Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedlingemployment agency; employment service; employment office; job center; job centre
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
Inrättande av strukturerade samarbetsmekanismer mellan yrkesutbildning och arbetsförmedlingar på alla nivåer (politisk nivå och tillämpning), vilket även innefattar arbetsmarknadens parterset up structured cooperation mechanisms between VET sector and employment services at all levels (policy and implementation), including the social partners
Maximibeloppet för den återbetalning som avses i artikel ‧.‧ tredje meningen i grundförordningen ska i varje enskilt fall vara det förmånsbelopp som den berörda personen skulle ha rätt till enligt lagstiftningen i den medlemsstat denne senast omfattades av, om personen fortfarande är registrerad hos arbetsförmedlingen i denna medlemsstatThe maximum amount of the reimbursement referred to in the third sentence of Article ‧ of the basic Regulation is in each individual case the amount of the benefit to which a person concerned would be entitled according to the legislation of the Member State to which he was last subject if registered with the employment services of that Member State
En person som är delvis eller periodvis arbetslös och som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten skall ställa sig till arbetsgivarens eller arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstatenA person who is partially or intermittently unemployed and who, during his last activity as an employed or self-employed person, resided in a Member State other than the competent Member State shall make himself available to his employer or to the employment services in the competent Member State
modernisering och förstärkning av arbetsmarknadsinstitutionerna, särskilt arbetsförmedlingarna, bland annat i syfte att garantera större öppenhet när det gäller sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter på nationell nivå och på EU-nivåthe modernisation and strengthening of labour market institutions, notably employment services, also with a view to ensuring greater transparency of employment and training opportunities at national and European level
Rådet önskar likaledes i detta sammanhang betona de offentliga arbetsförmedlingarnas viktiga rollSimilarly, in this context, the Council wishes to stress the important role of public employment services
så snart som möjligt och senast ‧ dagar räknat från den dag då tjänsten vid en gemenskapsinstitution upphörde registrera sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen på bosättningsorten, ochhe shall register as seeking employment with the competent employment authorities in his place of residence, as soon as possible and no later than ‧ days following the termination of his service with a Community institution
Herr talman! Smör, lin, cigaretter och arbetsförmedlingar blir i Europeiska unionen synonymer för bedrägeri.Mr President, butter, flax, cigarettes and employment agencies are becoming synonymous with fraud in the European Union.
från och med andra kalendermånaden efter registreringen enligt punkt ‧ vid varje månads början lämna en intygsblankett till arbetsförmedlingen på bosättningsorten, som så snart som möjligt på denna ska angestarting from the second calendar month following registration under ‧ above, he shall, at the beginning of each month, present a certificate form to the authorities responsible for employment and, where applicable, the unemployment authorities in his place of residence, which shall certify by these means, as soon as possible
Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedlingEveryone has the right of access to a free placement service
Genomföra arbetslagen, förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna och anslå tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för genomförandet av politiken på detta områdeImplement the law on employment, improve public employment services and allocate sufficient staff and financial resources to policy implementation
Institutionen i den medlemsstat till vilken den arbetslösa personen har begett sig ska omedelbart översända en handling till den behöriga institutionen med uppgift om vilken dag personen registrerades hos arbetsförmedlingen och om dennes nya adressThe institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall immediately send a document to the competent institution containing the date on which the unemployed person registered with the employment services and his new address
I de senare ingår på gemenskapsnivå Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) som inrättades genom kommissionens beslut ‧/‧/EGThe latter include, at Community level, the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) established by Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council, the European Training Foundation established by Council Regulation (EEC) No ‧/‧ and the European Employment Service (EURES) established by Commission Decision ‧/‧/EC
Det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, EURES, som inrättades 1994, hade som mål att skapa öppenhet inom den europeiska arbetsmarknaden.The objective of the EURES network established in 1994 is to create transparency in the European employment market.
Modernisering och effektivisering av arbetsförmedlingenmodernisation and improved efficiency of employment services
Angående: Förändring av anställningsform för ungdomar som ingår i den grekiska arbetsförmedlingens (OAED) program för förvärv av arbetslivserfarenhet (Stage‐programmenSubject: New conditions of employment for young people taking part in work experience schemes (traineeships) organised by the Greek Manpower Recruitment Organisation (OAED
arbets- och karriärmässor, s.k. ‧+-kaféer eller speciella arbetsförmedlingar för äldre personerJob and career fairs, over-‧ discussion groups or job centres which target older people
Om tredjelandsarbetstagaren var registrerad som arbetssökande vid arbetsförmedlingen i bosättningslandet skall inte heller den ekonomiska behovsprövningen tillämpasIf the person is registered as a job-seeker with the public employment service of the country of residence, then the economic needs test should not be required either
Åtgärderna bör inriktas på tillhandahållande av individualiserade tjänster, bland annat hjälp i form av arbetssökning, fortbildning och arbetsförmedlingAction should focus on the provision of personalised services, including job search assistance, job placement and training to adjust the skills of job-seekers and employees to the needs of local labour markets
Det förekommer väl nu för ofta att medlemsstaterna tar ett grepp i kassan och även Nederländerna gör det, jag har själv varit engagerad i genomförandet av Europeiska socialfonden i egenskap av ordförande i styrelsen för en regional arbetsförmedling och då ser man hur nationella ekonomiska problem löses via denna fond, att pengar går till ordinarie undervisningsutgifter och att pengar går åt till att kompensera besparingar på till exempel sådana organisationer som arbetsförmedlingar.Only too often Member States reach for the till, and the Netherlands is no exception; I myself haven been involved as Chair of a regional employment policy board, and then you see that national financial problems are solved through this fund, that money goes to regular education projects, and that money is used to compensate for cuts to an organization like the regional employment policy board.
Den arbetslösa personen ska registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat till vilken personen beger sig i enlighet med artikel ‧.‧ b i grundförordningen och överlämna den handling som avses i punkt ‧ till institutionen i den medlemsstatenThe unemployed person shall register as a person seeking work with the employment services of the Member State to which he goes in accordance with Article ‧(b) of the basic Regulation and shall provide the document referred to in paragraph ‧ to the institution of that Member State
Vi måste också stärka arbetsförmedlingarna för arbete till sjöss, så att man på ett optimalt sätt tar till vara den arbetskraft som står till förfogande.We also need to strengthen maritime jobseekers offices, so that there is optimum management of the available workforce.
offentliga arbetsförmedlingar och deras kontorpublic employment services and their agencies
med beaktande av ILO:s konvention från ‧ om privat arbetsförmedlinghaving regard to the ILO Private Employment Agencies Convention
Undergrupp ‧ Arbetsförmedling och rekryteringClass ‧ Labour recruitment and provision of personnel services
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,263 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.