Översättningar till svenska:

  • telefonsamtal   

Exempel meningar med "telephone conversation", översättning minne

add example
en If a product’s electrical power comes from Mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses) must be used for qualification
sv Om en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström) användas för att avgöra om produkten kan bli Energy Star-godkänd
en ECHELON has, of course, the capacity to intercept communications such as e-mails, faxes and telephone conversations between individuals.
sv Echelon har ju kapacitet att avlyssna kommunikation som e-post, fax och telefon mellan enskilda.
en If a product’s electrical power comes from the mains, USB, IEEE‧, Power-over-Ethernet, the telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses, as specified in the OM test procedure) must be used for qualification
sv Om en produkt får sin strömförsörjning från elnätet, USB, IEEE‧, ethernet (PoE), telefonsystemet, eller någon annan källa eller kombination av källor, ska produktens nettoväxelströmförbrukning (med hänsyn till förluster vid omvandlingen av växelström till likström i enlighet med driftslägestestet) användas för att avgöra om produkten kan bli ENERGY STAR-godkänd
en The secret services permanently monitor the telephone conversations of the current government's political opponents.
sv Säkerhetstjänsten övervakar ständigt telefonsamtalen från den nuvarande regeringens politiska motståndare.
en The Commission therefore joins its voice to the calls from all over the world for an immediate end to the house arrest of Aung San Suu Kyi and her senior colleagues, the immediate restoration of normal channels for diplomatic access to the leadership of the National League for Democracy, the immediate release of the local youth leaders currently held without charge, and an immediate end to the illegal surveillance of private telephone conversations by democratically elected political representatives in Burma.
sv Kommissionen instämmer därför i uppmaningarna från hela världen för ett omedelbart avslutande av husarresten för Aung San Suu Kyi och hennes kolleger, det omedelbara återupprättandet av normala kanaler för diplomatisk tillgång till ledarskapet för Nationella förbundet för demokrati, det omedelbara frisläppandet av de lokala ungdomsledarna som för närvarande hålls arresterade utan rättegång, och ett omedelbart slut på den illegala övervakningen av privata telefonsamtal som riktas mot demokratiskt valda politiska företrädare i Burma.
en Thank you too for sharing with us your telephone conversation with Mr Gil-Robles.
sv Det är också lovvärt att ni berättade om ert telefonsamtal med Álvaro Gil-Robles.
en Question ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal interception of telephone conversations
sv Fråga ‧ (Dimitrios Papadimoulis): Illegal avlyssning av telefonsamtal
en Mr President, if I could just ask you, on a point of order, whether it is within the rules or against the rules for Members to conduct lengthy telephone conversations on their mobile phones.
sv Herr ordförande! Om jag endast kan få fråga, gällande en ordningsfråga, om det är förenligt med reglerna eller mot reglerna för ledamöter att föra långa samtal på sina mobiltelefoner.
en Submit all documentation in your possession relating to or directly connected with the facts set out in the complaint (for example, texts of agreements, minutes of negotiations or meetings, terms of transactions, business documents, circulars, correspondence, notes of telephone conversations
sv Ge in alla handlingar i er besittning som direkt eller indirekt har samband med de i klagomålet angivna sakförhållandena (till exempel avtalstexter, protokoll från förhandlingar eller möten, transaktionsvillkor, affärshandlingar, rundskrivelser, skriftväxling, anteckningar från telefonsamtal o.dyl
en A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.
sv Nu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
en On Sunday, a trick was played in the course of a telephone conversation.
sv På söndagen konspirerar man under ett telefonsamtal.
en This article records revenue from reimbursements (private telephone conversations etc
sv Detta anslag är avsett att täcka inkomster från återbetalning av småutgifter (privata telefonsamtal m.m
en Whereas in the case of communication by telephone it is appropriate that the consumer receive enough information at the beginning of the conversation to decide whether or not to continue
sv Vid telefonkommunikation är det lämpligt att konsumenten får tillräckligt mycket information i början av samtalet för att kunna besluta om han skall fortsätta samtalet eller inte
en It is undoubtedly the case that information about telephone conversations can be of value in various criminal investigations.
sv Tveklöst är det så att uppgifter om telefonsamtal kan vara av värde i olika brottsutredningar.
en I recently had an interesting telephone conversation with Mr Barroso.
sv Nyligen hade jag ett intressant telefonsamtal med José Manuel Barroso.
en First, the conditions under which telephone conversations can be recorded have now been stipulated unambiguously.
sv För det första: Förutsättningarna, under vilka telefonsamtal kan registreras, är nu för tiden otvetydigt fastställda.
en A resolution was used in 1995 to agree what interception meant in the technical sense, such as whether only the content of a telephone conversation should be recorded, or the time and the recipient's telephone number as well.
sv Med en sådan resolution bestämdes under 1995 vad övervakning skall betyda i teknisk bemärkelse, t.ex. om endast innehållet i ett telefonsamtal skall registreras, eller om det även skall göras för samtalets tidpunkt och motpartens telefonnummer.
en whereas the Zimbabwean Government has proposed the Interception of Communications Bill, which will allow the military, intelligence services, police and the office of the President to monitor e-mail correspondence, Internet access and telephone conversations
sv Zimbabwe regering har föreslagit en lag om uppfångande av kommunikationer, så att militären, underrättelsetjänsterna, polisen och presidentens kansli får övervaka e-post, tillträde till Internet och telefonsamtal
en Mr President, some time ago Mr Jarzembowski put a question to the Commission concerning the appropriateness of the American secret services' practice of tapping telephone conversations held in the European Parliament and the Commission and of intercepting emails.
sv Herr ordförande! Vår kollega Jarzembowski ställde för någon tid sedan en fråga till kommissionen, där han undrade om det stämde att den amerikanska säkerhetstjänsten avlyssnar Europaparlamentets och kommissionens samtal och läser deras e-post.
en Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
sv Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
en whereas, during the period in which he was a member of the European Parliament, the French judicial authorities intercepted various telephone conversations between Jean-Charles Marchiani and others
sv Under den period som Marchiani var ledamot av Europaparlamentet lät det franska rättsväsendet avlyssna några av Jean-Charles Marchianis telefonsamtal
en That does not, however, mean that we should give the green light to the extensive and systematic retention of both telephone conversations and e-mails.
sv Men det innebär inte att vi skall ge klartecken till en omfattande och systematisk lagring av både telefonsamtal och emails.
en In terms of what is taking place in Israel, I will tell you that this afternoon I had a telephone conversation with the new Foreign Minister, Mr Netanyahu.
sv När det gäller den nuvarande situationen i Israel kan jag berätta att jag i kväll hade ett telefonsamtal med den nya utrikesministern Netanyahu.
en It is evident, by the way, that the celebrated telephone conversations between Brussels and Berlin have been ineffective and that the Chancellor’s phone call to Mr Prodi has obviously availed him nothing.
sv Det är förresten uppenbart att de omtalade telefonsamtalen mellan Bryssel och Berlin har varit ineffektiva och att kanslerns telefonsamtal till Prodi inte ledde till någonting.
en Moreover, in the case of telephone communications, the identity of the supplier and the commercial purpose of the call shall be made explicitly clear at the beginning of any conversation with the consumer
sv När det gäller telefonkommunikation skall dessutom leverantörens identitet och samtalets kommersiella syfte uttryckligen göras klart för konsumenten vid början av varje samtal med konsumenten
Visar sida 1. Hittade 8407 meningar matchning fras telephone conversation.Hittade i 5,199 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.