uttal:      

Översättningar till engelska:

 • chord       
  (Noun  ) (noun   ) [, music]
   
  combination of three or more notes
   
  A combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together.
   
  combination of three or more notes
   
  toner som ljuder samtidigt i viss harmoni
   
  combination of three or more notes
 • accord     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  job governed by a specific agreement
   
  job governed by a specific agreement
   
  job governed by a specific agreement
 • harmony       
  (Noun  ) (noun   )
   
  music: two or more notes played simultaneously to produce a chord
   
  music: two or more notes played simultaneously to produce a chord
 • piece work   
  (Noun  ) (noun   )
   
  type of work
   
  type of work
   
  type of work
 • agreement         
  (noun   )
 • accordance     
  (noun   )
 • concord     
  (noun   )
 • concurrence   
  (noun   )
 • concurrency   
  (noun   )
 • consonance   
  (noun   )
 • piecework   
  (noun   )
   
  Work that is paid per unit made or completed.
 • accountability   
  (noun   )
 • compliance     
  (noun   )
 • composition     
  (noun   )
 • conformity       
  (noun   )
 • piece     
  (verb, noun   )
 • responsibility   
  (noun   )
 • settlement       
  (noun   )

Andra betydelser:

 
(music) chord, harmony; a combination of any three or more pitches
 
agreement, contract, piece work

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

    Visa deklination

Exempel meningar med "ackord", översättning minne

add example
sv I ungersk rätt har separata former av juridisk status införts beroende på skälen för att verksamheten avvecklas (ackord, konkurs och likvidation
en Does that status under national law extend to the legal status of an agricultural producer (group) undergoing any form of cessation of activity?
sv Härliga, stora, svulstiga ackord!
en Oh, don' t you just love those big, fat chords, Beryl?
sv Skall undantaget i artikel ‧.‧ b Bryssel I-förordningen avseende konkurs, ackord och liknande förfaranden tolkas så att det omfattar ett avgörande meddelat av domstol i en medlemsstat (A), avseende registrering av äganderätt till andel i ett bolag med säte i medlemsstaten A vilken äganderätt överlåtits aven konkursförvaltare i ett bolag i en annan medlemsstat (B), när domstolen grundat sitt avgörande på att medlemsstaten A i avsaknad av ett mellanstatligt avtal beträffande ömsesidigt erkännande av konkursförfaranden inte godkänner konkursförvaltarens behörighet att förfoga över egendom i medlemsstaten A?
en Is the exception in the Brussels I Regulation regarding insolvency, compositions and analogous proceedings to be interpreted as meaning that it covers a decision given by a court in one Member State (A) regarding registration of ownership of shares in a company having its registered office in Member State A, which ownership is transferred by the liquidator to a company in another Member State (B), where the court based its decision on the fact that Member State A, in the absence of an agreement between the States regarding mutual recognition of insolvency proceedings, does not recognise the liquidator's powers of disposal over property in Member State A?
sv är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
en is bankrupt or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended payments until further notice or is disqualified from engaging in business activities
sv Ackord med borgenärer är ett förfarande som övervakas av domstol och syftar liksom konkursförfarande till att reda ut den ekonomiska situationen för företag på obestånd
en Arrangement with creditors (arrangement or arrangement procedure) is a court-supervised procedure which, like the bankruptcy procedure, aims at settling the financial situation of indebted companies
sv Vad skulle hända med musiken om man, en dag, kunde patentera skalor, ackord, drillar och allting annat som gör den klassiska musikens värld så rik och spännande?
en What would happen to music if, one day, you could patent scales, chords, trills and everything else that makes the world of classical music so rich and exciting?
sv Kan du gå från ett D- ackord till ett A- moll?
en Do you know how to go from D to A- minor?
sv Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin näringsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning
en Points (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
sv Medlemsstaterna behöver inte tillämpa detta direktiv om ett eller flera av de bolag som förvärvas eller upplöses är försatt i konkurs eller är föremål för ackord eller liknande förfarande
en The Member States need not apply this Directive in cases where the company or companies which are being acquired or will cease to exist are the subject of bankruptcy proceedings, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings
sv är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
en is the subject of proceedings relating to bankruptcy, winding-up, administration by the courts, an arrangement with creditors or for any similar procedure
sv Bruttolöner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som skall betalas till alla personer på lönelistan (inklusive hemarbetande) som ersättning för det arbete de utfört under redovisningsperioden, oavsett om betalning sker på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och oavsett om betalningen sker regelbundet eller ej
en Wages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including home workers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly
sv Det var en behörig myndighet som beslöt att skriva av en del av skattekontorets fordringar i och med att skattekontoret den ‧ juni ‧ biföll det ackord som företaget Konas föreslagit, vilket alltså skedde efter anslutningen
en The decision of the competent authority to write off some of the claims was taken on ‧ June ‧, when the tax office agreed with the arrangement proposed by Konas, i.e. after accession
sv Bruttolöner definieras som den totala ersättningen, kontant eller in natura, som skall betalas till alla personer på löneförteckningen (inklusive hemarbetande) som ersättning för det arbete de utfört under bokföringsperioden, oavsett om betalning sker på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och oavsett om betalningen sker regelbundet
en Wages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including homeworkers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly
sv Traktaten mellan Tyskland och Österrike om konkurs och ackord undertecknad i Wien den ‧ maj
en the Treaty between Germany and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Vienna on ‧ May
sv Ta bort ackord
en Remove chord
sv förutsättningarna för och verkan av att likvidationsförfarandet avslutats, särskilt genom ett ackord
en the conditions for and the effects of closure of winding-up proceedings, in particular by composition
sv Borgenärerna kom överens med företaget Konas om följande ackord: att företaget Konas inom ‧ dagar efter att uppgörelsen med borgenärerna trätt i kraft skulle betala ‧,‧ % av skulden och att borgenärerna skulle skriva av ‧,‧ % av den
en The creditors agreed with Konas on the following arrangement: ‧,‧ % of the debt would be repaid by Konas within ‧ days of the entry into force of the creditors’ agreement and the remaining ‧,‧ % of the debt would be forgone by the creditors
sv Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning
en Points (a) to (d) of the first subparagraph shall not apply in the case of purchase of supplies on particularly advantageous terms from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law
sv konkurs, ackord och liknande förfaranden som bolaget är föremål för
en insolvency proceedings, arrangements, compositions, or any analogous proceedings to which the company is subject
sv Konventionen mellan Italien och Österrike om konkurs och ackord undertecknad i Rom den ‧ juli
en the Convention between Italy and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Rome on ‧ July
sv Hur många ackord kan du?
en So how many chords do you know?
sv kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagstiftning om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden
en control is acquired by an office-holder according to the law of a Member State relating to liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings
sv direkt lön beräknad på grundval av arbetad tid, produktion eller ackord och som betalas till de anställda för arbetad tid
en direct remuneration calculated on the basis of time worked, output or piecework and paid to employees for hours worked
Visar sida 1. Hittade 92 meningar matchning fras ackord.Hittade i 0,315 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.