uttal: IPA: ljɛ̃ /ljɛ̃/      

Översättningar till svenska:

 • länk       
  (Noun  c)
   
  del av kedja
 • anknytning   
  (Noun  c)
 • förhållande       
   
  samband
 • band       
 • förbindelse       
 • hyperlänk   
  (Noun  c)
 • knop   
 • knut       
 • koppla     
 • länka   
 • obligation   

Andra betydelser:

 
conclusion (d’une histoire)
 
Connexion entre des lieux, des personnes, des évènements ou des choses.
 
relation (avec qqn)
 
Ce qui sert à lier

Liknande fraser i ordboken franska svenska. (34)

Associer un lien WebAssociera en webblänk
barre de lienslänkfält
bibliothèque de liens dynamiquesDynamic Link Library
chaîne de lienslänkkedja
champ Lien hypertextehyperlänkfält
chemin de lienlänksökväg
éditeur de lienslänkare
Envoyer un lienskicka en länk
fichier bibliothèque de liens dynamiquesDynamic-Link Library-fil
les liens du sang sont les plus fortsblod är tjockare än vatten
lien absoluabsolut länk
Lien d'enregistrementPostlänk
lien de filtrefilterlänk
lien de mise en réseausocial tagg
lien de sitesplatslänk
lien dynamiquedynamisk koppling
lien hypertextehyperlänk
lien hypertexte actifaktiv hyperlänk
lien hypertexte externeextern hyperlänk
lien hypertexte interneintern hyperlänk
lien hypertexte par défautstandardhyperlänk
lien hypertexte rompubruten hyperlänk
lien hypertexte visitéanvänd hyperlänk
lien mortdöd länk
lien physiquehård länk
lien profonddjuplänkning
lien publicoffentlig länk
lien rapidesnabblänk
lien relatifrelativ länk
lien repositionnableflyttbar koppling
lien rompubruten länk
lien symboliquesymbolisk länk; genväg; alias
texte d'affichage du lien hypertextevisningstext för hyperlänk
type de données Lien hypertextedatatypen Hyperlink

