Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Did you mean: Arbetsförmedlingen

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedling
employment agency; employment service; employment office; job center; job centre; jobcentre
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
sv kontakta en privat arbetsförmedling/ett rekryteringsföretag
en contacting a private employment agency/head hunters
sv offentliga arbetsförmedlingar och deras kontor
en public employment services and their agencies
sv Den arbetslösa personen ska registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat till vilken personen beger sig i enlighet med artikel ‧.‧ b i grundförordningen och överlämna den handling som avses i punkt ‧ till institutionen i den medlemsstaten
en The unemployed person shall register as a person seeking work with the employment services of the Member State to which he goes in accordance with Article ‧(b) of the basic Regulation and shall provide the document referred to in paragraph ‧ to the institution of that Member State
sv Ett mer flexibelt avtal - det kan vara deltidskontrakt, avtal om visstidsanställning eller avtal med tillfälliga arbetsförmedlingar - uppfyller ett behov av flexibilitet just när man behöver möta uppgångar i efterfrågan och produktionsbehov för att öka utbudet, behov som finns i konkurrensen på arbetsmarknaden.
en A more flexible contract - whether it be part-time, fixed-term, or with temporary employment agencies - responds to a need for flexibility in the just in time response to peaks in demand and to production supply needs, which exist in the competition on the employment market.
sv Detta innebär bland annat att arbetssökande inom hela EU senast ‧ bör kunna få information om alla lediga platser som anmäls till medlemsstaternas arbetsförmedlingar
en In particular, by ‧, jobseekers throughout the EU should be able to consult all job vacancies advertised through Member States
sv I de senare ingår på gemenskapsnivå Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) som inrättades genom kommissionens beslut ‧/‧/EG
en The latter include, at Community level, the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) established by Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council, the European Training Foundation established by Council Regulation (EEC) No ‧/‧ and the European Employment Service (EURES) established by Commission Decision ‧/‧/EC
sv Tredje arenan: finansiell stimulans för vetenskaplig forskning och teknologisk utveckling för att kunna minska klyftan till Japan och USA, men också krediter till arbetsförmedling, yrkesutbildning, sysselsättningsmöjligheter i miljösektorn och de kulturella sektorerna och i den så kallade tredje sektorn, den sociala ekonomins sektor.
en Thirdly, financial incentives for scientific research and technological development to make up the gap between us and Japan and the United States and also loans for jobseeking, vocational training, job opportunities in the environmental and cultural sectors and in what is known as the third sector, the social economy sector.
sv Informationen bör finnas tillgänglig inom alla skolor och utbildningscentrum, arbetsförmedlingar, idrottsföreningar och i alla andra institutioner eller organisationer som har kontakt med många ungdomar
en The Committee believes that this information should be readily available in all educational establishments, employment agencies, sports clubs and federations, and in any other institution or organisation where large numbers of young people are to be found
sv Pengarna kommer att användas för att omskola arbetstagare, hjälpa till att starta företag och tillhandahålla arbetsförmedling till människor, som verkligen behövs.
en The money will be used to re-train workers, help start businesses and provide people with job placements, which are very necessary.
