uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
   
  combination of three or more notes
   
  toner som ljuder samtidigt i viss harmoni
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
   
  type of work
 • harmony       
  (noun   )
   
  music: two or more notes played simultaneously to produce a chord
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord     
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
har förklarats i konkurs eller har en verksamhet som är under avveckling, har ingått ackordsuppgörelse eller förebyggande ackord, har avbrutit sin näringsverksamhet eller som befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningarthey are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure under national legislation or regulations
anpassa arbetet till den enskilde, i synnerhet vad gäller utformningen av arbetsplatser, val av arbetsutrustning och val av arbets-och produktionsmetoder, med avsikt att framförallt reducera monotont arbete och arbete med fastställt ackord och minska effekterna av sådant arbete på hälsanadapting the work to the individual, especially as regards the design of work places, the choice of work equipment and the choice of working and production methods, with a view, in particular, to alleviating monotonous work and work at a predetermined work-rate and to reducing their effect on health
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller för något annat liknande förfarande enligt lagar och andra författningaris the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding-up or administration by the court or for an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws or regulations
Härliga, stora, svulstiga ackord!Don' t you just love those big, fat chords?
är föremål för en ansökan om konkurs, tvångsförvaltning, likvidation, ackord med borgenärer eller för något annat liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningaris the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding up or administration by the court or of an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations
En uppgörelse med borgenärer (nedan kallad ackord) är ett förfarande som övervakas av domstol och liksom ett konkursförfarande syftar till att reda ut den ekonomiska situationen för företag på obeståndArrangement with creditors (arrangement or arrangement procedure) is a court-supervised procedure which, like the bankruptcy procedure, aims at settling the financial situation of indebted companies
Lektion nummer ett: ackordOkay, lesson one: chords
Den ‧ mars ‧ lämnade stödmottagaren in en ansökan om ackord till den behöriga länsrättenOn ‧ March ‧ the beneficiary applied to the competent regional court for the arrangement procedure
Ta bort ackordRemove chord
likvidationsförfarande: kollektivt förfarande som innebär att ett försäkringsföretags tillgångar avyttras och behållningen fördelas mellan borgenärerna, aktieägarna eller delägarna på lämpligt sätt och som med nödvändighet medför ingripande av de behöriga myndigheterna, inbegripet fall där det kollektiva förfarandet avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd, oavsett om förfarandet baseras på insolvens eller om det är frivilligt eller obligatorisktwinding-up proceedings means collective proceedings involving the realisation of the assets of an insurance undertaking and the distribution of the proceeds among the creditors, shareholders or members as appropriate, which necessarily involve any intervention by the competent authorities, including where the collective proceedings are terminated by a composition or other analogous measure, whether or not they are founded on insolvency or are voluntary or compulsory
Skall undantaget i artikel ‧.‧ b Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits aven konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?Is the exception in the Brussels I Regulation regarding insolvency, compositions and analogous proceedings to be interpreted as meaning that it covers a decision given by a court in one Member State (A) regarding registration of ownership of shares in a company having its registered office in Member State A, which ownership is transferred by the liquidator to a company in another Member State (B), where the court based its decision on the fact that Member State A, in the absence of an agreement between the States regarding mutual recognition of insolvency proceedings, does not recognise the liquidator's powers of disposal over property in Member State A?
Löner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, till alla personer som står upptagna på lönelistan (inbegripet hemmaarbetande) för arbete som de utfört under redovisningsperioden, oavsett om ersättningen grundas på arbetstid, resultat eller ackord eller huruvida den betalas ut regelbundet eller inteWages and salaries are defined as
Kan du gå från ett D- ackord till ett A- moll?Do you know how to go from D to A- minor?
Skrivelsen av den ‧ februari ‧ innehåller en uttrycklig vägran att godkänna förslaget om ett ackord på ‧ %The letter of ‧ February ‧ is explicit in refusing to accept the proposal to settle at the level of ‧ %
är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudis bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
Ersättningen kan bestå av lön inklusive bonus, betalning för ackord eller skiftarbete, tillägg, dricks, kommission och naturaförmånerThe remuneration of employees can take the form of wages and salaries including bonuses, pay for piecework and shift work, allowances, fees, tips and gratuities, commission and remuneration in kind
Härliga, stora, svulstiga ackord!Oh, don' t you just love those big, fat chords, Beryl?
Borgenärerna kom överens med företaget Konas om följande ackord: att företaget Konas inom ‧ dagar efter att uppgörelsen med borgenärerna trätt i kraft skulle betala ‧,‧ % av skulden och att borgenärerna skulle skriva av ‧,‧ % av denThe creditors agreed with Konas on the following arrangement: ‧,‧ % of the debt would be repaid by Konas within ‧ days of the entry into force of the creditors’ agreement and the remaining ‧,‧ % of the debt would be forgone by the creditors
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationella lagar och andra författningarfor the purchase of supplies on particularly advantageous terms, from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national laws or regulations
Konkurs, ackord och liknande förfaranden är undantagna från tillämpningsområdet för Brysselkonventionen från ‧ om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, ändrad genom konventionerna om tillträde till den konventionenInsolvency proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings are excluded from the scope of the ‧ Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, as amended by the Conventions on Accession to this Convention
Borgenärerna inklusive skattekontoret kom överens med stödmottagaren om följande ackord: att denne skulle betala ‧ % av skulderna inom en månad efter det att uppgörelsen blivit bindande och att borgenärerna skulle skriva av ‧ % av sina fordringarThe creditors, including the tax office, agreed with the beneficiary on the following arrangement: ‧ % of the debt would be repaid by the beneficiary within one month from the validity of the agreement and the remaining ‧ % of the debt would be forgone by the creditors
Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Den omtvistade stödåtgärden handlar om att en skatteskuld avskrivits av skattekontoret Košice ‧ (nedan kallat skattekontoret) inom ramen för ett så kallat ackord med borgenärerThe disputed measure is a write-off of a tax debt by the Košice ‧ tax office (tax office) under what is known as an arrangement with creditors
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,524 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.