uttal: IPA: riːθ /riːθ/    

Översättningar till svenska:

 • krans   
  (Noun  c, w)
   
  ornamental circular band
   
  ornamental circular band
   
  ornamental circular band
 • girland   
 • ring       
 • slinga   
 • snirkel   
 • spiral   
 • vindling   
 • virvel   

Andra betydelser:

 
wreath (e.g. of smoke)
 
To place an entwined circle of flowers upon or around something.
 
heraldry: support of a crest
 
An ornamental circular band made e.g. of plaited flowers and leaves, and used as decoration; a garland; a chaplet, especially one given to a victor.
 
(heraldry) An appendage to the shield, placed above it, and supporting the crest. It generally represents a twist of two cords of silk, one tinctured like the principal metal, the other like the principal color in the coat of arms.
 
To wrap around something in a circle.
 
corolla (of flower)
 
something twisted and curled
 
Something twisted, intertwined, or curled.

Picture dictionary

krans
krans

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (6)

Advent wreath
adventsljusstake
laurel wreath
lagerkrans; medalj
rose wreath
rosen|krans
wreathe
väva; fläta; innesluta; omge
wreaths
se wreath

    Visa deklination

Exempel meningar med "wreath", översättning minne

add example
en You know of what I speak, Gandalf.A great eye, lidless, wreathed in flame
sv Ett stort öga, utan ögonlock bekransat av lågor
en The EU does, however, not yet win any laurel wreaths for its action in this field
sv Vi måste dock konstatera att EU inte heller här kan skörda några lagrar
en Now are our brows bound with victorious wreaths
sv Nu våra ögonbryn höjs, lika segerkransar
en If you had seen the wreath his students sent
sv Karln var älskad
en Any reference in heading ‧ or ‧ to goods of any kind shall be construed as including a reference to bouquets, floral baskets, wreaths and similar articles made wholly or partly of goods of that kind, account not being taken of accessories of other materials
sv Enligt nr ‧ eller ‧ klassificeras även buketter, blomsterkorgar, kransar och liknande artiklar, som är helt eller delvis tillverkande av i dessa nummer omnämnda varor, även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra material
en When Burma joined ASEAN, I immediately paid a visit to Rangoon for strictly personal reasons, and used the opportunity to lay a wreath at the British war cemetery for those who died on the railroad during the Japanese occupation.
sv När Burma blev medlem av ASEAN besökte jag av strikt personliga skäl Rangoon direkt och tog tillfället i akt att lägga ner en krans på den brittiska krigskyrkogården för dem som dog vid Burma railroad under den japanska ockupationen.
en I also laid a wreath at Auschwitz-Birkenau: I believe that people from every country in Europe have been there and I believe that all of us - including yourself, most particularly, Mr President - are determined such things will never happen again!
sv Jag lade även en krans i Auschwitz-Birkenau: Jag tror att människor från alla Europas länder har varit där och jag tror att vi alla - särskilt ni, herr talman - har bestämt oss för att aldrig låta något sådant hända igen!
en Cut flowers and flower buds (including bouquets), wreaths and the like
sv Snittblommor och blomknoppar (inklusive buketter), kransar och liknande
en A short while ago at the funeral of an official of the Western European Union, who passed away too soon, a wreath of flowers was brought by colleagues of the deceased.
sv Till begravningen av en av Västeuropeiska unionens tjänstemän, bortryckt i förtid, kom den avlidnes kolleger med en blomsterkrans.
en As recently as yesterday, lawyers in this lovely city of Strasbourg publicly placed a funeral wreath in front of the prefecture mourning the death of the presumption of innocence as a result of a law which has just been voted on in France.
