Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedling
employment agency; employment service; employment office; job center; job centre
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
sv att, inom ramen för en integrerad strategi för flexicurity och på grundval av nyligen genomförda reformer, främja flexiblare anställningsavtal för att motverka en segmentering av arbetsmarknaden som huvudsakligen drabbar ungdomar och att ytterligare förbättra arbetsförmedlingarnas effektivitet, särskilt i fråga om personer med dåliga utsikter till anställning
en within an integrated flexicurity approach and building on recent reforms promote more flexible contractual arrangements to counter labour market segmentation mainly affecting young people and further improve the effectiveness of employment services, particularly in relation to persons with low employment prospects
sv Vilken dag den arbetslösa personen upphörde att stå till arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga staten
en the date on which the unemployed person ceased to be available to the employment services of the competent State
sv De offentliga arbetsförmedlingarna spelar en grundläggande roll för en välfungerande arbetsmarknad, och bör engageras för att främja en aktiv politik som gör det möjligt för arbetslösa kvinnor att få arbete genom utbildningsprogram och arbetsmarknadsorientering
en Public employment services are a key component of the labour market machinery, and should be committed to promoting active policies to enable unemployed women to access employment through training and employment guidance schemes
sv Migranter kommer att släppas in på EU:s arbetsmarknad, och det föreslås att EU:s arbetsmarknadstjänster, t.ex. de europeiska offentliga arbetsförmedlingarna och Eures portal för rörlighet på arbetsmarknaden, ska användas för att underlätta för dem att hitta sysselsättning.
en Migrants will be admitted to the EU labour market; it is proposed that EU labour market services like the European Public Employment Services and the EURES job mobility portal will be used to facilitate their employment.
sv Före avfärden skall han ha varit registrerad som arbetssökande och ha varit tillgänglig för den behöriga statens arbetsförmedling i åtminstone fyra veckor efter det att han blev arbetslös. De behöriga förmedlingarna eller institutionerna kan dock ge tillstånd till att han reser innan denna tid har gått ut
en Before his departure, he must have been registered as a person seeking work and have remained available to the employment services of the competent State for at least four weeks after becoming unemployed, However, the competent services or institutions may authorize his departure before such time has expired
sv Enligt artikel ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ övergår ansvaret för utbetalningen av förmåner från den behöriga staten till det land där den berörda personen är bosatt om han eller hon anmäler sig till arbetsförmedlingen i det landet
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, responsibility for the payment of benefits is transferred from the competent State to the State of residence where the person concerned puts himself at the disposal of the employment services of the latter State
sv Jag vill understryka detta mot bakgrund av att arbetsförmedlingarna i mitt eget och andra länder många gånger har använts som ett slags tvångsinstrument för att med ekonomiska medel tvinga fram en befolkningsförflyttning mellan olika delar av landet.
en I highlight this particularly in view of the fact that, in my own and other countries, employment services have often been used as a kind of instrument with which to force population movements between different parts of the country through economic means.
sv underlätta förmedlingen av arbeten på arbetsmarknaden i gränsregionen och utveckla gemensamma åtgärder och projekt för arbetsförmedling samt information om arbets- och utbildningsmöjligheter
en to facilitate the job-matching process on the cross-border labour market and develop joint job placement activities and projects as well as directing towards information about vocational and educational training opportunities
sv Arbetslöshetsförsäkringssystem, sociala trygghetssystem och arbetsförmedling måste utformas så att de inte endast täcker övergången från arbetslöshet till sysselsättning, utan också underlättar övergången mellan olika sysselsättningssituationer, exempelvis anställning, utbildning, avbrott i arbetslivet eller egenföretagande
en Unemployment insurance and social security systems and employment services should operate in such a way that they not only provide for transition from unemployment into employment, but also facilitate movement between different employment situations, such as work, training, career breaks or self-employment
sv Rätten till förmåner skall bibehållas under en längsta tid av tre månader från och med den dag då personen upphörde att vara tillgänglig för arbetsförmedlingen i den stat som han har lämnat, under förutsättning att den totala förmånsperioden inte överstiger den förmånsperiod som han hade rätt till enligt denna stats lagstiftning
en Entitlement to benefits shall continue for a maximum period of three months from the date when the person concerned ceased to be available to the employment services of the State which he left, provided that the total duration of the benefits does not exceed the duration of the period of benefits he was entitled to under the legislation of that State
sv Gränsarbetare som blivit helt arbetslösa kan ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande både i bosättningslandet och i den medlemsstat där de senast arbetat
en Frontier workers who have become wholly unemployed may make themselves available to the employment services in both their country of residence and the Member State where they were last employed
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ januari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Berlin (Tyskland)) – ITC Innovative Technology Center GmbH mot Bundesagentur für Arbeit (Fri rörlighet för arbetstagare – Frihet att tillhandahålla tjänster – Nationell lagstiftning – Medlemsstatens utbetalning av ersättning som tillkommer en privat arbetsförmedling för förmedling av arbete – Arbete som omfattas av obligatoriska socialförsäkringsavgifter i den ovannämnda medlemsstaten – Restriktioner – Skäl – Proportionalitet
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Sozialgericht Berlin- Germany)- ITC Innovative Technology Center GmbH v Bundesagentur für Arbeit (Freedom of movement for workers- Freedom to provide services- National legislation- Payment by the Member State of the fee due to a private-sector recruitment agency in respect of recruitment- Employment subject to compulsory social security contributions in that Member State- Restriction- Justification- Proportionality
sv Du borde ha gjort din partner sällskap på arbetsförmedlingen!
