Översättningar till engelska:

  • Equity Issuance   

Exempel meningar med "Nyemission", översättning minne

add example
sv Vad beträffar teckningskursen för de nya aktierna har Cisco och Cyprus Airways kommit överens om att priset eller prisintervallet för nyemissionen ska fastställas gemensamt i enlighet med marknadspraxis mot bakgrund av gällande aktiemarknadsförhållanden vid den tidpunkt då förfarandet inleds
en So far as concerns the subscription price for the new shares, Cisco and Cyprus Airways have agreed that the price or price range for the issue of the new shares will be defined jointly in accordance with market practices in the light of the stock market conditions prevailing at the time of the launch of the operation
sv I en nyemission som riktas mot befintliga aktieägare, sätts ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värde
en Therefore such a rights issue includes a bonus element
sv NYEMISSION
en RIGHTS ISSUES
sv Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt, exempelvis vid nyemission.
en The discussion has, of course, centred on the thresholds that are to be applied on publication of prospectuses, in connection with rights issues, for example.
sv Det bör klart framgå om företaget avser att köpa upp de nödvändiga aktierna på marknaden, om de redan finns tillgängliga bland företagets egna tillgångar eller om de skall tillkomma genom en nyemission
en In particular it should be clearly stated whether the company intends to purchase the necessary shares in the market, whether it holds them in treasury, or whether it will issue new shares
sv I vilket fall som helst, hävdar de spanska myndigheterna, är det normal praxis att en ny aktieägare betalar ett högre pris vid nyemissioner, vilket motiveras av de viktiga bidrag som de ursprungliga aktieägarna tillfört projektet, till exempel vid avtal med leverantörer av utrustning och vid förvärv av tomtmark
en In any case, they maintained that it was only normal practice that a new shareholder should pay a higher price for the newly issued shares, reflecting the substantial impetus imparted to the project by the original shareholders (for example in contracts with suppliers of equipment and in the acquisition of land
sv Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen
en In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued
sv Vidare förutspås i omstruktureringsplanen att ING kommer att anskaffa kapital motsvarande ‧ miljarder euro via en nyemission ‧, som kommer att leda till en försvagning av de befintliga aktieägarnas rättigheter
en Furthermore, the restructuring plan foresees that ING will raise EUR ‧ billion of capital via a share offering in ‧, which will result in a dilution of existing shareholder rights
sv Den inre europeiska marknaden för nyemissioner av aktier och obligationer kommer att bli verklighet.
en The single European market in new issues of shares and bonds is set to become a reality.
sv Vad gäller SODIGA:s deltagande i den andra nyemissionen i Siderúrgica Añón, hävdar de spanska myndigheterna att SODIGA deltog i proportion till sin kapitalandel och på samma villkor som övriga aktieägare
en As for SODIGA’s participation in the second increase in the capital of Siderúrgica Añón, the Spanish authorities argued that SODIGA participated in proportion to its holding and on the same terms and conditions as the other shareholders
sv Eftersom den största aktieinnehavaren i ett fall är ett statligt ägt företag och i ett annat en ledamot av folkkongressen konstaterades att staten kunde utöva betydande inflytande på företagens beslut avseende ledningen av företaget, såsom vinstfördelning, nyemission av aktier, kapitalökning och ändring av bolagsordning och att dessa beslut därför inte fattades som svar på signaler från marknaden
en As the main shareholder is in one case a State-owned enterprise and in the second a member of the People’s Congress, it was found that the State could exert significant influence over the companies’ business decisions relating to management decisions such as profit distribution, the issuing of new shares, capital increases and the amendment of the Articles of Association, therefore such decisions were not made in response to market signals
sv punkt e tillämpas inte, om återköpet har skett med intäkter från en nyemission som har ägt rum i och för återköpet
en subparagraph (e) shall not apply to redemption using the proceeds of a new issue made with a view to effecting such redemption