sv Så sent som i går placerade advokater i denna underbara stad, Strasbourg, offentligt ut en begravningskrans framför prefekturen och sörjde de oskyldiga som tros ha dödats till följd av en lag som det nyligen har röstats om i Frankrike.
en Redykołka is also unusual in that it had ceremonial uses: shaped as doves and cockerels, it was used to decorate wedding branches and the tops of harvest wreaths
sv Ostens särart hänger också samman med dess ceremoniella funktion: ostar i form av duvor eller små tuppar användes för att smycka det ris som delades ut vid bröllop och skördefestarnas blomsterkransar
en COFFINS CONTAINING BODIES AND URNS CONTAINING THE ASHES OF DECEASED PERSONS, AS WELL AS THE FLOWERS, FUNERAL WREATHS AND OTHER ORNAMENTAL OBJECTS NORMALLY ACCOMPANYING THEM
sv Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer liksom blommor, kransar och andra utsmyckningsföremål som normalt medföljer dessa kistor och urnor
en At last it can emerge wearing a olive wreath, Athena' s olive wreath of wisdom and peace, rather than the spear and shield of Mars, the ancient god of war.
sv Måtte unionen nu äntligen bära en krans av olivkvistar, vishetens, fredens och Athenas krans, och inte Ares', den antike krigsgudens, krigiska lans och sköld.
en To give specific examples of this: the murder of an Albanian citizen of Greek origin in Himarë last August; acts of vandalism at Bobostiticë cemetery in which wreaths laid as a mark of respect were burned; and the repeated, intemperate verbal attacks by part of the 'mainstream' Albanian press directed at the head of the Orthodox Church of Albania.
sv Ett par konkreta exempel: mordet på en albansk medborgare av grekiskt ursprung i Himarë i augusti, vandaliseringar av kyrkogården i Bobostiticë då kransar som placerats ut som en hedersbetygelse brändes, samt de upprepade och obehärskade verbala angreppen i en del av den albanska traditionalistiska pressen riktat mot ledaren för den ortodoxa kyrkan i Albanien.
en Um, Mrs. Caldwell, where did you get...That wreath above the fireplace?
sv Var fick du tag på kransen över spisen?
en On 8 November, in the Slovak town of Kráľovsky Chlmec, 28 members of the Hungarian organisation marched in replica fascist uniforms and laid a wreath to the victims of wars with the provocative inscription I believe in a Hungary reborn.
sv Den 8 november marscherade 28 medlemmar av den ungerska organisationen i exakta kopior av fascistuniformer in i den slovakiska staden Kráľovsky Chlmec och lade en krans till krigsoffren med den provocerande texten ”Jag tror på en ungersk pånyttfödelse”.
en We give them laurel wreaths and honors
sv Vi ger dem lagerkransar och medaljer
en " On Wolf' s grave, a wreath is laid
sv " Pa Wolfs grav vilar nu en krans "
en Secondly, I learned in Kiev that our European delegation refused to lay wreaths at the monument to the victims of the Ukrainian famine, something which is customary for all diplomats visiting Ukraine, and I must say that these two facts surprise me greatly.
sv För det andra fick jag veta i Kiev att vår EU-delegation vägrade att lägga kransar på monumentet över offren för den ukrainska hungersnöden, vilket är brukligt för alla diplomater som besöker Ukraina. Jag måste säga att dessa två saker förvånar mig mycket.
en FLOWERS, WREATHS AND OTHER ORNAMENTAL OBJECTS BROUGHT BY PERSONS RESIDENT IN THIRD COUNTRIES ATTENDING A FUNERAL OR COMING TO DECORATE GRAVES IN THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY, PROVIDED THESE IMPORTATIONS DO NOT REFLECT, BY EITHER THEIR NATURE OR THEIR QUANTITY, ANY COMMERCIAL INTENT
sv Blommor, kransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta i tredje land som skall delta i en begravning eller smycka gravar inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att denna import genom sin art eller mängd inte antyder kommersiella avsikter
en A Great Eye, lidless, wreathed in flame
sv Ett stort öga, utan ögonlock bekransat av lågor
Visar sida 1. Hittade 24 meningar matchning fras wreath.Hittade i 0,376 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.