uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
   
  combination of three or more notes
   
  toner som ljuder samtidigt i viss harmoni
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
   
  job governed by a specific agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
   
  type of work
 • harmony       
  (noun   )
   
  music: two or more notes played simultaneously to produce a chord
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accordance     
  (noun   )
 • accountability   
  (noun   )
 • agreement         
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • concord     
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

ackorden
ackordens
ackorder
ackorderna
ackordernas
ackords
arbeta på ackordjob
kod för antal enheter i ackordpiece code
offentligt ackordcomposition

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
Detta förfarande regleras i lag ‧/‧ om konkurser och ackord (nedan kallad konkurslagenThis procedure is governed by Act ‧/‧ on Bankruptcy and Arrangement with Creditors (Bankruptcy Act
konkurs, ackord och liknande förfarandenbankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudis bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
Härliga, stora, svulstiga ackord!Don' t you just love those big, fat chords?
I ungersk rätt har separata former av juridisk status införts beroende på skälen för att verksamheten avvecklas (ackord, konkurs och likvidationDoes that status under national law extend to the legal status of an agricultural producer (group) undergoing any form of cessation of activity?
Vid ett ackord fortsätter dock ett företag på obestånd sin verksamhet utan ägarbyteIn contrast, under the arrangement procedure, the indebted company continues its business without change of ownership
Borgenärerna kom överens med företaget Konas om följande ackord: att företaget Konas inom ‧ dagar efter att uppgörelsen med borgenärerna trätt i kraft skulle betala ‧,‧ % av skulden och att borgenärerna skulle skriva av ‧,‧ % av denThe creditors agreed with Konas on the following arrangement: ‧,‧ % of the debt would be repaid by Konas within ‧ days of the entry into force of the creditors’ agreement and the remaining ‧,‧ % of the debt would be forgone by the creditors
Den ‧ mars ‧ lämnade stödmottagaren in en ansökan om ackord till den behöriga länsrättenOn ‧ March ‧ the beneficiary applied to the competent regional court for the arrangement procedure
Detta avser oregelbunden bonus som den anställde får beroende på individuell prestation eller ackordThis refers to irregular bonuses paid to the employee linked to individual performance or piecework
Konventionen (med tilläggsprotokoll av den ‧ juni ‧) mellan Belgien och Österrike om konkurs, ackord och betalningsinställelse undertecknad i Bryssel den ‧ julithe Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of ‧ June ‧), signed at Brussels on ‧ July
För inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationella lagar och andra författningarfor the purchase of supplies on particularly advantageous terms, from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national laws or regulations
Löner inklusive bonus, betalning för ackord eller skiftarbete, tillägg, dricks, kommission och naturaförmånerWages and salaries include bonuses, pay for piecework and shift work, allowances, fees, tips and gratuities, commission and remuneration in kind
Giss?Har du lärt dig de riktiga namnen på ackorden? Har du det?Have you been studying the real names of the chords?
Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftningPoints (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a similar procedure under national law
Löner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, till alla personer som står upptagna på lönelistan (inbegripet hemmaarbetande) för arbete som de utfört under redovisningsperioden, oavsett om ersättningen grundas på arbetstid, resultat eller ackord eller huruvida den betalas ut regelbundet eller inteWages and salaries are defined as
och effektivitet och ett bra ackord och kannor i tid till hela världenand we' il meet the piecework rate and jugs will be sent out on time
Konventionen mellan Italien och Österrike om konkurs och ackord undertecknad i Rom den ‧ julithe Convention between Italy and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Rome on ‧ July
Det var en behörig myndighet som beslöt att skriva av en del av skattekontorets fordringar i och med att skattekontoret den ‧ juni ‧ biföll det ackord som företaget Konas föreslagit, vilket alltså skedde efter anslutningenThe decision of the competent authority to write off some of the claims was taken on ‧ June ‧, when the tax office agreed with the arrangement proposed by Konas, i.e. after accession
Konkurs, ackord och liknande förfaranden är undantagna från tillämpningsområdet för Brysselkonventionen från ‧ om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, ändrad genom konventionerna om tillträde till den konventionenInsolvency proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings are excluded from the scope of the ‧ Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, as amended by the Conventions on Accession to this Convention
likvidationsförfarande: kollektivt förfarande som innebär att ett försäkringsföretags tillgångar avyttras och behållningen fördelas mellan borgenärerna, aktieägarna eller delägarna på lämpligt sätt och som med nödvändighet medför ingripande av de behöriga myndigheterna, inbegripet fall där det kollektiva förfarandet avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd, oavsett om förfarandet baseras på insolvens eller om det är frivilligt eller obligatorisktwinding-up proceedings means collective proceedings involving the realisation of the assets of an insurance undertaking and the distribution of the proceeds among the creditors, shareholders or members as appropriate, which necessarily involve any intervention by the competent authorities, including where the collective proceedings are terminated by a composition or other analogous measure, whether or not they are founded on insolvency or are voluntary or compulsory
har förklarats i konkurs eller har en verksamhet som är under avveckling, har ingått ackordsuppgörelse eller förebyggande ackord, har avbrutit sin näringsverksamhet eller som befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningarthey are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure under national legislation or regulations
Borgenärerna inklusive skattekontoret kom överens med stödmottagaren om följande ackord: att denne skulle betala ‧ % av skulderna inom en månad efter det att uppgörelsen blivit bindande och att borgenärerna skulle skriva av ‧ % av sina fordringarThe creditors, including the tax office, agreed with the beneficiary on the following arrangement: ‧ % of the debt would be repaid by the beneficiary within one month from the validity of the agreement and the remaining ‧ % of the debt would be forgone by the creditors
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,21 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.