    Visa deklination

Exempel meningar med "lien", översättning minne

add example
Le CESE entretient des liens informels avec le centre européen du KansaiEESK har vissa informella kontakter med EU-centrumet i Kansai
Je suis moi aussi en faveur d'un resserrement des liens entre cette institution et les institutions de contrôle nationales des différents États membres.Även jag är för närmare förbindelser mellan denna institution och de nationella revisionsorganen i respektive medlemsstat.
Il est impératif de mettre l' accent sur les causes qui contribuent à la maltraitance et à l' exploitation physiques et psychiques des enfants, comme la pauvreté, l' inexistence de structures de véritable protection infantile, le manque de mécanismes de contrôle et de prévention, la distension des liens familiaux et, bien sûr, l' existence dans ce domaine d' un marché avec une demande et une offre importantes, un marché qui sévit malheureusement au sein de l' Union et déshonore notre civilisation européenne.Man måste rikta uppmärksamheten mot de orsaker som bidrar till den psykiska och fysiska misshandeln och exploateringen av barn. Sådana orsaker är fattigdomen, avsaknaden av institutioner som ger barnen ett verkligt skydd, bristerna i fråga om kontroll och förebyggande verksamhet, uppluckringen av familjebanden och, naturligtvis, förekomsten av en sådan marknad, med stort utbud och stor efterfrågan, som tyvärr fungerar inom Europeiska unionen och utgör en skamfläck för vår europeiska civilisation.
LIEN DE CAUSALITÉORSAKSSAMBAND
Il estime néanmoins qu'il existe un lien étroit entre cette question et celle de la représentativité et qu'elles devront par conséquent être examinées parallèlement dans le cadre d'un large débat associant l'ensemble des parties concernées, institutions européennes et organisations de la société civileKommittén anser dock att det finns ett nära samband mellan denna fråga och frågan om representativitet, och att de följaktligen bör behandlas parallellt inom ramen för en bred debatt i vilken alla berörda parter, EU-institutionerna och det civila samhällets organisationer deltar
L’enquête n’a pas permis d’établir que le comportement de ces producteurs a rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice constaté pour l’industrie de l’UnionUndersökningen har inte visat att dessa tillverkares beteende har brutit orsakssambandet mellan den subventionerade importen och den skada för unionsindustrin som har fastställts
Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’UnionFörhörsombudet får även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bland annat dumpning, skada, orsakssamband och EU:s intresse
Je vote en faveur de ce rapport car je suis convaincu que ce lien entre la Croatie et l'Union contribuera non seulement à la mise en place de mesure plus efficaces contre le phénomène des drogues et des toxicomanies, mais aussi à la création d'une solidarité accrue entre l'Union européenne et la Croatie, qui est candidate à l'adhésion et deviendra - du moins, je l'espère - bientôt un État membre à part entière.Jag röstar för detta betänkande eftersom jag anser att denna länk mellan Kroatien och EU kommer att bidra till inte bara en effektivare kamp mot narkotika och narkotikamissbruk utan också till skapandet av en större solidaritet mellan EU och Kroatien som är ett kandidatland och som - åtminstone hoppas jag det - inom kort blir en fullvärdig medlemsstat.
Ces aides financières devraient être structurées de manière à former un lien avec les contributions financières déjà octroyées par l'Union européenne aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, n'appliquent pas encore l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen, sans que cela constitue toutefois une simple poursuite des actions financées précédemment par d'autres sources couvertes par le budget général de l'Union européenneStödet bör utformas på ett sådant sätt att det utgör en övergång från det tidigare stödet från Europeiska unionen till de medlemsstater som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut när detta beslut träder ikraft, samtidigt som det inte enbart bör utgöra en fortsättning på de åtgärder som tidigare finansierades med medel från andra källor som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget
En considération des conclusions figurant ci-dessus, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important de l’industrie communautaire causé par les importations chinoisesMed hänsyn till ovanstående slutsatser, drogs preliminärt slutsatsen att importen från andra tredjeländer inte bröt orsakssambandet mellan den dumpade importen från Kina och den väsentliga skada som vållats gemenskapsindustrin
La procédure de révision de la coordination assure le lien avec le vol précédemment coordonnéRutinen för uppdatering av samordning skall säkerställa kopplingen till tidigare samordnade data
Comme précisé au point ‧, l’établissement du diagnostic de la fièvre aphteuse sur des bases cliniques, en conjonction avec un lien épidémiologique avec un foyer confirmé, était déjà prévu par l’article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CEESom sagts vid punkt ‧ fick man redan enligt artikel ‧.‧ i direktiv ‧/‧/EEG ställa diagnosen mul- och klövsjuka på kliniska grunder om det fanns en epidemiologisk anknytning till ett bekräftat utbrott
Le chef de mission est assisté d'un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du ConseilUppdragschefen ska bistås av en säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och som även ska ha ett nära funktionellt förhållande till rådets säkerhetsavdelning
Nous devons améliorer le lien entre le secteur privé et la recherche académique, et nous devons faciliter la transformation de ces connaissances en entreprises créatrices d'emplois et de richesses.Vi måste förbättra länken mellan den privata sektorn och akademisk forskning för att underlätta omvandlingen av kunskap till sysselsättning och välståndsskapande företag.
Le projet vise à lutter contre la pauvreté et ses liens avec l'environnement par la promotion d'une gestion des ressources naturelles fondée sur les collectivités locales, mais il n'envisage pas clairement la contribution devant être apportée par le tourismeProjektet syftar till att bekämpa fattigdom och dess samband med miljön genom att främja en förvaltning av naturresurserna som grundar sig på lokalsamhällena, men den räknar inte klart och tydligt med det bidrag som turismen skulle kunna ge
Nombreux sont en effet ceux qui craignent, dans cette région, que l'effort accompli en faveur de l'Europe du centre et de l'est ne se traduise par un relâchement des liens déjà trop peu institutionnalisés avec leur propre pays.Det är många i detta område som faktiskt fruktar att de ansträngningar som gjorts till förmån för Central- och Östeuropa skall leda till att förbindelserna med deras egna länder, vilka redan är alltför lite institutionaliserade, skall minska ytterligare.
À cet égard, et même si elles n'ont pas de lien étroit avec la circulation sans visa, certaines décisions tournées vers l'avenir ont également été prises, telles que la loi serbe récemment adoptée régissant le fonctionnement des conseils nationaux des minorités.Även om det inte har en nära koppling till viseringsfria resor vill jag nämna att man också har fattat vissa framsynta beslut: bland annat har Serbien nyligen antagit en lag om hur minoriteternas nationella råd ska skötas.
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGPOrsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB
Dans les liens avec dI Koppling till annan variabel i Kod ‧ ‧, Rubrik: Omsättning, skall följande läggas till: För de företag som anges i avsnitt ‧ i bilaga ‧ till förordning (EG, Euratom) nr ‧ skall Tecknade bruttopremier (‧ ‧) beräknas på följande sätt
le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS ‧ conformément à l'articleLänk(ar) till andra registreringar som lagts in i SIS ‧ enligt artikel
Enfin, je regrette que certains amendements plus sévères à l'encontre de la Chine n'aient pas été adoptés; je pense notamment aux demandes de mise en liberté de dissidents et défendeurs des droits de l'homme tels que Hu Jia et sa femme Zeng Jinyan, à la mention de la situation au Tibet qui est loin d'être normalisée ou encore aux sentences disproportionnées prononcées sans transparence à l'encontre des manifestants en lien avec les manifestations de ce printemps.Slutligen önskar jag att några av de striktare ändringsförslagen mot Kina hade antagits. Jag tänker framför allt på framställningar om att släppa dissidenter och människorättsaktivister såsom Hu Jia och hans hustru Zeng Jinyan, hänvisningen till situationen i Tibet, som är långt i från löst, och de oproportionerliga och omotiverade domarna mot dem som deltog i demonstrationerna i våras.
Toutefois, il convient en outre de tisser un lien plus étroit avec la stratégie européenne pour l’emploi et de maîtriser l’exclusion sociale.Det behövs dock även en närmare koppling med den europeiska sysselsättningsstrategin, och det sociala utanförskapet måste minskas.
la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CEfrämjande av kontakter, nätverk och samarbete mellan företag i fråga om t.ex. teknik-och kunskapsöverföring (på nationell nivå, regional nivå och mellan AVS-staterna och Europeiska unionen) samt av sådana partnerskap med privata utländska investerare som är förenliga med målen och riktlinjerna för utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen
Améliorer les procédures budgétaires en renforçant les liens entre les objectifs de l'action publique et la planification ainsi que l'exécution du budgetFörbättra budgetförfarandena genom starkare kopplingar mellan politiska mål och planering och verkställande av budgeten
Je peux assurer le lien entre divers programmes, comme ceux de la culture et de la jeunesse, des sports et de la jeunesse, ainsi que de l’inclusion sociale et de la jeunesse.Detta kan utnyttjas för att koppla ihop olika program, exempelvis programmen för kultur och ungdom, idrott och ungdom och social delaktighet och ungdom.
Visar sida 1. Hittade 10157 meningar matchning fras lien.Hittade i 8,628 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.