uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
   
  combination of three or more notes
   
  toner som ljuder samtidigt i viss harmoni
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
   
  type of work
 • harmony       
  (noun   )
   
  music: two or more notes played simultaneously to produce a chord
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord     
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
sv Det var en behörig myndighet som beslöt att skriva av en del av skattekontorets fordringar i och med att skattekontoret den ‧ juni ‧ biföll det ackord som företaget Konas föreslagit, vilket alltså skedde efter anslutningen
en The decision of the competent authority to write off some of the claims was taken on ‧ June ‧, when the tax office agreed with the arrangement proposed by Konas, i.e. after accession
sv Konventionen (med tilläggsprotokoll av den ‧ juni ‧) mellan Belgien och Österrike om konkurs, ackord och betalningsinställelse undertecknad i Bryssel den ‧ juli
en the Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of ‧ June ‧), signed at Brussels on ‧ July
sv är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
en is bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
sv konkurs, ackord och liknande förfaranden
en bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
sv arbeta på ackord
en be on piece rate, do piecework
sv Vid ett ackord fortsätter dock företaget på obestånd sin verksamhet utan ägarbyte
en In contrast, under the arrangement procedure, the indebted company continues its business without change of ownership
sv Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin näringsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning
en Points (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
sv Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning
en Points (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
sv Skrivelsen av den ‧ februari ‧ innehåller en uttrycklig vägran att godkänna förslaget om ett ackord på ‧ %
en The letter of ‧ February ‧ is explicit in refusing to accept the proposal to settle at the level of ‧ %
sv Skall undantaget i artikel ‧.‧ b Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits aven konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?
en Is the exception in the Brussels I Regulation regarding insolvency, compositions and analogous proceedings to be interpreted as meaning that it covers a decision given by a court in one Member State (A) regarding registration of ownership of shares in a company having its registered office in Member State A, which ownership is transferred by the liquidator to a company in another Member State (B), where the court based its decision on the fact that Member State A, in the absence of an agreement between the States regarding mutual recognition of insolvency proceedings, does not recognise the liquidator's powers of disposal over property in Member State A?
sv Ett undantag från reglerna om uteslutning bör kunna beviljas för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning
en An exception to the rules on exclusion may be provided for as regards the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
sv Den omtvistade stödåtgärden handlar om att en skatteskuld avskrivits av skattekontoret Košice ‧ (nedan kallat skattekontoret) inom ramen för ett så kallat ackord med borgenärer
en The disputed measure is a write-off of a tax debt by the Košice ‧ tax office (tax office) under what is known as an arrangement with creditors
sv Härliga, stora, svulstiga ackord!
en Don' t you just love those big, fat chords?
sv Konvertera ackord till paus
en Convert chord to rest
sv är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
en is the subject of proceedings relating to bankruptcy, winding-up, administration by the courts, an arrangement with creditors or for any similar procedure
sv Löner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, till alla personer som står upptagna på lönelistan (inbegripet hemmaarbetande) för arbete som de utfört under redovisningsperioden, oavsett om ersättningen grundas på arbetstid, resultat eller ackord eller huruvida den betalas ut regelbundet eller inte
en Wages and salaries are defined as
sv Detta avser oregelbunden bonus som den anställde får beroende på individuell prestation eller ackord
en This refers to irregular bonuses paid to the employee linked to individual performance or piecework
sv Härliga, stora, svulstiga ackord!
en Oh, don' t you just love those big, fat chords, Beryl?
sv För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationella lagar och andra författningar
en for the purchase of supplies on particularly advantageous terms, from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national laws or regulations
sv Under de senaste sex månaderna har en rad beslut fattats av rådet som Janez Janša har underlåtit att nämna. Ändå är dessa beslut av den typen som slår an ett ackord hos medborgarna och som påverkar människors syn på de europeiska institutionerna.
en on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, during the past six months a number of decisions have been taken by the Council that Mr Janša failed to mention; and yet they are the type of decisions that strike a chord with the citizens and that influence what people think about the European institutions.
sv Bruttolöner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som skall betalas till alla personer på löneförteckningen (inklusive hemarbetande) som ersättning för det arbete de utfört under bokföringsperioden, oavsett om betalning sker på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och oavsett om betalningen sker regelbundet
en Wages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including homeworkers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,283 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.