Översättningar till engelska:

  • Equity Issuance   

Exempel meningar med "Nyemission", översättning minne

add example
sv En nyemission av aktier utgör inte en transaktion som omfattas av tillämpningsområdet för artikel ‧.‧ i rådets sjätte direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april
en A new share issue does not constitute a transaction falling within the scope of Article ‧ of Sixth Council Directive (‧/‧/EEC) of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
sv Misslyckat försök att öka AGB:s kapital: CNB ålade sitt dotterbolag Česká finanční s.r.o. (nedan kallat Česká finanční) att bidra till en ökning av AGB:s kapital genom att delta i en nyemission av AGB-aktier
en Unsuccessful attempt to increase AGB's capital: CNB instructed its subsidiary Česká finanční s.r.o. (Česká finanční) to participate in a capital increase in AGB through the subscription of a new issue of AGB shares
sv Deltagande i nyemission i ett befintligt privat företag
en in an existing private sector company, participation in an increase in share capital
sv Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionen
en Alternatively, the price of the right may be based on the right’s value in the market, the equity’s existing average cost and the equity’s market price before the rights issue
sv Vidare förutspås i omstruktureringsplanen att ING kommer att anskaffa kapital motsvarande ‧ miljarder euro via en nyemission ‧, som kommer att leda till en försvagning av de befintliga aktieägarnas rättigheter
en Furthermore, the restructuring plan foresees that ING will raise EUR ‧ billion of capital via a share offering in ‧, which will result in a dilution of existing shareholder rights
sv Det är inte bara själva handelns natur som måste utredas, utan även de derivat som ges ut, och nyemissioner måste omfattas av strängare regler.
en Not only the nature of trading, but also the derivatives issued need to be investigated, and new issues must be subject to stricter regulation.
sv Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen
en In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued
sv När en finansiell transaktion innebär en nyemission av skulder är transaktionsvärdet lika med summan av den uppkoma skulden exklusive förutbetalda räntor
en When a financial transaction involves a new issue of liabilities, the transaction value is equal to the amount of the liability incurred exclusive of any prepaid interest
sv I en nyemission som riktas mot befintliga aktieägare, sätts dock ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värde
en In a rights issue, however, the exercise price is often less than the fair value of the shares
sv Om en nyemission genomförs som överstiger det som krävs för att återbetala ‧ % av kärnkapitalvärdepappren, inklusive relevant upplupen ränta och utträdespremieavgiften, kommer ING inte att vara tvunget att skjuta upp kupongbetalningarna för hybrider den ‧ och ‧ december ‧ och eventuella kupongbetalningar för hybrider efter detta
en If a rights issue of more than is needed to repay ‧ % of the Core Tier ‧ securities, including the relevant accrued interest and the exit premium fee, ING will not be obliged to defer coupon payments on hybrids on ‧ and ‧ December ‧ and any coupon payments on hybrids thereafter
sv Vad beträffar teckningskursen för de nya aktierna har Cisco och Cyprus Airways kommit överens om att priset eller prisintervallet för nyemissionen ska fastställas gemensamt i enlighet med marknadspraxis mot bakgrund av gällande aktiemarknadsförhållanden vid den tidpunkt då förfarandet inleds
en So far as concerns the subscription price for the new shares, Cisco and Cyprus Airways have agreed that the price or price range for the issue of the new shares will be defined jointly in accordance with market practices in the light of the stock market conditions prevailing at the time of the launch of the operation
sv Därför finns det ett fondemissionselement i en sådan nyemission, vilket påpekas i punkt ‧ (b
en Therefore, as noted in paragraph ‧(b), such a rights issue includes a bonus element
sv I en nyemission som riktas mot befintliga aktieägare, sätts ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värde
en Therefore such a rights issue includes a bonus element
sv återköpet får endast ske med medel som kan delas ut enligt artikel ‧ eller med intäkter från en nyemission som sker i och för återköpet
en redemption can be only effected by using sums available for distribution in accordance with Article ‧ or the proceeds of a new issue made with a view to effecting such redemption
sv Eftersom den största aktieinnehavaren i ett fall är ett statligt ägt företag och i ett annat en ledamot av folkkongressen konstaterades att staten kunde utöva betydande inflytande på företagens beslut avseende ledningen av företaget, såsom vinstfördelning, nyemission av aktier, kapitalökning och ändring av bolagsordning och att dessa beslut därför inte fattades som svar på signaler från marknaden
en As the main shareholder is in one case a State-owned enterprise and in the second a member of the People’s Congress, it was found that the State could exert significant influence over the companies’ business decisions relating to management decisions such as profit distribution, the issuing of new shares, capital increases and the amendment of the Articles of Association, therefore such decisions were not made in response to market signals
sv Därvid uppkommer ett fondemissionselement. Det antal stamaktier som används vid beräkning av resultat per aktie före utspädning för alla perioder före nyemissionen utgörs av antalet utestående stamaktier före emissionen justerat med
en The number of ordinary shares to be used in calculating basic earnings per share for all periods prior to the rights issue is the number of ordinary shares outstanding prior to the issue, multiplied by the following factor
sv Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktoriseringar och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och emissionen av värdepapperen
en In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the shares have been or will be created and/or issued and indication of the issue date
sv Nyemission
en Rights Issues
sv Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt, exempelvis vid nyemission.
en The discussion has, of course, centred on the thresholds that are to be applied on publication of prospectuses, in connection with rights issues, for example.
sv ett fondemissionselement i en annan emission, exempelvis i en nyemission som riktar sig till befintliga aktieägare
en a bonus element in any other issue, for example a bonus element in a rights issue to existing shareholders
sv De brittiska myndigheterna säger att Investbx kommer att göra nyemissioner tillgängliga för allmänheten, vilket strider mot praxis på mer etablerade marknader där nyemissioner traditionellt erbjuds bara ett fåtal institutioner
en The UK authorities say that Investbx will make new issue shares available to the public, which is in contrast to the practice of more senior markets where new issue shares are traditionally made available to a few institutions
sv Vid nyemission, den planerade dagen för värdepappersemissionen
en In the case of new issues, the expected issue date of the securities
sv I vilket fall som helst, hävdar de spanska myndigheterna, är det normal praxis att en ny aktieägare betalar ett högre pris vid nyemissioner, vilket motiveras av de viktiga bidrag som de ursprungliga aktieägarna tillfört projektet, till exempel vid avtal med leverantörer av utrustning och vid förvärv av tomtmark
en In any case, they maintained that it was only normal practice that a new shareholder should pay a higher price for the newly issued shares, reflecting the substantial impetus imparted to the project by the original shareholders (for example in contracts with suppliers of equipment and in the acquisition of land
sv Fungibla tap-emissioner (löpande emissioner) av värdepapper med bakomliggande tillgångar anses utgöra nyemissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångar
en Fungible tap issuances of asset-backed securities are considered to be new issuances of asset-backed securities
sv För att Trèves skulle kunna bemöta svårigheterna beviljade FMEA ett stöd på ‧ miljoner euro i form av en nyemission och konvertibla obligationer
en In the context of these difficulties, the FMEA invested EUR ‧ million in the company in the form of new equity and convertible bonds
Visar sida 1. Hittade 43 meningar matchning fras Nyemission.Hittade i 0,135 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.