en You' d have been with your partner--- Ex- partner.On the unemployment line long time ago
sv Om personen har drabbats av vederbörligen konstaterad ofrivillig arbetslöshet efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid en behörig arbetsförmedling
en he/she is in duly recorded involuntary unemployment after having been employed for more than one year and has registered as a job-seeker with the relevant employment office
sv En helt arbetslös person som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten och som fortsätter att vara bosatt i den medlemsstaten eller återvänder till denna, skall ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där han är bosatt
en A wholly unemployed person who, during his/her last activity as an employed or self-employed person, resided in a Member State other than the competent Member State and who continues to reside in that Member State or returns to that Member State shall make himself/herself available to the employment services in the Member State of residence
sv Därför är vår första rekommendation att sprida så mycket information som möjligt om Eures och dess databas. Detta bör också återspeglas i både budgeten, handlingsplanen och budgetgenomförandet, liksom hos medlemsstaterna, där de bör följas upp och genomföras av arbetsförmedlingarna, som redan i dag är sammanlänkade via Eures.
en Our first recommendation, therefore, seeks to publicise EURES and its database more intensively, which must be reflected in its budget, in its activity plan and in the implementation of its budget and also in the various Member States, where it should be monitored and followed up appropriately by their public employment services, which are now linked by means of EURES.
sv En anställd som inte är gränsarbetare och som blir delvis, periodvis eller helt arbetslös och som förblir tillgänglig för sin arbetsgivare eller arbetsförmedlingen inom den behöriga statens territorium skall få förmåner enligt bestämmelserna i denna stats lagstiftning som om han vore bosatt inom dess territorium
en a worker, other than a frontier worker, who is partially, intermittently or wholly unemplyed and who remains available to his employer or to the employment services in the territory of the competent State shall receive benefits in accordance with the legislation of that State as though he were residing in its territory
sv Andra, även strukturella åtgärder ska främja företag och investeringar, stärka arbetsförmedling samt utbildningsmöjligheter för de arbetslösa
en Other measures, including of a structural nature, are intended to support business and investment activities and increase the capacity of public employment services and training opportunities for the unemployed
sv När en arbetslös person beslutar att, i enlighet med artikel ‧.‧ i grundförordningen, ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande i den medlemsstat där personen senast arbetade som anställd eller bedrev verksamhet som egenföretagare genom att registrera sig som arbetssökande där, ska personen underrätta institutionen och arbetsförmedlingen i bosättningsorten om detta
en Where the unemployed person decides, in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, to make him/herself also available to the employment services in the Member State in which he pursued his last activity as an employed or self-employed person by registering there as a person seeking work, he shall inform the institution and employment services of the Member State of his place of residence
sv För att styrka att han är en säsongsarbetare skall en anställd som avses i förordningens artikel ‧ c visa sitt anställningskontrakt, försett med påteckning av arbetsförmedlingen inom den medlemsstats territorium dit han har rest för arbete eller där han har arbetat. Om något kontrakt för säsongsarbete inte har upprättats i denna medlemsstat, skall institutionen i anställningslandet, i förekommande fall, vid ansökan om förmåner utfärda ett intyg som anger att på grundval av information som personen i fråga har tillhandahållit det arbete han utför eller har utfört är av säsongsnatur
en Proof of status of seasonal worker In order to prove that he is a seasonal worker, the worker covered by Article ‧ (c) of the Regulation shall produce his contract of employment stamped by the employment services of the Member State in whose territory he has gone to work or another document stamped by those services certifying that his job is of a seasonal nature
sv En anställd som inte är gränsarbetare och som blir helt arbetslös och som anmäler sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen inom den medlemsstats territorium inom vilket han är bosatt eller som återvänder till detta territorium skall få förmåner enligt denna stats lagstiftning som om han senast hade varit anställd där
en An employed person, other than a frontier worker, who is wholly unemployed and who makes himself available for work to the employment services in the territory of the Member State in which he resides, or who returns to that territory, shall receive benefits in accordance with the legislation of that State as if he had last been employed there
sv I många länder utökas arbetsförmedlingarna för tillfälliga arbeten och blir de största arbetsgivarna.
en In many countries temporary employment agencies are rising in rank to become the largest employers.
sv Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s delegationer att främja yrkesutbildningsprogram och arbetsförmedlings- och affärsutvecklingstjänster genom gemenskapsbaserade projekt som även riktar sig till funktionshindrade, samt att uppmuntra utvecklingsländerna att ratificera ILO:s konvention från ‧ om funktionshindrades återanpassning och anställning
en Calls on the Commission and the EU delegations to support vocational training, job placements and business development services through community-based projects that are inclusive of disabled people, and to encourage developing countries to ratify the International Labour Organization's Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention
sv Medlemsstaterna bör stödja jobbmatchningstjänster genom att hålla privata arbetsförmedlingar under uppsyn, eftersom dessa ofta ger sig ut för att vara äktenskapsförmedlingar eller turistbyråer och kan generera oegentliga rekryteringsmetoder som i sin tur kan resultera i människohandel
en Member States should support job-matching services, through monitoring of private employment agencies, which are often disguised as bridal or tourist agencies and can lead to abusive recruitment practice and, as a consequence, to trafficking
sv I enlighet med subsidiaritetsprincipen anordnas vanligen särskilda arrangemang med nationella media av respektive offentlig arbetsförmedling i varje medlemsstat
en Following the principle of subsidiarity, specific arrangements with national media are usually made by the respective PES of each Member State
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,762 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.