Översättningar till engelska:

 
definite singular of arbetsförmedling

Did you mean: Arbetsförmedlingen

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (2)

arbetsförmedling
employment agency; employment service; employment office; job center; job centre
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

    Visa deklination

Exempel meningar med "arbetsförmedlingen", översättning minne

add example
sv Inrättande av strukturerade samarbetsmekanismer mellan yrkesutbildning och arbetsförmedlingar på alla nivåer (politisk nivå och tillämpning), vilket även innefattar arbetsmarknadens parter
en set up structured cooperation mechanisms between VET sector and employment services at all levels (policy and implementation), including the social partners
sv Maximibeloppet för den återbetalning som avses i artikel ‧.‧ tredje meningen i grundförordningen ska i varje enskilt fall vara det förmånsbelopp som den berörda personen skulle ha rätt till enligt lagstiftningen i den medlemsstat denne senast omfattades av, om personen fortfarande är registrerad hos arbetsförmedlingen i denna medlemsstat
en The maximum amount of the reimbursement referred to in the third sentence of Article ‧ of the basic Regulation is in each individual case the amount of the benefit to which a person concerned would be entitled according to the legislation of the Member State to which he was last subject if registered with the employment services of that Member State
sv En person som är delvis eller periodvis arbetslös och som under sin senaste anställning eller period av verksamhet som egenföretagare var bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten skall ställa sig till arbetsgivarens eller arbetsförmedlingens förfogande i den behöriga medlemsstaten
en A person who is partially or intermittently unemployed and who, during his last activity as an employed or self-employed person, resided in a Member State other than the competent Member State shall make himself available to his employer or to the employment services in the competent Member State
sv modernisering och förstärkning av arbetsmarknadsinstitutionerna, särskilt arbetsförmedlingarna, bland annat i syfte att garantera större öppenhet när det gäller sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter på nationell nivå och på EU-nivå
en the modernisation and strengthening of labour market institutions, notably employment services, also with a view to ensuring greater transparency of employment and training opportunities at national and European level
sv Rådet önskar likaledes i detta sammanhang betona de offentliga arbetsförmedlingarnas viktiga roll
en Similarly, in this context, the Council wishes to stress the important role of public employment services
sv så snart som möjligt och senast ‧ dagar räknat från den dag då tjänsten vid en gemenskapsinstitution upphörde registrera sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen på bosättningsorten, och
en he shall register as seeking employment with the competent employment authorities in his place of residence, as soon as possible and no later than ‧ days following the termination of his service with a Community institution
sv Herr talman! Smör, lin, cigaretter och arbetsförmedlingar blir i Europeiska unionen synonymer för bedrägeri.
en Mr President, butter, flax, cigarettes and employment agencies are becoming synonymous with fraud in the European Union.
sv från och med andra kalendermånaden efter registreringen enligt punkt ‧ vid varje månads början lämna en intygsblankett till arbetsförmedlingen på bosättningsorten, som så snart som möjligt på denna ska ange
en starting from the second calendar month following registration under ‧ above, he shall, at the beginning of each month, present a certificate form to the authorities responsible for employment and, where applicable, the unemployment authorities in his place of residence, which shall certify by these means, as soon as possible
sv Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling
en Everyone has the right of access to a free placement service
sv Genomföra arbetslagen, förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna och anslå tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för genomförandet av politiken på detta område
en Implement the law on employment, improve public employment services and allocate sufficient staff and financial resources to policy implementation
sv Institutionen i den medlemsstat till vilken den arbetslösa personen har begett sig ska omedelbart översända en handling till den behöriga institutionen med uppgift om vilken dag personen registrerades hos arbetsförmedlingen och om dennes nya adress
en The institution in the Member State to which the unemployed person has gone shall immediately send a document to the competent institution containing the date on which the unemployed person registered with the employment services and his new address
sv I de senare ingår på gemenskapsnivå Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr ‧/‧, Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) som inrättades genom kommissionens beslut ‧/‧/EG
en The latter include, at Community level, the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) established by Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council, the European Training Foundation established by Council Regulation (EEC) No ‧/‧ and the European Employment Service (EURES) established by Commission Decision ‧/‧/EC
sv Det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, EURES, som inrättades 1994, hade som mål att skapa öppenhet inom den europeiska arbetsmarknaden.
en The objective of the EURES network established in 1994 is to create transparency in the European employment market.
sv Modernisering och effektivisering av arbetsförmedlingen
en modernisation and improved efficiency of employment services
sv Angående: Förändring av anställningsform för ungdomar som ingår i den grekiska arbetsförmedlingens (OAED) program för förvärv av arbetslivserfarenhet (Stage‐programmen
en Subject: New conditions of employment for young people taking part in work experience schemes (traineeships) organised by the Greek Manpower Recruitment Organisation (OAED
sv arbets- och karriärmässor, s.k. ‧+-kaféer eller speciella arbetsförmedlingar för äldre personer
en Job and career fairs, over-‧ discussion groups or job centres which target older people
sv Om tredjelandsarbetstagaren var registrerad som arbetssökande vid arbetsförmedlingen i bosättningslandet skall inte heller den ekonomiska behovsprövningen tillämpas
en If the person is registered as a job-seeker with the public employment service of the country of residence, then the economic needs test should not be required either
sv Åtgärderna bör inriktas på tillhandahållande av individualiserade tjänster, bland annat hjälp i form av arbetssökning, fortbildning och arbetsförmedling
en Action should focus on the provision of personalised services, including job search assistance, job placement and training to adjust the skills of job-seekers and employees to the needs of local labour markets
sv Det förekommer väl nu för ofta att medlemsstaterna tar ett grepp i kassan och även Nederländerna gör det, jag har själv varit engagerad i genomförandet av Europeiska socialfonden i egenskap av ordförande i styrelsen för en regional arbetsförmedling och då ser man hur nationella ekonomiska problem löses via denna fond, att pengar går till ordinarie undervisningsutgifter och att pengar går åt till att kompensera besparingar på till exempel sådana organisationer som arbetsförmedlingar.
en Only too often Member States reach for the till, and the Netherlands is no exception; I myself haven been involved as Chair of a regional employment policy board, and then you see that national financial problems are solved through this fund, that money goes to regular education projects, and that money is used to compensate for cuts to an organization like the regional employment policy board.
sv Den arbetslösa personen ska registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i den medlemsstat till vilken personen beger sig i enlighet med artikel ‧.‧ b i grundförordningen och överlämna den handling som avses i punkt ‧ till institutionen i den medlemsstaten
en The unemployed person shall register as a person seeking work with the employment services of the Member State to which he goes in accordance with Article ‧(b) of the basic Regulation and shall provide the document referred to in paragraph ‧ to the institution of that Member State
sv Vi måste också stärka arbetsförmedlingarna för arbete till sjöss, så att man på ett optimalt sätt tar till vara den arbetskraft som står till förfogande.
en We also need to strengthen maritime jobseekers offices, so that there is optimum management of the available workforce.
sv offentliga arbetsförmedlingar och deras kontor
en public employment services and their agencies
sv med beaktande av ILO:s konvention från ‧ om privat arbetsförmedling
en having regard to the ILO Private Employment Agencies Convention
sv Undergrupp ‧ Arbetsförmedling och rekrytering
en Class ‧ Labour recruitment and provision of personnel services
Visar sida 1. Hittade 318 meningar matchning fras arbetsförmedlingen.Hittade i 0,247 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.