sv ett fondemissionselement i en annan emission, exempelvis i en nyemission som riktar sig till befintliga aktieägare
en a bonus element in any other issue, for example a bonus element in a rights issue to existing shareholders
sv Exempel-nyemission
en Example-rights issue
sv En nyemission av aktier utgör inte en transaktion som omfattas av tillämpningsområdet för artikel ‧.‧ i rådets sjätte direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april
en A new share issue does not constitute a transaction falling within the scope of Article ‧ of Sixth Council Directive (‧/‧/EEC) of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
sv Om en sådan nyemission inte inträffar och ING gick med förlust under det föregående året kommer ING att vara tvunget att skjuta upp hybridkupongerna, i den mån ING har rätt att göra detta, i tre år från och med datumet för kommissionens beslut eller fram till det datum då ING har återbetalat alla kärnkapitalvärdepappren till Nederländerna (inklusive relevant upplupen ränta för kärnkapitalkuponger och utträdespremieavgifter), beroende av vad som inträffar först
en If such a rights issue does not take place and ING was loss-making in the preceding year, ING will be obliged to defer hybrid coupons, insofar as ING has the discretion to do so, for the three years starting from the date of the Commission decision or up to the date on which ING has fully repaid the Core-Tier ‧ securities to the Netherlands (including the relevant accrued interest of Core-Tier ‧ coupons and exit premium fees), whichever is shorter
sv För att Trèves skulle kunna bemöta svårigheterna beviljade FMEA ett stöd på ‧ miljoner euro i form av en nyemission och konvertibla obligationer
en In the context of these difficulties, the FMEA invested EUR ‧ million in the company in the form of new equity and convertible bonds
sv Det är inte bara själva handelns natur som måste utredas, utan även de derivat som ges ut, och nyemissioner måste omfattas av strängare regler.
en Not only the nature of trading, but also the derivatives issued need to be investigated, and new issues must be subject to stricter regulation.
sv Misslyckat försök att öka AGB:s kapital: CNB ålade sitt dotterbolag Česká finanční s.r.o. (nedan kallat Česká finanční) att bidra till en ökning av AGB:s kapital genom att delta i en nyemission av AGB-aktier
en Unsuccessful attempt to increase AGB's capital: CNB instructed its subsidiary Česká finanční s.r.o. (Česká finanční) to participate in a capital increase in AGB through the subscription of a new issue of AGB shares
sv Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel ‧ skall det krävas att bolaget, i fall då en offentlig nyemission sker av aktier av samma slag som de redan officiellt noterade, och förutsatt att de nya aktierna inte automatiskt upptas, ansöker om deras upptagande till sådan notering antingen senast ett år efter emissionen eller när de blir fritt överlåtbara
en Without prejudice to Article ‧), in the case of a new public issue of shares of the same class as those already officially listed, the company shall be required, where the new shares are not automatically admitted, to apply for their admission to the same listing, either not more than a year after their issue or when they become freely negotiable
sv Därför finns det ett fondemissionselement i en sådan nyemission, vilket påpekas i punkt ‧ (b
en Therefore, as noted in paragraph ‧(b), such a rights issue includes a bonus element
sv Om en nyemission genomförs som överstiger det som krävs för att återbetala ‧ % av kärnkapitalvärdepappren, inklusive relevant upplupen ränta och utträdespremieavgiften, kommer ING inte att vara tvunget att skjuta upp kupongbetalningarna för hybrider den ‧ och ‧ december ‧ och eventuella kupongbetalningar för hybrider efter detta
en If a rights issue of more than is needed to repay ‧ % of the Core-Tier ‧ securities, including the relevant accrued interest and the exit premium fee, ING will not be obliged to defer coupon payments on hybrids on ‧ and ‧ December ‧ and any coupon payments on hybrids thereafter
sv Fungibla tap-emissioner (löpande emissioner) av värdepapper med bakomliggande tillgångar anses utgöra nyemissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångar
en Fungible tap issuances of asset-backed securities are considered to be new issuances of asset-backed securities
Visar sida 1. Hittade 43 meningar matchning fras Nyemission.Hittade i 0,338 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.