssnas under oklara omständigheter hamnar inte hos behöriga organ, utan offentliggörs i olika media.
en Thank you too for sharing with us your telephone conversation with Mr Gil-Robles.
sv Det är också lovvärt att ni berättade om ert telefonsamtal med Álvaro Gil-Robles.
en The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted.
sv Förslaget, så som det utformats av rådet och som det därefter ändrats av kommissionen, är en konvention som består av tre huvudrubriker: under den första ges anvisningar för att harmonisera rutiner och formaliteter som reglerar hur en anmälan om undersökning inom annan jurisdiktion skall gå till, under den andra räknar man upp en hel serie specifika krav som skall gälla för rättshjälpen och man anger de formaliteter och rutiner som skall tillämpas i samband med de olika formerna för rättshjälp, under den tredje rubriken, slutligen, beskrivs och kodifieras de olika sätt på vilka man kan och skall genomföra telefonavlyssning av medborgare som befinner sig i en annan medlemsstat än den som har ansvaret för en viss undersökning.
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 6,64 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.