sv Genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ utvidgades samarbetet mellan de avtalsslutande parterna genom att Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) införlivades i protokoll ‧ till avtalet
en Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ October ‧ extended the cooperation between the Contracting Parties to the Agreement by including in Protocol ‧ to the Agreement the European Employment Services network (Eures
sv Om tredjelandsarbetstagaren var registrerad som arbetssökande vid arbetsförmedlingen i bosättningslandet skall inte heller den ekonomiska behovsprövningen tillämpas
en If the person is registered as a job-seeker with the public employment service of the country of residence, then the economic needs test should not be required either
sv De behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får i undantagsfall medge att den berörda personen återvänder vid ett senare datum utan att förlora sin rätt
en In exceptional cases the competent services or institutions may allow the person concerned to return at a later date without loss of his entitlement
sv Kommittén anser inte att denna skyldighet bör tas bort utan rekommenderar tvärtom att man ökar tillgängligheten till uppgifter om anställning och sysselsättning, eller som i detta fall utstationering av arbetstagare, genom att behålla skyldigheten att tillhandahålla de uppgifter som krävs för kontroll från arbetsförmedlingar, organ för yrkesutbildning och socialt skydd i det mottagande landet och i ursprungslandet
en The Committee advises against abolishing this obligation, and indeed would recommend making recruitment and employment data, or in this case data on the posting of workers, more accessible by maintaining the obligation to make this data available for inspection by employment, vocational training and social protection authorities, in the host country and the country of origin
sv I de senare ingår på gemenskapsnivå Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, och Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES), som inrättades genom kommissionens beslut ‧/‧/EG av den ‧ december ‧ om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr ‧/‧ med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar
en The last-mentioned include, at Community level, the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) established by Council Regulation (EEC) No ‧/‧, the European Training Foundation established by Council Regulation (EEC) No ‧/‧ and the European Employment Services network (EURES) established by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ implementing Council Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards the clearance of vacancies and applications for employment
sv Villkoret för att rätten till arbetslöshetsbidrag enligt artikel ‧ i förordning (EEG) nr ‧ skall behållas är att den berörda personen är registrerad som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i varje medlemsstat som han reser till
en The continued right to unemployment benefit, as laid down in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, is subject to the condition of registering as a job-seeker with the employment services of each Member State entered
sv Kvinnohandel som syftar till sexuellt utnyttjande handlar om påtvingad prostitution, det handlar också om au pairflickor, äktenskaps- och arbetsförmedlingar.
en Trafficking in women for sexual exploitation concerns prostitution by force, and au pair, marriage and employment agencies.
sv De behöriga arbetsförmedlingarna eller institutionerna får i undantagsfall förlänga denna tidsfrist
en In exceptional cases, the competent services or institutions may extend this period
sv så snart som möjligt och senast ‧ dagar räknat från den dag då tjänsten vid en gemenskapsinstitution upphörde registrera sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen på bosättningsorten, och
en he shall register as seeking employment with the competent employment authorities in his place of residence, as soon as possible and no later than ‧ days following the termination of his service with a Community institution
sv Arbetssökande inom hela EU skall ha möjlighet att få kännedom om alla lediga arbetsplatser som annonseras via medlemsstaternas arbetsförmedlingar
en that jobseekers throughout the EU are able to consult all job vacancies advertised through Member States' employment services
sv Avgifter och kostnader för tjänster av juridisk natur, arbetsförmedlingar m.m
en fees for legal services, employment agencies, etc
sv På sysselsättningsområdet ska samarbetet mellan parterna särskilt inriktas på att modernisera arbetsförmedling och yrkesrådgivning, tillhandahålla understödjande åtgärder och främja lokal utveckling för att underlätta omstrukturering av industri och arbetsmarknad
en With regard to employment, cooperation between the Parties shall focus notably on upgrading job-finding and careers advice services, providing back-up measures and promoting local development to assist industrial and labour market restructuring
sv Före avfärden skall han ha varit registrerad som arbetssökande och ha varit tillgänglig för den behöriga statens arbetsförmedling i åtminstone fyra veckor efter det att han blev arbetslös
en before his departure, he must have been registered with the employment services of the competent State as a person seeking work and must have remained available for at least four weeks after becoming unemployed
sv Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar
en Right of access to placement services
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ januari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Berlin (Tyskland)) – ITC Innovative Technology Center GmbH mot Bundesagentur für Arbeit (Fri rörlighet för arbetstagare – Frihet att tillhandahålla tjänster – Nationell lagstiftning – Medlemsstatens utbetalning av ersättning som tillkommer en privat arbetsförmedling för förmedling av arbete – Arbete som omfattas av obligatoriska socialförsäkringsavgifter i den ovannämnda medlemsstaten – Restriktioner – Skäl – Proportionalitet
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Sozialgericht Berlin- Germany)- ITC Innovative Technology Center GmbH v Bundesagentur für Arbeit (Freedom of movement for workers- Freedom to provide services- National legislation- Payment by the Member State of the fee due to a private-sector recruitment agency in respect of recruitment- Employment subject to compulsory social security contributions in that Member State- Restriction- Justification- Proportionality
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,678 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.